Pakiet Discovery (6 miesięcy)

TA OFERTA NIE JEST JUŻ DOSTĘPNA.

Oferta promocyjna obejmuje stały przydział Usług w chmurze, magazynu, transferów danych, Magistrali usług, Sieci CDN i Bazy danych SQL w stałej miesięcznej cenie. Oferta umożliwia przekroczenie (w ograniczonym stopniu) miesięcznej ilości określonej w tej ofercie bez obciążenia opłatami za nadwyżkowe użycie.

Cennik jednostek podstawowych:

$2200 za jednostkę podstawową miesięcznie.

Miesięczne użycie przekraczające (w ograniczonym stopniu) ilość wynikającą z liczby nabytych jednostek podstawowych nie spowoduje obciążenia opłatami.

Jest to jednorazowa oferta promocyjna.

Okres subskrypcji: 12 miesięcy

Uwaga: od 16 kwietnia 2013 r. dostępnych w ofercie godzin małego wystąpienia obliczeniowego można używać tylko do uruchamiania standardowych wystąpień usług w chmurze (A0, A1, A2, A3 i A4). Opłata za każde użycie usługi Maszyny wirtualne będzie naliczana według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Jednostka podstawowa obejmuje

Usługi w chmurze Baza danych SQL Kopia zapasowa
15 000 godzin małego wystąpienia obliczeniowego Baza danych SQL o wartości $1998 według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem 5 GB
Magazyn CDN Transfery danych Magistrala usług
200 GB lokalnego i 200 GB geograficznie nadmiarowego magazynu Strefa 1: 280 GB danych wychodzących Strefa 1: 285 GB danych wychodzących 270 000 000 komunikatów
20 000 000 transakcji magazynu Strefa 2: 100 GB danych wychodzących Strefa 2: 105 GB danych wychodzących 75 000 godzin korzystania z przekaźnika
10 000 000 transakcji sieci CDN

Centra danych w Ameryce Północnej i Europie są klasyfikowane jako należące do Strefy 1. Wszystkie inne są klasyfikowane jako należące do Strefy 2. Transfery danych dla usługi CDN są rozliczane oddzielnie od pozostałych transferów danych.

Cennik użycia nadwyżkowego

Miesięczne użycie o wartości przekraczającej miesięczną kwotę będzie powodować obciążenie opłatami według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Użytkownik będzie powiadamiany z 30-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich zmianach stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Co jakiś czas do platformy Azure mogą być dodawane nowe usługi. Użytkownicy będą z wyprzedzeniem powiadamiani o nowych usługach oraz ewentualnych opłatach za korzystanie z nich. Jednak opłaty będą naliczane tylko wtedy, gdy użytkownik wybierze opcję korzystania z nowych usług.

Obowiązek zapłaty wszelkich podatków, które mogą zostać naliczone w wyniku korzystania z bezpłatnych usług, spoczywa wyłącznie na odbiorcy.

Opcje płatności

Klienci mogą płacić za pomocą karty kredytowej, karty debetowej lub faktury. Do rozliczeń za pomocą faktur jest wymagane miesięczne zobowiązanie podstawowe o wartości przekraczającej $500 miesięcznie dla klientów z USA i $250 dla klientów z innych krajów. Klienci wybierający opcję płatności przy użyciu faktury mogą spodziewać się opóźnienia aktywacji usługi z powodu oczekiwania na weryfikację kredytu.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na stronie cennika.

Zasady anulowania

W ciągu pierwszych 30 dni okresu subskrypcji możliwe jest anulowanie bez opłaty karnej. Należy jednak zapłacić za miesięczne zobowiązanie podstawowe oraz użycie nadwyżkowe w pierwszym miesiącu. Anulowanie po upływie pierwszych 30 dni okresu subskrypcji wymaga pełnego opłacenia zobowiązania podstawowego za pozostałe miesiące subskrypcji oraz naliczonych opłat za użycie nadwyżkowe.

Zasady odnawiania

Po upływie pierwszego sześciomiesięcznego okresu subskrypcji można odnowić subskrypcję według stawki obowiązującej w danym momencie, która jest obecnie zgodna z cennikiem jednostek podstawowych przedstawionym w ramach tej oferty. Podczas odnawiania subskrypcji można zmienić wysokość zobowiązania podstawowego, jednak odnowienie jest możliwe przy zobowiązaniu obejmującym co najmniej jedną jednostkę podstawową.

Subskrypcja jest domyślnie odnawiana automatycznie. Gdy będzie zbliżał się termin odnowienia, otrzymasz powiadomienie o tym pocztą e-mail. Nie możesz zrezygnować z automatycznego odnawiania w dowolnym momencie.

Dostępność oferty

Oferta jest dostępna dla klientów w następujących krajach/regionach i będzie rozliczana w podanej walucie:

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Ten dokument zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure.

Stosowane są poniższe miesięczne przydziały użycia. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu użycia można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów.

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferujemy atrakcyjne umowy dotyczące poziomu usług dla wszystkich usług platformy Azure. Więcej informacji dotyczących każdej z umów SLA można znaleźć na stronie umów SLA. Umowy dotyczące poziomu usług nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Firma Microsoft będzie zapewniać usługi co najmniej na poziomie powiązanego użycia, które obejmują zakupione jednostki podstawowe (zobowiązanie do świadczenia usług), ale każde zwiększenie poziomu użycia zasobów usługi (np. zwiększenie liczby uruchomionych wystąpień obliczeniowych lub ilości używanego miejsca) jest zależne od dostępności tych zasobów usługi.

Limity przydziału opisane w sekcji Limity przydziału użycia nie stanowią zobowiązania do świadczenia usług. W celu określenia liczby jednoczesnych małych wystąpień obliczeniowych (lub ich odpowiednika) zapewnianych w ramach zobowiązania do świadczenia usług zatwierdzona liczba godzin małego wystąpienia obliczeniowego w miesiącu jest dzielona przez liczbę godzin w najkrótszym miesiącu roku (tj. lutym — 672 godziny).