Oferta startowa platformy Microsoft Azure dla studentów

Oferta Microsoft Azure for Students Starter ułatwia rozpoczęcie programowania w chmurze, zapewniając bezpłatny dostęp do potrzebnych produktów*. Zarejestruj się tutaj. Dzięki tej korzyści zyskujesz dostęp do warstwy bezpłatnej obejmującej następujące usługi Azure:

  • Azure App Services. W pełni zarządzane usługi w chmurze umożliwiające tworzenie i wdrażanie aplikacji natywnych i internetowych w ciągu kilku minut. Używaj technologii, którą lubisz: ASP.NET, Java, PHP, Node.js lub Python. Możesz dodawać różne podstawowe usługi aplikacji, takie jak uwierzytelnianie, integracja z sieciami społecznościowymi i synchronizacja danych offline, bez względu na to, czy dana aplikacja działa w systemie Windows 10, iOS, czy Android. Skonfiguruj przepływy pracy ciągłej integracji i wdrażania z użyciem rozwiązania VSO, GitHub, TeamCity, Hudson lub Bitbucket, co umożliwi automatyczne kompilowanie, testowanie i wdrażanie aplikacji internetowych po każdym pomyślnym zaewidencjonowaniu kodu lub przeprowadzeniu testów integracji.
  • Azure Functions. Pisz proste funkcje bezserwerowe w dowolnie wybranym języku programowania, aby uruchamiać kod na żądanie bez martwienia się o infrastrukturę.
  • Notification Hubs. Zapewnij stałą komunikację między aplikacją i jej użytkownikami, umożliwiając wysyłanie mobilnych powiadomień push dostosowanych do grupy docelowej, języka i lokalizacji z wykorzystaniem dowolnego zaplecza i głównych platform urządzeń przenośnych.
  • Baza danych MySQL udostępniana przez funkcję bazy danych MySQL w aplikacji. Zapewnia natywną obsługę środowiska MySQL w usługach Web Apps. Wdrażaj rozwiązania CMS, takie jak WordPress, Joomla i inne, lub aplikacje niestandardowe z obsługą bazy danych MySQL.
  • Application Insights. Szczegółowa diagnostyka i analiza danych telemetrycznych dotyczących wydajności, które umożliwiają optymalne działanie usług i aplikacji internetowych. Wyszukuj i analizuj dane, aby stale ulepszać aplikację, poprawiać komfort korzystania z niej i określać priorytet przyszłych inwestycji.
  • Azure DevOps. Zestaw opartych na chmurze narzędzi do współpracy, które działają z istniejącym środowiskiem IDE lub edytorem, dzięki czemu Twój zespół może wydajnie pracować nad projektami oprogramowania dowolnego rozmiaru.

Oferta Microsoft Azure for Students Starter jest dostępna bezpłatnie, bez zobowiązań i bez ustalonego terminu dla uczniów/studentów, którzy potwierdzili swoją przynależność do instytucji edukacyjnej. W terminie późniejszym możesz skorzystać z większej liczby usług, ale już dzisiaj możesz bezpłatnie hostować swoje aplikacje i witryny internetowe dzięki zaawansowanym możliwościom chmury firmy Microsoft.

*Koszty są ograniczone dzięki możliwości udzielania dostępu do usług platformy Azure oferujących bezpłatną warstwę użycia. Szczegółowe informacje na temat cen platformy Azure znajdują się na naszej stronie cennika.

Oferta Microsoft Azure for Students Starter jest dostępna tylko dla uczniów i studentów. Musisz zadeklarować, że masz co najmniej 13 lat (jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych) lub 16 lat (jeśli mieszkasz poza Stanami Zjednoczonymi), a także potwierdzić swoją przynależność do instytucji edukacyjnej, podając adres e-mail, którego używasz w jej systemie (może to być także identyfikator Shibboleth). Z oferty nie mogą korzystać instytucje komercyjne organizujące tzw. masowe otwarte kursy online ani inne szkolenia zawodowe.

Oferta jest ograniczona do jednej subskrypcji Microsoft Azure for Students Starter na uprawnionego klienta, nie podlega przenoszeniu i nie łączy się z żadną inną ofertą, chyba że firma Microsoft na to zezwoli. Firma Microsoft może wycofać tę ofertę według własnego uznania. Mogą także obowiązywać inne ograniczenia.

Uaktualnienia i limity wydatków

W każdej chwili możesz zmienić subskrypcję na subskrypcję płatną zgodnie z rzeczywistym użyciem przez Internet. Umożliwia to dalsze korzystanie z platformy Azure.

Wykluczenia

Początkowo będzie można korzystać tylko z usług platformy Azure, które są dostępne z bezpłatną warstwą użycia. Limit wydatków na koncie będzie na początku wynosić 0 dolarów, co oznacza możliwość korzystania tylko z usług platformy Azure w ramach bezpłatnej warstwy usług.

Korzyści z pobierania oprogramowania

Subskrypcja umożliwia dostęp do pewnych korzyści z pobierania oprogramowania, które są przeznaczone specjalnie do wspierania edukacji, niekomercyjnych badań lub działań mających na celu projektowanie, tworzenie, testowanie i prezentowanie aplikacji na potrzeby powyższych celów. Korzyści z pobierania oprogramowania są przypisane do użytkownika i nie można ich przenosić, sprzedawać, udostępniać, dalej licencjonować, przypisywać ani pożyczać. Dostęp i użycie korzyści z pobierania oprogramowania podlegają postanowieniom niniejszej Umowy i wszelkim osobnym postanowieniom dotyczącym danej korzyści. Do uzyskiwania dostępu do większości korzyści z pobierania oprogramowania jest wymagana aktualna i aktywna subskrypcja platformy Azure for Students.

Oprogramowanie

Instalacja i użycie oprogramowania, usług w chmurze lub narzędzi deweloperskich dostępnych w ramach korzyści z pobierania oprogramowania podlegają osobnym postanowieniom licencyjnym oprogramowania, usług lub narzędzi, takim jak postanowienia licencyjne z możliwością kliknięcia, z wyjątkiem zmian tych postanowień przedstawionych w niniejszej Umowie. Użytkownik może realizować korzyści z pobierania oprogramowania w środowisku wirtualnym, jeśli zezwala na to licencja użytkownika końcowego danego produktu. Nie można używać oprogramowania, usług w chmurze i narzędzi deweloperskich do tworzenia złośliwego oprogramowania ani oprogramowania wysyłającego spam.

Pewne programy mogą wymagać aktywacji. W takiej sytuacji należy aktywować oprogramowanie w regionie geograficznym skojarzonym z subskrypcją platformy Azure for Students.

Instalacja pewnych programów i dostęp do nich mogą wymagać klucza. Oprogramowanie jest dostarczane z różną liczbą kluczy. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za użycie przypisanych do niego kluczy. Użytkownik nie może przenosić, sprzedawać, udostępniać, dalej licencjonować, przypisywać ani pożyczać kluczy. Aktywność kluczy jest monitorowana. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zakończenia subskrypcji platformy Azure for Students albo dostępu do oprogramowania bez powiadomienia lub zobowiązania wobec użytkownika w razie wykrycia podejrzanej aktywności związanej z kluczami lub aktywacjami. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do ustalenia, wedle własnego uznania, czy aktywność jest podejrzana. Firma Microsoft może dezaktywować lub w inny sposób ograniczyć klucze po zakończeniu subskrypcji platformy Azure for Students. Nie można aktywować oprogramowania za pomocą dezaktywowanych kluczy. Użytkownik nie będzie uczestniczyć ani pomagać w nieautoryzowanym produkowaniu, duplikowaniu, dostarczaniu, sprzedawaniu, przenoszeniu i używaniu podrobionych, pirackich, nielicencjonowanych lub nielegalnych produktów albo usług firmy Microsoft ani w inny sposób naruszać żadnych praw własności intelektualnej firmy Microsoft. Użytkownik będzie w odpowiednim czasie zgłaszać firmie Microsoft podejrzane działania związane z fałszowaniem, piractwem lub innym naruszeniem praw własności intelektualnej oraz będzie we właściwym zakresie współpracować z firmą Microsoft i jej podmiotami zależnymi w celu badania takich działań. Korzyści z pobierania oprogramowania nie mogą być używane do udostępniania żadnych usług innym osobom (takich jak hosting, pośrednictwo internetowe, integracja lub tworzenie przez podmioty zewnętrzne).

Oprogramowanie może zawierać kod podmiotów trzecich. Skrypty lub kod podmiotów trzecich połączone z oprogramowaniem lub przywoływane z niego są licencjonowane przez podmioty, do których taki kod należy, a nie przez firmę Microsoft. Ewentualne uwagi dotyczące kodu podmiotów trzecich są przekazywane Licencjobiorcy wyłącznie w celach informacyjnych. Oprogramowanie udostępnione użytkownikowi w ramach subskrypcji platformy Microsoft Azure for Students Starter jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Firma Microsoft zastrzega sobie wszelkie prawa do oprogramowania, które nie zostały wyraźnie określone przez firmę Microsoft w drodze implikacji, estoppelu lub innej.

Wykluczenia

Środków na korzystanie z platformy Azure nie można wykorzystać na zakup planów pomocy technicznej platformy Azure, usługi Azure DevOps, subskrypcji programu Visual Studio, usług Visual Studio Mobile Center, produktów innych firm, produktów sprzedawanych za pośrednictwem witryny Azure Marketplace ani produktów licencjonowanych niezależnie od platformy Azure (np. usługi Microsoft Azure Active Directory — wersja Premium).

Niedozwolone użycie platformy Microsoft Azure for Students Starter

Warunkiem używania platformy Microsoft Azure for Students Starter jest zakaz używania jej w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem albo zabroniony zgodnie z tymi postanowieniami, warunkami i uwagami. Użytkownik nie może używać platformy Azure for Students Starter w sposób, który może spowodować uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie lub spadek wydajności jakiegokolwiek serwera firmy Microsoft lub sieci połączonych z jakimkolwiek serwerem firmy Microsoft albo zakłócenia w użytkowaniu platformy Microsoft Azure for Students Starter przez innych użytkowników. Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do platformy Microsoft Azure for Students Starter, innych kont, systemów komputerowych lub sieci połączonych z jakimkolwiek serwerem firmy Microsoft metodami hakerskimi, za pomocą mechanizmów zgadywania haseł ani innymi metodami. Użytkownik nie może pozyskiwać lub podejmować prób pozyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji sposobami innymi niż celowo udostępnione w ramach platformy Azure for Students Starter.

Platforma Microsoft Azure for Students Starter i skojarzone witryny internetowe mogą zawierać usługi poczty e-mail, usługi tablicy ogłoszeń, obszary czatu, fora, społeczności, osobiste strony internetowe, kalendarze, albumy zdjęć, pliki cabinet i/lub inne funkcje do obsługi wiadomości lub komunikacji, które umożliwiają komunikację z innymi osobami („Usługi komunikacyjne”). Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Usług komunikacyjnych wyłącznie w celu publikowania, wysyłania i odbierania stosownych wiadomości i materiałów oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, powiązanych z określoną Usługą komunikacyjną. Przykłady niektórych działań niedozwolonych podczas korzystania z Usług komunikacyjnych:

Korzystanie z Usług komunikacyjnych w połączeniu z ankietami, konkursami, piramidami, listami-łańcuszkami, wiadomościami-śmieciami, spamem lub jakimikolwiek powielanymi lub niezamówionymi wiadomościami (komercyjnymi lub innymi).

Zniesławianie, znieważanie, napastowanie, nękanie, grożenie lub inne naruszanie praw i dóbr osobistych innych osób (takich jak prawo do prywatności lub do rozgłosu).

Publikowanie, ogłaszanie, przekazywanie, rozpowszechnianie lub rozprzestrzenianie nieodpowiednich, niestosownych, zniesławiających, nieprzyzwoitych, gorszących lub niezgodnych z prawem tematów, nazw, materiałów lub informacji.

Przekazywanie lub inne udostępnianie plików zawierających obrazy, fotografie, oprogramowanie i inne materiały objęte ochroną przez prawo własności intelektualnej, prawo autorskie lub znaki towarowe (albo przez prawo do prywatności lub do rozgłosu), chyba że użytkownik jest właścicielem tych praw lub dysponuje tymi prawami bądź uzyskał wszelkie niezbędne zgody.

Wykorzystywanie materiałów lub informacji, w tym obrazów lub fotografii, udostępnionych w ramach Usług komunikacyjnych w jakikolwiek sposób naruszający prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe lub inne prawa własności innych osób.

Przekazywanie plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, oprogramowanie wymuszające okup, programy kasujące wiadomości (cancelbot), uszkodzone pliki, złośliwe oprogramowanie lub jakiekolwiek podobne programy mogące zaburzyć działanie komputerów innych osób lub spowodować zniszczenie ich własności.

Reklamowanie lub zamieszczanie ofert kupna albo sprzedaży towarów lub usług w celach komercyjnych, chyba że Usługi komunikacyjne wyraźnie dopuszczają takie wiadomości.

Pobieranie jakichkolwiek plików przekazanych przez innego użytkownika Usługi komunikacyjnej, o których dany użytkownik wie lub powinien wiedzieć, że zgodnie z prawem nie można ich powielać, wyświetlać, wykonywać i/lub rozpowszechniać w taki sposób.

Fałszowanie lub usuwanie informacji o autorach, uwag prawnych lub innych stosownych uwag bądź wskazań właścicieli albo oznaczeń pochodzenia oprogramowania lub innego materiału zawartego w przekazywanym pliku.

Ograniczanie lub uniemożliwianie innym korzystania z Usługi komunikacyjnej.

Naruszanie jakichkolwiek zasad postępowania lub innych wskazówek mogących mieć zastosowanie w odniesieniu do konkretnej Usługi komunikacyjnej.

Zbieranie lub gromadzenie w inny sposób informacji o innych osobach, w tym adresów e-mail.

Naruszanie jakichkolwiek stosownych praw i przepisów.

Tworzenie fałszywych tożsamości w celu wprowadzania w błąd innych osób.

Używanie, pobieranie lub kopiowanie albo udostępnianie w inny sposób osobom trzecim (za opłatą lub bez) jakichkolwiek katalogów użytkowników platformy Azure for Students albo innych informacji o użytkownikach lub użyciu bądź części takich informacji.

Firma Microsoft nie jest zobowiązana do monitorowania Usług komunikacyjnych. Jednak firma Microsoft zastrzega sobie prawo do przeglądania materiałów publikowanych w Usługach komunikacyjnych i usuwania ich według własnego uznania.

Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do ujawnienia w każdej chwili dowolnych informacji, jeśli uzna, że jest to konieczne, aby podporządkować się obowiązującemu prawu lub wymogom postępowań prawnych bądź na wniosek rządu, a także do edytowania, odmowy ogłoszenia lub usunięcia dowolnych informacji lub materiałów, częściowo lub w całości, według własnego uznania.

Podając w Usługach komunikacyjnych dane umożliwiające zidentyfikowanie własnej osoby i informacje poufne, należy zachować ostrożność.

Firma Microsoft nie kontroluje ani nie aprobuje zawartości, komunikatów ani informacji zawartych w Usługach komunikacyjnych oraz w szczególności odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność związaną z Usługami komunikacyjnymi. Osoby zarządzające usługami komputerowymi oraz zapewniające infrastrukturę dla takich usług nie są rzecznikami firmy Microsoft, a ich punkt widzenia nie musi odzwierciedlać stanowiska przyjętego przez firmę Microsoft.

Materiały przekazywane do Usług komunikacyjnych mogą podlegać ogłoszonym ograniczeniom dotyczącym wykorzystania, powielania i/lub rozpowszechniania. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostosowanie się do tych ograniczeń podczas pobierania materiałów.

Zasady dotyczące komunikacji

Możesz otrzymywać okresowe powiadomienia e-mail zawierające najlepsze rozwiązania, szkolenia, porady i wskazówki, a także atrakcyjne oferty związane z platformą Azure i innymi programami oraz usługami edukacyjnymi firmy Microsoft. Jeśli nie chcesz otrzymywać tych powiadomień, możesz wypisać się z subskrypcji, klikając link znajdujący się w wiadomościach e-mail. Przeczytaj zasady zachowania poufności informacji firmy Microsoft.

Opcje płatności

Oferta Azure for Students Starter nie wymaga podawania danych karty kredytowej. Możesz zmienić subskrypcję na subskrypcję płatną zgodnie z rzeczywistym użyciem przez Internet.

Zasady anulowania

Anulować można w dowolnej chwili. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Zasady odnawiania

Dostęp do tej oferty mają zweryfikowani użytkownicy programu startowego platformy Microsoft Azure dla studentów.

Prawa do używania

Korzyść Microsoft Imagine w ramach platformy Azure jest przeznaczona do użycia na potrzeby projektowania i testowania. Obciążenia produkcyjne muszą być uruchamiane w ramach innej subskrypcji Azure.

Dostępność oferty

Oferta jest dostępna dla klientów w następujących krajach/regionach i będzie rozliczana w podanej walucie:

Afganistan Dolar amerykański ($)
Albania Dolar amerykański ($)
Algieria Dolar amerykański ($)
Angola Dolar amerykański ($)
Argentyna Peso argentyńskie ($)
Armenia Dolar amerykański ($)
Australia Dolar australijski ($)
Austria Euro (€)
Azerbejdżan Dolar amerykański ($)
Bahamy Dolar amerykański ($)
Bahrajn Dolar amerykański ($)
Bangladesz Dolar amerykański ($)
Barbados Dolar amerykański ($)
Białoruś Dolar amerykański ($)
Belgia Euro (€)
Belize Dolar amerykański ($)
Bermudy Dolar amerykański ($)
Boliwia Dolar amerykański ($)
Bośnia i Hercegowina Dolar amerykański ($)
Botswana Dolar amerykański ($)
Brazylia Real brazylijski (R$)
Brunei Darussalam Dolar amerykański ($)
Bułgaria Euro (€)
Republika Cabo Verde Dolar amerykański ($)
Kamerun Dolar amerykański ($)
Kanada Dolar kanadyjski ($)
Kajmany Dolar amerykański ($)
Chile Dolar amerykański ($)
Kolumbia Dolar amerykański ($)
Republika Konga Dolar amerykański ($)
Kostaryka Dolar amerykański ($)
Côte d’Ivoire Dolar amerykański ($)
Chorwacja Euro (€)
Curaçao Dolar amerykański ($)
Cypr Euro (€)
Republika Czeska Euro (€)
Dania Korona duńska (kr)
Dominikana Dolar amerykański ($)
Ekwador Dolar amerykański ($)
Egipt Dolar amerykański ($)
Salwador Dolar amerykański ($)
Estonia Euro (€)
Etiopia Dolar amerykański ($)
Wyspy Owcze Euro (€)
Fidżi Dolar amerykański ($)
Finlandia Euro (€)
Francja Euro (€)
Gruzja Dolar amerykański ($)
Niemcy Euro (€)
Ghana Dolar amerykański ($)
Grecja Euro (€)
Gwatemala Dolar amerykański ($)
Honduras Dolar amerykański ($)
SRA Hongkong Dolar hongkoński (HK$)
Węgry Euro (€)
Islandia Euro (€)
Indie Rupia indyjska (₹)
Indonezja Rupia indonezyjska (Rp)
Irak Dolar amerykański ($)
Irlandia Euro (€)
Izrael Dolar amerykański ($)
Włochy Euro (€)
Jamajka Dolar amerykański ($)
Japonia Jen japoński (¥)
Jordania Dolar amerykański ($)
Kazachstan Dolar amerykański ($)
Kenia Dolar amerykański ($)
Korea Południowa Won koreański (₩)
Kuwejt Dolar amerykański ($)
Kirgistan Dolar amerykański ($)
Łotwa Euro (€)
Liban Dolar amerykański ($)
Libia Dolar amerykański ($)
Liechtenstein Frank szwajcarski (chf)
Litwa Euro (€)
Luksemburg Euro (€)
Makau SAR Dolar amerykański ($)
Macedonia Północna Dolar amerykański ($)
Malezja Ringgit malezyjski (RM$)
Malta Euro (€)
Mauritius Dolar amerykański ($)
Meksyk Peso meksykańskie (MXN$)
Mołdawia Dolar amerykański ($)
Monako Euro (€)
Mongolia Dolar amerykański ($)
Czarnogóra Dolar amerykański ($)
Maroko Dolar amerykański ($)
Namibia Dolar amerykański ($)
Nepal Dolar amerykański ($)
Holandia Euro (€)
Nowa Zelandia Dolar nowozelandzki ($)
Nikaragua Dolar amerykański ($)
Nigeria Dolar amerykański ($)
Norwegia Korona norweska (kr)
Oman Dolar amerykański ($)
Pakistan Dolar amerykański ($)
Autonomia Palestyńska Dolar amerykański ($)
Panama Dolar amerykański ($)
Paragwaj Dolar amerykański ($)
Peru Dolar amerykański ($)
Filipiny Dolar amerykański ($)
Polska Euro (€)
Portugalia Euro (€)
Portoryko Dolar amerykański ($)
Katar Dolar amerykański ($)
Rumunia Euro (€)
Rosja Rubel rosyjski (руб)
Rwanda Dolar amerykański ($)
Saint Kitts i Nevis Dolar amerykański ($)
Arabia Saudyjska Rial saudyjski (SR)
Senegal Dolar amerykański ($)
Serbia Dolar amerykański ($)
Singapur Dolar amerykański ($)
Słowacja Euro (€)
Słowenia Euro (€)
Republika Południowej Afryki Rand RPA (R)
Hiszpania Euro (€)
Sri Lanka Dolar amerykański ($)
Szwecja Korona szwedzka (kr)
Szwajcaria Frank szwajcarski (chf)
Tajwan Dolar tajwański (NT$)
Tadżykistan Dolar amerykański ($)
Tanzania Dolar amerykański ($)
Tajlandia Dolar amerykański ($)
Trynidad i Tobago Dolar amerykański ($)
Tunezja Dolar amerykański ($)
Turcja Lira turecka (TL)
Turkmenistan Dolar amerykański ($)
Uganda Dolar amerykański ($)
Ukraina Dolar amerykański ($)
Zjednoczone Emiraty Arabskie Dolar amerykański ($)
Zjednoczone Królestwo Funt brytyjski (£)
Stany Zjednoczone Dolar amerykański ($)
Urugwaj Dolar amerykański ($)
Uzbekistan Dolar amerykański ($)
Wenezuela Dolar amerykański ($)
Wietnam Dolar amerykański ($)
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych Dolar amerykański ($)
Jemen Dolar amerykański ($)
Zambia Dolar amerykański ($)
Zimbabwe Dolar amerykański ($)

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Dokument Limity, limity przydziału i ograniczenia usług zawiera listę typowych limitów obowiązujących na platformie Microsoft Azure (nazywanych też limitami przydziału). W przypadku potrzeby przekroczenia limitów można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów. Aby zwiększyć limity przydziału, musisz zmienić subskrypcję Azure for Students Starter na subskrypcję płatną zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferujemy atrakcyjne umowy dotyczące poziomu usług dla wszystkich usług platformy Azure. Więcej informacji dotyczących każdej z umów SLA można znaleźć na stronie umów SLA. Umowy dotyczące poziomu usług nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, przydziały limitu i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku subskrypcji Microsoft Azure for Students Starter, dla których nie są naliczane opłaty lub które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn internetowych. Klient zostanie powiadomiony o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych. Można zapobiec dezaktywacji konta, wykonując jedną z poniższych czynności co 90 dni lub częściej:

  1. Zaloguj się do witryny Azure Portal lub do nowej witryny Microsoft Azure Portal;
  2. Uzyskując dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure.

Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do zmiany tej oferty lub dowolnej z bezpłatnych usług bądź ich wycofania w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez.