Pomiń nawigację

Używanie konta służbowego z subskrypcją programu Visual Studio

Często zadawane pytania

Ogólne

 • Konto służbowe to konto utworzone przez administratora organizacji, które zapewnia dostęp członkowi organizacji do wszystkich usług firmy Microsoft w chmurze, takich jak Microsoft Azure, Microsoft Intune i Office 365. Konto służbowe może mieć postać służbowego adresu e-mail, takiego jak nazwa_użytkownika@nazwa_organizacji.com, jeśli organizacja tworzy federację kont usługi Active Directory lub synchronizuje je z usługą Azure Active Directory. Więcej informacji dotyczących procesu zarządzania kontami służbowymi przez administratora organizacji można znaleźć w temacie Na czym polega proces zarządzania kontami służbowymi dla uprawnionych członków organizacji?.

  Konto Microsoft, tworzone przez użytkownika do użytku osobistego, to nowa nazwa identyfikatora Windows Live ID. Konto Microsoft to adres e-mail i hasło, za pomocą których użytkownik loguje się we wszystkich produktach firmy Microsoft dla klientów indywidualnych i usługach w chmurze, takich jak Outlook (Hotmail), Messenger, OneDrive, MSN lub Xbox LIVE oraz system Windows Phone. Jeśli użytkownik loguje się w tych lub innych usługach za pomocą adresu e-mail i hasła, oznacza to, że ma on już konto Microsoft. Może jednak w dowolnym momencie utworzyć nowe konto.

 • Konto Microsoft jest wymagane do aktywowania subskrypcji programu Visual Studio, ale następnie można połączyć korzyści z kontem służbowym w portalu Moje konto. Poziom korzyści jest taki sam w przypadku konta służbowego i konta Microsoft.

 • Oferta jest odpowiednia dla organizacji z subskrypcjami programu Visual Studio, które muszą mieć możliwość przenoszenia korzyści dostępnych na platformie Microsoft Azure między różnymi pracownikami tej samej organizacji. Dotyczy to np. organizacji, które obawiają się, że zatrudniany przez nie subskrybent MSDN tworzący zasoby platformy Microsoft Azure przy użyciu konta Microsoft mógłby stworzyć zbyt duże ryzyko biznesowe z chwilą odejścia od firmy. Aby można było przenieść korzyści z platformy Microsoft Azure na innego użytkownika, ten użytkownik również musi mieć licencję MSDN.

 • Nowi i istniejący subskrybenci programu Visual Studio, którzy jeszcze nie aktywowali korzyści MSDN platformy Microsoft Azure, mogą to zrobić przy użyciu konta służbowego w portalu Moje konto.

  Jeśli aktywowano już korzyść platformy Microsoft Azure i chcesz przenieść subskrypcję z konta Microsoft na konto służbowe, skontaktuj się z działem obsługi klienta platformy Microsoft Azure.

Procesy

  1. Administrator tworzy w imieniu organizacji konto usługi firmy Microsoft w chmurze, takiej jak Microsoft Azure, Microsoft Intune lub Office 365.
  2. W usłudze Azure Active Directory jest automatycznie inicjowana obsługa dzierżawy reprezentującej organizację.
  3. Po zainicjowaniu obsługi dzierżawy administrator wydaje konta służbowe członkom organizacji.
 • Subskrybenci programu Visual Studio mogą aktywować korzyść platformy Microsoft Azure za pomocą konta służbowego, wykonując następujące czynności:

  1. Przejdź do strony Moje konto (zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się przy użyciu konta Microsoft).
  2. Na stronie „Korzyści z subskrypcji” w obszarze „Microsoft Azure” wybierz pozycję „Połącz z kontem służbowym”.
  3. Wprowadź konto służbowe (np. nazwa_użytkownika@nazwa_organizacji.com) i wybierz pozycję „Połącz”.
  4. Wybierz pozycję „Aktywuj platformę Microsoft Azure” i zaloguj się przy użyciu konta służbowego.
 • Konto służbowe zostanie aktywowane, gdy użytkownik pomyślnie wykona czynności opisane w odpowiedzi na pytanie „Jak uprawnieni subskrybenci programu Visual Studio mogą utworzyć subskrypcję MSDN platformy Microsoft Azure?”. Pozwoli to zweryfikować konto służbowe i sprawdzić, czy użytkownik uzyskujący dostęp do korzyści jest osobą, której udzielono tej korzyści.

 • Gdy pracownik odejdzie z organizacji i skojarzone konto zostanie usunięte z usługi Azure Active Directory, konto służbowe użytkownika zostanie automatycznie usunięte. Jeśli chcesz przenieść zasoby z wyłączonej subskrypcji MSDN platformy Azure na innego subskrybenta programu Visual Studio w organizacji, administrator organizacji może skontaktować się z działem obsługi klienta platformy Microsoft Azure i poprosić o przeniesienie własności wyłączonego konta.

  Uwaga: wyłączenie konta służbowego użytkownika nie powoduje anulowania jego subskrypcji programu Visual Studio. Aby dowiedzieć się, jak usunąć subskrypcję MSDN pracownika odchodzącego z organizacji, zobacz Pomoc w zakresie administrowania licencjonowaniem zbiorowym.

 • Organizacje powinny wdrożyć jednoznaczne zasady wymagające od subskrybentów programu Visual Studio używania kont służbowych.

 • Dzięki jednoznacznym zasadom i wskazówkom organizacje mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo takich sytuacji, ale nie mogą im całkowicie zapobiec.