Ceny usługi Data Factory w wersji 2

Przekształcanie danych w godne zaufania informacje

Usługa Azure Data Factory ułatwia tworzenie, planowanie i monitorowanie potoków danych oraz zarządzanie nimi. Potok danych obejmuje działania przenoszenia danych między lokalnym magazynem danych i magazynem danych w chmurze. Przekształca on również dane, aby utworzyć informacje, którym można zaufać.

Szczegóły cennika

Ceny za użycie usługi Data Factory są obliczane na podstawie następujących czynników:

Usługa Data Factory w wersji 2 umożliwia płacenie za organizowanie potoku danych (według uruchomienia działania) oraz za godzinę w przypadku zasobów obliczeniowych używanych podczas przekształcania i przenoszenia danych (zobacz poniższe sekcje dotyczące przenoszenia danych i usług SSIS). Wszystkie możliwości fabryki danych (organizacja, przenoszenie danych i inne) są wykonywane w środowisku IR — własnym lub w chmurze — usługi Data Factory.

Aranżacja

Runs Price Examples
Uruchomienia działania (Azure Integration Runtime) Pierwsze 50 000 uruchomień działania — $- za 1000 uruchomień
Ponad 50 000 uruchomień działania — $- za 1000 uruchomień
copy activity moving data from an Azure blob to an Azure SQL database; Hive activity running Hive script on an Azure HDInsight cluster.
Uruchomienia działań (własne środowisko IR) $- za 1000 uruchomień copy activity moving data from an on-premises SQL Server database to Azure blob; stored procedure activity running a stored procedure in an on-premises SQL Server database.

Przenoszenie danych

Usługa Azure Data Factory pozwala bezpiecznie, niezawodnie i wydajnie kopiować dane między różnymi magazynami z możliwością skalowania. W miarę wzrostu ilości danych lub wymaganej przepływności usługę Azure Data Factory można odpowiednio przeskalować. Dowiedz się o wykorzystywaniu jednostek przenoszenia danych do poprawienia wydajności tej operacji.

Uwaga:
Mogą być naliczane opłaty za transfer danych, które zostaną przedstawione w osobnym wierszu rachunku zawierającym koszt wychodzącego transferu danych. Opłaty za wychodzący transfer danych są naliczane w przypadku przesłania danych poza centra danych platformy Azure. Zobacz więcej informacji.

Przenoszenie danych (Azure Integration Runtime) $- za godzinę
Przenoszenie danych (własne środowisko IR) $- za godzinę

Zasób obliczeniowy usług SQL Server Integration Services w środowisku IR platformy Azure i usług SSIS

Środowisko IR usługi Data Factory (tylko hostowane w chmurze) obsługuje uruchamianie pakietów usług SSIS. Opłaty za użycie usług SSIS są naliczane za godzinę oraz obsługują możliwości usług SSIS Standard za pomocą maszyn wirtualnych z serii A i D. Uzyskaj więcej informacji na temat maszyn wirtualnych z serii A i D.

Maszyna wirtualna usług SSIS w warstwie Standardowa — seria A V2

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Cena za wersję zapoznawczą
SSIS A4 v2 4 8,00 GiB 40 GiB $-
SSIS A8 v2 8 16,00 GiB 80 GiB $-

Maszyna wirtualna usług SSIS w warstwie Standardowa — seria D V2

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Cena za wersję zapoznawczą
SSIS D1 v2 1 3,50 GiB 50 GiB $-
SSIS D2 v2 2 7,00 GiB 100 GiB $-
SSIS D3 v2 4 14,00 GiB 200 GiB $-
SSIS D4 v2 8 28,00 GiB 400 GiB $-

Nieaktywne potoki

Potoki, które nie zostały skojarzone z wyzwalaczem i nie były uruchamiane przez tydzień, są uważane za nieaktywne. W przypadku nieaktywnego potoku jest naliczana opłata w wysokości $- miesięcznie.

Często zadawane pytania

 • Działanie to krok w ramach potoku. Wykonanie każdego działania nazywamy uruchomieniem.

  Możesz na przykład użyć działania kopiowania w celu skopiowania danych z lokalnego programu SQL Server do usługi Azure Blob Storage. Następnie użyj działania usługi Hive, które uruchamia skrypt Hive w klastrze usługi Apache HDInsight w celu przetworzenia/przekształcenia danych z magazynu obiektów blob, aby utworzyć dane wyjściowe.

 • Potoki, które nie zostały skojarzone z wyzwalaczem i nie były uruchamiane przez tydzień, są uważane za nieaktywne.

 • Środowisko IR to infrastruktura integracji danych umożliwiająca przenoszenie i przekształcanie danych.

  W przypadku przenoszenia danych środowisko IR przenosi dane ze źródłowego do docelowego magazynu danych oraz oferuje obsługę wbudowanych łączników, konwersji formatów, mapowania kolumn oraz wydajnego i skalowalnego transferu danych.

  W przypadku przekształcania środowisko IR umożliwia natywne wykonywanie pakietów usług SSIS. Ponadto środowisko IR obsługuje wysyłanie i monitorowanie działań przekształcania uruchamianych w różnych usługach obliczeniowych, takich jak Azure HDInsight, Azure Machine Learning, Azure SQL Database, SQL Server i nie tylko.

  Klienci mogą wdrożyć co najmniej jedno wystąpienie środowiska IR na potrzeby przenoszenia i przekształcania danych. Środowisko IR może działać w sieci publicznej platformy Azure lub w sieci prywatnej (sieci lokalnej, sieci Azure Virtual Network lub usłudze AWS VPC).

 • Tak. Jeśli działanie korzysta z usług platformy Azure, takich jak HDInsight, te usługi są rozliczane osobno zgodnie ze stawkami za daną usługę.

 • Tak. Aby móc hostować wykaz usług SSIS na platformie Azure, musisz zapłacić za wystąpienie usług SQL Azure. Możesz użyć istniejącego serwera baz danych usług SQL Azure lub utworzyć nowy serwer w ramach tej subskrypcji.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Data Factory

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto