Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Platforma Microsoft Azure a usługi Amazon Web Services

Platforma Microsoft Azure i usługi Amazon Web Services (AWS) to wiodące platformy chmury publicznej, które oferują firmom wiele zaawansowanych możliwości z globalnym zasięgiem. Wiele organizacji korzysta z obu tych platform w celu uzyskania większych możliwości i elastyczności, a także w celu rozproszenia ryzyka i zależności na wiele lokalizacji w chmurze. Firmy doradcze i dostawcy oprogramowania także mogą korzystać z platformy Azure i usług AWS, które razem zaspokajają większość popytu na rynku rozwiązań w chmurze.

Aby ułatwić wybór odpowiedniej platformy, utworzyliśmy poniższą tabelę, przedstawiającą poszczególne możliwości IT oraz odpowiednie usługi lub funkcje platformy Azure i usług AWS. Czasami jest wyświetlanych wiele usług, ponieważ należą one do tej samej kategorii, ale różnią się zakresem możliwości.

Wystąpienia obliczeniowe

Podkategoria Usługa AWS Usługa platformy Azure Opis
Serwery wirtualne
Usługa AWS
EC2
Usługa platformy Azure
Serwery wirtualne umożliwiają użytkownikom wdrażanie oprogramowania systemu operacyjnego i serwera oraz zarządzanie nim. Dostępne są typy wystąpień z różnymi kombinacjami procesora CPU i pamięci RAM. Użytkownicy płacą za użyte zasoby z możliwością zmiany rozmiaru.
Automatyczne skalowanie
Usługa AWS
Auto Scaling
Usługa platformy Azure
Umożliwia automatyczną zmianę liczby wystąpień o określonym obciążeniu obliczeniowym. Możesz ustawić metrykę i wartości progowe określające, czy platforma ma dodać czy usunąć wystąpienia.
Infrastruktura dysków serwerów wirtualnych
Usługa AWS
Elastic Block Store (EBS)
Usługa platformy Azure
Udostępnia trwałe i wytrzymałe woluminy do magazynowania danych dla maszyn wirtualnych oraz umożliwia wybieranie różnych typów magazynów fizycznych i charakterystyk wydajności.
Zarządzanie kontenerami
Usługa AWS
EC2 Container Service
Usługa platformy Azure
Usługa zarządzania kontenerami, która obsługuje kontenery aparatu Docker i umożliwia użytkownikom uruchamianie aplikacji w zarządzanych klastrach wystąpień. Eliminuje konieczność korzystania z oprogramowania do zarządzania klastrem i projektowania odpornych na awarie architektur klastrów.
Logika procesów zaplecza
Usługa AWS
Lambda
Usługa platformy Azure
Umożliwia integrowanie systemów i uruchamianie procesów zaplecza w odpowiedzi na zdarzenia lub harmonogramy bez konieczności aprowizowania serwerów i zarządzania nimi.
Aplikacje oparte na zadaniach
Usługa AWS
Usługa platformy Azure
Organizuje zadania i interakcje między zasobami obliczeniowymi potrzebnymi wtedy, gdy konieczne jest przetworzenie danych w setkach lub tysiącach węzłów obliczeniowych.
Aplikacje oparte na mikrousługach
Usługa AWS
Usługa platformy Azure
Usługa obliczeniowa, która organizuje proces wykonywania, okres istnienia i odporność złożonych zależnych od siebie składników kodu i zarządza tymi elementami. Te składniki mogą mieć określony stan, ale mogą też być bezstanowe.
Aplikacje sieci Web
Usługa AWS
Elastic Beanstalk
Usługa platformy Azure
W pełni zarządzana infrastruktura sieci Web, która udostępnia wystąpienia serwera sieci Web oraz dodatkowe funkcje zabezpieczeń i zarządzania, odporność na błędy oraz funkcje magazynu udostępnionego.
Środowisko uruchomieniowe aplikacji oparte na interfejsie API
Usługa AWS
Usługa platformy Azure
Umożliwia tworzenie i hostowanie interfejsów API oraz zarządzanie nimi przy użyciu różnych języków i zestawów SDK, korzystając z wbudowanych funkcji uwierzytelniania i analizy.
Odzyskiwanie po awarii
Usługa AWS
Usługa platformy Azure
Automatyzuje ochronę i replikację maszyn wirtualnych. Umożliwia monitorowanie kondycji i testowanie planu odzyskiwania oraz udostępnia plany odzyskiwania.
Wstępnie zdefiniowane szablony
Usługa AWS
AWS Quick Start
Usługa platformy Azure
Szablony opracowane przez społeczność na potrzeby tworzenia i wdrażania rozwiązań opartych na maszynach wirtualnych.
Portal Marketplace
Usługa AWS
AWS Marketplace
Usługa platformy Azure
Łatwe do wdrożenia i automatycznie konfigurowane aplikacje innych firm, w tym rozwiązania do obsługi pojedynczych maszyn wirtualnej lub wielu maszyn wirtualnych.

Magazyn i dostarczanie zawartości

Podkategoria Usługa AWS Usługa platformy Azure Opis
Magazyn obiektów
Usługa AWS
S3
Usługa platformy Azure
Usługa magazynu obiektów używana m.in. na potrzeby aplikacji w chmurze, dystrybucji zawartości, obsługi kopii zapasowych, archiwizowania, odzyskiwania po awarii i analizy danych big data.
Udostępniony magazyn usługi File Storage
Usługa AWS
Elastic File System (Preview)
Usługa platformy Azure
Udostępnia prosty interfejs umożliwiający szybkie tworzenie i konfigurowanie systemów plików oraz udostępnianie często używanych plików. Pełni funkcję magazynu plików bez konieczności korzystania z obsługującej tę usługę maszyny wirtualnej oraz może być używana z tradycyjnymi protokołami z dostępem do plików przez sieć.
Archiwizowanie i kopie zapasowe
Usługa AWS
N/A (software)
Glacier and S3 (storage)
Usługa platformy Azure
Rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych i archiwizowania umożliwiają wykonywanie kopii zapasowych plików i folderów oraz ich odzyskiwanie z chmury, a także zapewniają ochronę przed utratą danych poza siedzibą firmy. Kopia zapasowa obejmuje dwa składniki: usługę programową, która zarządza procesem wykonywania kopii zapasowej/pobierania, i infrastrukturę magazynu kopii zapasowych.
Magazyn hybrydowy
Usługa AWS
Storage Gateway
Usługa platformy Azure
Integruje lokalne środowiska IT z magazynem w chmurze. Automatyzuje przechowywanie danych i zarządzanie nimi oraz obsługuje odzyskiwanie po awarii.
Transport danych
Usługa AWS
Import/Export Snowball
Usługa platformy Azure
Rozwiązanie do przesyłania dużych ilości danych przy użyciu bezpiecznych dysków i urządzeń. Ponadto zapewnia ochronę danych podczas przesyłania.
Sieć dostarczania zawartości
Usługa AWS
CloudFront
Usługa platformy Azure
Globalna sieć dostarczania zawartości, która umożliwia dostarczanie plików audio i wideo, aplikacji, obrazów oraz innych plików.

Sieć

Podkategoria Usługa AWS Usługa platformy Azure Opis
Sieć
Usługa AWS
Virtual Private Cloud
Usługa platformy Azure
Udostępnia izolowane środowisko prywatne w chmurze. Użytkownicy mają kontrolę nad środowiskiem sieci wirtualnej. Dotyczy to też możliwości wyboru własnego zakresu adresów IP, tworzenia podsieci oraz konfigurowania tabel routingu i bram sieci.
System DNS
Usługa AWS
Route 53
Usługa platformy Azure
Usługa, która hostuje nazwy domen oraz kieruje użytkowników do aplikacji internetowych, łączy żądania użytkowników z centrami danych, zarządza ruchem w aplikacjach i zwiększa dostępność aplikacji dzięki automatycznej pracy w trybie failover.
Sieć dedykowana
Usługa AWS
Direct Connect
Usługa platformy Azure
Tworzy dedykowane prywatne połączenie sieciowe w lokalizacji dostawcy chmury (nie przez Internet).
Równoważenie obciążenia
Usługa AWS
Elastic Load Balancing
Usługa platformy Azure
Automatycznie kieruje ruch przychodzący aplikacji w celu dodania skali, obsługi trybu failover i kierowania ruchu do kolekcji zasobów.

Baza danych

Podkategoria Usługa AWS Usługa platformy Azure Opis
Relacyjna baza danych
Usługa AWS
RDS
Usługa platformy Azure
Relacyjna baza danych oferowana w ramach modelu DBaaS (baza danych jako usługa), w przypadku której odporność bazy danych na błędy, skalowanie i konserwacja są obsługiwane głównie przez platformę.
Baza danych NoSQL
Usługa AWS
DynamoDB
Usługa platformy Azure
Usługa bazy danych dokumentów NoSQL automatycznie indeksującej dane JSON na potrzeby aplikacji, które wymagają obsługi złożonych zapytań i transakcji obejmujących wiele dokumentów.
Magazyn danych
Usługa AWS
Redshift
Usługa platformy Azure
W pełni zarządzany magazyn danych, który analizuje dane przy użyciu narzędzi analizy biznesowej. Umożliwia przetwarzanie zapytań SQL dotyczących danych relacyjnych i nierelacyjnych.
Table Storage
Usługa AWS
DynamoDB
SimpleDB
Usługa platformy Azure
Magazyn danych nierelacyjnych z częściową strukturą. Deweloperzy przechowują elementy danych i wysyłają dla nich zapytania za pośrednictwem żądań usług sieci Web.
Pamięć podręczna
Usługa AWS
ElastiCache
Usługa platformy Azure
Rozproszona wewnątrzpamięciowa usługa buforowania, która oferuje magazyn o wysokiej wydajności, który zwykle służy do odciążania zadań nietransakcyjnych w bazie danych.
Migracja bazy danych
Usługa AWS
Usługa migracji bazy danych
Usługa platformy Azure
Zwykle służy do migrowania schematu i danych bazy danych z bazy danych w określonym formacie do odpowiedniej bazy danych w chmurze.

Analiza i dane big data

Podkategoria Usługa AWS Usługa platformy Azure Opis
Przetwarzanie danych big data
Usługa AWS
Elastic MapReduce (EMR)
Usługa platformy Azure
Obsługuje technologie, które dzielą duże zadania przetwarzania dużych ilości danych na wiele zadań, a następnie łączą wyniki w celu zapewnienia obsługi równoległości na wysokim poziomie.
Organizowanie danych
Usługa AWS
Data Pipeline
Usługa platformy Azure
Przetwarza oraz przenosi dane między usługami obliczeniowymi i usługami magazynu oraz lokalnymi źródłami danych w określonych interwałach. Użytkownicy mogą tworzyć, planować i organizować potoki danych oraz zarządzać nimi.
Analiza
Usługa AWS
Kinesis Analytics (Preview)
Usługa platformy Azure
Platformy magazynu i analizy, które generują szczegółowe informacje z dużych ilości danych lub danych z wielu źródeł.
Wizualizacja
Usługa AWS
QuickSight (Preview)
Usługa platformy Azure
Narzędzia analizy biznesowej umożliwiające tworzenie wizualizacji, przeprowadzanie analiz ad hoc i uzyskiwanie szczegółowych informacji biznesowych z danych.
Uczenie maszynowe
Usługa AWS
Uczenie maszynowe
Usługa platformy Azure
Tworzy kompleksowy przepływ pracy na potrzeby tworzenia, przetwarzania, dostosowywania i publikowania modeli predykcyjnych, dzięki którym można sprawdzić wpływ złożonych zestawów danych.
Wyszukiwanie
Usługa AWS
Elasticsearch Service
Usługa platformy Azure
Oferuje funkcję wyszukiwania pełnotekstowego oraz powiązane z wyszukiwaniem funkcje analizy i możliwości.
Odnajdywanie danych
Usługa AWS
Usługa platformy Azure
Umożliwia lepsze rejestrowanie, wzbogacanie, odnajdywanie, poznanie i użycie źródeł danych.

Internet of Things

Podkategoria Usługa AWS Usługa platformy Azure Opis
Dane przesyłane strumieniowo
Usługa AWS
Kinesis Firehose
Kinesis Streams
Usługa platformy Azure
Usługi umożliwiające przetwarzanie i kierowanie dużych ilości małych porcji danych wejściowych, zwykle pochodzących z urządzeń i czujników.
Internet of Things
Usługa AWS
IoT (Preview)
Usługa platformy Azure
Umożliwia połączonym urządzeniom na interakcję z aplikacjami w chmurze i innymi urządzeniami na potrzeby przechwytywania oraz analizowania danych w czasie rzeczywistym.

