Microsoft Ignite

Obejrzyj prezentację platformy Azure

Najważniejsze wydarzenia na konferencji Microsoft Ignite

Zobacz wszystkie ogłoszenia dotyczące platformy Azure z konferencji Ignite

SI i uczenie maszynowe

Projekt Azure FarmBeats zwiększa wydajność w gałęziach rolnictwa bazujących na danych

Oczekuje się, że do 2050 roku na świecie będzie mieszkało prawie 10 miliardów ludzi. Rolnicy i inni producenci żywności muszą znaleźć sposoby na zrównoważoną produkcję i dostarczanie coraz większych ilości pełnowartościowej żywności. Technologia cyfrowa może być tu pomocna, ale jej zastosowanie jest ograniczone. Aby zwiększyć wydajność w gałęziach rolnictwa bazujących na danych, firma Microsoft zainwestowała wyniki prowadzonych przez siebie w tej branży przez kilka lat badań w bazujący na platformie Azure projekt o nazwie FarmBeats.

Aktualizacje usługi Azure Cognitive Search pomagają przedsiębiorstwom w rozszerzaniu doświadczenia deweloperów

Usługa Azure Cognitive Search (znana wcześniej pod nazwą Azure Search) ułatwia przedsiębiorstwom przetwarzanie, wzbogacanie oraz wyszukiwanie ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych informacji. Nowe aktualizacje, to m.in. łączniki danych, dodatkowe wbudowane umiejętności i dostępność w nowych regionach. Wbudowane możliwości sztucznej inteligencji w usłudze Azure Cognitive Search wzbogacają wszystkie typy zawartości, aby łatwiej było identyfikować i eksplorować odpowiednią zawartość na dużą skalę.

Rozszerzenie wersji zapoznawczej systemów autonomicznych i nowe partnerstwa

Rozszerzamy ograniczoną wersję zapoznawczą naszej platformy systemów autonomicznych i zapraszamy deweloperów oraz inżynierów do jej testowania. Zapraszamy też klientów korporacyjnych i partnerów zainteresowanych tworzeniem inteligentnych systemów z ograniczoną autonomią operujących w rzeczywistym świecie. Dzięki uczeniu maszyn nawet inżynierowie z niewielkim doświadczeniem lub nawet bez doświadczenia w nauce o danych mogą określać na tej platformie oczekiwane efekty i zachowania.

Dzięki strukturze ML.NET 1.4 typu „open source” uczenie maszynowe jest bardziej dostępne dla deweloperów platformy .NET

ML.NET to działająca na wielu platformach struktura typu „open source” udostępniająca uczenie maszynowe dla deweloperów platformy .NET. W najnowszej wersji dodano trenowanie klasyfikacji obrazów za pomocą interfejsu API struktury ML.NET, a także interfejs API modułu ładującego relacyjnej bazy danych, dzięki któremu można odczytywać dane używane do trenowania modeli przy użyciu struktury ML.NET. Nowa wersja zapoznawcza rozszerzenia Model Builder programu Visual Studio obsługuje trenowanie klasyfikacji obrazów za pomocą graficznego interfejsu użytkownika.

Skracanie cyklu życia uczenia maszynowego

Poznaj wersje zapoznawcze nowych możliwości usługi Azure Machine Learning, które pozwalają uprościć tworzenie, trenowanie i wdrażanie modeli uczenia maszynowego.  Nowe możliwości to m.in. projektant uczenia maszynowego, zautomatyzowane usprawnienia uczenia maszynowego i wbudowane notesy ułatwiające klientom na wszystkich poziomach umiejętności tworzenie i wdrażanie modeli przy użyciu języka Python, a teraz również R. Nowe możliwości metodyki MLOPs pomagają klientom kompleksowo skrócić cykl życia uczenia maszynowego.

Aktualizacje architektury Bot Framework i usługi Azure Bot Service zapewniają zwiększoną wydajność pracy deweloperskiej

Najnowsze wydanie architektury Bot Framework typu open source udostępnia nowe możliwości ułatwiające deweloperom tworzenie i dostarczanie botów w większej liczbie kanałów. Do najważniejszych możliwości należą: zestaw SDK dla usługi Microsoft Teams, obsługa nowego języka w zestawie Java SDK i integrowanie umiejętności dla narzędzia Power Virtual Agents. Dodatkowo nowe narzędzie upraszcza proces opracowywania botów, dzięki czemu deweloperzy mogą je tworzyć za pomocą graficznego interfejsu użytkownika.

Ciągłe wprowadzanie innowacji w usługach Azure Cognitive Services 

Ogłaszamy wprowadzenie kilku innowacji w usłudze Azure Cognitive Service. Są one teraz oferowane w ogólnie dostępnej wersji zapoznawczej. Personalizacja, pierwsza branżowa usługa sztucznej inteligencji, która umożliwia firmom tworzenie bogatych interakcji z klientami przez ustawienie priorytetu odpowiedniej zawartości i środowisk, jest teraz ogólnie dostępna. W usłudze Rozpoznawanie formularzy wprowadzamy również wersje zapoznawcze nowych możliwości, takich jak niestandardowy neuronowy model głosu, analiza tekstu i pętla opinii.

Analiza

Usługa Azure Synapse Analytics zapewnia nieograniczoną analizę w przedsiębiorstwie

Usługa Azure Synapse Analytics łączy tradycyjne magazynowanie danych z analizą danych big data. Dzięki temu przedsiębiorstwa mają swobodę wykonywania zapytań dotyczących danych na swoich warunkach, korzystając z bezserwerowych zasobów na żądanie lub aprowizowanych zasobów — w dużej skali. Usługa Azure Synapse łączy ze sobą te dwa światy w ujednolicone środowisko umożliwiające pozyskiwanie, przygotowywanie i udostępnianie danych oraz zarządzanie nimi na potrzeby aplikacji do natychmiastowej analizy biznesowej oraz uczenia maszynowego.

Łańcuch bloków

Usprawnienia usługi Azure Blockchain pomagają przyspieszyć wdrażanie w przedsiębiorstwie

Demokratyzacja złożonych technologii i zwiększanie możliwości wszystkich osób chcących tworzyć oprogramowanie to główne cele naszego planu rozwoju inwestycji w łańcuchu bloków. Zapowiedzi naszych działań ogłoszone na konferencji Microsoft Ignite mają na celu przyspieszenie wdrażania łańcucha bloków w przedsiębiorstwie. Te działania to m.in. nowa usługa zarządzana upraszczająca tokenizację, inwestycje w zarządzanie danymi znajdującymi się poza rejestrem i rozszerzenie wyboru rejestrów oraz zwiększenie wydajności pracy deweloperskiej.

Wystąpienia obliczeniowe

Aparat AKS w usłudze Azure Stack Hub jest teraz ogólnie dostępny

Programistom aplikacji i architektom IT zależy na uproszczeniu procesów aprowizowania, wdrażania i zarządzania cyklem życia. Na konferencji Microsoft Ignite firma Microsoft ogłosiła ogólną dostępność aparatu AKS w usłudze Azure Stack Hub. Klienci mogą teraz wdrażać cykle życia klastrów Kubernetes i zarządzać nimi w usłudze Azure Stack Hub, korzystając z jednego narzędzia. Nie muszą już konfigurować skomplikowanej orkiestracji na potrzeby procesów wdrażania klastra, aktualizowania i skalowania.

Wersja zapoznawcza usługi Azure Spring Cloud

Aby tworzyć aplikacje oparte na platformie Spring, deweloperzy języka Java zwykle używają środowiska Spring Boot, aby zacząć z minimalną wcześniejszą konfiguracją, i usługi Spring Cloud, aby zapewnić odporność, niezawodność i koordynację mikrousług. Na konferencji Microsoft Ignite ogłaszamy wersję zapoznawczą usługi Azure Spring Cloud — w pełni zarządzanej usługi Spring Cloud utworzonej i obsługiwanej wspólnie z usługą Pivotal.

