Pomiń nawigację

Migrowanie

Szybciej zwiększaj wartość za pomocą elastycznych i zaawansowanych strategii migracji do chmury przy jednoczesnym zmniejszaniu wpływu na działalność biznesową.

Migrowanie w znaczeniu długoterminowym

W tej fazie prowadzimy Cię przez migrację do chmury, korzystając z popularnych podejść. Dowiedz się więcej o tych ścieżkach, aby wybrać najlepszy zestaw rozwiązań dla Twoich aplikacji. Możesz na przykład zdecydować się na przeprowadzenie ponownego hostowania, zwanego również metodą „lift and shift”, bez wprowadzania zmian w kodzie względem mniej istotnych aplikacji, lub zmienić architekturę aplikacji o większym znaczeniu biznesowym, dzieląc je na usługi.

"Create a multifaceted application strategy to determine when rehosting, refactoring, rebuilding or replacing applications delivers value, and how new applications can be built using cloud-optimized and cloud-native design principles."

Gartner, „Devise an Effective Cloud Computing Strategy by Answering Five Key Questions”, David W. Cearley, listopad 2015, odświeżono 23 czerwca 2017 r.

Poznaj strategie migracji do chmury, aby móc określić, kiedy i w jaki sposób odpowiadają one Twoim celom

Często nazywana migrowaniem metodą „lift-and-shift” ta opcja bez kodu umożliwia szybkie migrowanie Twoich istniejących aplikacji na platformę Azure. Każda aplikacja jest migrowana „taka, jak jest”, co zapewnia zalety chmury bez zagrożeń lub kosztów wprowadzania zmian w kodzie.

Kiedy stosować:

 • Potrzebujesz szybko przenieść aplikacje z Twojego centrum danych do chmury.
 • Twoje aplikacje mają architekturę pozwalającą wykorzystać skalowalność infrastruktury IaaS platformy Azure.
 • Aplikacje są wymagane w ramach prowadzonej przez Ciebie działalności, ale nie jest konieczna natychmiastowa zmiana ich możliwości.
 • Wymagania aplikacji lub bazy danych mogą być spełnione tylko przy użyciu maszyny wirtualnej infrastruktury IaaS platformy Azure.
 • Konieczne jest przeniesienie aplikacji bez zmian w kodzie

Przykładowa ścieżka ponownego hostowania

Kroki migracji

Ponowne hostowanie dla IaaS

Ponowne hostowanie bazy danych

Optymalizowanie

Krok 1 z 4

Replikacja maszyn wirtualnych lub serwerów fizycznych na platformę Azure

Użyj usługi Azure Site Recovery, aby zreplikować serwery w kilku prostych krokach, łącznie z maszynami wirtualnymi VMware lub fizycznymi serwerami z systemem Windows lub Linux. Replikuj maszyny wirtualne na konta magazynu Premium Storage lub Standard Storage, aby spełnić wymagania dotyczące wydajności aplikacji i umowy SLA.

Krok 2 z 4

Konfiguracja korzyści użycia hybrydowego platformy Azure i usługi Managed Disks

Zmniejsz koszty migracji maszyn wirtualnych z systemem Windows Server na platformę Azure za pomocą korzyści hybrydowego użycia platformy Azure. Przed rozpoczęciem migracji zastosuj zalecane konfiguracje z Twojej oceny, takie jak rodzaj magazynu, zestawy dostępności, rozmiar maszyny wirtualnej oraz sieć.

Krok 3 z 4

Testowanie i migrowanie aplikacji na platformę Azure

Ustal bazową wydajność Twojej aplikacji na platformie Azure, używając niezakłócającego działania testu pracy w trybie failover za pomocą usługi Site Recovery. Następnie bez obaw przeprowadź migrację aplikacji na platformę Azure.

Krok 4 z 4

Przenoszenie dużych ilości danych

Usługa Azure Data Box sprawdza się, gdy chcesz przenieść duże ilości danych na platformę Azure, ale ogranicza Cię czas, dostępność sieci lub koszty. Urządzenie Data Box jest obsługiwane przez sieć partnerów posiadających bogate doświadczenie w pomaganiu klientom w zarządzaniu zasobami danych.

Krok 1 z 3

Migrowanie bazy danych

Łatwo migruj swoje relacyjne bazy danych SQL Server, Open Source i inne do w pełni zarządzanych rozwiązań na platformie Azure, takich jak wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database, Azure Database Service for PostgreSQL i Azure Database Service for MySQL za pomocą usługi Azure Database Migration Service. Migruj swoje nierelacyjne bazy danych do usługi Azure Cosmos DB za pomocą narzędzia do migracji danych.

Krok 2 z 3

Skaluj migrację baz danych

Migruj bazy danych równolegle za pomocą usługi Database Migration Service.

Krok 3 z 3

Kończenie migracji

Gdy zmigrowana baza danych jest gotowa, wystarczy ponownie połączyć swoją aplikację, aktualizując parametry połączenia.

Krok 1 z 4

Zapewnij zgodność

Spraw, że zapewnienie zgodności z wymaganiami określonymi przez firmę lub przepisy będzie łatwiejsze, korzystając z zasad zabezpieczeń definiujących pożądaną konfigurację Twoich obciążeń. Usługa Azure Machine Learning wskazuje brakujące szyfrowanie danych i brakujące reguły zapory.

Krok 2 z 4

Utwórz kopię zapasową maszyn wirtualnych

Wykonaj kopię zapasową zmigrowanych maszyn wirtualnych z systemem Windows i Linux z poziomu witryny Azure Portal. Gdy wszystkie informacje o kopii zapasowej znajdują się na centralnym pulpicie nawigacyjnym, możesz szybko zdecydować, które elementy trzeba przywrócić w razie nieoczekiwanej utraty danych.

Krok 3 z 4

Zarządzanie zgodnością

Zapewnij odpowiedni nadzór, definiując zasady i monitorując zgodność z Twoimi standardami. Wdróż dostęp z najmniejszymi uprawnieniami, korzystając z kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC, Role Based Access Control) i dostępu administratora dokładnie na czas.

Krok 4 z 4

Śledzenie wykorzystania maszyn wirtualnych

Użyj usługi Azure Cost Management, aby śledzić wykorzystanie procesora CPU przez maszyny wirtualne i wykrywać w ten sposób nieefektywne działanie oraz optymalizować użycie.

Zalecane usługi technologiczne

Partnerzy technologiczni platformy Azure oferują alternatywne rozwiązania mające zastosowanie, gdy usługi migracji platformy Azure nie obsługują określonych potrzeb. Rozwiązania partnerskie mogą sprawdzić się w kontekście różnych wymagań, łącznie z migracją bez agenta, migracją samych aplikacji i nie tylko.

Refactoring, often referred to as “repackaging,” is a cloud migration approach that lets you minimally alter application code or apply configuration changes necessary to connect the application to Azure PaaS and take better advantage of the cloud.

For example, you can move your existing apps to Azure App Service or Azure Kubernetes Service (AKS). You can also refactor your relational and non-relational databases into Azure SQL Database Managed Instance, Azure Database for MySQL, Azure Database for PostgreSQL, and Azure Cosmos DB.

Kiedy stosować:

 • You need to use an existing code base and development skills, and code portability is a concern.
 • Your application can be easily repackaged to work in Azure.
 • You want to apply innovative DevOps practices provided by Azure.
 • Your IT team is investing in DevOps using a container strategy for certain workloads.

Refactor sample path

Kroki migracji

Containerize apps

Move your database

Optymalizowanie

Krok 1 z 2

Repackage existing apps

Take advantage of platform-as-a-service (PaaS) capabilities. Push your applications to Azure Container Registry.

Krok 2 z 2

Wdrażanie w usłudze Azure Kubernetes

Create, configure, and manage a cluster of virtual machines preconfigured to run containerized applications. Azure Kubernetes Service (AKS) makes it simple.

Krok 1 z 2

Migrowanie bazy danych

Easily migrate your SQL Server, open-source, and other relational databases to fully-managed solutions on Azure, like Azure SQL Database Managed Instance, Azure Database Service for PostgreSQL, and Azure Database for MySQL with Database Migration Service. Migrate your non-relational databases to Azure Cosmos DB using the Data Migration Tool.

Krok 2 z 2

Scale your database migration

Migrate databases in parallel using Azure Database Migration Service

Krok 1 z 2

Centrum zabezpieczeń

Help ensure compliance with company or regulatory requirements by using security policies that define the desired configuration of your workloads. Azure Machine Learning identifies missing data encryption and missing firewall rules.

Krok 2 z 2

Monitorowanie i wizualizowanie kosztów

Uzyskaj wgląd w wykorzystanie zasobów i koszty w jednym, ujednoliconym widoku. Pracownicy operacyjni i użytkownicy biznesowi mogą tworzyć niestandardowe pulpity nawigacyjne, aby przeglądać dane dopasowane do ich potrzeb.

Zalecane usługi technologiczne

Partnerzy technologiczni platformy Azure oferują alternatywne rozwiązania mające zastosowanie, gdy usługi migracji platformy Azure nie obsługują określonych potrzeb. Rozwiązania partnerskie mogą sprawdzić się w kontekście różnych wymagań, łącznie z migracją bez agenta, migracją samych aplikacji i nie tylko.

Modyfikuj lub rozszerzaj istniejącą bazę kodu aplikacji w celu optymalizacji architektury aplikacji pod kątem skalowania w chmurze.

Na przykład rozdziel aplikację monolityczną na mikrousługi współpracujące ze sobą i dowolnie skaluj obciążenie. Możesz również zmienić architekturę swoich relacyjnych i nierelacyjnych baz danych na w pełni zarządzane przez platformę Azure rozwiązania DBaaS, takie jak wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database, Azure Database for MySQL, Azure Database for PostgreSQL i Azure Cosmos DB.

Kiedy stosować:

 • Twoja aplikacja wymaga zastosowania ważnej poprawki w celu wprowadzenia nowych funkcji lub zwiększenia wydajności pracy na platformie w chmurze.
 • Chcesz wykorzystać inwestycje poniesione w związku z aplikacją.
 • Chcesz spełnić wymagania dotyczące skalowalności w ekonomiczny sposób.
 • Chcesz ograniczyć użycie maszyn wirtualnych.
 • Chcesz zastosować innowacyjne praktyki DevOps dostępne na platformie Azure.

Przykładowa ścieżka zmiany architektury

Kroki migracji

Ponowne określ architekturę aplikacji

Konteneryzuj aplikacje

Przenieś swoją bazę danych

Krok 1 z 2

Ponownie ustal architekturę swojego kodu

Podziel monolityczną aplikację na zbiór luźno powiązanych modułów, które współpracują ze sobą, aby wykorzystać zalety platformy w chmurze.

Krok 2 z 2

Programuj w sposób niezależny

Twórz, testuj i wdrażaj każdy składnik osobno. Każdy z nich jest niezależny i luźno połączony.

Krok 1 z 3

Wdrażaj w sposób niezależny

Aktualizuj mikrousługę bez ponownego wdrażania aplikacji. Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, można ją wycofać lub odtworzyć bez wpływu na całą aplikację.

Krok 2 z 3

Wypychanie aplikacji do usługi Azure Container Registry

Przechowuj obrazy wdrożeń kontenerów dowolnego typu i zarządzaj nimi za pomocą usługi Azure Container Registry.

Krok 3 z 3

Wdrażanie w usłudze Azure Kubernetes

Twórz i konfiguruj klaster maszyn wirtualnych, które są wstępnie skonfigurowane do uruchamiania konteneryzowanych aplikacji, oraz zarządzaj nim. Usługa Azure Kubernetes Service (AKS) upraszcza ten proces.

Krok 1 z 2

Skaluj migrację baz danych

Równoległe migrowanie baz danych za pomocą usługi Azure Database Migration Service.

Krok 2 z 2

Kończenie migracji

Zmigrowana baza danych jest gotowa do użycia. Wystarczy ponownie podłączyć swoją aplikację, aby zadziałała.

Zalecane usługi technologiczne

Partnerzy technologiczni platformy Azure oferują alternatywne rozwiązania mające zastosowanie, gdy usługi migracji platformy Azure nie obsługują określonych potrzeb. Rozwiązania partnerskie mogą sprawdzić się w kontekście różnych wymagań, łącznie z migracją bez agenta, migracją samych aplikacji i nie tylko.

Ponownie utwórz aplikację od podstaw, korzystając z natywnych technologii w chmurze dostępnych na platformie Azure.

Możesz na przykład tworzyć aplikacje od podstaw za pomocą natywnych technologii w chmurze, takich jak technologie bezserwerowe, wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database oraz usługi Azure AI, Azure Cosmos DB i inne.

Kiedy stosować:

 • Oczekujesz szybkiego wdrażania, a bieżąca aplikacja jest zbyt ograniczona w sensie funkcjonalności lub okresu eksploatacji.
 • Chcesz tworzyć nowe aplikacje, korzystając z natywnych technologii w chmurze.
 • Chcesz tworzyć innowacyjne aplikacje, wykorzystując postępy związane ze sztuczną inteligencją, łańcuchem bloków i platformą IoT.
 • Chcesz przyspieszyć innowację biznesową.
 • Chcesz zastosować innowacyjne praktyki DevOps dostępne na platformie Azure.

Przykład ponownego tworzenia

Wykonaj teraz następny krok

Podróż migracyjna na platformę Azure

Ocena OCENA
Migrowanie MIGROWANIE
Optymalizowanie OPTYMALIZOWANIE