Usługi mobilne

Podkategoria Usługa AWS Usługa platformy Azure Opis
Profesjonalne opracowywanie aplikacji
Usługa AWS
Mobile Hub (Beta)
Cognito
Usługa platformy Azure
Usługi mobilne zaplecza umożliwiające szybkie opracowywanie rozwiązań mobilnych, a także zarządzanie tożsamościami, synchronizowanie danych oraz obsługę magazynu i powiadomień między urządzeniami.
Opracowywanie aplikacji wysokiego poziomu
Usługa AWS
Usługa platformy Azure
Umożliwia opracowywanie aplikacji biznesowych przy użyciu modeli z możliwością integracji z rozwiązaniami typu SaaS.
Analiza
Usługa AWS
Mobile Analytics
Usługa platformy Azure
Umożliwia przeprowadzanie analiz w czasie rzeczywistym na podstawie danych z aplikacji mobilnych, wyróżnianie zachowania użytkowników aplikacji, mierzenie użycia aplikacji i śledzenie kluczowych trendów.
Powiadomienia
Usługa AWS
Simple Notification Service
Usługa platformy Azure
Usługa powiadomień wypychanych, która natychmiast dostarcza komunikaty do aplikacji i użytkowników. Komunikaty można wysyłać do poszczególnych urządzeń lub w ramach emisji.

Usługi aplikacji

Podkategoria Usługa AWS Usługa platformy Azure Opis
Adres e-mail
Usługa AWS
Simple Email Service
Usługa platformy Azure
Umożliwia użytkownikom wysyłanie do klientów wiadomości e-mail dotyczących transakcji lub działań marketingowych albo innego typu zawartości.
Przesyłanie wiadomości
Usługa AWS
Simple Queue Service
Usługa platformy Azure
Umożliwia przechowywanie dużej liczby komunikatów, do których można uzyskiwać dostęp z dowolnego miejsca za pośrednictwem uwierzytelnionych wywołań HTTP lub HTTPS. Kolejka może zawierać miliony komunikatów (ogranicza ją limit łącznej pojemności dla konta magazynu) i obsługiwać bardziej złożone topologie, takie jak topologia publikowania/subskrybowania.
Przepływ pracy
Usługa AWS
Simple Workflow Service
Usługa platformy Azure
Usługa śledzenia stanu i koordynowania zadań, która umożliwia deweloperom tworzenie, uruchamianie i skalowanie działań w tle w ramach procesu tworzenia wizualnego przepływu procesów.
Testowanie aplikacji
Usługa AWS
Device Farm (Front End)
Usługa platformy Azure
Zestaw usług służących do organizowania serwera zaplecza deweloperskiego/testowego i infrastruktury aplikacji usług, a także do testowania oraz symulowania urządzeń i oprogramowania frontonu.
API Management
Usługa AWS
API Gateway
Usługa platformy Azure
Umożliwia deweloperom tworzenie, publikowanie, monitorowanie i zabezpieczanie interfejsów API oraz zarządzanie nimi. Obsługuje przetwarzanie równoczesnych wywołań interfejsów API, w tym zarządzanie ruchem, autoryzację, kontrolę dostępu, monitorowanie i zarządzanie wersjami interfejsów API.
Przesyłanie strumieniowe aplikacji
Usługa AWS
AppStream
Usługa platformy Azure
Przesyła strumieniowo i dostarcza istniejące aplikacje z chmury w celu dotarcia do większej liczby użytkowników na większej liczbie urządzeń bez konieczności modyfikowania kodu.
Wyszukiwanie
Usługa AWS
CloudSearch
Usługa platformy Azure
Umożliwia konfigurowanie oraz skalowanie rozwiązań wyszukiwania dla witryn sieci Web i aplikacji oraz zarządzanie tymi rozwiązaniami.
Transkodowanie multimediów
Usługa AWS
Elastic Transcoder
Usługa platformy Azure
Usługa w chmurze transkodująca pliki multimedialne z formatu źródłowego na wersje, które można odtwarzać na takich urządzeniach jak smartfony, tablety i komputery.
Przesyłanie strumieniowe
Usługa AWS
Usługa platformy Azure
Dostarcza zawartość do niemal każdego urządzenia. Umożliwia skalowalne przesyłanie strumieniowe.
Inne
Usługa AWS
Usługa platformy Azure
Dodatkowe usługi związane z odtwarzaniem, ochroną i analizą zawartości w usłudze multimediów.

Zarządzanie i monitorowanie

Podkategoria Usługa AWS Usługa platformy Azure Opis
Organizowanie wdrażania
Usługa AWS
OpsWorks
CloudFormation
Usługa platformy Azure
Umożliwia konfigurowanie i obsługę aplikacji w różnych formach i rozmiarach oraz udostępnia szablony umożliwiające utworzenie kolekcji zasobów i zarządzanie nią.
Zarządzanie i monitorowanie
Usługa AWS
CloudWatch
CloudTrail
Usługa platformy Azure
Usługi zarządzania oraz monitorowania zasobów i aplikacji w chmurze, które umożliwiają zbieranie, śledzenie, przechowywanie, analizowanie i dostarczanie metryk oraz plików dzienników.
Optymalizacja
Usługa AWS
Trusted Advisor
Usługa platformy Azure
Umożliwia analizowanie konfiguracji zasobów w chmurze i zabezpieczeń, dzięki czemu subskrybenci mogą mieć pewność, że korzystają z najlepszych rozwiązań i optymalnych konfiguracji.
Planowanie zadań
Usługa AWS
Usługa platformy Azure
Uruchamia zadania na podstawie prostych lub złożonych harmonogramów. Zadania mogą być wykonywane od razu, w późniejszym terminie lub cyklicznie.
Usługa wykazu
Usługa AWS
Service Catalog
Usługa platformy Azure
Umożliwia tworzenie wykazów zatwierdzonych usług IT i zarządzanie nimi, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko je znajdować i wdrażać.
Administracja
Usługa AWS
Config
Usługa platformy Azure
Udostępnia powiadomienia dotyczące spisu zasobów, historii konfiguracji i zmian konfiguracji na potrzeby zabezpieczeń i zarządzania.
Dostęp programowy
Usługa AWS
Command Line Interface
Usługa platformy Azure
Różne otoki korzystające z określonych języków programowania oparte na natywnym interfejsie API REST dla wszystkich usług w chmurze umożliwiają łatwiejsze tworzenie rozwiązań.

Zabezpieczenia i tożsamość

Podkategoria Usługa AWS Usługa platformy Azure Opis
Uwierzytelnianie i autoryzacja
Usługa AWS
Tożsamość i zarządzanie dostępem
Multi-Factor Authentication
Usługa platformy Azure
Umożliwia użytkownikom bezpieczne kontrolowanie dostępu do usług i zasobów oraz zapewnia bezpieczeństwo i ochronę danych. Możesz tworzyć użytkowników i grupy oraz zarządzać nimi, a także zezwalać na dostęp do zasobów i odmawiać go przy użyciu uprawnień.
Szyfrowanie
Usługa AWS
Key Management Service
CloudHSM
Usługa platformy Azure
Tworzy, kontroluje i chroni klucze szyfrowania używane do szyfrowania danych. Sprzętowy moduł zabezpieczeń udostępnia sprzętowy magazyn kluczy.
Zapora
Usługa AWS
Web Application Firewall
Usługa platformy Azure
Zapora chroniąca aplikacje sieci Web przed typowymi programami wykorzystującymi luki w sieci Web. Użytkownicy mogą definiować reguły zabezpieczeń sieci Web z możliwością dostosowywania.
Zabezpieczenia
Usługa AWS
Inspector (Preview)
Usługa platformy Azure
Zautomatyzowana usługa oceny zabezpieczeń, która zapewnia lepsze bezpieczeństwo i zgodność aplikacji. Automatycznie ocenia aplikacje pod kątem luk w zabezpieczeniach lub odstępstw od najlepszych rozwiązań.
Katalog
Usługa AWS
Directory Service
Usługa platformy Azure
Zwykle udostępnia użytkownikowi/grupie właściwości, dla których można tworzyć zapytania i których można używać w aplikacjach. Ponadto umożliwia integrację z lokalnymi usługami Active Directory na potrzeby logowania jednokrotnego i zarządzania rozwiązaniami typu SaaS.

Bezpłatne konto

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure