Korzyść związana z systemem Azure dla subskrybentów pakietu Visual Studio Test Professional with MSDN

WARUNKI OFERTY ZOSTAŁY ZAKTUALIZOWANE I SĄ DOSTĘPNE TUTAJ.

Platforma Azure oferuje wiele korzyści subskrybentom programu Visual Studio korzystającym z programu Visual Studio Test Professional. Te korzyści to m.in. miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure o wartości $50, niższe stawki oraz brak dodatkowych opłat za używanie oprogramowania MSDN na platformie Azure na potrzeby projektowania i testowania. 

Elastyczność dzięki kredytom na korzystanie z systemu Azure

W pierwszym miesiącu po aktywacji korzyści klienci otrzymują środki na korzystanie z platformy Azure o wartości $200. Po upływie pierwszego miesiąca będą co miesiąc otrzymywać środki na korzystanie z platformy Azure o wartości $50. To klient wybiera sposób użycia swoich kredytów na korzystanie z systemu Azure. Można wykorzystać je do zapłacenia za dowolne usługi systemu Azure potrzebne klientowi, takie jak Maszyny wirtualne, Usługi w chmurze, Usługi mobilne, Magazyn, Baza danych SQL, Sieć dostarczania zawartości, HDInsight, Usługa multimediów i inne.

Niewykorzystanych kredytów miesięcznych nie można przenieść na kolejne miesiące ani do innych subskrypcji systemu Azure.

Korzyści

Wirtualizacja w atrakcyjnej cenie

Przyspiesz procesy tworzenia i testowania aplikacji, używając maszyn wirtualnych platformy Azure. Środki wystarczą teraz na dłużej, ponieważ stawki godzinowe dla subskrybentów programu Visual Studio są oferowane z rabatem. To nie wszystko. Zatrzymanie maszyn wirtualnych sprawi, że w ciągu minuty przestaną być naliczane opłaty za ich używanie.

Stawki godzinowe z rabatem

Wszystkie wystąpienia usług Virtual Machines z systemem Windows oraz usług Cloud Services i Websites są objęte rabatem. Subskrybenci programu Visual Studio płacą za te wszystkie usługi według obniżonych stawek (odpowiadających stawkom dla systemu Linux), co oznacza 40% rabatu w stosunku do stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Miesięczne użycie przekraczające kwotę środków miesięcznych dostępnych w ramach oferty będzie powodować obciążenie opłatami według stawek z rabatem, które wymieniono w powyższej tabeli, albo według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, które dotyczą usług niewymienionych w tej tabeli. Jeśli limit wydatków został usunięty, opłaty będą naliczane z zastosowaniem stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.  W przypadku ustawienia limitu wydatków na $0 subskrypcja zostanie zawieszona z chwilą użycia usługi innej firmy. Powiadomienie o ewentualnej zmianie stawek zostanie przesłane co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem zmiany.

Brak dodatkowych opłat za używanie oprogramowania MSDN

Za oprogramowanie MSDN uruchamiane w systemie Windows Server, takie jak SQL Server, nie są pobierane dodatkowe opłaty. Można korzystać ze wstępnie skonfigurowanych maszyn wirtualnych z oprogramowaniem MSDN, takim jak SQL Server i BizTalk Server. Można także przekazać własną maszynę wirtualną z oprogramowaniem MSDN. W takim przypadku zostaną naliczone opłaty wyłącznie za system Windows Server i to wg obniżonych stawek wymienionych w powyższej tabeli.

Posiadacze subskrypcji usługi Azure Visual Studio mogą używać oprogramowania udostępnionego im w ramach subskrypcji MSDN na potrzeby tworzenia i testowania aplikacji — z wyjątkiem klienckich wersji systemu Windows, których licencje nie umożliwiają używania ich na platformie Azure.

Oprogramowanie serwerowe firmy Microsoft, które jest obsługiwane przez usługę Azure Virtual Machines, jest wymienione tutaj.

Użycie o wartości nieprzekraczającej miesięcznych kredytów na korzystanie z systemu Azure nie powoduje obciążenia opłatami. Jeśli wartość użycia przekroczy wartość kredytów miesięcznych, usługa zostanie wyłączona w danym miesiącu. Można wybrać opcję wyłączenia limitu wydatków, ale wtedy każde miesięczne użycie, którego wartość przekroczy wartość kredytów miesięcznych, spowoduje obciążenie opłatami zgodnie ze stawkami określonymi w tej ofercie. Przeczytaj więcej o funkcji Limit wydatków.

Obowiązek zapłaty wszelkich podatków, które mogą zostać naliczone w wyniku korzystania z bezpłatnych usług, spoczywa wyłącznie na odbiorcy.

Konieczne jest posiadanie programu Visual Studio Test Professional i subskrypcji programu Visual Studio oraz użycie konta Microsoft skojarzonego z tą subskrypcją. Korzyści wynikające z posiadania subskrypcji Azure MSDN są dostępne tylko dla aktywnych członków sieci MSDN. Ta oferta podlega ograniczeniu do jednej oferty na subskrybenta.

Wykluczenia

Środków na korzystanie z platformy Azure nie można wykorzystać na zakup planów pomocy technicznej platformy Azure, produktów innych firm ani produktów sprzedawanych niezależnie do platformy Azure (np. usługi Microsoft Azure Active Directory — wersja Premium).

Opcje płatności

Akceptowane będą wyłącznie karty kredytowe i debetowe, chyba że wcześniej zatwierdzono rozliczenia z użyciem faktur. Należy pamiętać, że karty przedpłacone i wirtualne karty kredytowe nie są akceptowane.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na stronie cennika.

Zasady anulowania

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Dostępność oferty

Oferta jest dostępna dla klientów w następujących krajach/regionach i będzie rozliczana w podanej walucie:

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Ten dokument zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure.

Stosowane są poniższe miesięczne przydziały użycia. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu użycia można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów.

Prawa do używania

Ta korzyść jest dostępna wyłącznie w przypadku tworzenia i testowania aplikacji. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do wstrzymania dowolnego wystąpienia (maszyny wirtualnej lub usługi w chmurze), która działa w sposób ciągły przez ponad 120 godzin, lub jeśli ustali, że to wystąpienie jest używane jako wystąpienie produkcyjne. Obciążenia produkcyjne muszą być uruchamiane w ramach zwykłych subskrypcji.

Umowy dotyczące poziomu usług

Ta korzyść jest dostępna wyłącznie w przypadku tworzenia i testowania aplikacji i nie jest objęta gwarantowaną finansowo umową SLA.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usług. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, przydziały limitu i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku wszystkich subskrypcji tej oferty, dla których nie są naliczane opłaty i które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn sieci Web. Należy pamiętać, że nie zostaną usunięte żadne dane i klienci mogą w dowolnej chwili wznowić wdrożenie. Ponadto o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych powiadomimy klienta z wyprzedzeniem.

Usunięcia zasobów obliczeniowych możesz uniknąć, wykonując co 90 dni jedną z następujących czynności:

  1. Zaloguj się do witryny Azure Portal lub do nowej witryny Microsoft Azure Portal
  2. Dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure