Pomiń nawigację

Azure MSDN — Visual Studio Ultimate

TA OFERTA NIE JEST JUŻ DOSTĘPNA.

Przejrzyj nową ofertę MSDN — Ultimate.

Oferta jest przeznaczona dla użytkowników programu Visual Studio 2010 Ultimate będących subskrybentami programu Visual Studio i każdego miesiąca umożliwia bezpłatne użycie, w ograniczonym zakresie, usług systemu Azure. Obejmuje podstawowy poziom miesięcznego przydziału Usług w chmurze, Maszyn wirtualnych, Witryn sieci Web, magazynu, Usługi wysokiej dostępności treści, transferów danych, Baz danych SQL, Raportowania SQL, Magistrali usług, Kodowania Usługi multimediów, Kopii zapasowej i Pamięci podręcznej bez opłat.

Dostępne każdego miesiąca bez opłat

Usługi w chmurze, Maszyny wirtualne i Witryny sieci Web SQL Server (Web, Standard lub Enterprise) Baza danych SQL Raportowanie SQL Kopia zapasowa Transfery danych
1500 godzin małego wystąpienia standardowego, 50 godzin wystąpienia o znacznym wykorzystaniu pamięci1 1500 godzin 5 jednostek bazy danych w wersji Web Edition2 100 godzin 40 GB 40 GB wyj. (Strefa 1) i 40 GB wyj. (Strefa 2)3
Magazyn Kodowanie usług Media Services CDN Pamięć podręczna Magistrala usług
90 GB lokalnego i 90 GB geograficznie nadmiarowego magazynu 100 GB (dane wejściowe i wyjściowe razem) 35 GB wyj. (Strefa 1) i 35 GB wyj. (Strefa 2) 128 MB pamięci podręcznej 1 000 000 komunikatów
100 000 000 transakcji magazynu   2 000 000 transakcji sieci CDN   3000 godzin przekazywania

Konieczne jest posiadanie programu Visual Studio 2010 Ultimate i subskrypcji programu Visual Studio oraz użycie konta Microsoft skojarzonego z tą subskrypcją. Opisane miesięczne limity przysługują klientom posiadającym aktywne członkostwo w sieci MSDN. Oferta podlega ograniczeniu do jednej oferty na subskrybenta.

Nie ma możliwości przenoszenia niewykorzystanych ilości dostępnych w ramach tej oferty do następnego okresu rozliczeniowego.

Do utworzenia konta jest potrzebna karta kredytowa lub debetowa. W przypadku wszystkich nowych subskrypcji obowiązuje limit wydatków o wartości $0, który uniemożliwia przypadkowe przekroczenie przedstawionej powyżej korzyści miesięcznej. Jeśli w danym miesiącu wartość użycia przekroczy powyższe kwoty, spowoduje to przekroczenie limitu wydatków o wartości $0 i wyłączenie usługi w tym miesiącu. W chwili rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego usługa zostanie ponownie włączona, przy czym konta magazynu i bazy danych zostaną zachowane bez utraty danych, lecz będzie trzeba ponownie wdrożyć swoje hostowane usługi. Jeśli klient wyłączy limit wydatków, każde nadwyżkowe użycie, tzn. miesięczne użycie przekraczające powyższe kwoty, spowoduje obciążenie opłatami wyliczanymi według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Przeczytaj więcej o tym, jak działa limit wydatków.

Miesięczne użycie o wartości przekraczającej miesięczną kwotę będzie powodować obciążenie opłatami według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Użytkownik będzie powiadamiany z 30-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich zmianach stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Co jakiś czas do platformy Azure mogą być dodawane nowe usługi. Użytkownicy będą z wyprzedzeniem powiadamiani o nowych usługach oraz ewentualnych opłatach za korzystanie z nich. Jednak opłaty będą naliczane tylko wtedy, gdy użytkownik wybierze opcję korzystania z nowych usług.

Obowiązek zapłaty wszelkich podatków, które mogą zostać naliczone w wyniku korzystania z bezpłatnych usług, spoczywa wyłącznie na odbiorcy.

1 Dostępnych w ofercie godzin małego wystąpienia standardowego można używać do uruchamiania wystąpień o innych rozmiarach oraz innych usług w chmurze, takich jak Witryny sieci Web uruchamiane w modelu wystąpień udostępnionych lub zastrzeżonych. Ich użycie będzie rozliczane w równoważnych stawkach zgodnie z opisem na odpowiednich stronach szczegółów cennika. W bezpłatnym modelu wystąpień usługi Witryny sieci Web jest oferowanych 10 bezpłatnych witryn sieci Web. Dostępnych w ofercie godzin małego wystąpienia standardowego można używać bez opłat do uruchamiania usług w chmurze (A0, A1, A2, A3, A4), maszyn wirtualnych z systemem Windows (A0, A1, A2, A3, A4) lub maszyn wirtualnych z systemem innym niż Windows (A0, A1, A2, A3, A4).

2 Ta oferta umożliwia klientom wykorzystanie bazy danych w wersji Web Edition o wartości $49.95 miesięcznie według standardowych stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Odpowiada to pięciu bazom danych w wersji Web Edition o rozmiarze 1 GB lub mniejszej liczbie większych baz danych w wersji Web Edition miesięcznie.

3 Wszystkie przychodzące transfery danych są bezpłatne.

Opcje płatności

Akceptowane będą wyłącznie karty kredytowe i debetowe, chyba że wcześniej zatwierdzono rozliczenia z użyciem faktur. Należy pamiętać, że karty przedpłacone i wirtualne karty kredytowe nie są akceptowane.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na stronie cennika.

Zasady anulowania

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Dostępność oferty

Ta oferta nie jest już dostępna do zakupu.

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Ten dokument zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure.

Stosowane są poniższe miesięczne przydziały użycia. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu użycia można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów.

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferujemy atrakcyjne umowy dotyczące poziomu usług dla wszystkich usług platformy Azure. Więcej informacji dotyczących każdej z umów SLA można znaleźć na stronie umów SLA. Umowy dotyczące poziomu usług nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usług. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, przydziały limitu i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku wszystkich subskrypcji tej oferty, dla których nie są naliczane opłaty i które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn sieci Web. Należy pamiętać, że nie zostaną usunięte żadne dane i klienci mogą w dowolnej chwili wznowić wdrożenie. Ponadto o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych powiadomimy klienta z wyprzedzeniem.

Usunięcia zasobów obliczeniowych możesz uniknąć, wykonując co 90 dni jedną z następujących czynności:

  1. Zaloguj się do witryny Azure Portal lub do nowej witryny Microsoft Azure Portal
  2. Uzyskując dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure