Usługa Azure Bot — cennik

Usługa Azure Bot Service zapewnia skalowalną, zintegrowaną usługę łączności i rozwoju dla inteligentnych botów, które mogą komunikować się z klientami w wielu kanałach.

Szczegóły cennika

Bezpłatnie S1
Kanały standardowe Nieograniczona liczba komunikatów
Kanały Premium $- za 1000 komunikatów

Usługa Azure Bot Service oferuje bota aplikacji internetowej, który automatycznie wdraża bota na platformie Azure w Twoim imieniu, oraz ofertę rejestracji kanałów botów, która pozwala hostować bota w dowolnie wybranym miejscu.

Oprócz powyższych cen płacisz również za używane zasoby zgodnie z poniższym opisem.

W przypadku planów tworzenia bota Twój bot będzie obsługiwany przez usługę Azure App Service i rozliczany zgodnie z modelem cen usługi App Service.

  • W przypadku bota aplikacji internetowej zostanie zaaprowizowana aplikacja internetowa platformy Azure, która będzie hostować Twojego bota.
  • W przypadku rejestracji kanałów botów usługa App Service nie zostanie aprowizowana.
Azure Bot Service (usługa App Service uruchamiana jako standardowa aplikacja internetowa platformy Azure) Więcej informacji Cennik

W ramach tworzenia bota usługa Azure Bot Service opcjonalnie przeprowadzi aprowizację wystąpienia usługi Application Insights za pomocą warstwy Podstawowa, które zostanie wyświetlone w subskrypcji platformy Azure. Następnie usługa Azure Bot Service zostanie skonfigurowana do wysyłania zdarzeń diagnostycznych i innych danych telemetrii dotyczących bota. Będzie służyć także do dostarczania danych na stronę z analizami. Dowiedz się więcej na temat analiz usługi Bot.

Application Insights Więcej informacji Cennik

Podczas tworzenia bota należy wybrać szablon usługi Azure Bot Service, który jest najlepszy w przypadku danego scenariusza. W zależności od szablonu wybranego dla bota może zaistnieć konieczność aprowizowania przez usługę Azure Bot Service wystąpienia usługi Cognitive Service Language Understanding Intelligent Service (LUIS) lub usługi QnA Maker. Obie usługi są tworzone za pomocą warstwy bezpłatnej lub wersji próbnej w ramach subskrypcji platformy Azure.

Language Understanding Intelligent Service Więcej informacji Cennik
Interfejs API usługi QnA Maker Więcej informacji Wersja próbna
Usługa rozpoznawania mowy Więcej informacji Cennik

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29 miesięcznie. Wybierz plan
  • Gwarantowana dostępność na poziomie co najmniej 99,9%. Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

  • Komunikacja botów z kanałami usługi Bot Service polega na wysyłaniu przez boty obiektów aktywności do punktów końcowych kanałów za pośrednictwem operacji HTTP POST oraz przez wysyłanie obiektów aktywności do punktów końcowych botów za pośrednictwem operacji HTTP POST. Każda taka operacja POST obiektu aktywności stanowi komunikat.

  • Usługa Bot Service zapewnia protokoły i interfejsy API pozwalające łączyć bota z usługami, z których korzystają klienci. Kanał reprezentuje usługę, z której mają korzystać użytkownicy, taką jak Skype, Microsoft Teams lub Facebook.

  • Kanały standardowe obejmują usługi własne firmy Microsoft (takie jak Skype, Cortana i Microsoft Teams) oraz usługi z publicznie dostępnymi interfejsami API botów (takie jak Facebook i Slack). Pełną listę można znaleźć w dokumentacji usługi Bot Service.

  • Kanały Premium umożliwiają botowi niezawodne komunikowanie się z użytkownikami w ramach aplikacji lub witryny własnej klienta. Te kanały pozwalają na dostosowanie obsługi klienta dla użytkowników przez dostosowanie klientów czatów internetowych i rozwiązań DirectLine typu open source. Szczegóły można znaleźć w dokumentacji usługi Bot Service.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Usługa Azure Bot

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji