Data Factory V1 pricing

Przekształcanie danych w godne zaufania informacje

Azure Data Factory helps you create, schedule, monitor and manage data pipelines. A data pipeline consists of activities that can move data between on-premises and cloud data stores and transform data to produce trusted information.

Szczegóły cennika

Ceny za użycie usługi Data Factory są obliczane na podstawie następujących czynników:

 • Częstotliwość działań (wysoka lub niska). Działanie o niskiej częstotliwości nie jest wykonywane częściej niż raz dziennie (np. codziennie, co tydzień, co miesiąc); działanie o wysokiej częstotliwości jest wykonywane częściej niż raz dziennie (np. co godzinę, co 15 min). Aby uzyskać szczegóły, zobacz poniższą sekcję Organizowanie działań.
 • Miejsce uruchamiania działań (chmura lub środowisko lokalne). Zobacz poniższą sekcją Przenoszenie danych.
 • Stan aktywności potoku. Zobacz poniższą sekcję Nieaktywne potoki.
 • Działanie jest uruchamiane ponownie. Zobacz poniższą sekcję Ponowne uruchamianie działań.

Organizowanie działań

Niska częstotliwość Wysoka częstotliwość
Działania uruchomione w chmurze <br/><br/> <i>(<strong>przykłady:</strong> działanie kopiowania, które przenosi dane z obiektu blob platformy Azure do bazy danych Azure SQL Database; działanie technologii Hive uruchamiające skrypt Hive w klastrze usługi Azure HDInsight).</i>

(examples: copy activity moving data from an Azure blob to an Azure SQL database; hive activity running hive script on an Azure HDInsight cluster).
$- za działanie miesięcznie $- za działanie miesięcznie
Działania uruchamiane lokalnie i uwzględniające własne środowisko IR<br/><br/> <i>(<strong>przykłady:</strong> działanie kopiowania, które przenosi dane z lokalnej bazy danych programu SQL Server do obiektu blob platformy Azure; działanie procedury składowanej uruchamiające procedurę składowaną w lokalnej bazie danych programu SQL Server)</i>

(examples: copy activity moving data from an on-premises SQL Server database to Azure blob; stored procedure activity running a stored procedure in an on-premises SQL Server database).
$- za działanie miesięcznie $- za działanie miesięcznie

Uwagi:

 • Użycie powyżej 100 działań/miesiąc spowoduje zastosowanie 20% rabatu dla scenariuszy z wysoką i niską częstotliwością.
 • Pierwsze 5 działań niskiej częstotliwości w miesiącu jest bezpłatne zarówno w wersji w chmurze, jak i lokalnej.

Przenoszenie danych

Usługa Azure Data Factory pozwala bezpiecznie, niezawodnie i wydajnie kopiować dane między różnymi magazynami z możliwością skalowania. W miarę wzrostu ilości danych lub wymaganej przepływności usługę Azure Data Factory można odpowiednio przeskalować. Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym wydajności działania kopiowania, aby uzyskać informacje na temat zwiększania wydajności przenoszenia danych przy użyciu jednostek przenoszenia danych.

Przenoszenie danych między magazynami danych w chmurze $- za godzinę
Przenoszenie danych w przypadku korzystania z magazynu lokalnego $- za godzinę
Uwaga:
Mogą być naliczane opłaty za transfer danych, które zostaną przedstawione w osobnym wierszu rachunku zawierającym koszt wychodzącego transferu danych. Opłaty za wychodzący transfer danych są naliczane w przypadku przesłania danych poza centra danych platformy Azure. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz szczegóły cennika transferów danych.

Potoki nieaktywne

Dla każdego potoku wdrożonego w usłudze Azure Data Factory musisz określić aktywny okres przetwarzania danych przy użyciu zakresu dat/godzin (czasu rozpoczęcia i zakończenia). Potok jest uznawany za aktywny w wybranym okresie, nawet jeśli działania nie są faktycznie wykonywane. Potok jest uznawany za nieaktywny w pozostałym czasie.

W przypadku nieaktywnego potoku jest naliczana opłata w wysokości $- miesięcznie.

Opłaty za potoki nieaktywne przez cały miesiąc będą naliczane przy użyciu odpowiedniej stawki za „potok nieaktywny” dla danego miesiąca. Opłaty za potoki nieaktywne przez część miesiąca będą naliczane proporcjonalnie za okresy braku aktywności na podstawie liczby godziny braku aktywności potoku w danym miesiącu. Jeśli na przykład data i godzina rozpoczęcia potoku to 1.01.2016 o 12:00, a data i godzina zakończenia to 20.01.2016 o 12:00, potok jest uznawany za aktywny przez tych 20 dni i za nieaktywny przez 11 dni. Opłata za nieaktywny potok ($-) jest naliczana proporcjonalnie przez 11 dni.

Jeśli nie określono aktywnego okresu przetwarzania danych w potoku (czasu rozpoczęcia i zakończenia), będzie on uznawany za nieaktywny.

Ponowne uruchamianie działań

Działania można w razie potrzeby uruchamiać ponownie (np. jeśli źródło danych było niedostępne podczas zaplanowanego uruchamiania). Koszt ponownego uruchamiania działań różni się w zależności od lokalizacji, w której działanie jest uruchamiane. Koszt ponownego uruchamiania działań w chmurze to $- na 1 000 operacji ponownego uruchomienia. Koszt ponownego uruchamiania działań lokalnie to $- na 1 000 operacji ponownego uruchomienia.

Przykład

Masz potok danych z dwoma następującymi działaniami uruchamianymi raz dziennie (niska częstotliwość):

 1. Działanie kopiowania, które kopiuje dane z lokalnej bazy danych programu SQL Server do obiektu blob platformy Azure.
 2. Działanie technologii Hive, które uruchamia skrypt Hive w klastrze usługi Azure HDInsight.

Przenoszenie danych z lokalnej bazy danych programu SQL Server do usługi Azure Blob Storage trwa 2 godz. w ciągu dnia. W poniższej tabeli przedstawiono koszty związane z potokiem:

Pierwsze działanie (kopiowanie danych ze środowiska lokalnego do platformy Azure)
Koszt przenoszenia danych (miesięcznie) 30 dni miesięcznie
2 godz. dziennie
$-
$-
Koszt organizowania działań (miesięcznie) $-
Suma częściowa (miesięcznie) $-
Drugie działanie (skrypt Hive uruchomiony w usłudze Azure HDInsight)
Koszt przenoszenia danych (miesięcznie) $-
Koszt organizowania działań (miesięcznie) $-
Suma częściowa (miesięcznie) $-
Łączna liczba działań (miesięcznie) $-

Możesz też obliczyć opłaty dla tego scenariusza za pomocą kalkulatora cen usługi Data Factory.

Uwagi:

 • Za pięć pierwszych działań w chmurze i działań lokalnych nie jest naliczana opłata. W przypadku powyższych opłat przyjęto założenie, że użyto już pięciu działań w chmurze i pięciu działań lokalnych w miesiącu (w innych potokach).
 • Usługi Azure Storage i HDInsight są rozliczane osobno zgodnie ze stawkami za daną usługę.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Free billing and subscription management support.
 • Flexible support plans starting at $29/month. Shop for a plan
 • Guarantee at least 99.9% of the time we will successfully process requests to perform operations against Data Factory resources.
 • Guarantee at least 99.9% of the time all activity runs will initiate within 4 minutes of their scheduled execution times.
 • To learn more about the SLA, please visit the SLA page.

Często zadawane pytania

 • Działania określają akcje dotyczące danych do wykonania. Każde działanie może używać zestawów danych jako danych wejściowych i tworzy zestawy danych jako dane wyjściowe. Działanie jest jednostką organizowania w usłudze Azure Data Factory.

  Na przykład działanie kopiowania umożliwia organizowanie kopiowania danych między zestawami danych. Podobnie można uruchomić zapytanie technologii Hive w klastrze usługi Azure HDInsight przy użyciu działania technologii Hive w celu przekształcenia lub przeanalizowania danych. Usługa Azure Data Factory oferuje wiele działań przekształceń danych i przenoszenia danych . Możesz też utworzyć niestandardowe działanie platformy .NET, aby uruchomić własny kod.

 • Potok to logiczna grupa działań. Potoki mogą być aktywne w okresie zdefiniowanym przez użytkownika (czas rozpoczęcia i zakończenia). Potoki są nieaktywne w pozostałym czasie.
 • Tak. Jeśli działanie korzysta z usług platformy Azure, takich jak HDInsight, te usługi są rozliczane osobno zgodnie ze stawkami za daną usługę.
 • W przypadku wykonywania kopii danych naliczane są dwa rodzaje kosztów. Po pierwsze zasoby obliczeniowe używane na potrzeby wykonania kopii są reprezentowane przez wielkość pomiaru przenoszenia danych. Pomiar przenoszenia danych ma wersję w chmurze i wersję lokalną. Przenoszenie danych lokalnie jest tańsze, ponieważ część obliczeń skojarzonych z kopią jest wykonywana przez własne zasoby lokalne. Opłaty za przenoszenie danych są naliczane proporcjonalnie do liczby minut i zaokrąglane w górę. Na przykład w przypadku kopiowania danych trwającego 41 minut 23 sekundy czasu obliczeń zostanie naliczona opłata za 42 minuty.

  Ponadto mogą być też naliczane opłaty za transfer danych, które zostaną przedstawione w osobnym wierszu rachunku zawierającym koszt wychodzącego transferu danych. Opłaty za wychodzący transfer danych są naliczane w przypadku przesłania danych poza centra danych platformy Azure. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz szczegóły cennika transferów danych.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Data Factory

Review technical tutorials, videos, and more resources

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account