Rozwiązanie StorSimple — cennik

Magazyn StorSimple

Łączny koszt urządzenia StorSimple obejmuje miesięczną opłatę za subskrypcję, opłaty za pojemność usługi Azure Blob Storage i dostęp do niej oraz opłaty za transfer danych zależne od użycia.

Opłata za subskrypcję usługi StorSimple zależy od modelu urządzenia. Jest ona naliczana zgodnie ze stawką dzienną za każdy dzień, w którym urządzenie jest zarejestrowane w usłudze Azure StorSimple Manager. Aby zakończyć korzystanie z usługi i naliczanie opłat, zlikwiduj urządzenie w usłudze zarządzania.

Szczegóły cennika

Model Stawka dzienna Stawka miesięczna (miesiące 31-dniowe)
Urządzenie wirtualne — 1200 $- $-
Macierz w chmurze 8010 lub 8020 $- $-
Urządzenie fizyczne — 8100 $- $-
Urządzenie fizyczne — 8600 $- $-

Koszt urządzenia wirtualnego jest naliczany proporcjonalnie do liczby dni, począwszy od aktywacji na platformie Azure. Miernik subskrypcji zatrzymuje się po dezaktywacji urządzenia w witrynie Azure Portal. Samo wyłączenie urządzenia nie zatrzymuje miernika — konieczna jest jego dezaktywacja.

Jeśli urządzenie StorSimple zostało zakupione w ramach programu Azure Storage Acceleration Program, opłaty będą nadal naliczane zgodnie ze starym modelem cen (miesięczna opłata za zarządzanie usługą StorSimple w wysokości $0.034 za GB miesięcznie, dotyczy tylko urządzeń z serii 8000). Ostateczny termin migracji do nowego planu subskrypcji pierwotnie wyznaczony na czerwiec 2020 r. został przesunięty na grudzień 2021 r. Nadal jednak możesz w dowolnym czasie przejść na nowy model oparty na subskrypcji (pokazany powyżej). Jeśli masz pytania lub chcesz przeprowadzić migrację do nowego modelu cen, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem.

Wszyscy klienci zostaną zmigrowani do nowego modelu cen w grudniu 2021 r. Zdecydowanie zalecamy klientom rozpoczęcie planowania migracji, ponieważ wsparcie dla urządzeń StorSimple zostanie zakończone w grudniu 2022 r.

StorSimple Data Manager

Usługa StorSimple Data Manager pozwala na bezproblemowy dostęp do do danych w usłudze StorSimple w chmurze. Usługa ta udostępnia interfejsy API do wydobywania danych z usługi StorSimple oraz przekazywania ich do innych usług platformy Azure w czytelnych dla nich formatach. Wstępnie obsługiwane formaty to obiekty blob platformy Azure oraz zasoby usług Azure Files i Azure Media Services. Pozwala to łatwo budować przepływy pracy, w których danych przechowywanych na urządzeniach StorSimple z serii 8000 można używać w usługach Azure Media Services, Azure HDInsight, Azure Machine Learning i Azure Cognitive Search.

Ceny usługi StorSimple Data Manager zależą od liczby uruchamianych zadań transformacji danych i ilości transformowanych danych.

Transformacja danych (za zadanie) $-
Transformacja danych (za GB) $-

Uzyskiwanie urządzenia StorSimple

Urządzenie SVA 1200 jest dostępne do uzyskania i pobrania dla wszystkich klientów platformy Azure. Po zarejestrowaniu urządzenia w usłudze będzie obowiązywać miernik dzienny.

Hybrydowe macierze magazynowe serii Microsoft Azure StorSimple 8000 można kupić tylko z umową Microsoft Enterprise Agreement. Aby móc uzyskać sprzęt StorSimple, klient musi zobowiązać się do użycia subskrypcji usługi StorSimple do następnej rocznicy umowy Enterprise Agreement lub do daty wygaśnięcia umowy Enterprise Agreement.

Przykład

W rocznicę umowy Enterprise Agreement klient może kupić plan subskrypcji usługi StorSimple 8100 na rok zgodnie ze stawką dzienną $-. 365 dni × $- stawki dziennej = $-. Uprawnia to klienta do korzystania z urządzenia przez rok i wysłania urządzenia bez dodatkowych kosztów.

Jeśli klient chce uzyskać urządzenie w trakcie trwania umowy, może kupić plan na pozostałe miesiące. W dniu rocznicy umowy Enterprise Agreement klient może odnowić plan lub przełączyć się do modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Jeśli klient nie kupi planu subskrypcji, miernik platformy Azure będzie korzystać z zobowiązania pieniężnego platformy Azure lub nadwyżki. Cena jest taka sama w przypadku korzystania z planu i modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem pozwala przestać korzystać z usługi w dowolnym czasie.

Fizyczne urządzenia sprzętowe są wysyłane przez usługę StorSimple do klienta na stałe. Klient nie musi zwracać sprzętu po zakończeniu korzystania z niego.

Urządzenia StorSimple w chmurze (SCA 8010/8020) można instalować jako urządzenia towarzyszące tylko na urządzeniach fizycznych serii 8000. Aby móc korzystać z urządzenia StorSimple w chmurze, klient musi uzyskać i zarejestrować urządzenie fizyczne.

Podstawowe ceny za korzystanie z magazynu i sieci w usłudze StorSimple

Usługa StorSimple przechowuje dane na koncie magazynu klienta. Są naliczane opłata za pojemność magazynu Blob Storage i opłaty za dostęp do magazynu oraz wychodzący ruch sieciowy skojarzony z użyciem konta magazynu.

Poznanie sposobu zarządzania danymi przez usługę StorSimple pomoże zrozumieć sposób rozliczania konta magazynu. Usługa StorSimple dzieli dane bloków na mniejsze części na potrzeby deduplikacji. Podział danych w chmurze na mniejsze części na potrzeby deduplikacji może powodować mniejsze użycie chmury i lepszą wydajność, ale prowadzi też do większej liczby transakcji. Domyślny rozmiar fragmentu danych to 64 KB. Klienci mogą go zwiększyć do 512 KB dla woluminów archiwów, w przypadku których korzyści z mniejszego rozmiaru deduplikacji są mniej prawdopodobne.

Dostępne są trzy typy kont usługi Azure Storage do użycia z usługą StorSimple: konto ogólnego przeznaczenia w wersji 1, konto ogólnego przeznaczenia w wersji 2 i konto usługi Blob Storage.

Typ miernika Opis
Opłata dzienna za usługę StorSimple Opłata zależy od modelu i jest naliczana za każdy dzień aktywności urządzenia.
Pojemność magazynu Blob Storage Jest to opłata w ramach konta magazynu za dane magazynowane na platformie Azure po deduplikacji i kompresji. Stawki zależą od opcji nadmiarowości (magazyn lokalnie nadmiarowy, magazyn strefowo nadmiarowy, magazyn geograficznie nadmiarowy i dostęp do odczytu z magazynu geograficznie nadmiarowego) i warstw dostępu (Gorąca lub Chłodna).
Koszty dostępu do usługi Blob Storage
  • Operacje
  • Odczyt/zapis
  • Replikacja
Wychodzący transfer danych Opłata za pobieranie danych przez sieć z platformy Azure.
Maszyny wirtualne i funkcja Dyski zarządzane w warstwie Standardowa Jeśli korzystasz z macierzy StorSimple w chmurze, oprócz wszystkich powyższych opłat jest naliczana opłata za podstawową maszynę wirtualną i dyski magazynu.
  • Model 8010 — maszyna wirtualna z systemem Linux Standard_A3, 4 x 1 TB pojemności dysków funkcji Dyski zarządzane w warstwie Standardowa (S30) dla każdej maszyny wirtualnej
  • Model 8020 — maszyna wirtualna z systemem Linux Standard_DS3, 4 x 1 TB pojemności dysków funkcji Dyski zarządzane w warstwie Standardowa (S30) dla każdej maszyny wirtualnej

Pomoc techniczna i umowa SLA

Wszystkie plany subskrypcji usługi StorSimple obejmują pomoc techniczną dla oprogramowania i usług oraz standardową pomoc techniczną dla sprzętu bez dodatkowych kosztów. Klienci platformy Azure z kontraktem na pomoc techniczną Premium automatycznie uzyskują podniesienie poziomu do pomocy technicznej Premium dla sprzętu. Klienci bez oferty pomocy technicznej Premium mogą podnieść poziom do pomocy technicznej Premium dla sprzętu za roczną opłatą równą $2000.

Dowiedz się więcej o planach pomocy technicznej dla usługi StorSimple.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o StorSimple

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.