Pomiń nawigację

Narzędzia Microsoft Azure do programowania przeznaczone do nauczania

Umowa dotycząca oferowanego przez Microsoft programu Azure Dev Tools for Teaching

Zaktualizowano: styczeń 2020 r.

Niniejsza Umowa subskrypcji programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching („Umowa”) stanowi umowę między Licencjobiorcą a firmą Microsoft Corporation lub w zależności od tego, gdzie założona jest instytucja Licencjobiorcy, jednym z jej podmiotów zależnych („Microsoft). Należy dokładnie zapoznać się z postanowieniami tej Umowy. Niniejsza Umowa reguluje używanie przez Licencjobiorcę oraz uzyskiwanie przez Licencjobiorcę dostępu do subskrypcji w oferowanym przez Microsoft programie Azure Dev Tools for Teaching („Subskrypcja”) oraz konkursów, narzędzi dla deweloperów, kursów internetowych, oprogramowania, nośników, treści, materiałów, usług, aktualizacji, uzupełnień, usług internetowych, promocji i usług pomocy technicznej, które Licencjobiorca może otrzymać w ramach Subskrypcji („Korzyści z Subskrypcji”), chyba że tym Korzyściom z Subskrypcji towarzyszą odrębne postanowienia, w którym to przypadku to one mają zastosowanie. Rejestrując się na potrzeby Subskrypcji, klikając przycisk „Akceptuję”, przycisk „Rejestruj”, odpowiednie pole wyboru lub dowolny ich funkcjonalny odpowiednik, a także używając lub uzyskując dostęp do Korzyści z Subskrypcji, Licencjobiorca potwierdza, że zgadza się na postanowienia tej Umowy. Jeśli Licencjobiorca nie zgadza się na postanowienia tej Umowy, nie może się rejestrować ani aktywować Subskrypcji ani uzyskiwać dostępu do Korzyści z Subskrypcji. Licencjobiorca powinien zapoznać się z tymi postanowieniami, a ich kopię wydrukować i zapisać, ponieważ kopia dla niego nie zostanie zapisana.

 1. Kryteria kwalifikacyjne

  W tej Umowie termin „Licencjobiorca” oznacza instytucję edukacyjną albo będące jej własnością i znajdujące się w jej obiektach wydziały lub laboratoria naukowe, w tym matematyczne, przyrodnicze, inżynieryjne i techniczne. Termin „Instytucja Edukacyjna” oznacza podmiot zorganizowany i działający wyłącznie w celu kształcenia studentów zapisanych na prowadzone przez ten podmiot zajęcia, który ma akredytację odpowiedniej i uznanej na terytorium geograficznym, na którym podmiot ten się znajduje, właściwej jednostki akredytacyjnej. Termin „Student” oznacza osobę fizyczną (a nie osobę prawną) zapisaną (w pełnym albo niepełnym wymiarze studiów) i uczęszczającą na organizowane w Instytucji Edukacyjnej zajęcia wchodzące w skład ścieżki studiów prowadzącej do uzyskania określonej liczby punktów, określonego świadectwa lub określonego tytułu zawodowego lub stopnia naukowego. „Autoryzowani Użytkownicy” Subskrypcji obejmują (a) Studentów Licencjobiorcy, (b) personel Licencjobiorcy zapewniający wsparcie informatyczne lub administracyjne bezpośrednio związane z zarządzaniem Subskrypcją („Pracownicy Administracyjni”) oraz (c) wykładowców zatrudnionych w celu prowadzenia zajęć dla Studentów Licencjobiorcy, asystowania w przeznaczonych dla Studentów Licencjobiorcy zajęciach (w tym laboratoriach) lub programach lub w celu prowadzenia niekomercyjnych badań naukowych w imieniu Licencjobiorcy („Pracownicy Naukowo-Dydaktyczni”).

  Microsoft może według własnego uznania określić, czy Instytucja Edukacyjna (nadal) spełnia kryteria kwalifikujące do uzyskania Subskrypcji.

 2. Subskrypcja

  Z zastrzeżeniem postanowień właściwych dla danej Subskrypcji oraz o ile Subskrypcja nie zostanie wypowiedziana przedterminowo, w okresie jej obowiązywania Subskrypcja zapewnia Licencjobiorcy i Autoryzowanym Użytkownikom Licencjobiorcy dostęp do społeczności oferowanego przez Microsoft programu Azure Dev Tools for Teaching i określonych powiązanych z tym programem Korzyści z Subskrypcji. Po zakończeniu okresu obowiązywania Subskrypcji Licencjobiorca i Autoryzowani Użytkownicy Licencjobiorcy nie będą mieć już dostępu do określonych Korzyści z Subskrypcji, nowych aktywacji ani kluczy produktów, będą mogli jednak nadal używać oprogramowania uzyskanego zanim przestali spełniać kryteria kwalifikacyjne, o ile będą przestrzegać postanowień tej Umowy.

 3. Aktualizacje lub zmiany Korzyści z Subskrypcji

  Microsoft może w dowolnym momencie zmienić dowolny aspekt Subskrypcji lub niniejszych postanowień, w tym wszelkich Korzyści z Subskrypcji. Takie aktualizacje mogą być publikowane w Microsoft Azure Education Hub w powiadomieniu e-mail prezentowanym po zalogowaniu lub innymi zasadnymi sposobami. Licencjobiorca powinien odwiedzać portal Education Hub co najmniej co trzydzieści (30) dni, aby mieć aktualne informacje o ewentualnych zmianach. Ponadto powinien poinstruować Autoryzowanych Użytkowników, aby tak samo regularnie odwiedzali w tym celu wspomniany portal. Używanie Subskrypcji przez Licencjobiorcę po wejściu w życie zmian będzie równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego nowych postanowień. Jeśli Licencjobiorca nie zgadza się na nowe postanowienia, musi zaprzestać używania Subskrypcji i zakończyć Subskrypcję. W przeciwnym razie do Licencjobiorcy będą mieć zastosowanie nowe postanowienia.

 4. Używanie Korzyści z Subskrypcji

  Subskrypcja zapewni Licencjobiorcy oraz Autoryzowanym Użytkownikom Licencjobiorcy dostęp do określonych Korzyści z Subskrypcji wyraźnie mających na celu wspieranie działań z zakresu edukacji lub nauczania, niekomercyjnych badań naukowych lub projektowania, opracowywania, testowania i demonstrowania aplikacji umożliwiających realizację powyższych celów. Korzyści z Subskrypcji są przyznawane konkretnemu Licencjobiorcy i Licencjobiorca nie może ich sprzedać, udostępnić, wypożyczyć ani przenieść na inną osobę praw do takich Korzyści z Subskrypcji ani udzielać na takie Korzyści z Subskrypcji sublicencji. Używanie przez Licencjobiorcę i dostęp Licencjobiorcy do Korzyści z Subskrypcji, w tym ich udostępnianie Autoryzowanym Użytkownikom, podlega postanowieniom tej Umowy oraz wszelkim odrębnym postanowieniom mającym zastosowanie do poszczególnych korzyści. Aby uzyskać dostęp do większości Korzyści z Subskrypcji, Licencjobiorca musi posiadać aktualną, aktywną Subskrypcję.

  1. Oprogramowanie; usługi w chmurze; deweloper

   1. Instalacja; używanie

    Instalowanie oraz używanie przez Licencjobiorcę oraz Autoryzowanych Użytkowników Licencjobiorcy oprogramowania, usług w chmurze lub narzędzi deweloperskich udostępnionych w ramach Korzyści z Subskrypcji podlega odrębnym postanowieniom licencyjnym towarzyszącym takiemu oprogramowaniu lub takim usługom lub narzędziom (na przykład postanowieniom w postaci elektronicznej akceptowanym kliknięciem) z wyłączeniem zmian, które zostały wprowadzone do takich odrębnych postanowień na mocy tej Umowy. Licencjobiorca lub Autoryzowani Użytkownicy mogą używać tych Korzyści z Subskrypcji wyłącznie w środowisku wirtualnym, o ile jest to dozwolone na mocy licencji dla użytkownika końcowego danego produktu. Nie można przy tym używać oprogramowania, usług w chmurze ani narzędzi deweloperskich do tworzenia złośliwego oprogramowania lub oprogramowania ułatwiającego wysyłanie spamu.

   2. Aktywacja

    Określone oprogramowanie może wymagać aktywacji. W takim przypadku należy je aktywować w regionie geograficznym powiązanym z Subskrypcją.

   3. Klucze Produktów

    Zainstalowanie oprogramowania lub uzyskanie do niego dostępu może wymagać klucza. Oprogramowaniu nie zawsze towarzyszy taka sama liczba kluczy. Odpowiedzialność za używanie kluczy przypisanych do Licencjobiorcy lub przekazanych Autoryzowanym Użytkownikom ponosi Licencjobiorca. Nie można odsprzedawać, udostępniać, przypisywać ani w inny sposób przenosić kluczy. Działania dotyczące kluczy są monitorowane. Jeśli Microsoft wykryje podejrzane działania związane ze wspomnianymi powyżej kluczami lub aktywacjami, może zawiesić albo wypowiedzieć Subskrypcję lub Korzyści z Subskrypcji bez konieczności powiadamiania Licencjobiorcy oraz bez jakichkolwiek zobowiązań wobec Licencjobiorcy. Microsoft może według własnego uznania określić, czy dane działanie jest podejrzane. Microsoft może zdezaktywować albo w inny sposób ograniczyć klucze Licencjobiorcy z chwilą wygaśnięcia Subskrypcji Licencjobiorcy. Zdezaktywowane klucze nie będą mogły aktywować oprogramowania. Licencjobiorca może ujawniać klucze Autoryzowanym Użytkownikom Licencjobiorcy wyłącznie wówczas, gdy musi udzielić im bezpośredniej pomocy technicznej w zakresie Subskrypcji. Poszczególne klucze produktów udostępnione Autoryzowanym Użytkownikom są przeznaczone wyłącznie do aktywowania oprogramowania na prywatnych komputerach Studentów i Pracowników Naukowo-Dydaktycznych i nie mogą być udostępniane, przenoszone ani przypisywane. Licencjobiorca dołoży wszelkich starań, aby powiadomić te osoby o ograniczeniach dotyczących używania kluczy. Do labkluczy (kluczy do oprogramowania przeznaczonych do użycia w laboratoriach) udostępnionych w ramach Subskrypcji w oferowanym przez Microsoft programie Azure Dev Tools for Teaching mają zastosowanie następujące postanowienia: (a) labkluczy można używać wyłącznie na potrzeby aktywacji oprogramowania w tym Wydziale STEM, który jest aktualnym licencjobiorcą w ramach danej Subskrypcji w oferowanym przez Microsoft programie Azure Dev Tools for Teaching; oraz (b) labklucze można aktywować wyłącznie w fizycznych obiektach kampusu, dla którego zamówiono daną Subskrypcję w oferowanym przez Microsoft programie Azure Dev Tools for Teaching.

   4. System operacyjny Windows

    Jeśli Subskrypcja Licencjobiorcy obejmuje niektóre produkty systemu operacyjnego Windows, Licencjobiorca może zainstalować te produkty wyłącznie na komputerach tego Wydziału STEM, który jest uprawnionym licencjobiorcą na mocy subskrypcji w oferowanym przez Microsoft programie Azure Dev Tools for Teaching, nawet jeśli na tych komputerach nie jest jeszcze zainstalowany system operacyjny Windows, WYŁĄCZNIE gdy (i) komputery są własnością Licencjobiorcy lub ma on na nie licencję, (ii) komputery te przez cały czas pozostają fizycznie na Wydziale STEM, który jest wspomnianym licencjobiorcą na mocy tej Umowy, (iii) produkty są wykorzystywane w celu wspierania procesów uczenia się, nauczania i badań naukowych w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych (STEM) związanych z technologiami Microsoft oraz (iv) produkty nie są wykorzystywane do działań ogólnego przeznaczenia takich jak przeglądanie Internetu lub uzyskiwanie dostępu do wiadomości e-mail lub działań niezwiązanych z naukami STEM. W przypadku korzystania z produktów systemu operacyjnego Windows objętych Subskrypcją w jakikolwiek inny sposób należy najpierw przymocować do komputerów, na których zainstalowane są te produkty, ważny Certyfikat Autentyczności (COA) dla systemu operacyjnego Windows.

   5. Oprogramowanie osób trzecich

    Oprogramowanie może zawierać kod osób trzecich. Licencje na jakiekolwiek skrypty lub kody pochodzące od osób trzecich, do których to skryptów lub kodów łącza lub odniesienia znajdują się w oprogramowaniu, są udzielane Licencjobiorcy przez osoby trzecie będące właścicielami takich kodów, a nie przez Microsoft. Ewentualne uwagi dotyczące takiego kodu osoby trzeciej są podawane Licencjobiorcy wyłącznie w celach informacyjnych. Oprogramowanie objęte Subskrypcją jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Microsoft zastrzega sobie wszelkie inne prawa do oprogramowania, które nie zostały wyraźnie udzielone przez Microsoft. Nie są udzielane też żadne inne prawa, w tym przez domniemanie, na zasadzie estoppelu ani w inny sposób.

  2. Wydarzenia; konkursy; inne promocje

   Większości wydarzeń, zawodów, konkursów lub innego rodzaju promocji będą towarzyszyć odrębne postanowienia dotyczące uczestnictwa. Zainteresowani takim uczestnictwem Licencjobiorca lub Autoryzowani Użytkownicy Licencjobiorcy muszą zaakceptować te odrębne postanowienia.

  3. Publikowanie aplikacji

   Jeśli Licencjobiorca lub Autoryzowany Użytkownik zdecyduje się opublikować aplikację („aplikacja”) opracowaną przy użyciu Korzyści z Subskrypcji, wówczas będzie musiał wprowadzić kod promocji na stronie (https://dev.windows.com), utworzyć konto dewelopera i zaakceptować wszystkie stosowne postanowienia związane z danym sklepem z aplikacjami, aby uzyskać dostęp do tej korzyści.

  4. Oferty osób trzecich

   Subskrypcja może umożliwiać Licencjobiorcy i Autoryzowanym Użytkownikom Licencjobiorcy uzyskanie lub dostęp do produktów, usług, witryn, łączy, treści, materiałów, gier lub aplikacji oferowanych przez osoby trzecie (przedsiębiorstwa lub osób niezwiązanych z Microsoft). Wspomniane osoby trzecie mogą przedstawiać Licencjobiorcy lub Autoryzowanym Użytkownikom Licencjobiorcy zasady ochrony prywatności lub wymagać od Licencjobiorcy lub Autoryzowanych Użytkowników Licencjobiorcy zgody na dodatkowe warunki używania przed zainstalowaniem lub używaniem ich aplikacji, usług lub innych rozwiązań. Przed uzyskaniem lub użyciem takich oferowanych przez osoby trzecie rozwiązań Licencjobiorca lub Autoryzowani Użytkownicy Licencjobiorcy powinni dokładnie zapoznać się ze wspomnianymi dodatkowymi warunkami używania i zasadami ochrony prywatności. Żadne dodatkowe warunki osób trzecich nie zmieniają żadnego z niniejszych postanowień. Licencjobiorca i Autoryzowani Użytkownicy Licencjobiorcy ponoszą odpowiedzialność za swoje transakcje z osobami trzecimi. Microsoft nie udziela Licencjobiorcy ani Autoryzowanym Użytkownikom Licencjobiorcy licencji na jakąkolwiek własność intelektualną w ramach ofert udostępnianych przez osoby trzecie oraz nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane Licencjobiorcy lub Autoryzowanym Użytkownikom Licencjobiorcy przez te osoby trzecie ani za informacje przekazywane tym osobom trzecim przez Licencjobiorcę lub Autoryzowanych Użytkowników Licencjobiorcy.

  5. Inne korzyści

   Inne Korzyści z Subskrypcji, które nie obejmują oprogramowania lub są prezentowane okresowo, mogą podlegać odrębnym postanowieniom.

 5. Treści Użytkownika

  Określone Korzyści z Subskrypcji lub witryny Microsoft używane przez Licencjobiorcę lub Autoryzowanych Użytkowników Licencjobiorcy w związku z Subskrypcją Licencjobiorcy mogą umożliwiać Licencjobiorcy Autoryzowanym Użytkownikom Licencjobiorcy przechowywanie lub udostępnianie generowanych przez nich treści („Treści Użytkownika”) lub otrzymywanie materiałów od innych osób. Microsoft nie rości sobie praw własności do takich Treści Użytkownika. Treści Użytkownika pozostają własnością Licencjobiorcy lub odpowiedniego Autoryzowanego Użytkownika, który je przesłał, a odpowiedzialność za te treści ponosi osoba, które je przesłała. Osoba przesyłająca Treści Użytkownika ponosi również odpowiedzialność za poszanowanie praw innych osób, w tym prawa autorskiego. Więcej informacji na temat prawa autorskiego można znaleźć pod adresem (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=799165). Gdy Licencjobiorca lub jego Użytkownicy autoryzowani udostępniają Treści użytkownika za pośrednictwem Subskrypcji lub witryn internetowych Microsoft, Licencjobiorca (oni) oświadcza i gwarantuje, że Licencjobiorca (oni) ma (i będzie posiadać) wszystkie prawa i uprawnienia niezbędne dla Treści użytkownika, które są przesyłane, przechowywane lub udostępniane, a także że takie przesyłanie, przechowywanie lub udostępnianie jest zgodne z Umową o świadczenie usług firmy Microsoft oraz Regulaminem użytkowania.

 6. Zabroniony użytek Korzyści z Subskrypcji

  Licencjobiorca może używać Subskrypcji, o ile zgodzi się, że nie pozwoli Autoryzowanym Użytkownikom na używanie Korzyści z Subskrypcji do celów niezgodnych z prawem lub zabronionych w niniejszym dokumencie. Autoryzowany Użytkownik nie może używać Korzyści z Subskrypcji w sposób, który mógłby doprowadzić do zakłócenia działania lub uszkodzenia, wyłączenia lub przeciążenia serwerów Microsoft lub podłączonych do nich sieci lub przeszkadzać drugiej stronie w używaniu Korzyści z Subskrypcji. Autoryzowany Użytkownik nie może też podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu (przez łamanie zabezpieczeń, analizę haseł ani w inny sposób) do Korzyści z Subskrypcji, innych kont, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do serwerów Microsoft lub Korzyści z Subskrypcji. Autoryzowany Użytkownik nie może uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania dostępu do materiałów lub informacji w sposób inny niż przewidziany w ramach Korzyści z Subskrypcji.

  Korzyści z Subskrypcji i powiązane z nimi witryny mogą obejmować usługi poczty e-mail i usługi BBS, a także dotyczyć czatów, grup dyskusyjnych, forów, społeczności, prywatnych stron, kalendarzy, albumów ze zdjęciami, magazynów plików lub innych funkcji lub narzędzi służących Autoryzowanym Użytkownikom do komunikowania się z innymi osobami („Usługi Komunikacyjne”). Licencjobiorca zgadza się poinstruować Autoryzowanych Użytkowników, że Usług Komunikacyjnych mogą używać wyłącznie w celu publikowania, wysyłania i otrzymywania wiadomości i materiałów właściwych dla danej Usługi Komunikacyjnej i ewentualnie z taką usługą związanych. Oznacza to na przykład, że Autoryzowani Użytkownicy nie mogą używać Usług Komunikacyjnych do:

  • tworzenia ankiet lub konkursów, schematów piramid, wiadomości-łańcuszków, wiadomości-śmieci, spamu lub innego rodzaju niechcianych lub masowych wiadomości (m.in. o charakterze komercyjnym);
  • zniesławiania, znieważania, nękania i wysuwania gróźb wobec innych osób ani w inny sposób naruszania ich praw (w tym m.in. prawa do prywatności i publicznego wizerunku);
  • udostępniania, publikowania, przesyłania, rozpowszechniania lub propagowania treści niestosownych, wulgarnych, zniesławiających, obscenicznych, nieprzyzwoitych lub niezgodnych z prawem;
  • przesyłania lub udostępniania plików zawierających obrazy, zdjęcia, oprogramowanie lub inne materiały chronione prawami własności intelektualnej, w tym m.in. prawem autorskim lub prawem znaków towarowych (lub prawami do prywatności lub komercyjnego wizerunku), o ile Autoryzowany Użytkownik nie będzie mieć stosownych uprawnień lub upoważnień;
  • wykorzystywania materiałów lub informacji, w tym m.in. obrazów lub zdjęć, udostępnianych za pośrednictwem Usług komunikacyjnych w sposób naruszający prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe lub prawa własności innych osób;
  • przesyłania plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby czasowe, oprogramowanie wymuszające okup, roboty anulujące wiadomości (ang. cancelbot) lub uszkodzone pliki, ogólnie złośliwe oprogramowanie bądź innego rodzaju oprogramowanie o podobnym charakterze, które może uszkodzić komputery lub własność innych osób;
  • reklamowania lub przedstawiania w celach biznesowych ofert sprzedaży lub kupna jakichkolwiek towarów lub usług, chyba że zamieszczanie tego rodzaju wiadomości jest dozwolone w ramach Usług Komunikacyjnych;
  • pobierania plików udostępnianych przez innego użytkownika Usługi Komunikacyjnej, w odniesieniu do których Autoryzowany Użytkownik wie lub zasadnie powinien był wiedzieć, że ich reprodukowanie, wyświetlanie, odtwarzanie lub rozpowszechnianie w ten sposób jest nielegalne;
  • fałszowania lub usuwania informacji o prawie autorskim (w tym o autorach), informacji prawnych lub innych stosownych informacji, informacji o własności, etykiet świadczących o pochodzeniu oprogramowania lub innych materiałów zawartych w przesyłanym pliku;
  • ograniczania lub zakazywania innym użytkownikom używania Usług Komunikacyjnych;
  • naruszania kodeksów postępowania lub innych wytycznych mających zastosowanie do danej Usługi Komunikacyjnej;
  • pozyskiwania lub zbierania w inny sposób informacji o innych osobach, w tym adresów e-mail;
  • naruszania przepisów prawa właściwego;
  • tworzenia fałszywej tożsamości w celu wprowadzenia w błąd innych osób;
  • odpłatnego lub nieodpłatnego używania, pobierania lub kopiowania w inny sposób jakiejkolwiek części katalogu użytkowników Korzyści z Subskrypcji lub innych informacji dotyczących użytkowników lub używania Usług lub udostępniania ich innym osobom lub podmiotom.

  Microsoft nie musi monitorować Usług Komunikacyjnych. Microsoft może jednak przeglądać materiały udostępniane w ramach Usług Komunikacyjnych i usuwać je według własnego uznania.

  Microsoft zastrzega sobie prawo do ujawniania w dowolnym czasie informacji, które uzna za niezbędne w celu spełnienia wymogów określonych przepisami prawa właściwego lub innych wymogów wynikających ze stosownych przepisów, pism sądowych lub wniosków organów administracji rządowej, oraz do edytowania, odmowy publikacji lub usunięcia według własnego uznania całości lub części informacji lub materiałów.

  Autoryzowany Użytkownik powinien zostać poinstruowany, aby zawsze zachowywać ostrożność podczas przekazywania danych osobowych swoich, swoich znajomych i rodziny oraz informacji wrażliwych w Usługach Komunikacyjnych.

  Microsoft nie kontroluje ani nie popiera żadnych treści, wiadomości lub informacji udostępnianych za pośrednictwem Usług Komunikacyjnych i w związku z powyższym wyraźnie wyłącza swoją odpowiedzialność w odniesieniu do Usług Komunikacyjnych. Osoby zarządzające takimi usługami oraz zapewniające dla nich infrastrukturę nie są rzecznikami Microsoft, a ich poglądy nie muszą odzwierciedlać stanowiska Microsoft.

  Materiały przekazane za pośrednictwem Usług Komunikacyjnych mogą podlegać określonym ograniczeniom w zakresie używania, reprodukowania lub propagowania. Jeśli Licencjobiorca i Autoryzowani Użytkownicy Licencjobiorcy pobiorą te materiały, wówczas odpowiadają za przestrzeganie tych ograniczeń.

 7. Zmiany statusu

  Licencjobiorca zaprzestanie udzielania dostępu do Korzyści z Subskrypcji lub kluczy oprogramowania każdemu, kto przestanie być Autoryzowanym Użytkownikiem (zgodnie z definicją znajdującą się powyżej), lub z chwilą wypowiedzenia, anulowania albo wygaśnięcia Subskrypcji Licencjobiorcy. Autoryzowani Użytkownicy Licencjobiorcy, którzy otrzymali oprogramowanie w ramach Subskrypcji, mogą jednak nadal używać takiego oprogramowania uzyskanego zanim przestali spełniać kryteria kwalifikacyjne, o ile będą przestrzegać niniejszych postanowień.

 8. Jakość kopii

  Licencjobiorca zagwarantuje, że każda kopia oprogramowania udostępnionego Autoryzowanym Użytkownikom Licencjobiorcy jest wierna i kompletna oraz zawiera wszystkie informacje o umowach licencyjnych, prawie autorskim, znakach towarowych itp.

 9. Administrator

  Licencjobiorca wyznaczy administratora do występowania w charakterze głównej osoby kontaktowej dla Microsoft w odniesieniu do:

  • administrowania Subskrypcją i oprogramowaniem oraz zarządzania nimi;
  • egzekwowania wytycznych określonych w tej Umowie; oraz
  • prowadzenia rejestrów liczby pobrań oprogramowania Subskrypcji z serwerów Licencjobiorcy i rejestrów Użytkowników autoryzowanych, którym Licencjobiorca przekazuje nośniki zawierające oprogramowanie udostępniane w ramach Subskrypcji.
 10. Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego

  Dostęp do Korzyści z Subskrypcji może być udzielany Studentom w wieku poniżej trzynastu (13) lat jedynie wówczas, gdy ich rodzic lub opiekun wyraził zgodę na taki dostęp. Licencjobiorca zgadza się, że:

  • odpowiedzialność za weryfikację wieku i udzielenie dostępu do Korzyści z Subskrypcji ponosi wyłącznie Licencjobiorca lub administrator Subskrypcji, a nie Microsoft; oraz
  • przed utworzeniem konta Studentowi lub zapewnieniem Studentowi dostępu do oprogramowania zgoda ta będzie pobierana w sprawdzalnej formie i przechowywana w sposób umożliwiający jej odzyskanie za pośrednictwem elektronicznego systemu zarządzania licencjami (ELMS), sklepu internetowego lub innych stosownych środków.
 11. Prywatność i ochrona informacji osobistych

  Aby udzielić Subskrypcji, Microsoft zbiera określone informacje na temat Licencjobiorcy. Microsoft może również automatycznie przesyłać informacje o komputerze Licencjobiorcy, używaniu Subskrypcji i wydajności Subskrypcji. Informacje te są wykorzystywane i chronione przez Microsoft zgodnie z Oświadczeniem Microsoft o ochronie prywatności. Jeśli Microsoft będzie mieć do przekazania Licencjobiorcy istotne informacje dotyczące używania Subskrypcji przez Licencjobiorcę lub Autoryzowanych Użytkowników Licencjobiorcy, może wysłać stosowne powiadomienia na adres e-mail powiązany z daną Subskrypcją.

 12. Zakończenie okresu obowiązywania Subskrypcji

  1. Anulowanie i brak przedłużenia

   Licencjobiorca może anulować swoją Subskrypcję w dowolnym momencie. W tym celu powinien wysłać stosowny wniosek na adres (https://www.azureforeducation.com/faq) oraz kliknąć zamieszczone na dole łącze „Skontaktuj się z nami”. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia rocznej opłaty przed upływem okresu ważności Subskrypcja wygaśnie po zakończeniu okresu Subskrypcji.

  2. Wypowiedzenie

   Microsoft może wypowiedzieć tę Umowę, jeśli według wyłącznego uznania Microsoft Licencjobiorca lub Autoryzowani Użytkownicy Licencjobiorcy nie spełniają niniejszych postanowień. Ponadto jeśli Licencjobiorca nie kwalifikuje się już do Subskrypcji (zgodnie z definicją „Licencjobiorcy” podaną powyżej), jego Subskrypcja zostanie automatycznie wypowiedziana. Jeśli Microsoft wypowiada tę Subskrypcję Licencjobiorcy, powiadomi o tym fakcie Licencjobiorcę w zasadnym terminie, chyba że istnieją poważne podstawy do wypowiedzenia Subskrypcji.

  3. Skutki

   Jeśli Subskrypcja Licencjobiorcy lub uprawnienie Licencjobiorcy do otrzymania Subskrypcji wygasną z dowolnego powodu, niniejsze postanowienia i prawa dostępu do Korzyści z Subskrypcji również wygasną, co oznacza, że Licencjobiorca nie może już ubiegać się o żadne klucze ani rozpowszechniać oprogramowania ani innych Korzyści z Subskrypcji wśród swoich Pracowników Naukowo-Dydaktycznym ani Pracowników Administracyjnych. Licencjobiorca, Pracownicy Naukowo-Dydaktyczni, Pracownicy Administracyjni i Studenci Licencjobiorcy mogą jednak nadal używać kopii oprogramowania uzyskanego w ramach Subskrypcji przed zakończeniem Subskrypcji zgodnie z niniejszymi postanowieniami i muszą zniszczyć wszystkie pozostałe kopie oprogramowania w swoim posiadaniu. Jeśli jednak Microsoft anuluje Subskrypcję Licencjobiorcy w związku z naruszeniem jakichkolwiek istotnych postanowień tej Umowy, wszelkie prawa do używania oprogramowania uzyskanego w ramach Subskrypcji zostaną również bezzwłocznie anulowane.

 13. Usługi pomocy technicznej

  Jeśli w ramach Subskrypcji świadczone są usługi pomocy technicznej, usługi te mogą podlegać odrębnym postanowieniom. Wszelkie usługi pomocy technicznej oferowane w ramach Subskrypcji muszą zostać wykorzystane przed anulowaniem lub wygaśnięciem Subskrypcji, wyłącznie w związku używaniem Subskrypcji przez Licencjobiorcę. Oprogramowanie i inne usługi w ramach Subskrypcji są zasadniczo udostępniane „w stanie takim, w jakim się znajdują” i Microsoft nie obejmuje ich usługami pomocy technicznej.

 14. Całość umowy; cesja i przeniesienie

  Niniejsza Umowa, w tym wszystkie będące jej integralną częścią postanowienia (także przywoływane za pośrednictwem hiperłączy) oraz postanowienia dotyczące wszelkich Korzyści z Subskrypcji, których Licencjobiorca lub Autoryzowani Użytkownicy Licencjobiorcy używają, stanowią całość porozumienia w przedmiocie Subskrypcji. Microsoft może w dowolnym momencie i bez powiadomienia Licencjobiorcy dokonać przelewu całości albo części praw lub zobowiązań wynikających z tej Umowy. Licencjobiorca nie może dokonać cesji tej Umowy ani przenieść żadnych praw do korzystania z subskrypcji ani żadnych korzyści z subskrypcji.

 15. Prawo właściwe

  Prawem właściwym dla wykładni tej Umowy i roszczeń dotyczących jej naruszenia jest prawo stanu Waszyngton, bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia zgłaszane na podstawie stanowych lub krajowych przepisów prawa ochrony konsumentów, ochrony konkurencji lub czynów niedozwolonych, podlegają prawu stanu lub kraju, w którym Licencjobiorca mieszka. Licencjobiorcy mogą przysługiwać określone uprawnienia, których na mocy przepisów prawa właściwego dla Licencjobiorcy nie można wyłączyć. Żadne z postanowień tej Umowy nie będzie mieć wpływu na wspomniane uprawnienia Licencjobiorcy.

 16. Skutki przepisów prawa krajowego

  Niniejsza Umowa opisuje określone uprawnienia przysługujące jej stronom. Na mocy przepisów prawa właściwego Licencjobiorcy mogą też przysługiwać inne uprawnienia dotyczące Subskrypcji i Korzyści z Subskrypcji. Niniejsza Umowa nie zmienia uprawnień, które przysługują Licencjobiorcy na mocy przepisów prawa kraju Licencjobiorcy, jeśli przepisy te na takie zmiany nie zezwalają. Ma to zastosowanie w szczególności do tych postanowień Umowy, które można byłoby uznać za sprzeczne z uprawnieniami Licencjobiorcy. To właśnie oznacza wyrażenie „z zastrzeżeniem prawa właściwego”.

 17. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Z zastrzeżeniem prawa właściwego Licencjobiorca może odzyskać od firmy Microsoft i jej dostawców wyłącznie odszkodowanie za szkody bezpośrednie do kwoty 5,00 USD. Licencjobiorca nie może dochodzić odszkodowań z tytułu jakichkolwiek innych szkód, w tym odszkodowań z tytułu utraconych korzyści, szkód wtórnych, pośrednich lub ubocznych lub odszkodowań specjalnych. Ograniczenie to ma zastosowanie do wszelkich kwestii związanych z tą Umową, na przykład w przypadku (a) wszelkich kwestii dotyczących Subskrypcji, oprogramowania, usług, treści (w tym kodu) udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub programów osób trzecich, a także w przypadku (b) roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi, gwarancji lub innych zapewnień gwarancyjnych lub z tytułu odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa lub czynu niedozwolonego, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa właściwego. Ograniczenia te mają zastosowanie także wówczas, gdy możliwości pojawienia się takich szkód były znane lub powinny być znane Microsoft. Powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą jednak nie mieć zastosowania do Licencjobiorcy wówczas, gdy na mocy obowiązujących w kraju Licencjobiorcy przepisów prawa nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp. Nic nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności Microsoft za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z niedbalstwa Microsoft lub rozmyślnego wprowadzenia w błąd przez Microsoft.

  Odpowiedzi na pytania dotyczące programu Microsoft Imagine oraz stosowną pomoc techniczną można uzyskać pod adresem (https://www.azureforeducation.com/faq). W tym celu można też kliknąć znajdujące się u dołu łącze „Skontaktuj się z nami”.

OGRANICZONA GWARANCJA

NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE I RĘKOJMIE, JAKIE LICENCJOBIORCA MOŻE NAPOTKAĆ, UŻYWAJĄC OPROGRAMOWANIA

 1. OGRANICZONA GWARANCJA

  Jeśli Licencjobiorca będzie postępować zgodnie z instrukcjami, oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się w materiałach Microsoft towarzyszących oprogramowaniu.

 2. OKRES OBOWIĄZYWANIA OGRANICZONEJ GWARANCJI, BENEFICJENT OGRANICZONEJ GWARANCJI, OKRES OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI I RĘKOJMI.

  NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA OBEJMUJE OPROGRAMOWANIE I JEST UDZIELONA NA OKRES JEDNEGO ROKU OD DATY NABYCIA OPROGRAMOWANIA PRZEZ PIERWSZEGO UŻYTKOWNIKA. JEŚLI W CIĄGU TEGO ROKU LICENCJOBIORCA OTRZYMA UZUPEŁNIENIA, AKTUALIZACJE LUB OPROGRAMOWANIE ZASTĘPCZE, BĘDĄ ONE OBJĘTE TĄ GWARANCJĄ PRZEZ DŁUŻSZY Z NASTĘPUJĄCYCH OKRESÓW: CZAS POZOSTAŁY DO JEJ WYGAŚNIĘCIA ALBO PRZEZ 30 DNI. Jeśli pierwszy użytkownik przekaże oprogramowanie, odbiorcy będzie przysługiwać wspomniana ograniczona gwarancja na oprogramowanie obowiązująca do czasu jej wygaśnięcia.

  W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO WSZELKIE UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI, GWARANCJI LUB INNYCH ZAPEWNIEŃ GWARANCYJNYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE TYLKO W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA TEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. Przepisy prawa obowiązujące w niektórych stanach nie zezwalają na ograniczenie okresu obowiązywania dorozumianej rękojmi, powyższe ograniczenia mogą zatem nie dotyczyć Licencjobiorcy. Ponadto ograniczenia te mogą nie dotyczyć Licencjobiorcy, ponieważ w niektórych krajach nie zezwala się na ograniczanie okresu obowiązywania dorozumianych rękojmi, gwarancji lub innych zapewnień gwarancyjnych.

 3. WYŁĄCZENIA GWARANCJI

  Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów spowodowanych działaniami (lub zaniechaniami) Licencjobiorcy, działaniami innych osób ani zdarzeniami powstałymi z przyczyn niezależnych od Microsoft.

 4. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU NARUSZENIA GWARANCJI

  MICROSOFT BEZPŁATNIE WYMIENI ALBO NAPRAWI OPROGRAMOWANIE. JEŚLI MICROSOFT NIE BĘDZIE MÓGŁ NAPRAWIĆ ANI WYMIENIĆ OPROGRAMOWANIA, ZWRÓCI WÓWCZAS KWOTĘ WIDNIEJĄCĄ NA RACHUNKU ZA OPROGRAMOWANIE. PONADTO MICROSOFT BEZPŁATNIE NAPRAWI ALBO WYMIENI UZUPEŁNIENIA, AKTUALIZACJE I OPROGRAMOWANIE ZASTĘPCZE. JEŚLI MICROSOFT NIE BĘDZIE MÓGŁ ICH NAPRAWIĆ ANI WYMIENIĆ, ZWRÓCI LICENCJOBIORCY EWENTUALNIE ZAPŁACONĄ ZA NIE KWOTĘ. ABY OTRZYMAĆ ZWROT PIENIĘDZY, LICENCJOBIORCA MUSI ODINSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIE I ZWRÓCIĆ MICROSOFT WSZYSTKIE NOŚNIKI WRAZ Z DOTYCZĄCYMI TEGO OPROGRAMOWANIA MATERIAŁAMI I DOWODEM NABYCIA. JEST TO JEDYNE UPRAWNIENIE PRZYSŁUGUJĄCE LICENCJOBIORCY Z TYTUŁU NARUSZENIA POSTANOWIEŃ OGRANICZONEJ GWARANCJI.

 5. ZACHOWANIE PRAW KONSUMENTA

  POSTANOWIENIA TEJ UMOWY NIE MOGĄ ZMIENIĆ PRAW KONSUMENTA, JAKIE MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ LICENCJOBIORCY NA MOCY PRZEPISÓW PRAWA KRAJU LICENCJOBIORCY.

 6. PROCEDURY GWARANCYJNE

  Uzyskanie dostępu do usług gwarancyjnych wymaga okazania stosownego dowodu zakupu.

  Stany Zjednoczone i Kanada. Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej lub uzyskać informacje na temat zwrotu pieniędzy za oprogramowanie nabyte w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, należy skontaktować się z Microsoft:

  1. pod numerem telefonu (800) MICROSOFT;
  2. pisząc na adres: Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, lub
  3. odwiedzając stronę: (www.microsoft.com/info/nareturns.htm).
  Europa, Bliski Wschód i Afryka. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Europie, na Bliskim Wschodzie lub w Afryce, niniejsza ograniczona gwarancja jest udzielana przez Microsoft Ireland Operations Limited. Aby zgłosić roszczenie z tytułu tej gwarancji, Licencjobiorca powinien skontaktować się z:
  1. Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland, lub
  2. podmiotem stowarzyszonym Microsoft właściwym dla kraju Licencjobiorcy (dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.microsoft.com/worldwide).

  Postanowienia mające zastosowanie do Licencjobiorców spoza Stanów Zjednoczonych, Kanady, Europy i Bliskiego Wschodu. W przypadku nabycia oprogramowania poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą, Bliskim Wschodem i Afryką Licencjobiorca powinien skontaktować się z podmiotem stowarzyszonym Microsoft właściwym dla kraju Licencjobiorcy (dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.microsoft.com/worldwide).

 7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU INNYCH GWARANCJI I RĘKOJMI

  OGRANICZONA GWARANCJA JEST JEDYNĄ GWARANCJĄ UDZIELANĄ BEZPOŚREDNIO PRZEZ MICROSOFT. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH WYRAŹNYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI INNYCH ZAPEWNIEŃ GWARANCYJNYCH. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MIEJSCOWE MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZA DOROZUMIANE RĘKOJMIE CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. Jeśli pomimo niniejszego wyłączenia Licencjobiorcy przysługują na mocy prawa krajowego jakiekolwiek dorozumiane rękojmie, gwarancje lub inne zapewnienia gwarancyjne, uprawnienia Licencjobiorcy w tym zakresie zostały opisane w punkcie „Uprawnienia z tytułu naruszenia rękojmi i gwarancji” powyżej w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa kraju Licencjobiorcy.

 8. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY Z TYTUŁU NARUSZENIA GWARANCJI

  POWYŻSZA KLAUZULA DOTYCZĄCA OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ MA ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU NARUSZENIA POSTANOWIEŃ TEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI.

  NA MOCY TEJ GWARANCJI LICENCJOBIORCA UZYSKUJE OKREŚLONE UPRAWNIENIA. LICENCJOBIORCY MOGĄ TAKŻE PRZYSŁUGIWAĆ INNE UPRAWNIENIA, W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU LICENCJOBIORCY.

  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE LICENCJOBIORCÓW W AUSTRALII. JEŚLI LICENCJOBIORCA MIESZKA W AUSTRALII, PRZYJĘTA W AUSTRALII USTAWA O OCHRONIE KONSUMENTÓW (ANG. AUSTRALIAN CONSUMER LAW) PRZYZNAJE LICENCJOBIORCY OKREŚLONE RĘKOJMIE I ŻADNE POSTANOWIENIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU NIE MA NA CELU WPŁYWAĆ NA UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE LICENCJOBIORCY NA MOCY TEJ USTAWY.