Korzyści systemu Azure dla partnerów MPN z kompetencją Cloud Platform Gold

Partnerzy z kompetencją Cloud Platform Gold otrzymują przyrostowo miesięczne środki na korzystanie z systemu Azure w wysokości $500 bez dodatkowych opłat. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę dotyczącą kompetencji Cloud Platform.

TA OFERTA NIE JEST JUŻ DOSTĘPNA.

Elastyczność dzięki środkom na korzystanie z systemu Azure

To klient wybiera sposób użycia swoich kredytów na korzystanie z systemu Azure. Można wykorzystać je na opłacenie użycia dowolnej usługi systemu Azure, która jest potrzebna klientowi, takiej jak Virtual Machines, Websites, Cloud Services, Mobile Services, Storage, SQL Database, Content Delivery Network, HDInsight, Media Services i inne.

Za pomocą kalkulatora cen można oszacować, na ile wystarczą środki o wartości $500 miesięcznie. Poniżej przedstawiono kilka scenariuszy użycia, w których wartość użycia nie przekroczy $500 USD miesięcznie:

  • Używanie 8 małych wystąpień maszyny wirtualnej przez cały miesiąc.
  • Przechowywanie 20 TB danych w usłudze Storage.
  • Projektowanie i testowanie aplikacji sieci Web za pomocą usług Cloud Services przy założeniu, że w małych wystąpieniach będzie używanych 20 ról Sieć Web i 10 ról Proces roboczy przez 10 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
  • Używanie 30 baz danych SQL (do 250 GB dla każdej bazy danych) przez cały miesiąc.

Niewykorzystanych kredytów miesięcznych nie można przenieść na kolejne miesiące ani do innych subskrypcji systemu Azure. Miesięczne użycie o wartości przekraczającej miesięczną kwotę kredytu będzie powodować obciążenie opłatami według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Użytkownik będzie powiadamiany z 30-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich zmianach stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Obowiązek zapłaty wszelkich podatków, które mogą zostać naliczone w wyniku korzystania z bezpłatnych usług, spoczywa wyłącznie na odbiorcy.

Do utworzenia konta jest wymagane uwierzytelnienie za pomocą karty kredytowej lub debetowej. Karta kredytowa NIE ZOSTANIE początkowo obciążona opłatami, ponieważ dla nowych kont obowiązuje limit wydatków w wysokości $0. Użycie o wartości nieprzekraczającej miesięcznych kredytów na korzystanie z systemu Azure nie powoduje obciążenia opłatami. Jeśli wartość użycia przekroczy wartość kredytów miesięcznych, usługa zostanie wyłączona w danym miesiącu. Można wybrać opcję wyłączenia limitu wydatków, ale wtedy każde miesięczne użycie, którego wartość przekroczy wartość środków miesięcznych, spowoduje obciążenie opłatami według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Przeczytaj więcej o funkcji Limit wydatków.

Wykluczenia

Środków na korzystanie z platformy Azure nie można wykorzystać na zakup planów pomocy technicznej platformy Azure, produktów innych firm ani produktów sprzedawanych niezależnie do platformy Azure (np. usługi Microsoft Azure Active Directory — wersja Premium).

Opcje płatności

Akceptowane będą wyłącznie karty kredytowe i debetowe, chyba że wcześniej zatwierdzono rozliczenia z użyciem faktur. Należy pamiętać, że karty przedpłacone i wirtualne karty kredytowe nie są akceptowane.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na stronie cennika.

Zasady anulowania

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Dostępność oferty

Oferta jest dostępna dla klientów w następujących krajach/regionach i będzie rozliczana w podanej walucie:

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Ten dokument zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure.

Stosowane są poniższe miesięczne przydziały użycia. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu użycia można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów.

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferujemy atrakcyjne umowy dotyczące poziomu usług dla wszystkich usług platformy Azure. Więcej informacji dotyczących każdej z umów SLA można znaleźć na stronie umów SLA. Umowy dotyczące poziomu usług nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usług. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, przydziały limitu i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku wszystkich subskrypcji tej oferty, dla których nie są naliczane opłaty i które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn sieci Web. Należy pamiętać, że nie zostaną usunięte żadne dane i klienci mogą w dowolnej chwili wznowić wdrożenie. Ponadto o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych powiadomimy klienta z wyprzedzeniem.

Usunięcia zasobów obliczeniowych możesz uniknąć, wykonując co 90 dni jedną z następujących czynności:

  1. Zaloguj się do witryny Azure Portal lub do nowej witryny Microsoft Azure Portal
  2. Dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure