Przejdź do głównej zawartości

StorSimple — cennik

Niższe koszty z rozwiązaniem magazynu w chmurze hybrydowej dla przedsiębiorstw

Łączny koszt urządzenia StorSimple obejmuje miesięczną opłatę za subskrypcję, opłaty za pojemność usługi Azure Blob Storage i dostęp do niej oraz opłaty za transfer danych zależne od użycia.

Opłata za subskrypcję usługi StorSimple zależy od modelu urządzenia. Jest ona naliczana zgodnie ze stawką dzienną za każdy dzień, w którym urządzenie jest zarejestrowane w usłudze Azure StorSimple Manager. Aby zakończyć korzystanie z usługi i naliczanie opłat, zlikwiduj urządzenie w usłudze zarządzania.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny mają tylko charakter szacunkowy i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie wartości w dolarach amerykańskich i przeliczane przy użyciu stawek referencyjnych agencji Thomson Reuters, odświeżanych pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o ofertę cenową. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen platformy Azure, zobacz często zadawane pytania.

Model Stawka dzienna Stawka miesięczna (miesiące 31-dniowe)
Urządzenie wirtualne — 1200 $- $-
Macierz w chmurze 8010 lub 8020 $- $-
Urządzenie fizyczne — 8100 $- $-
Urządzenie fizyczne — 8600 $- $-

Koszt urządzenia wirtualnego jest naliczany proporcjonalnie do liczby dni, począwszy od aktywacji na platformie Azure. Miernik subskrypcji zatrzymuje się po dezaktywacji urządzenia i usunięcia go z usługi Menedżera urządzeń StorSimple w witrynie Azure Portal. Samo wyłączenie urządzenia nie zatrzymuje miernika — konieczna jest jego dezaktywacja.

Jeśli urządzenie StorSimple zostało zakupione w ramach programu Azure Storage Acceleration Program, opłaty będą nadal naliczane zgodnie ze starym modelem cen (miesięczna opłata za zarządzanie usługą StorSimple w wysokości $0.034 za GB miesięcznie, dotyczy tylko urządzeń z serii 8000). Ostateczny termin migracji do nowego planu subskrypcji pierwotnie wyznaczony na czerwiec 2020 r. został przesunięty na grudzień 2021 r. Nadal jednak możesz w dowolnym czasie przejść na nowy model oparty na subskrypcji (pokazany powyżej). Jeśli masz pytania lub chcesz przeprowadzić migrację do nowego modelu cen, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem.

Wszyscy klienci zostaną zmigrowani do nowego modelu cen w grudniu 2021 r. Zdecydowanie zalecamy klientom rozpoczęcie planowania migracji, ponieważ wsparcie dla urządzeń StorSimple zostanie zakończone w grudniu 2022 r.

StorSimple Data Manager

Usługa StorSimple Data Manager pozwala na bezproblemowy dostęp do do danych w usłudze StorSimple w chmurze. Usługa ta udostępnia interfejsy API do wydobywania danych z usługi StorSimple oraz przekazywania ich do innych usług platformy Azure w czytelnych dla nich formatach. Wstępnie obsługiwane formaty to obiekty blob platformy Azure oraz zasoby usług Azure Files i Azure Media Services. Pozwala to łatwo budować przepływy pracy, w których danych przechowywanych na urządzeniach StorSimple z serii 8000 można używać w usługach Azure Media Services, Azure HDInsight, Azure Machine Learning i Azure Cognitive Search.

Ceny usługi StorSimple Data Manager zależą od liczby uruchamianych zadań transformacji danych i ilości transformowanych danych.

Transformacja danych (za zadanie) $-
Transformacja danych (za GB) $-

Podstawowe ceny za korzystanie z magazynu i sieci w usłudze StorSimple

Usługa StorSimple przechowuje dane na koncie magazynu klienta. Są naliczane opłata za pojemność magazynu Blob Storage i opłaty za dostęp do magazynu oraz wychodzący ruch sieciowy skojarzony z użyciem konta magazynu.

Poznanie sposobu zarządzania danymi przez usługę StorSimple pomoże zrozumieć sposób rozliczania konta magazynu. Usługa StorSimple dzieli dane bloków na mniejsze części na potrzeby deduplikacji. Podział danych w chmurze na mniejsze części na potrzeby deduplikacji może powodować mniejsze użycie chmury i lepszą wydajność, ale prowadzi też do większej liczby transakcji. Domyślny rozmiar fragmentu danych to 64 KB. Klienci mogą go zwiększyć do 512 KB dla woluminów archiwów, w przypadku których korzyści z mniejszego rozmiaru deduplikacji są mniej prawdopodobne.

Dostępne są trzy typy kont usługi Azure Storage do użycia z usługą StorSimple: konto ogólnego przeznaczenia w wersji 1, konto ogólnego przeznaczenia w wersji 2 i konto usługi Blob Storage.

Typ miernika Opis
Opłata dzienna za usługę StorSimple Opłata zależy od modelu i jest naliczana za każdy dzień aktywności urządzenia.
Pojemność magazynu Blob Storage Jest to opłata w ramach konta magazynu za dane magazynowane na platformie Azure po deduplikacji i kompresji. Stawki zależą od opcji nadmiarowości (magazyn lokalnie nadmiarowy, magazyn strefowo nadmiarowy, magazyn geograficznie nadmiarowy i dostęp do odczytu z magazynu geograficznie nadmiarowego) i warstw dostępu (Gorąca lub Chłodna).
Koszty dostępu do usługi Blob Storage
  • Operations
  • Odczyt/zapis
  • Replikacja
Wychodzący transfer danych Opłata za pobieranie danych przez sieć z platformy Azure.
Maszyny wirtualne i funkcja Dyski zarządzane w warstwie Standardowa Jeśli korzystasz z macierzy StorSimple w chmurze, oprócz wszystkich powyższych opłat jest naliczana opłata za podstawową maszynę wirtualną i dyski magazynu.
  • Model 8010 — maszyna wirtualna z systemem Linux Standard_A3, 4 x 1 TB pojemności dysków funkcji Dyski zarządzane w warstwie Standardowa (S30) dla każdej maszyny wirtualnej
  • Model 8020 — maszyna wirtualna z systemem Linux Standard_DS3, 4 x 1 TB pojemności dysków funkcji Dyski zarządzane w warstwie Standardowa (S30) dla każdej maszyny wirtualnej

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

StorSimple

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu StorSimple.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu StorSimple.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu StorSimple.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze