Korzyść związana z systemem Azure dla subskrybentów pakietu Visual Studio Premium with MSDN

WARUNKI OFERTY ZOSTAŁY ZAKTUALIZOWANE I SĄ DOSTĘPNE TUTAJ.

Platforma Azure oferuje wiele korzyści subskrybentom programu Visual Studio korzystającym z programu Visual Studio Premium. Te korzyści to m.in. miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure o wartości $100, niższe stawki oraz brak dodatkowych opłat za używanie oprogramowania MSDN na platformie Azure na potrzeby projektowania i testowania.

Elastyczność dzięki kredytom na korzystanie z systemu Azure

W pierwszym miesiącu po aktywacji korzyści klienci otrzymują środki na korzystanie z platformy Azure o wartości $200. Po upływie pierwszego miesiąca będą co miesiąc otrzymywać środki na korzystanie z platformy Azure o wartości $100. To klient wybiera sposób użycia swoich kredytów na korzystanie z systemu Azure. Można wykorzystać je na opłacenie użycia dowolnej usługi systemu Azure, która jest potrzebna klientowi, takiej jak Virtual Machines, Websites, Cloud Services, Mobile Services, Storage, SQL Database, Content Delivery Network, HDInsight, Media Services i inne.

Niewykorzystanych kredytów miesięcznych nie można przenieść na kolejne miesiące ani do innych subskrypcji systemu Azure.

Korzyści

Wirtualizacja w atrakcyjnej cenie

Przyspiesz procesy tworzenia i testowania aplikacji, używając maszyn wirtualnych platformy Azure. Środki wystarczą teraz na dłużej, ponieważ stawki godzinowe dla subskrybentów programu Visual Studio są oferowane z rabatem. To nie wszystko. Zatrzymanie maszyn wirtualnych sprawi, że w ciągu minuty przestaną być naliczane opłaty za ich używanie.

Stawki godzinowe z rabatem

Wszystkie wystąpienia usług Virtual Machines z systemem Windows oraz usług Cloud Services i Websites są objęte rabatem. Subskrybenci programu Visual Studio płacą za te wszystkie usługi według obniżonych stawek (odpowiadających stawkom dla systemu Linux), co oznacza 40% rabatu w stosunku do stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Miesięczne użycie przekraczające kwotę środków miesięcznych dostępnych w ramach oferty będzie powodować obciążenie opłatami według stawek z rabatem, które wymieniono w powyższej tabeli, albo według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, które dotyczą usług niewymienionych w tej tabeli. Jeśli limit wydatków został usunięty, opłaty będą naliczane z zastosowaniem stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.  W przypadku ustawienia limitu wydatków na $0 subskrypcja zostanie zawieszona z chwilą użycia usługi innej firmy. Powiadomienie o ewentualnej zmianie stawek zostanie przesłane co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem zmiany.

Brak dodatkowych opłat za używanie oprogramowania MSDN

Za oprogramowanie MSDN uruchamiane w systemie Windows Server, takie jak SQL Server, nie są pobierane dodatkowe opłaty. Można korzystać ze wstępnie skonfigurowanych maszyn wirtualnych z oprogramowaniem MSDN, takim jak SQL Server i BizTalk Server. Można także przekazać własną maszynę wirtualną z oprogramowaniem MSDN. W takim przypadku zostaną naliczone opłaty wyłącznie za system Windows Server i to wg obniżonych stawek wymienionych w powyższej tabeli.

Posiadacze subskrypcji usługi Azure Visual Studio mogą używać oprogramowania udostępnionego im w ramach subskrypcji MSDN na potrzeby tworzenia i testowania aplikacji — z wyjątkiem klienckich wersji systemu Windows, których licencje nie umożliwiają używania ich na platformie Azure.

Oprogramowanie serwerowe firmy Microsoft, które jest obsługiwane przez usługę Azure Virtual Machines, jest wymienione tutaj.

Użycie o wartości nieprzekraczającej miesięcznych kredytów na korzystanie z systemu Azure nie powoduje obciążenia opłatami. Jeśli wartość użycia przekroczy wartość kredytów miesięcznych, usługa zostanie wyłączona w danym miesiącu. Można wybrać opcję wyłączenia limitu wydatków, ale wtedy każde miesięczne użycie, którego wartość przekroczy wartość kredytów miesięcznych, spowoduje obciążenie opłatami zgodnie ze stawkami określonymi w tej ofercie. Przeczytaj więcej o funkcji Limit wydatków.

Obowiązek zapłaty wszelkich podatków, które mogą zostać naliczone w wyniku korzystania z bezpłatnych usług, spoczywa wyłącznie na odbiorcy.

Konieczne jest posiadanie programu Visual Studio Premium i subskrypcji programu Visual Studio oraz użycie konta Microsoft skojarzonego z tą subskrypcją. Korzyści wynikające z posiadania subskrypcji Azure MSDN są dostępne tylko dla aktywnych członków sieci MSDN. Ta oferta podlega ograniczeniu do jednej oferty na subskrybenta.

Wykluczenia

Środków na korzystanie z platformy Azure nie można wykorzystać na zakup planów pomocy technicznej platformy Azure, produktów innych firm ani produktów sprzedawanych niezależnie do platformy Azure (np. usługi Microsoft Azure Active Directory — wersja Premium).

Opcje płatności

Akceptowane są tylko karty kredytowe i debetowe, chyba że wcześniej zatwierdzono rozliczenia z użyciem faktur. Należy pamiętać, że karty przedpłacone i wirtualne karty kredytowe nie są akceptowane.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na stronie cennika.

Zasady anulowania

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Dostępność oferty

Oferta jest dostępna dla klientów w następujących krajach/regionach i będzie rozliczana w podanej walucie:

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Ten dokument zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure.

Stosowane są poniższe miesięczne przydziały użycia. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu użycia można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów.

Prawa do używania

Ta korzyść jest dostępna wyłącznie w przypadku tworzenia i testowania aplikacji. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do wstrzymania dowolnego wystąpienia (maszyny wirtualnej lub usługi w chmurze), która działa w sposób ciągły przez ponad 120 godzin, lub jeśli ustali, że to wystąpienie jest używane jako wystąpienie produkcyjne. Obciążenia produkcyjne muszą być uruchamiane w ramach zwykłych subskrypcji.

Umowy dotyczące poziomu usług

Ta korzyść jest dostępna wyłącznie w przypadku tworzenia i testowania aplikacji i nie jest objęta gwarantowaną finansowo umową SLA.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usług. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, przydziały limitu i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku wszystkich subskrypcji tej oferty, dla których nie są naliczane opłaty i które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn sieci Web. Należy pamiętać, że nie zostaną usunięte żadne dane i klienci mogą w dowolnej chwili wznowić wdrożenie. Ponadto o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych powiadomimy klienta z wyprzedzeniem.

Usunięcia zasobów obliczeniowych możesz uniknąć, wykonując co 90 dni jedną z następujących czynności:

  1. Zaloguj się do witryny Azure Portal lub do nowej witryny Microsoft Azure Portal
  2. Dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure