Bezpłatna wersja próbna platformy Azure (Niemcy)

Oferujemy miesięczną bezpłatną wersje próbną każdemu nowemu klientowi i przekazujemy bezpłatnie środki na korzystanie z platformy Azure o wartości $200.

Elastyczność dzięki środkom na korzystanie z systemu Azure

Klient otrzymuje wraz z bezpłatną wersją próbną środki na korzystanie z platformy Azure o wartości $200. To klient wybiera sposób użycia swoich kredytów na korzystanie z systemu Azure. Można wykorzystać je na opłacenie użycia dowolnej usługi systemu Azure, która jest potrzebna klientowi, takiej jak Virtual Machines, Websites, Cloud Services, Mobile Services, Storage, SQL Database, Content Delivery Network, HDInsight, Media Services i inne.

Za pomocą kalkulatora cen można oszacować, na ile wystarczą środki na korzystanie z platformy Azure o wartości $200. Poniżej przedstawiono kilka scenariuszy użycia, w których wartość użycia nie przekroczy $200 miesięcznie:

  • Używanie dwóch małych wystąpień maszyny wirtualnej przez cały miesiąc.
  • Przechowywanie 800 GB danych w usłudze Storage.
  • Projektowanie i testowanie aplikacji sieci web za pomocą usługi Cloud Services przy założeniu, że w średnich wystąpieniach będą używane trzy role Sieć Web i dwie role Proces roboczy przez 10 godzin dziennie i 5 dni w tygodniu.
  • Uruchamianie dwóch baz danych SQL na cały miesiąc.

Niewykorzystanych kredytów miesięcznych nie można przenieść na kolejne miesiące ani do innych subskrypcji systemu Azure. Miesięczne użycie o wartości przekraczającej miesięczną kwotę kredytu będzie powodować obciążenie opłatami według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Jeśli limit wydatków został usunięty, opłaty będą naliczane z zastosowaniem stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.  W przypadku ustawienia limitu wydatków równego $0 subskrypcja zostanie zawieszona z chwilą użycia usługi innej firmy. Powiadomienie o ewentualnej podwyżce stawek zostanie przesłane co najmniej 30 dni przed jej wprowadzeniem.

Ta oferta podlega ograniczeniu do jednej oferty na nowego klienta.

Do utworzenia konta jest wymagane uwierzytelnienie za pomocą karty kredytowej lub debetowej. Karta kredytowa NIE ZOSTANIE początkowo obciążona opłatami, ponieważ dla nowych kont obowiązuje limit wydatków w wysokości $0. Użycie o wartości nieprzekraczającej kredytów na korzystanie z systemu Azure nie powoduje obciążenia opłatami. Jeśli wartość użycia przekroczy wartość środków, usługa zostanie wyłączona. Można wybrać opcję wyłączenia limitu wydatków, dokonując przekonwertowania na subskrypcję rozliczaną zgodnie z rzeczywistym użyciem, ale wtedy każde miesięczne użycie, którego wartość przekroczy wartość kredytów miesięcznych, spowoduje obciążenie opłatami według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Przeczytaj więcej o funkcji Limit wydatków.

Obowiązek zapłaty wszelkich podatków, które mogą zostać naliczone w wyniku korzystania z bezpłatnych usług, spoczywa wyłącznie na odbiorcy.

Wykluczenia

Środków na korzystanie z platformy Azure nie można wykorzystać na zakup planów pomocy technicznej platformy Azure, produktów innych firm ani produktów sprzedawanych niezależnie do platformy Azure (np. usługi Microsoft Azure Active Directory — wersja Premium).

Opcje płatności

Akceptowane są tylko karty kredytowe i debetowe, chyba że wcześniej zatwierdzono rozliczenia z użyciem faktur. Należy pamiętać, że karty przedpłacone i wirtualne karty kredytowe nie są akceptowane.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na stronie cennika.

Zasady anulowania

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Dostępność oferty

Oferta jest dostępna dla klientów w następujących krajach/regionach i będzie rozliczana w podanej walucie:

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Ten dokument zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure.

Stosowane są poniższe miesięczne przydziały użycia. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu użycia można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów.

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferujemy atrakcyjne umowy dotyczące poziomu usług dla wszystkich usług platformy Azure. Więcej informacji dotyczących każdej z umów SLA można znaleźć na stronie umów SLA. Umowy dotyczące poziomu usług nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usług. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, przydziały limitu i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku wszystkich subskrypcji tej oferty, dla których nie są naliczane opłaty i które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn sieci Web. Należy pamiętać, że nie zostaną usunięte żadne dane i klienci mogą w dowolnej chwili wznowić wdrożenie. Ponadto o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych powiadomimy klienta z wyprzedzeniem.

Usunięcia zasobów obliczeniowych możesz uniknąć, wykonując co 90 dni jedną z następujących czynności:

  1. Logując się do portalu platformy Azure (Niemcy)
  2. Uzyskując dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure