Visual Studio Codespaces — cennik

Usługa Visual Studio Codespaces umożliwia tworzenie zaawansowanych środowisk deweloperskich w chmurze, dostępnych z poziomu programu Visual Studio Code lub edytora działającego w przeglądarce.

Szczegóły cennika

Korzystając z usługi Visual Studio Codespaces, możesz tworzyć w pełni zarządzane środowiska deweloperskie hostowane w chmurze lub zarejestrować własne środowiska deweloperskie z samodzielnym hostingiem.

Nie jest naliczana opłata za środowiska hostowane samodzielnie.

Środowiska hostowane w chmurze mogą być w stanie wstrzymanym lub aktywnym i ponosić dwa typy kosztów — magazynu i obliczeń. Koszty magazynu są naliczane za okres istnienia środowiska (tj. w czasie ich tworzenia, dopóki nie zostaną usunięte).

Koszty magazynu dla wszystkich typów wystąpień wynoszą $-/godz..

Ponadto, gdy środowisko jest w stanie aktywnym, wiążą się z nim koszty obliczeń. Koszty obliczeń dla każdego typu wystąpienia omówiono w poniższej tabeli:

Typ wystąpienia Przybliżony koszt uruchomienia na godzinę *
Basic (2 rdzenie, 4 GB pamięci RAM, dysk SSD 64 GB) $-
Standard (4 rdzenie, 8 GB pamięci RAM, dysk SSD 64 GB) $-
Premium (8 rdzeni, 16 GB pamięci RAM, dysk SSD 64 GB) $-
* Aby uzyskać dokładniejsze oszacowanie kosztów, zobacz Kalkulator cen platformy Azure

Przykładowa wycena w typowym scenariuszu obejmującym 730 godz. w miesiącu:

Scenariusz Typ wystąpienia Liczba godzin aktywności Łączna liczba godzin Przybliżony koszt
Przegląd żądania ściągnięcia Basic 2 2 $-
Okazjonalne korzystanie z obciążeniem wymagającym przetwarzania dużej ilości danych Premium 40 730 $-
Środowisko deweloperskie używane w pełnym wymiarze czasu Standard 100 730 $-
Nieaktywny projekt (nieużywane, wstrzymane środowisko) Standard 0 730 $-

Uwaga: Na rachunku za korzystanie z platformy Azure będą widoczne ceny w jednostkach środowiskowych. Powyższe ceny są przeliczane na walutę lokalną i powinny być zgodne z użyciem w przypadku jednostki środowiskowej $-.

Pomoc techniczna i umowa SLA

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

  • Jednostki środowiska łączą w sobie koszty zasobów obliczeniowych, protokołu IP, sieci, migawek i dysków. Wystąpienie środowiska programu Visual Studio jest rozliczane godzinowo, zgodnie z podstawowym zestawem jednostek środowiska zależnym od rozmiaru środowiska. Środowisko Visual Studio Standard ma inny podstawowy zestaw jednostek środowiska niż środowisko Visual Studio Premium ze względu na różnice w łącznych kosztach zasobów obliczeniowych, protokołu IP, sieci, migawek i dysków.
  • Podczas tworzenia można ustawić ilość czasu (np. 5 minut, 2 godziny), po którym w przypadku braku połączenia środowisko zostanie wstrzymane. Możesz również wstrzymać środowisko z poziomu portalu. Gdy środowisko jest wstrzymane, opłaty są naliczane tylko za magazyn, dopóki to środowisko nie zostanie usunięte lub ponownie uaktywnione.
  • Czas jest mierzony w sekundach, więc opłaty zostaną naliczone za 6 minut i 45 sekund czasu aktywności.
  • Tak, środowisko hostowane w chmurze wiąże się z kosztami magazynowania do momentu jego usunięcia.
  • Tak, możesz użyć środków na korzystanie z platformy Azure na podstawie subskrypcji programu Visual Studio, bezpłatnego konta platformy Azure lub innych kwalifikujących się programów do użycia w usłudze Visual Studio Codespaces.
  • Domyślnie w usłudze Visual Studio Codespaces są aprowizowane w pełni zarządzane środowiska działające na platformie Azure. Te środowiska korzystają z pełnych możliwości chmury (stałej dostępności, szybkiego tworzenia, skalowania itp.). Możesz też zarejestrować w planie usługi Visual Studio Codespaces własne środowisko fizyczne lub zwirtualizowane. To zapewnia niektóre korzyści z używania usługi Visual Studio Codespaces (na przykład internetowy edytor), a jednocześnie pozwala korzystać z własnej, wyspecjalizowanej infrastruktury.
  • Dokumentacja usługi Visual Studio Codespaces zawiera wszystkie często zadawane pytania na temat usługi Visual Studio Codespaces.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Visual Studio Codespaces

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze