Przejdź do głównej zawartości

Azure Data Lake Storage 1. generacji — cennik

Ogromne repozytorium do przechowywania obciążeń wynikających z danych big data

Odblokuj maksymalną wartość ze wszystkich danych bez struktury, częściowo ustrukturyzowanych i ustrukturyzowanych przy użyciu pierwszego magazynu danych w chmurze utworzonego dla przedsiębiorstw— bez ograniczeń rozmiaru danych. Usługa Azure Data Lake Storage Gen1 jest zabezpieczona, wysoce skalowalna, i opracowana zgodnie z otwartym standardem HDFS, umożliwiająca uruchamianie wysoce równoległej analizy.

Całkowity koszt usługi Azure Data Lake Storage Gen1 zależy od ilości przechowywanych danych, ilości i rozmiaru transakcji oraz wychodzących transferów danych.

Eksplorowanie opcji cennika

Zastosuj filtry, aby dostosować opcje cennika do własnych potrzeb.

Ceny mają tylko charakter szacunkowy i nie stanowią rzeczywistych ofert cenowych. Rzeczywiste ceny mogą się różnić w zależności od typu umowy zawartej z firmą Microsoft, daty zakupu i kursu wymiany walut. Ceny są obliczane na podstawie wartości w dolarach amerykańskich i przeliczane przy użyciu stawek referencyjnych agencji Thomson Reuters, odświeżanych pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Zaloguj się do kalkulatora cen platformy Azure, aby zobaczyć ceny na podstawie bieżącego programu/oferty firmy Microsoft. Skontaktuj się ze specjalistą ds. sprzedaży platformy Azure, aby uzyskać więcej informacji na temat cen lub poprosić o ofertę cenową. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen platformy Azure, zobacz często zadawane pytania.

Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

Użycie Cena/miesiąc
Pierwsze 100 TB $- za GB
Kolejne 100 TB do 1 000 TB $- za GB
Kolejne 1 000 TB do 5 000 TB $- za GB
Powyżej 5 000 TB Skontaktuj się z nami
1 GB = 1024^3 B

Miesięczne pakiety zobowiązań

Miesięczne pakiety zobowiązań zapewniają znaczne rabaty (aż do 33%) w porównaniu z systemem płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Zatwierdzona pojemność Cena/miesiąc Oszczędności na płatnościach zgodnie z rzeczywistym użyciem
1 TB $-
10 TB $-
100 TB $-
500 TB $-
1 000 TB $-
Powyżej 1 000 TB Skontaktuj się z nami

1 GB = 1024^3 B

Nadwyżka po przekroczeniu dostępnej ilości magazynu będzie rozliczona w cenie $-/GB/miesiąc.

Ceny transakcji

Poniższe ceny są stosowane do transakcji wykonywanych wobec danych. Te same stawki transakcji mają zastosowanie zarówno do systemu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, jak i systemu miesięcznych pakietów zobowiązań.

Użycie Cena
Operacje zapisu (za 10 000) $-
Operacje odczytu (za 10 000) $-
Operacje usuwania Bezpłatnie
Limit rozmiaru transakcji Bez ograniczeń

Opcje cen i zakupu platformy Azure

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym cen platformy Azure. Poznaj ceny rozwiązania w chmurze, dowiedz się więcej o optymalizacji kosztów i poproś o ofertę niestandardową.

Rozmowa ze specjalistą ds. sprzedaży

Zobacz sposoby zakupu

Kup usługi platformy Azure za pośrednictwem witryny internetowej platformy Azure, przedstawiciela firmy Microsoft lub partnera platformy Azure.

Poznaj swoje opcje

Dodatkowe zasoby

Azure Data Lake Storage 1. generacji

Dowiedz się więcej o funkcjach i możliwościach produktu Azure Data Lake Storage 1. generacji.

Kalkulator cen

Oszacuj oczekiwane miesięczne koszty używania dowolnej kombinacji produktów platformy Azure.

Umowa SLA

Przejrzyj Umowę dotyczącą poziomu usług dla produktu Azure Data Lake Storage 1. generacji.

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby dotyczące produktu Azure Data Lake Storage 1. generacji.

 • Każda operacja w usłudze Azure Data Lake Storage 1. generacji jest rozliczana jako pojedyncza transakcja. Obejmuje to operacje HTTP i operacje wykonane przez zadania w usłudze Azure Data Lake Analytics.

 • Transakcje usługi Azure Data Lake Storage 1. generacji są naliczane za każdą operację odczytu lub zapisu danych w ramach usługi. Każda przeprowadzana przez użytkownika, aplikację lub inną usługę platformy Azure operacja odczytu lub zapisu danych o rozmiarze maksymalnie 4 MB jest rozliczana jako jedna transakcja. Na przykład operacja zapisu powodująca umieszczenie 128 KB danych w usłudze Data Lake Storage 1. generacji jest rozliczana jako jedna transakcja. Transakcje są rozliczane z przyrostem wynoszącym maksymalnie 4 MB, więc jeśli element jest większy niż 4 MB, zostanie rozliczony w wielu przyrostach. Jeśli na przykład jedna operacja odczytu powoduje pobranie 9 MB danych z usługi Data Lake Storage 1. generacji, jest ona rozliczana jako trzy transakcje (4 MB + 4 MB + 1 MB).

  Spójrzmy, w jaki sposób transakcje są widoczne na rachunku na podstawie operacji odczytu i zapisu. Załóżmy scenariusz, w ramach którego aplikacja zapisuje dane w usłudze Data Lake Storage 1. generacji z częstotliwością 10 elementów na sekundę, a każdy element ma rozmiar 8 MB. Dodatkowo załóżmy, że dane są wprowadzane do usługi Data Lake Storage 1. generacji za pomocą usługi Azure IoT Hub z częstotliwością 5 elementów na sekundę, a każdy element ma rozmiar mniejszy niż 4 MB. Załóżmy również, że istnieje zadanie usługi Data Lake Analytics działające przez 4 godziny dziennie, które odczytuje 1000 elementów na sekundę, gdy poszczególne elementy obsługiwane przez zadanie są mniejsze niż 4 MB. W powyższym scenariuszu usługa Data Lake Storage 1. generacji naliczy opłaty za transakcje odczytu na potrzeby aplikacji i zapisywane dane usługi Azure IoT Hub, a także za transakcje odczytu związane z odczytem danych przez usługę Data Lake Analytics z usługi Data Lake Storage 1. generacji. Zostanie naliczona następująca opłata:

  Element Miesięczne użycie Stawka miesięczna Koszt miesięczny
  Transakcje zapisu z aplikacji klienta 2 * (10 elementów na sekundę * 3600 * 730) $0.05 za 10 000 transakcji $262.8
  Transakcje zapisu z usługi Azure IoT Hub 5 elementów na sekundę * 3600 * 730 $0.05 za 10 000 transakcji $65.7
  Transakcje odczytu z usługi Data Lake Analytics 1000 elementów na sekundę * 3600 * 4 * 31 $0.004 za 10 000 transakcji $178.56
  Łączny koszt transakcji $507.06

  Operacje odczytu i zapisu wygenerowane ze wszystkich aplikacji i usług, w tym z usługi Azure Data Lake Analytics, zależą od wielu różnych czynników. Nie istnieje łatwy sposób, aby dokładnie przewidzieć liczbę operacji generowanych przez poszczególne aplikacje. Aby oszacować koszt transakcji, należy uruchomić reprezentatywne obciążenie przez kontrolowany czas trwania i obserwować liczbę operacji odczytu i zapisu oraz transakcji wynikowych, za które naliczana jest opłata.

 • Tak. Pojemność magazynu jest rozliczana w jednostkach średniej dziennej ilości przechowywanych danych w gigabajtach (GB) w okresie miesięcznym. Jeśli na przykład w pierwszej połowie miesiąca będzie ciągle używane 10 GB miejsca w magazynie, a w drugiej połowie miesiąca w ogóle nie będzie ono używane, rachunek będzie dotyczył średniego użycia 5 GB miejsca w magazynie.

 • Przykład: przez cały miesiąc przechowujesz 120 TB danych w usłudze Azure Data Lake Storage 1. generacji. W ciągu tego miesiąca wykonujesz na tych danych 100 mln operacji. Załóżmy, że 20% tych operacji to operacje zapisu, a 80% — odczytu. Poniżej przedstawiono obliczenia łącznego kosztu według systemu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem:

  Jednostka miary Użycie Cena Koszt miesięczny
  GB miesięcznie 120 * 1024= 122 800 $0.039 za pierwsze 100 TB, $0.038 za kolejne 20 TB 100 * 1024 * $0.039 + 20 * 1024 * $0.038 = $4771.84
  Operacje zapisu 20% * 100 mln = 20 mln $0.05 za 10 000 transakcji 2000 * $0.05 = $100
  Operacje odczytu 80% * 100 mln = 80 mln $0.004 za 10 000 transakcji 8000 * $0.004 = $32
  Łącznie $4903.84
 • Rozliczenie za miesięczne pakiety zobowiązań działa w następujący sposób:

  • Cykl rozliczeniowy pokrywa się z miesiącem kalendarzowym. W związku z tym zawsze zaczyna się pierwszego dnia miesiąca i kończy ostatniego dnia miesiąca.
  • Jeśli po raz pierwszy decydujesz się na zakup pakietu, cena zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni pozostałych w danym miesiącu. Jeśli na przykład zdecydujesz się na pakiet 100 TB i zostało jeszcze 10 dni w danym miesiącu, natychmiast otrzymasz 100 TB w cenie $935.484 ($2900/31 dni w miesiącu * 10 pozostałych dni). Cenę miesięczną dzielimy przez 31 dni, aby obliczenia były zawsze korzystne dla Ciebie.
  • W dowolnym momencie miesiąca możesz wybrać nowy pakiet. Zmiana wejdzie w życie pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Jeśli na przykład w trakcie danego miesiąca korzystasz z pakietu 10 TB i zdecydujesz się na przejście do pakietu 100 TB, zmiana wejdzie w życie pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego. W bieżącym miesiącu będziesz nadal korzystać z pakietu 10 TB.
  • Jeśli zużycie miejsca w magazynie przekroczy limit pakietu, zostanie naliczona opłata za nadmierne zużycie w wysokości $0.039/GB miesięcznie, obliczona proporcjonalnie do liczby dni. Jeśli na przykład przekroczysz limit pakietu o 100 GB przez 10 dni, zostanie naliczona następująca opłata: 100 * $0.039/31 * 10 = $1.259
  • Miesięczny pakiet zobowiązań jest stosowany do konta usługi Azure Data Lake Storage 1. generacji. Obecnie nie zezwalamy na stosowanie wielu zakupionych miesięcznych pakietów zobowiązań w ramach jednego konta. Jeśli na przykład chcesz przechować 200 TB danych, nie możesz zakupić dwóch miesięcznych pakietów zobowiązań o rozmiarze 100 TB dla tego samego konta. Najlepsze rozwiązanie to zakup miesięcznego pakietu zobowiązań o rozmiarze 100 TB i zapłacenie za pozostałe 100 TB danych jako nadwyżkę.
 • Przykład: rozpoczynasz miesiąc z pakietem 100 TB i przechowujesz 100 TB danych przez pierwsze 15 dni, a następnie przez kolejne 16 dni przechowujesz 120 TB danych na swoim koncie usługi Data Lake Storage 1. generacji. W ciągu tego miesiąca wykonujesz na tych danych 100 mln operacji. Załóżmy, że 20% tych operacji to operacje zapisu, a 80% — odczytu. Poniżej przedstawiono wyliczenia łącznego kosztu za miesięczny pakiet zobowiązań:

  Jednostka miary Użycie Cena Koszt miesięczny
  Pakiet 100 TB nd. $2900 $2900
  Nadwyżka w GB 20 * 1024 = 20 480 GB $0.039 miesięcznie (opłata naliczana proporcjonalnie do liczby dni) 20 480 * $0.039 * 16 / 31 = $412.243
  Operacje zapisu 20% * 100 mln = 20 mln $0.05 za 10 000 transakcji 2000 * $0.05 = $100
  Operacje odczytu 80% * 100 mln = 80 mln $0.004 za 10 000 transakcji 8000 * $0.004 = $32
  Łącznie $3444.243
 • Tak. Metadane plików i folderów są zbierane w magazynie do rozliczenia. Usługa Azure Data Lake Storage 1. generacji określa minimalną wielkość płatnego pliku lub folderu na 256 KB. Mniejsze pliki mogą być przechowywane, ale ilość rozliczanych danych będzie równa (a) całkowitej ilości danych przechowywanych na koncie lub (b) iloczynowi 256 KB * (liczba plików i folderów), w zależności od tego, która wartość jest większa.

  Poniższa tabela przedstawia przykładowe sposoby obliczania tej wartości.

  Ilość danych przechowywanych na koncie Liczba plików i folderów na koncie Rozmiar magazynu metadanych Dane przechowywane (na potrzeby obliczeń rozliczenia)
  A B C = 256 KB * B MAKS. (A, C)
  100 B 1 256 KB 256 KB
  300 KB 2 512 KB 512 KB
  100 MB 10 2560 KB 100 MB
  1 GB 100 25 600 KB 1 GB

  Zgodnie z przedstawionymi powyżej przykładami zalecamy, aby przechowywać dane w większych plikach w celu ograniczenia kosztów za przechowywanie metadanych.

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze