Narzędzia Microsoft Azure do programowania przeznaczone do nauczania

Umowa dotycząca programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching

Zaktualizowano: Styczeń 2019 r.

Niniejsza Umowa subskrypcji programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching („Umowa”) stanowi umowę między Licencjobiorcą a firmą Microsoft Corporation lub w zależności od tego, gdzie założona jest instytucja Licencjobiorcy, jednym z jej podmiotów zależnych („Microsoft). Klient powinien dokładnie zapoznać się z postanowieniami niniejszej Umowy. Reguluje ona dostęp do subskrypcji programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching i korzystanie z niej („Subskrypcja”), w tym konkursy, narzędzia programistyczne, szkolenia online, oprogramowanie, nośniki, treści, materiały, usługi, aktualizacje, uzupełnienia, usługi internetowe, promocje i usługi pomocy technicznej, które Licencjobiorca może otrzymywać w ramach subskrypcji („Korzyści z subskrypcji”), chyba że dane Korzyści z subskrypcji są objęte innymi warunkami, w którym to przypadku te warunki mają zastosowanie. Rejestrując się w Subskrypcji, klikając przycisk „Akceptuję”, przycisk „Zarejestruj”, pole wyboru lub inną funkcjonalnie odpowiednią funkcją, lub korzystając z Korzyści z subskrypcji bądź uzyskując do nich dostęp, Licencjobiorca potwierdza akceptację postanowień niniejszej Umowy. Jeśli Licencjobiorca nie wyraża zgody, nie może się rejestrować, aktywować Subskrypcji ani uzyskiwać dostępu do Korzyści z subskrypcji. Należy zapoznać się z niniejszymi postanowieniami, a ich kopię wydrukować i zapisać, ponieważ kopia dla Licencjobiorcy nie zostanie zapisana.

 1. Kryteria kwalifikacyjne

  W niniejszej Umowie „Licencjobiorca” oznacza instytucję edukacyjną lub wydział bądź laboratorium naukowe, technologiczne, techniczne, matematyczne znajdujące się w instytucji edukacyjnej i stanowiące jej własność („Wydział STEM”). „Instytucja edukacyjna” oznacza podmiot zorganizowany i działający wyłącznie w celu szkolenia zapisanych uczniów i akredytowany przez uznaną agencję akredytacyjną ds. edukacji na terytorium geograficznym, na którym instytucja się znajduje. „Uczeń” oznacza osobę fizyczną (nie osobę prawną), który aktywnie uczestniczy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu, w kursach organizowanych w Instytucji edukacyjnej, które prowadzą do uzyskania punktów akademickich, certyfikacji lub stopnia naukowego. „Użytkownicy autoryzowani” Subskrypcji obejmują (a) Uczniów Licencjobiorcy, (b) personel zapewniający wsparcie informatyczne lub administracyjne bezpośrednio związane z zarządzaniem Subskrypcją („Pracownicy administracyjni”) oraz (c) wykładowców zatrudnionych w celu prowadzenia kursów dla Uczniów, pomocy w kursach, laboratoriach lub programach dla Uczniów lub prowadzenia niekomercyjnych badań naukowych w imieniu Licencjobiorcy („Pracownicy naukowo-dydaktyczni”).

  Działy STEM mogą być uprawnione do subskrypcji programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching i mogą zapewnić określonym Użytkownikom autoryzowanym dostęp do Korzyści z subskrypcji w czasie obowiązywania okresu Subskrypcji, z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy. Każdy Wydział STEM w Instytucji edukacyjnej musi posiadać własną Subskrypcję programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching. Wydziały STEM nie mogą udostępniać Subskrypcji programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching innym wydziałom, bez względu na ich przedmiot zainteresowań.

  Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do określenia według własnego uznania, czy Instytucja edukacyjna lub Wydział STEM spełnia kryteria kwalifikacyjne, aby otrzymać Subskrypcję (lub czy nie przestał spełniać tych kryteriów).

 2. Subskrypcja

  Subskrypcja zapewnia Licencjobiorcy i Użytkownikom autoryzowanym dostęp do społeczności programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching i niektórych powiązanych Korzyści z subskrypcji w trakcie obowiązywania Subskrypcji, w zależności od konkretnych warunków Subskrypcji, chyba że zostanie rozwiązana wcześniej. Po zakończeniu obowiązywania Subskrypcji Licencjobiorca i Użytkownicy autoryzowani nie będą już mieli dostępu do Korzyści z subskrypcji ani nowych aktywacji czy kluczy produktów, jednak Użytkownicy autoryzowani mogą nadal korzystać z oprogramowania uzyskanego przed utratą uprawnień, z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy.

 3. Aktualizacje lub zmiany Korzyści z subskrypcji

  Microsoft zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnego aspektu Subskrypcji lub niniejszych warunków, w tym wszelkich Korzyści z subskrypcji, w dowolnym momencie. Takie aktualizacje mogą być publikowane w Microsoft Azure Education Hub w powiadomieniu e-mail prezentowanym po zalogowaniu lub innymi zasadnymi sposobami. Należy odwiedzać Education Hub co najmniej raz na trzydzieści (30) dni, aby sprawdzić ewentualne powiadomienia o zmianach, i poinstruować Użytkowników autoryzowanych, aby zrobili to samo. Używanie Subskrypcji przez Licencjobiorcę po wejściu w życie zmian będzie równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego nowych postanowień. Jeśli Licencjobiorca nie zgadza się na nowe warunki, winien zaprzestać korzystania z Subskrypcji i zamknąć subskrypcję. W przeciwnym razie nowe postanowienia będą dla Licencjobiorcy obowiązujące.

 4. Korzystanie z Korzyści z subskrypcji

  Subskrypcja Licencjobiorcy zapewnia Licencjobiorcy i jego Użytkownikom autoryzowanym dostęp do określonych Świadczeń z subskrypcji, mających wyraźnie na celu wspieranie edukacji, nauczania, niekomercyjnych badań naukowych lub próby projektowania, opracowywania, testowania i demonstrowania aplikacji w powyższych celach. Korzyści z subskrypcji są przyznawane konkretnemu Licencjobiorcy i nie można ich przenosić, sprzedawać, udostępniać, udzielać sublicencji, cedować ani pożyczać. Dostęp do Korzyści z subskrypcji i korzystanie z nich, w tym ich udostępnianie Użytkownikom autoryzowanym, podlega warunkom niniejszej Umowy oraz wszelkich odrębnych warunków, które odnoszą się do konkretnej korzyści. Aby uzyskać dostęp do większości Korzyści z subskrypcji, należy posiadać aktualną, aktywną Subskrypcję.

  1. Oprogramowanie; usługi w chmurze; deweloper

   1. Instalacja; używanie

    Instalacja przez Licencjobiorcę i korzystanie przez niego oraz korzystanie przez Użytkowników autoryzowanych Licencjobiorcy z usług w chmurze lub narzędzi programistycznych dostarczanych w ramach Korzyści z subskrypcji podlega odrębnym umowom licencyjnym dostarczonym wraz z oprogramowaniem, usługami lub narzędziami, takimi jak umowa licencyjna akceptowana poprzez kliknięcie, z wyjątkiem zmian tych warunków podanych w niniejszej Umowie. Licencjobiorca lub Użytkownicy autoryzowani mogą korzystać z tych Korzyści z subskrypcji wyłącznie w środowisku wirtualnym, jeśli jest to dozwolone przez konkretną licencję użytkowania dla danego produktu. Oczywiście oprogramowanie, usługi w chmurze lub narzędzia programistyczne nie mogą nigdy być wykorzystywane do opracowywania żadnej postaci złośliwego oprogramowania lub oprogramowania tworzącego spam.

   2. Aktywacja

    Niektóre programy mogą wymagać aktywacji. W takim przypadku należy aktywować oprogramowanie w regionie geograficznym powiązanym z Subskrypcją.

   3. Klucze Produktów

    Zainstalowanie oprogramowania oraz korzystanie z niego może wymagać stosownego klucza. Oprogramowanie nie zawsze jest dostarczane z taką samą liczbą kluczy. Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność za właściwe korzystanie z kluczy przypisanych do niego lub przekazanych Użytkownikom autoryzowanym. Nie można odsprzedawać, udostępniać, przydzielać ani w inny sposób przenosić kluczy. Kluczowe działania są monitorowane. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania Subskrypcji lub Korzyści z subskrypcji bez powiadomienia lub zobowiązania względem Licencjobiorcy, jeśli firma Microsoft wykryje podejrzane działania związane z kluczami lub aktywacjami. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do określenia według własnego uznania, czy dana aktywność stanowi podejrzane działanie. Firma Microsoft może dezaktywować lub w inny sposób ograniczyć klucze Licencjobiorcy z chwilą zakończenia obowiązywania Subskrypcji Licencjobiorcy. Dezaktywowane klawisze nie będą mogły aktywować oprogramowania. Licencjobiorca może ujawniać klucze Użytkownikom autoryzowanym wyłącznie w razie potrzeby, aby udzielić bezpośredniej pomocy technicznej w zakresie Subskrypcji. Poszczególne klucze produktów udostępnione Użytkownikom autoryzowanym są przeznaczone wyłącznie do aktywowania oprogramowania na prywatnych komputerach Uczniów i Pracowników naukowo-dydaktycznych i nie mogą być udostępniane, przenoszone ani przydzielane. Licencjobiorca dołoży wszelkich starań, aby powiadomić te osoby o ograniczeniach dotyczących używania kluczy. Poniższe warunki odnoszą się do kluczy laboratoryjnych dostarczanych w ramach Subskrypcji programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching: (a) klucze laboratoryjne należy wykorzystywać wyłącznie do aktywacji oprogramowania w Wydziale STEM, który jest aktualnie licencjobiorcą w ramach Subskrypcji programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching; oraz (b) klucze laboratoryjne można aktywować wyłącznie na obszarze kampusu, dla którego nabyto Subskrypcję programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching.

   4. System operacyjny Windows

    Jeżeli Subskrypcja obejmuje niektóre produkty systemu operacyjnego Windows, Licencjobiorca może zainstalować te produkty na komputerach na Wydziale STEM, wyłącznie jeżeli jest on licencjobiorcą na mocy Subskrypcji programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching, nawet jeżeli na tych komputerach nie jest jeszcze zainstalowany system operacyjny Windows, WYŁĄCZNIE gdy (i) komputery są własnością Licencjobiorcy lub ma on na nie licencję, (ii) komputery te przez cały czas pozostaną fizycznie na wydziale STEM, który jest licencjobiorcą na mocy niniejszej Umowy, (iii) produkty są wykorzystywane w celu wspierania uczenia się, nauczania i badań naukowych w dziedzinach STEM związanych z technologiami Microsoft oraz (iv) nie są wykorzystywane do działań ogólnego przeznaczenia, takich jak przeglądanie Internetu lub uzyskiwanie dostępu do wiadomości e-mail lub działań niezwiązanych ze STEM. W przypadku korzystania z produktów systemu operacyjnego Windows objętych Subskrypcją w jakikolwiek inny sposób należy najpierw przymocować do komputerów, na których zainstalowane są te produkty, ważny Certyfikat Autentyczności (COA) dla systemu operacyjnego Windows.

   5. Oprogramowanie osób trzecich

    Oprogramowanie może zawierać kod innych firm. Licencje na jakiekolwiek skrypty lub kody pochodzące od osób trzecich, do których to skryptów lub kodów łącza lub odniesienia znajdują się w oprogramowaniu, są udzielane Licencjobiorcy przez osoby trzecie będące właścicielami takich kodów, a nie przez Microsoft. Ewentualne uwagi dotyczące takiego kodu osoby trzeciej są podawane Licencjobiorcy wyłącznie w celach informacyjnych. Oprogramowanie objęte Subskrypcją jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Microsoft zastrzega sobie wszelkie inne prawa do oprogramowania, które nie zostały wyraźnie udzielone przez Microsoft. Nie są udzielane też żadne inne prawa, w tym przez domniemanie, na zasadzie estoppelu ani w inny sposób.

  2. Wydarzenia; konkursy; inne promocje

   Większość wydarzeń, konkursów lub innych promocji będzie miała na ogół odrębne warunki związane z udziałem w nich, na które Licencjobiorca lub jego Użytkownicy autoryzowani muszą wyrazić zgodę przed wzięciem udziału.

  3. Publikowanie aplikacji

   Jeśli Licencjobiorca lub Użytkownik autoryzowany zdecyduje się opublikować aplikację („aplikacja”) opracowaną przy użyciu Korzyści z subskrypcji, Licencjobiorca lub Użytkownik autoryzowany musi wprowadzić kod promocji (https://dev.windows.com), utworzyć konto dewelopera i zaakceptować wszystkie obowiązujące postanowienia związane z danym sklepem z aplikacjami, aby uzyskać dostęp do tej korzyści.

  4. Oferty osób trzecich

   Subskrypcja może umożliwiać Licencjobiorcy i jego Użytkownikom autoryzowanym dostęp do produktów, usług, witryn internetowych, łączy, treści, materiałów, gier lub aplikacji od osób trzecich (firmy lub osoby, które nie są Microsoft) lub ich nabycie. Takie osoby trzecie mogą przedstawiać Licencjobiorcy lub jego Użytkownikom autoryzowanym zasady ochrony prywatności lub wymagać od Licencjobiorcy lub jego Użytkowników autoryzowanych zaakceptowania dodatkowych warunków użytkowania przed zainstalowaniem lub wykorzystaniem ich aplikacji, usług lub innych ofert; przed nabyciem lub wykorzystaniem ofert osób trzecich Licencjobiorca lub jego Użytkownicy autoryzowani powinni zapoznać się z dodatkowymi warunkami i zasadami ochrony prywatności. Żadne dodatkowe warunki osób trzecich nie modyfikują żadnego z niniejszych warunków. Licencjobiorca i jego Użytkownicy autoryzowani ponoszą odpowiedzialność za swoje transakcje z osobami trzecimi. Microsoft nie udziela Licencjobiorcy ani jego Użytkownikom autoryzowanym licencji na własność intelektualną w ramach oferty osoby trzeciej i nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczane przez osoby trzecie Licencjobiorcy lub jego Użytkownikom autoryzowanym, ani przez Licencjobiorcę lub jego Użytkowników autoryzowanych osobom trzecim.

  5. Inne korzyści

   Inne Korzyści z subskrypcji, które nie obejmują oprogramowania lub które mogą być okresowo prezentowane, mogą podlegać odrębnym warunkom.

 5. Treści użytkownika

  Niektóre Korzyści z subskrypcji lub witryny internetowe Microsoft, które Licencjobiorca lub jego Użytkownicy autoryzowani mogą wykorzystywać w związku z Subskrypcją, mogą zezwolić Licencjobiorcy lub tym użytkownikom na przechowywanie lub udostępnianie treści, które Licencjobiorca lub tacy użytkownicy utworzyli („Treści użytkownika”) lub na odbieranie materiałów od innych osób. Firma Microsoft nie rości sobie praw własności do takich Treści użytkownika. Treści użytkownika pozostają własnością Licencjobiorcy lub odpowiedniego Użytkownika autoryzowanego, który je przesłał, i odpowiedzialność ponosi przekazujący. Przekazujący Treści użytkownika jest również odpowiedzialny za poszanowanie praw innych osób, w tym praw autorskich. Więcej informacji na temat praw autorskich można znaleźć na stronie (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=799165) . Gdy Licencjobiorca lub jego Użytkownicy autoryzowani udostępniają Treści użytkownika za pośrednictwem Subskrypcji lub witryn internetowych Microsoft, Licencjobiorca (oni) oświadcza i gwarantuje, że Licencjobiorca (oni) ma (i będzie posiadać) wszystkie prawa i uprawnienia niezbędne dla Treści użytkownika, które są przesyłane, przechowywane lub udostępniane, a także że takie przesyłanie, przechowywanie lub udostępnianie jest zgodne z Umową o świadczenie usług firmy Microsoft oraz Regulaminem użytkowania.

 6. Zabronione korzystanie z Korzyści z subskrypcji

  Warunkiem korzystania z Subskrypcji przez Licencjobiorcę jest jego zobowiązanie się, że nie pozwoli Użytkownikom autoryzowanym na wykorzystywanie Korzyści z subskrypcji w celach niezgodnych z prawem lub zabronionych w niniejszych postanowieniach i powiadomieniach. Użytkownicy autoryzowani nie mogą korzystać z Korzyści z subskrypcji w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć lub przeciążyć jakikolwiek serwer Microsoft lub podłączoną do niego sieć (bądź zakłócić ich działanie), ani przeszkadzać innym użytkownikom w korzystaniu z Korzyści z subskrypcji. Łamanie zabezpieczeń (ang. hacking), analizowanie haseł (ang. password mining) oraz inne działania podejmowane w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Korzyści z subskrypcji, innych kont, systemów komputerowych lub sieci (podłączonych do serwerów Microsoft lub Korzyści z subskrypcji) podejmowane przez Użytkowników autoryzowanych są niedozwolone. Użytkownicy autoryzowani nie mogą uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania dostępu do materiałów lub informacji w sposób inny niż przewidziany w ramach Korzyści z subskrypcji.

  Korzyści z subskrypcji i powiązane witryny mogą obejmować usługi poczty e-mail i usługi BBS, a także dotyczyć czatów, grup dyskusyjnych, forów, społeczności, prywatnych stron, kalendarzy, albumów ze zdjęciami, magazynów plików i/lub innych funkcji lub narzędzi służących Użytkownikom autoryzowanym do komunikowania się z innymi (łącznie zwanych dalej „Usługami komunikacyjnymi”). Licencjobiorca zobowiązuje się poinstruować Użytkowników autoryzowanych, że mogą korzystać z Usług komunikacyjnych wyłącznie w celu publikowania, przesyłania i otrzymywania wiadomości oraz materiałów odpowiednich dla danej Usługi komunikacyjnej lub z taką usługą związanych (jeśli ma to zastosowanie). Korzystając z Usług komunikacyjnych, Użytkownicy autoryzowani nie mogą między innymi:

  • przeprowadzania ankiet lub konkursów, tworzenia piramid, przesyłania wiadomości w systemie łańcuszkowym, przesyłania wiadomości-śmieci, spamu lub innego rodzaju niechcianych lub masowych wiadomości (m.in. o charakterze komercyjnym);
  • zniesławiania, znieważania i nękania innych osób, grożenia im ani w inny sposób naruszania ich praw (w tym m.in. prawa do prywatności i wizerunku);
  • udostępniania, publikowania, przesyłania, rozpowszechniania lub propagowania treści niestosownych, wulgarnych, zniesławiających, obscenicznych, nieprzyzwoitych lub niezgodnych z prawem;
  • przesyłania lub udostępniania plików zawierających obrazy, zdjęcia, oprogramowanie lub inne materiały chronione prawami własności intelektualnej, w tym m.in. prawem autorskim lub prawem znaków towarowych (lub prawami do prywatności lub komercyjnego wizerunku), o ile Użytkownicy autoryzowani nie będą mieć lub kontrolować stosownych praw lub upoważnień do tego;
  • wykorzystywania materiałów lub informacji, w tym m.in. obrazów lub zdjęć, udostępnianych za pośrednictwem Usług komunikacyjnych w sposób naruszający prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe lub prawa własności innych osób;
  • przesyłania plików zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby czasowe, oprogramowanie wymuszające okup, roboty anulujące wiadomości (ang. cancelbot) lub uszkodzone pliki, ogólnie złośliwe oprogramowanie bądź innego rodzaju oprogramowanie o podobnym charakterze, które może uszkodzić komputery lub własność innych osób;
  • reklamowania lub przedstawiania w celach biznesowych ofert sprzedaży lub kupna jakichkolwiek towarów lub usług, chyba że zamieszczanie takich wiadomości jest dozwolone w ramach Usług Komunikacyjnych;
  • pobierania plików (udostępnianych przez innych użytkowników Usługi komunikacyjnej), w odniesieniu do których Użytkownicy autoryzowani wiedzą lub powinni mieć istnieje uzasadnione przypuszczenie, że ich reprodukowanie, wyświetlanie, odtwarzanie lub rozpowszechnianie w ten sposób jest bezprawne;
  • fałszowania lub usuwania informacji o prawach autorskich oddanych w zarząd (w tym o prawach poszczególnych autorów), informacji prawnych bądź innych stosownych informacji, oznaczeń dotyczących własności, etykiet świadczących o pochodzeniu oprogramowania lub innych materiałów zawartych w przesyłanym pliku;
  • ograniczania lub zakazywania innym użytkownikom korzystania z Usług Komunikacyjnych;
  • naruszania zasad lub innych wytycznych mających zastosowanie do korzystania z danej Usługi Komunikacyjnej;
  • gromadzenia informacji o innych osobach, w tym w szczególności ich adresów e-mail;
  • naruszania obowiązujących przepisów prawa;
  • tworzenia fałszywej tożsamości w celu wprowadzenia w błąd innych osób;
  • odpłatnego lub nieodpłatnego używania, pobierania lub kopiowania w inny sposób jakiejkolwiek części katalogu użytkowników Korzyści z subskrypcji lub innych informacji dotyczących użytkowników lub korzystania z Usług, lub udostępniania ich innym osobom lub podmiotom;

  Microsoft nie ma obowiązku monitorowania Usług Komunikacyjnych. Zastrzega sobie jednak prawo do sprawdzania materiałów udostępnianych w ramach Usług Komunikacyjnych i usuwania ich według własnego uznania.

  Microsoft zastrzega sobie prawo do ujawniania w dowolnym czasie informacji, które uzna za niezbędne w celu spełnienia wymogów prawnych lub innych wymogów wynikających ze stosownych regulacji, pism sądowych lub wniosków instytucji rządowych, oraz do edytowania, odmowy opublikowania lub usunięcia informacji lub materiałów, w całości lub w części, według własnego uznania.

  Użytkownicy autoryzowani powinni zostać poinstruowani, aby zawsze zachowywali ostrożność podczas przekazywania danych osobowych swoich, swoich znajomych i rodziny oraz informacji wrażliwych w Usługach komunikacyjnych.

  Microsoft nie kontroluje ani nie popiera żadnych treści, wiadomości lub informacji udostępnianych za pośrednictwem Usług Komunikacyjnych i w związku z powyższym wyraźnie wyłącza swoją odpowiedzialność w odniesieniu do Usług Komunikacyjnych. Osoby zarządzające usługami komputerowymi oraz dostarczające ich infrastrukturę nie są rzecznikami Microsoft, a ich punkt widzenia nie musi odzwierciedlać stanowiska przyjętego przez Microsoft.

  Materiały przesyłane za pośrednictwem Usług Komunikacyjnych mogą podlegać określonym limitom w zakresie korzystania, reprodukowania i rozpowszechniania. Jeśli Licencjobiorca i jego Użytkownicy autoryzowani pobiorą te materiały, wówczas odpowiadają za przestrzeganie tych ograniczeń.

 7. Zmiany statusu

  Licencjobiorca zaprzestanie udzielania dostępu do Korzyści z subskrypcji lub kluczy programowych każdemu, kto przestanie być Użytkownikiem autoryzowanym, zgodnie z definicją znajdującą się powyżej, lub z chwilą rozwiązania, anulowania lub wygaśnięcia Subskrypcji Licencjobiorcy. Jednak Użytkownicy autoryzowani, którzy otrzymali oprogramowanie w ramach Subskrypcji, mogą nadal korzystać z oprogramowania uzyskanego przed utratą uprawnień, pod warunkiem, że będą to robić zgodnie z niniejszymi warunkami.

 8. Jakość kopii

  Licencjobiorca zagwarantuje, że każda kopia oprogramowania udostępnionego Użytkownikom autoryzowanym stanowi wierną i kompletną kopię i zawiera wszystkie powiadomienia o umowach licencyjnych, prawach autorskich, znakach towarowych i inne powiadomienia.

 9. Administrator

  Licencjobiorca wyznaczy administratora do występowania w charakterze głównej osoby kontaktowej dla firmy Microsoft w odniesieniu do:

  • administrowania Subskrypcją i oprogramowaniem oraz zarządzania nimi;
  • egzekwowania wytycznych określonych w niniejszej Umowie; oraz
  • prowadzenia rejestrów liczby pobrań oprogramowania Subskrypcji z serwerów Licencjobiorcy i rejestrów Użytkowników autoryzowanych, którym Licencjobiorca udostępnia nośniki zawierające oprogramowanie Subskrypcji.
 10. Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego

  Dostęp do Korzyści z subskrypcji może być udzielany Uczniom w wieku poniżej trzynastu (13) lat, jedynie gdy ich rodzic lub opiekun wyraził zgodę na taki dostęp. Licencjobiorca zgadza się, że:

  • odpowiedzialność za weryfikację wieku i udzielenie dostępu do Korzyści z subskrypcji ponosi wyłącznie Licencjobiorca lub Administrator Subskrypcji, a nie Microsoft; oraz
  • taka zgoda będzie pobierana w sprawdzalnej formie i przechowywana w sposób umożliwiający odzyskanie przed utworzeniem konta Ucznia lub zapewnieniem Uczniowi dostępu do oprogramowania, za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Zarządzania Licencjami (ELMS), sklepu internetowego albo innych środków.
 11. Ochrona prywatności i danych osobowych

  Aby udzielić Subskrypcji, firma Microsoft zbiera określone informacje na temat Licencjobiorcy. Firma Microsoft może również automatycznie przesyłać informacje o komputerze Licencjobiorcy, korzystaniu z Subskrypcji i wydajności Subskrypcji. Informacje te są wykorzystywane i chronione przez Microsoft zgodnie z Oświadczeniem Microsoft o ochronie prywatności. Jeśli istnieje ważna wiadomość dotycząca korzystania z Subskrypcji przez Licencjobiorcę lub korzystania z Subskrypcji przez Użytkowników autoryzowanych, możemy wysyłać powiadomienia na adres e-mail powiązany z Subskrypcją Licencjobiorcy.

 12. Zakończenie obowiązywania Subskrypcji

  1. Anulowanie i brak przedłużenia

   Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, przesyłając wniosek o anulowanie na adres (https://www.azureforeducation.com/faq) i klikając łącze „Skontaktuj się z nami” na dole. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia rocznej opłaty przed upływem okresu ważności Subskrypcja wygaśnie po zakończeniu okresu Subskrypcji.

  2. Wypowiedzenie

   Firma Microsoft może rozwiązać niniejszą Umowę, jeśli wedle jej wyłącznego uznania Licencjobiorca lub jego Użytkownicy autoryzowani nie spełniają niniejszych warunków. Ponadto jeśli Licencjobiorca nie kwalifikuje się już do otrzymywania Subskrypcji (zgodnie z definicją „Licencjobiorcy” podaną powyżej), jego Subskrypcja automatycznie wygaśnie. Jeśli firma Microsoft anuluje Subskrypcję Licencjobiorcy, przekaże Licencjobiorcy stosowne powiadomienie przed podjęciem działań, chyba że istnieją poważne podstawy do anulowania Subskrypcji.

  3. Skutki

   Jeśli Subskrypcja lub uprawnienie do otrzymania Subskrypcji wygasną z dowolnego powodu, niniejsze warunki i prawa dostępu do Korzyści z subskrypcji również wygasną, co oznacza, że Licencjobiorca nie może już ubiegać się o żadne klucze ani rozpowszechniać oprogramowania ani innych Korzyści z subskrypcji swoim Pracownikom naukowo-dydaktycznym ani Pracownikom administracyjnym; jednak użytkownik, jego Pracownicy naukowo-dydaktyczni, Pracownicy administracyjni i Uczniowie mogą nadal korzystać z kopii Subskrypcji oprogramowania otrzymanych przed zakończeniem Subskrypcji, zgodnie z niniejszymi warunkami i muszą zniszczyć wszystkie pozostałe kopie oprogramowania w ich posiadaniu. Jeśli jednak firma Microsoft anuluje Subskrypcję Licencjobiorcy w związku z naruszeniem jakichkolwiek istotnych postanowień niniejszej Umowy, wszelkie prawa do korzystania z Subskrypcji oprogramowania zostaną natychmiast anulowane.

 13. Usługi Wsparcia

  Jeśli w ramach Subskrypcji świadczone są usługi pomocy technicznej, usługi te mogą podlegać odrębnym warunkom. Wszelkie usługi pomocy technicznej oferowane w ramach Subskrypcji muszą zostać wykorzystane przed anulowaniem lub wygaśnięciem Subskrypcji, wyłącznie w celu wsparcia korzystania z Subskrypcji przez Licencjobiorcę. Co do zasady, oprogramowanie i inne usługi świadczone w ramach Subskrypcji są dostarczane w stanie takim, w jakim są, a firma Microsoft nie świadczy usług pomocy technicznej dla nich.

 14. Całość umowy; cesja i przeniesienie

  Niniejsza Umowa, w tym wszystkie warunki włączone przez odniesienie lub hiperłącze oraz warunki dotyczące wszelkich Korzyści z subskrypcji, z których Licencjobiorca lub Użytkownicy autoryzowani korzystają, stanowią całość umowy dotyczącej Subskrypcji. Microsoft może przenieść prawa i zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, w całości lub w części, na osobę trzecią w dowolnym momencie i bez powiadomienia Licencjobiorcy. Licencjobiorca nie może dokonać cesji niniejszej Umowy ani przenieść żadnych praw do korzystania z subskrypcji ani żadnych korzyści z subskrypcji.

 15. Prawo właściwe

  Interpretacja niniejszej Umowy i roszczenia dotyczące jej naruszenia podlegają prawu stanu Waszyngton bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia zgłaszane na podstawie stanowych lub krajowych przepisów w zakresie ochrony praw konsumenta, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub czynów niedozwolonych, podlegają prawu właściwemu dla stanu lub kraju, w którym Licencjobiorca mieszka. Licencjobiorcy mogą przysługiwać określone uprawnienia, których prawo mające zastosowanie do Licencjobiorcy nie może wykluczyć. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie miało wpływu na te uprawnienia.

 16. Skutki prawa miejscowego

  W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z uprawnień przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne uprawnienia wynikające z przepisów prawa dotyczących Subskrypcji i Korzyści z subskrypcji. Niniejsza Umowa nie zmienia praw przysługujących Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa krajowego, jeśli ustawodawstwo to na takie zmiany nie zezwala, nawet jeżeli niniejsza Umowa zawiera postanowienia, które można interpretować jako sprzeczne z prawami Licencjobiorcy. To właśnie oznacza wyrażenie „z zastrzeżeniem prawa właściwego”.

 17. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Z zastrzeżeniem prawa właściwego Licencjobiorca może odzyskać od firmy Microsoft i jej dostawców wyłącznie odszkodowanie za szkody bezpośrednie do kwoty 5,00 USD. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe Microsoft, żaden z podmiotów stowarzyszonych Microsoft lub ich dostawcy nie będą ponosili względem Użytkownika odpowiedzialności za jakiekolwiek inne szkody, w tym w szczególności za utracone korzyści, szkody specjalne, pośrednie i przypadkowe. Ograniczenie to ma zastosowanie do wszelkich kwestii związanych z niniejszą Umową, na przykład w przypadku (a) wszelkich kwestii dotyczących Subskrypcji, oprogramowania, usług, treści (w tym kodu) udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub programów osób trzecich, a także w przypadku (b) roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi, gwarancji lub zapewnień lub z tytułu odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa lub czynu niedozwolonego, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe. Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku, gdy spółka Microsoft wiedziała lub powinna była wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą jednak nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp. Nic nie wyklucza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego niedbalstwa lub rozmyślnego wprowadzenia w błąd.

  W przypadku pytań dotyczących programu Microsoft Imagine lub potrzeby uzyskania pomocy technicznej prosimy o zapoznanie się ze stroną (https://www.azureforeducation.com/faq) i kliknięcie łącza „Skontaktuj się z nami” na dole.

OGRANICZONA GWARANCJA

NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZELKIE GWARANCJE, JAKIE UŻYTKOWNIK MOŻE NAPOTKAĆ, KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA

 1. OGRANICZONA GWARANCJA

  Jeśli Licencjobiorca będzie postępować zgodnie z instrukcjami, oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się w materiałach Microsoft towarzyszących oprogramowaniu.

 2. OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI, BENEFICJENT GWARANCJI, OKRES OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI.

  NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA OBEJMUJE OPROGRAMOWANIE I UDZIELONA JEST NA OKRES JEDNEGO ROKU OD DNIA JEGO NABYCIA PRZEZ PIERWSZEGO UŻYTKOWNIKA. JEŚLI W CIĄGU TEGO ROKU LICENCJOBIORCA OTRZYMA UZUPEŁNIENIA, AKTUALIZACJE LUB OPROGRAMOWANIE ZASTĘPCZE, BĘDĄ ONE OBJĘTE GWARANCJĄ PRZEZ CZAS POZOSTAŁY DO JEJ WYGAŚNIĘCIA LUB PRZEZ 30 DNI, JEŚLI OKRES TEN JEST DŁUŻSZY. Jeśli pierwszy użytkownik przekaże oprogramowanie osobie trzeciej, odbiorcy będzie przysługiwać gwarancja na oprogramowanie obowiązująca do czasu jej wygaśnięcia.

  W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA WSZELKIE UPRAWNIENIA Z TYTUŁU DOROZUMIANEJ RĘKOJMI, GWARANCJI LUB INNYCH POSTANOWIEŃ GWARANCYJNYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE TYLKO W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. Prawo obowiązujące w niektórych krajach nie zezwala na ograniczenie okresu obowiązywania dorozumianej rękojmi. Powyższe ograniczenia mogą zatem nie dotyczyć Licencjobiorcy. Ponadto ograniczenia te mogą nie dotyczyć Licencjobiorcy, ponieważ w niektórych krajach nie zezwala się na ograniczanie okresu obowiązywania dorozumianych rękojmi, gwarancji lub zapewnień.

 3. WYŁĄCZENIA GWARANCJI

  Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów spowodowanych działaniami (lub zaniechaniami) Licencjobiorcy, działaniami innych osób ani zdarzeniami powstałymi z przyczyn niezależnych od Microsoft.

 4. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU NARUSZENIA GWARANCJI

  MICROSOFT BEZPŁATNIE WYMIENI ALBO NAPRAWI OPROGRAMOWANIE. JEŚLI MICROSOFT NIE BĘDZIE MÓGŁ NAPRAWIĆ ANI WYMIENIĆ OPROGRAMOWANIA, ZWRÓCI WÓWCZAS KWOTĘ WIDNIEJĄCĄ NA RACHUNKU ZA OPROGRAMOWANIE. PONADTO MICROSOFT BEZPŁATNIE NAPRAWI ALBO WYMIENI UZUPEŁNIENIA, AKTUALIZACJE I OPROGRAMOWANIE ZASTĘPCZE. JEŚLI MICROSOFT NIE BĘDZIE MÓGŁ ICH NAPRAWIĆ ANI WYMIENIĆ, ZWRÓCI LICENCJOBIORCY EWENTUALNIE ZAPŁACONĄ ZA NIE KWOTĘ. ABY OTRZYMAĆ ZWROT PIENIĘDZY, LICENCJOBIORCA MUSI ODINSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIE I ZWRÓCIĆ MICROSOFT WSZYSTKIE NOŚNIKI WRAZ Z DOTYCZĄCYMI TEGO OPROGRAMOWANIA MATERIAŁAMI I DOWODEM NABYCIA. JEST TO JEDYNE ŚWIADCZENIE NA RZECZ LICENCJOBIORCY, KTÓRE PRZYSŁUGUJE Z TYTUŁU NARUSZENIA WARUNKÓW OGRANICZONEJ GWARANCJI.

 5. ZACHOWANIE PRAW KONSUMENTA

  POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY NIE MOGĄ OGRANICZYĆ PRAW KONSUMENTA PRZYSŁUGUJĄCYCH LICENCJOBIORCY NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIEJSCOWEGO.

 6. PROCEDURY GWARANCYJNE

  Uzyskanie dostępu do usług gwarancyjnych wymaga okazania dowodu zakupu oprogramowania.

  Stany Zjednoczone i Kanada. Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej lub uzyskać informacje na temat zwrotu pieniędzy za oprogramowanie nabyte w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, należy skontaktować się z Microsoft:

  1. (800) MICROSOFT;
  2. pisząc na adres: Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA lub
  3. odwiedzając stronę (www.microsoft.com/info/nareturns.htm).
  Europa, Bliski Wschód i Afryka. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Europie, na Bliskim Wschodzie lub w Afryce, niniejsza ograniczona gwarancja jest udzielana przez Microsoft Ireland Operations Limited. Aby wnieść roszczenie wynikające z niniejszej rękojmi, Licencjobiorca powinien skontaktować się z:
  1. Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlandia lub
  2. podmiotem stowarzyszonym Microsoft właściwym dla kraju Licencjobiorcy (dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.microsoft.com/worldwide).

  Postanowienia obowiązujące poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą i Bliskim Wschodem. W przypadku nabycia oprogramowania poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą, Bliskim Wschodem i Afryką Licencjobiorca powinien skontaktować się z podmiotem stowarzyszonym Microsoft właściwym dla swojego kraju (zob. www.microsoft.com/worldwide).

 7. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU INNYCH GWARANCJI I RĘKOJMI

  OGRANICZONA GWARANCJA JEST JEDYNĄ GWARANCJĄ UDZIELANĄ PRZEZ MICROSOFT. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH WYRAŹNYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MIEJSCOWE MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZA DOROZUMIANE RĘKOJMIE CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. Jeśli pomimo niniejszego wyłączenia Licencjobiorcy przysługują na mocy prawa miejscowego jakiekolwiek uprawnienia z tytułu dorozumianej rękojmi, gwarancji lub innych zapewnień, Licencjobiorca ma prawo do świadczeń opisanych w punkcie „Uprawnienia z tytułu naruszenia rękojmi” powyżej w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo miejscowe.

 8. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY Z TYTUŁU NARUSZENIA GWARANCJI

  POWYŻSZA KLAUZULA DOTYCZĄCA OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY MA ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU NARUSZENIA WARUNKÓW NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI.

  W RAMACH NINIEJSZEJ GWARANCJI LICENCJOBIORCA UZYSKUJE OKREŚLONE PRAWA. LICENCJOBIORCY MOGĄ TAKŻE PRZYSŁUGIWAĆ INNE UPRAWNIENIA NA MOCY PRAWA STANOWEGO LUB KRAJOWEGO.

  POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE LICENCJOBIORCÓW W AUSTRALII: JEŻELI LICENCJOBIORCA MIESZKA W AUSTRALII, OBOWIĄZUJĄCA W AUSTRALII USTAWA O OCHRONIE KONSUMENTÓW (ANG. AUSTRALIAN CONSUMER LAW) PRZYZNAJE LICENCJOBIORCY OKREŚLONE PRAWA I ŻADNE Z ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE POSTANOWIEŃ NIE MA NA CELU WPŁYWANIA NA TE PRAWA.