System Windows Server na platformie Azure: Przedstawienie rozwiązania Windows Admin Center w wersji 1910 GA

Dzięki ciągłym innowacjom wprowadzanym przez firmę Microsoft klienci mogą korzystać z najlepszego środowiska Windows Server dostępnego na platformie Azure i lokalnie. Na konferencji Microsoft Ignite ogłaszamy ogólną dostępność rozwiązania Windows Admin Center w wersji 1910. Najważniejsze funkcje obejmują integrację z usługą Azure Security Center, łatwiejsze rozszerzanie lokalnych środowisk serwera na platformę Azure oraz nową wersję zapoznawczą funkcji monitorowania wydajności umożliwiających śledzenie wydajności serwera i maszyny wirtualnej, a także rozwiązywanie ewentualnych problemów.

Bezproblemowe środowisko dla deweloperów w usłudze Azure Kubernetes Service

Nowe możliwości usługi Dev Spaces usprawniają opracowywanie aplikacji w usłudze AKS. Funkcja połączenia umożliwia deweloperom lokalne uruchamianie i debugowanie usług bez przerywania połączenia z innymi usługami w chmurze w kontekście aplikacji działających na platformie AKS. Integracja usługi GitHub Actions umożliwia deweloperom automatyczne tworzenie i przeglądanie aplikacji przed scaleniem zmian z główną gałęzią repozytorium. Obie funkcje są teraz dostępne w wersji zapoznawczej.

Wersja zapoznawcza usługi Windows Virtual Desktop w usłudze Azure Stack Hub rozszerza możliwości hybrydowe

Działające obecnie firmy wymagają niezależności i grawitacji danych. Dzięki wykorzystaniu możliwości hybrydowych usługi Windows Virtual Desktop, firma Microsoft zapowiada na konferencji Microsoft Ignite wprowadzenie wersji zapoznawczej usługi WVD w usłudze Azure Stack Hub. W tym scenariuszu z połączeniem płaszczyzna zarządzania pozostaje na platformie Azure, a pule hostów, w których działają obciążenia, pozostają w usłudze Azure Stack Hub.

Azure Bastion: W pełni zarządzana usługa PaaS udostępniająca bezpieczny dostęp do maszyn wirtualnych jest teraz ogólnie dostępna

Klienci nawiązujący połączenia z obciążeniami i maszynami wirtualnymi w sieciach prywatnych narażają się na podwyższone ryzyko złamania zabezpieczeń. Ujawnianie zasobów sieciowych w publicznym Internecie za pośrednictwem protokołów Remote Desktop Protocol i Secure Shell sprawia, że trudniej jest tymi zasobami zarządzać i je zabezpieczać. Firma Microsoft zapowiada ogólną dostępność usługi Azure Bastion — w pełni zarządzanej usługi PaaS, która zapewnia bezpieczniejszy dostęp za pośrednictwem protokołów RDP i SSH do maszyn wirtualnych bezpośrednio w witrynie Azure Portal.

Azure Kubernetes Service – łatwiejsza diagnostyka i rejestrowanie

Dostępna teraz w wersji zapoznawczej diagnostyka usługi Azure Kubernetes Service (AKS) udostępnia interaktywne środowisko ułatwiające klientom diagnozowanie i rozwiązywanie krok po kroku potencjalnych problemów z klastrami usługi AKS.  Diagnostyka usługi AKS analizuje pochodzące z klastrów usługi AKS dane telemetryczne zaplecza, a następnie przeprowadza testy porównawcze tych informacji z wiedzą i najlepszymi rozwiązaniami pochodzącymi z konkretnej domeny AKS, a wszystko to obsługiwane przez przyjazny interfejs użytkownika.

Ochrona przed zagrożeniami dla usługi Azure Kubernetes Service

Aby pomóc klientom w lepszym wykorzystaniu szczegółowych informacji o zabezpieczeniach i najlepszych rozwiązań, firma Microsoft ogłasza, że platforma Azure Security Center rozszerza obsługę ochrony przed zagrożeniami na usługę Azure Kubernetes Service. Nowe możliwości, będące teraz w wersji zapoznawczej, obejmują: ciągłe odnajdywanie zarządzanych wystąpień usługi AKS w ramach subskrypcji zarejestrowanych w usłudze Security Center, elementy umożliwiające podejmowanie działań mające na celu pomoc klientom w wybieraniu najlepszych rozwiązań dotyczących zabezpieczeń oraz analizę zagrożeń na podstawie hosta i klastra.

Usługa Azure Monitor dla kontenerów: Wersja zapoznawcza monitorowania hybrydowego oraz obsługa rozwiązania Prometheus są teraz ogólnie dostępne

Monitorowanie kontenerów ma krytyczne znaczenie, szczególnie w przypadku korzystania z klastra produkcyjnego o dużej skali i z wieloma aplikacjami. Usługa Azure Monitor dla kontenerów służy do monitorowania wydajności obciążeń kontenerów, które są wdrażane w usłudze Azure Container Instances lub zarządzanych klastrach Kubernetes hostowanych w usłudze AKS. Na konferencji Microsoft Ignite firma Microsoft zapowiada wprowadzenie dwóch nowych funkcji usługi Azure Monitor dla kontenerów — monitorowania hybrydowego i obsługi rozwiązania Prometheus.

Program SQL Server 2019 udostępnia funkcje analizy dla wszystkich danych 

Program SQL Server 2019 umożliwia przedsiębiorstwom uzyskanie funkcji analizy dla wszystkich swoich danych, zarówno ustrukturyzowanych, jak i nieustrukturyzowanych, przez połączenie nowych możliwości klastrów danych big data z zaawansowaną wirtualizacją danych. Dzięki tym zaawansowanym dodatkom przedsiębiorstwa mogą nie tylko przechowywać dane big data i uruchamiać dla nich zapytania na dużą skalę, ale również łączyć je z danymi klientów niezależnie od technologii ich przechowywania (SQL Server, Oracle, Mongo, PostgreSQL itd.).

Kontenery

Integracja cennika dla użycia na żądanie z usługą Azure Monitor Log Analytics dla platformy Azure Red Hat OpenShift 

Dzięki nowym naliczanym godzinowo cenom za platformę Azure Red Hat OpenShift klienci mogą teraz uruchamiać i zatrzymywać klastry bez konieczności płacenia z góry za cały rok za wystąpienia zarezerwowane. Dodatkowo w wersji zapoznawczej klastry platformy Azure Red Hat OpenShift są teraz zintegrowane z usługą Azure Monitor Log Analytics, dzięki czemu klienci mogą wyświetlać dzienniki aplikacji i klastrów w jednej, zintegrowanej platformie. 

Aparat AKS w usłudze Azure Stack Hub jest teraz ogólnie dostępny

Programistom aplikacji i architektom IT zależy na uproszczeniu procesów aprowizowania, wdrażania i zarządzania cyklem życia. Na konferencji Microsoft Ignite firma Microsoft ogłosiła ogólną dostępność aparatu AKS w usłudze Azure Stack Hub. Klienci mogą teraz wdrażać cykle życia klastrów Kubernetes i zarządzać nimi w usłudze Azure Stack Hub, korzystając z jednego narzędzia. Nie muszą już konfigurować skomplikowanej orkiestracji na potrzeby procesów wdrażania klastra, aktualizowania i skalowania.

Obsługa artefaktów Open Container Initiative w usłudze Azure Container Registry

Ogólnie dostępna usługa Azure Container Registry oprócz przechowywania obrazów kontenerów platformy Docker i wykresów Helm może teraz przechowywać artefakty Open Container Initiative (OCI) i obrazy zgodne ze specyfikacją OCI Image Format Specification. Klienci będą teraz mogli korzystać z jednego repozytorium dla wszystkich artefaktów powiązanych z kontenerami.

Bezproblemowe środowisko dla deweloperów w usłudze Azure Kubernetes Service

Nowe możliwości usługi Dev Spaces usprawniają opracowywanie aplikacji w usłudze AKS. Funkcja połączenia umożliwia deweloperom lokalne uruchamianie i debugowanie usług bez przerywania połączenia z innymi usługami w chmurze w kontekście aplikacji działających na platformie AKS. Integracja usługi GitHub Actions umożliwia deweloperom automatyczne tworzenie i przeglądanie aplikacji przed scaleniem zmian z główną gałęzią repozytorium. Obie funkcje są teraz dostępne w wersji zapoznawczej.

Azure Kubernetes Service – łatwiejsza diagnostyka i rejestrowanie

Dostępna teraz w wersji zapoznawczej diagnostyka usługi Azure Kubernetes Service (AKS) udostępnia interaktywne środowisko ułatwiające klientom diagnozowanie i rozwiązywanie krok po kroku potencjalnych problemów z klastrami usługi AKS.  Diagnostyka usługi AKS analizuje pochodzące z klastrów usługi AKS dane telemetryczne zaplecza, a następnie przeprowadza testy porównawcze tych informacji z wiedzą i najlepszymi rozwiązaniami pochodzącymi z konkretnej domeny AKS, a wszystko to obsługiwane przez przyjazny interfejs użytkownika.

Ochrona przed zagrożeniami dla usługi Azure Kubernetes Service

Aby pomóc klientom w lepszym wykorzystaniu szczegółowych informacji o zabezpieczeniach i najlepszych rozwiązań, firma Microsoft ogłasza, że platforma Azure Security Center rozszerza obsługę ochrony przed zagrożeniami na usługę Azure Kubernetes Service. Nowe możliwości, będące teraz w wersji zapoznawczej, obejmują: ciągłe odnajdywanie zarządzanych wystąpień usługi AKS w ramach subskrypcji zarejestrowanych w usłudze Security Center, elementy umożliwiające podejmowanie działań mające na celu pomoc klientom w wybieraniu najlepszych rozwiązań dotyczących zabezpieczeń oraz analizę zagrożeń na podstawie hosta i klastra.

Usługa Azure Monitor dla kontenerów: Wersja zapoznawcza monitorowania hybrydowego oraz obsługa rozwiązania Prometheus są teraz ogólnie dostępne

Monitorowanie kontenerów ma krytyczne znaczenie, szczególnie w przypadku korzystania z klastra produkcyjnego o dużej skali i z wieloma aplikacjami. Usługa Azure Monitor dla kontenerów służy do monitorowania wydajności obciążeń kontenerów, które są wdrażane w usłudze Azure Container Instances lub zarządzanych klastrach Kubernetes hostowanych w usłudze AKS. Na konferencji Microsoft Ignite firma Microsoft zapowiada wprowadzenie dwóch nowych funkcji usługi Azure Monitor dla kontenerów — monitorowania hybrydowego i obsługi rozwiązania Prometheus.

Bazy danych

Raz opracowaną aplikację można wdrażać wszędzie za pomocą usługi Azure SQL Database Edge

Usługa Azure SQL Database Edge jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. Prostota włączania danych przesyłanych strumieniowo, analiza szeregów czasowych i magazynowanie z możliwościami sztucznej inteligencji w kontenerze o niewielkich wymaganiach przyczynia się do znacznego zmniejszenia złożoności architektury i implementacji rozwiązań brzegowych. Użytkownicy mogą opracować swoją aplikację raz i wdrażać ją w dowolnych miejscach na brzegu sieci, w centrum danych i na platformie Azure. Pobieranie jest dostępne w witrynie Azure Portal dla klientów w regionach, w których jest dostępna usługa Azure IoT Edge.

Azure Arc: Rozszerzone zarządzanie na platformie Azure i bezpieczeństwo każdej infrastruktury

Firmy zmagają się z coraz bardziej złożonymi środowiskami, na które składają się między innymi tysiące aplikacji, zróżnicowany sprzęt i infrastruktura oraz wiele chmur. Klienci muszą się wykazać innowacyjnością i sprawnością deweloperską, operować w różnych środowiskach w dużej skali i zapewnić zintegrowane zabezpieczenia. Rozwiązanie Azure Arc umożliwia korzystanie z usług platformy Azure w dowolnym miejscu i rozszerza zarządzanie platformą Azure na dowolną infrastrukturę. Dzięki temu zapewnione jest ujednolicone zarządzanie, ład i kontrola miedzy chmurami, centrami danych oraz brzegiem sieci.

Azure Data Services — wersja zapoznawcza: Uruchamiaj usługi danych platformy Azure w dowolnym miejscu

Rozwiązanie Azure Arc umożliwia działanie usług danych platformy Azure w dowolnym miejscu, dzięki czemu klienci mogą uruchamiać oprogramowanie, takie jak Azure SQL Database i Azure Database for PostgreSQL Hyperscale, w dowolnej infrastrukturze. Przekształcając sposób zarządzania danymi, usługa Azure Data Services zmienia złożony proces we wdrożenie, które zajmuje kilka sekund. Klienci uzyskują więcej szczegółowych informacji w czasie rzeczywistym, dzięki czemu mogą korzystać ze sztucznej inteligencji w centrum danych, na brzegu sieci, a nawet w chmurze.

Bardziej elastyczne opcje zakupu usługi Azure Cloud Database umożliwiają zmaksymalizowanie całkowitego kosztu posiadania

Ogłaszamy wprowadzenie bardziej elastycznych opcji zakupu naszych relacyjnych i nierelacyjnych baz danych. Umożliwiają one osiągnięcie najlepszej wartości z obciążeń w chmurze niezależnie od wybranej bazy danych. Bezserwerowa usługa Azure SQL Database jest teraz ogólnie dostępna. Oferowana jako nowa warstwa obliczeniowa, bezserwerowa usługa Azure SQL DB upraszcza zarządzanie wydajnością baz danych, których użycie jest sporadyczne i niemożliwe do przewidzenia.

Azure Cloud Databases: Inwestycja w nieograniczoną wydajność i skalę

Możliwość przeprowadzania transformacji cyfrowych coraz bardziej zależy od naszej zdolności do zarządzania ogromną ilością danych i możliwości wykorzystania ich potencjału. Z przyjemnością informujemy o rozszerzeniu obsługi nieograniczonych zasobów danych na ogólnie dostępną usługę Azure Database for PostgreSQL Hyperscale. Hiperskala (obsługiwana przez technologię Citus Data) zapewnia skalowanie o wysokiej wydajności dla obciążeń bazy danych PostgreSQL. Jest to osiągane przez skalowanie w poziomie pojedynczej bazy danych w setkach węzłów w celu zapewnienia niezrównanej wydajności na dużą skalę.

Narzędzia deweloperskie

Visual Studio 2019 16.4 (wersja zapoznawcza 3) 

Jest już dostępna najnowsza wersja zapoznawcza programu Visual Studio 2019 16.4, która zawiera ulepszenia opracowywania aplikacji z użyciem kontenerów, wskazówki dotyczące projektów CMake i analizę kodu z użyciem języka C++, a także układ pionowy kart dokumentów. Poza innymi ogólnymi usprawnieniami wydajności i poprawkami błędów ta wersja zapoznawcza zapewnia deweloperom wczesny dostęp do najnowszych funkcji i usprawnień niedostępnych jeszcze w głównym kanale udostępniania.

Visual Studio Online: Dostęp z dowolnego miejsca na potrzeby zwiększenia wydajności pracy deweloperskiej

Usługa Visual Studio Online zapewnia dostęp z dowolnego miejsca do programu Visual Studio, środowisk deweloperskich hostowanych w chmurze i internetowego edytora, aby pomóc deweloperom osiągnąć niespotykaną wcześniej wydajność.   Hostowane w chmurze środowiska usługi Visual Studio Online, obsługa rozszerzeń edytora Visual Studio Code i internetowy interfejs użytkownika są teraz dostępne w wersji zapoznawczej.

Azure Bastion: W pełni zarządzana usługa PaaS udostępniająca bezpieczny dostęp do maszyn wirtualnych jest teraz ogólnie dostępna

Klienci nawiązujący połączenia z obciążeniami i maszynami wirtualnymi w sieciach prywatnych narażają się na podwyższone ryzyko złamania zabezpieczeń. Ujawnianie zasobów sieciowych w publicznym Internecie za pośrednictwem protokołów Remote Desktop Protocol i Secure Shell sprawia, że trudniej jest tymi zasobami zarządzać i je zabezpieczać. Firma Microsoft zapowiada ogólną dostępność usługi Azure Bastion — w pełni zarządzanej usługi PaaS, która zapewnia bezpieczniejszy dostęp za pośrednictwem protokołów RDP i SSH do maszyn wirtualnych bezpośrednio w witrynie Azure Portal.

DevOps

Integracja cennika dla użycia na żądanie z usługą Azure Monitor Log Analytics dla platformy Azure Red Hat OpenShift 

Dzięki nowym naliczanym godzinowo cenom za platformę Azure Red Hat OpenShift klienci mogą teraz uruchamiać i zatrzymywać klastry bez konieczności płacenia z góry za cały rok za wystąpienia zarezerwowane. Dodatkowo w wersji zapoznawczej klastry platformy Azure Red Hat OpenShift są teraz zintegrowane z usługą Azure Monitor Log Analytics, dzięki czemu klienci mogą wyświetlać dzienniki aplikacji i klastrów w jednej, zintegrowanej platformie. 

Visual Studio 2019 16.4 (wersja zapoznawcza 3) 

Jest już dostępna najnowsza wersja zapoznawcza programu Visual Studio 2019 16.4, która zawiera ulepszenia opracowywania aplikacji z użyciem kontenerów, wskazówki dotyczące projektów CMake i analizę kodu z użyciem języka C++, a także układ pionowy kart dokumentów. Poza innymi ogólnymi usprawnieniami wydajności i poprawkami błędów ta wersja zapoznawcza zapewnia deweloperom wczesny dostęp do najnowszych funkcji i usprawnień niedostępnych jeszcze w głównym kanale udostępniania.

Azure Monitor: Szczegółowe informacje dotyczące sieci i szybsze przetwarzanie dzięki funkcji Analiza ruchu

Usługa Azure Monitor umożliwia klientom diagnozowanie problemów, wyświetlanie metryk i włączanie lub wyłączanie dzienników zasobów w sieci wirtualnej platformy Azure. Na konferencji Microsoft Ignite firma Microsoft zapowiada wprowadzenie dwóch ulepszeń. Szczegółowe informacje dotyczące sieci (w wersji zapoznawczej) to pojedyncza konsola udostępniająca informacje o kondycji i inne dane między zasobami sieciowymi klienta w chmurze. Istniejące rozwiązanie — Analiza ruchu — teraz szybciej dostarcza szczegółowych informacji, przetwarzając dane w 10-minutowych interwałach.

Visual Studio Online: Dostęp z dowolnego miejsca na potrzeby zwiększenia wydajności pracy deweloperskiej

Usługa Visual Studio Online zapewnia dostęp z dowolnego miejsca do programu Visual Studio, środowisk deweloperskich hostowanych w chmurze i internetowego edytora, aby pomóc deweloperom osiągnąć niespotykaną wcześniej wydajność.   Hostowane w chmurze środowiska usługi Visual Studio Online, obsługa rozszerzeń edytora Visual Studio Code i internetowy interfejs użytkownika są teraz dostępne w wersji zapoznawczej.

Usługa Azure Monitor dla kontenerów: Wersja zapoznawcza monitorowania hybrydowego oraz obsługa rozwiązania Prometheus są teraz ogólnie dostępne

Monitorowanie kontenerów ma krytyczne znaczenie, szczególnie w przypadku korzystania z klastra produkcyjnego o dużej skali i z wieloma aplikacjami. Usługa Azure Monitor dla kontenerów służy do monitorowania wydajności obciążeń kontenerów, które są wdrażane w usłudze Azure Container Instances lub zarządzanych klastrach Kubernetes hostowanych w usłudze AKS. Na konferencji Microsoft Ignite firma Microsoft zapowiada wprowadzenie dwóch nowych funkcji usługi Azure Monitor dla kontenerów — monitorowania hybrydowego i obsługi rozwiązania Prometheus.

Hybrydowe

Visual Studio 2019 16.4 (wersja zapoznawcza 3) 

Jest już dostępna najnowsza wersja zapoznawcza programu Visual Studio 2019 16.4, która zawiera ulepszenia opracowywania aplikacji z użyciem kontenerów, wskazówki dotyczące projektów CMake i analizę kodu z użyciem języka C++, a także układ pionowy kart dokumentów. Poza innymi ogólnymi usprawnieniami wydajności i poprawkami błędów ta wersja zapoznawcza zapewnia deweloperom wczesny dostęp do najnowszych funkcji i usprawnień niedostępnych jeszcze w głównym kanale udostępniania.

Raz opracowaną aplikację można wdrażać wszędzie za pomocą usługi Azure SQL Database Edge

Usługa Azure SQL Database Edge jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. Prostota włączania danych przesyłanych strumieniowo, analiza szeregów czasowych i magazynowanie z możliwościami sztucznej inteligencji w kontenerze o niewielkich wymaganiach przyczynia się do znacznego zmniejszenia złożoności architektury i implementacji rozwiązań brzegowych. Użytkownicy mogą opracować swoją aplikację raz i wdrażać ją w dowolnych miejscach na brzegu sieci, w centrum danych i na platformie Azure. Pobieranie jest dostępne w witrynie Azure Portal dla klientów w regionach, w których jest dostępna usługa Azure IoT Edge.

Azure Arc: Rozszerzone zarządzanie na platformie Azure i bezpieczeństwo każdej infrastruktury

Firmy zmagają się z coraz bardziej złożonymi środowiskami, na które składają się między innymi tysiące aplikacji, zróżnicowany sprzęt i infrastruktura oraz wiele chmur. Klienci muszą się wykazać innowacyjnością i sprawnością deweloperską, operować w różnych środowiskach w dużej skali i zapewnić zintegrowane zabezpieczenia. Rozwiązanie Azure Arc umożliwia korzystanie z usług platformy Azure w dowolnym miejscu i rozszerza zarządzanie platformą Azure na dowolną infrastrukturę. Dzięki temu zapewnione jest ujednolicone zarządzanie, ład i kontrola miedzy chmurami, centrami danych oraz brzegiem sieci.

Usługi Azure Data Services — Arc — są dostępne w wersji zapoznawczej w usłudze Azure Stack Hub

Firma Microsoft zapowiada wprowadzenie wersji zapoznawczej usługi Azure Data Services (Arc) — nowoczesnych możliwości do zarządzania bazami danych w chmurze — w usłudze Azure Stack Hub. Usługa Azure Stack Hub to idealne środowisko dla rozwiązania Azure Arc zapewniającego zintegrowaną obsługę infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, a także optymalizację wdrożeń usług. Klienci korzystający z usługi Azure Stack Hub mogą wdrażać rozwiązanie Azure Arc w usłudze Azure Stack Hub i oferować samodzielne aprowizowanie wystąpień zarządzanych programu SQL Server oraz zarządzanie nimi.

Aparat AKS w usłudze Azure Stack Hub jest teraz ogólnie dostępny

Programistom aplikacji i architektom IT zależy na uproszczeniu procesów aprowizowania, wdrażania i zarządzania cyklem życia. Na konferencji Microsoft Ignite firma Microsoft ogłosiła ogólną dostępność aparatu AKS w usłudze Azure Stack Hub. Klienci mogą teraz wdrażać cykle życia klastrów Kubernetes i zarządzać nimi w usłudze Azure Stack Hub, korzystając z jednego narzędzia. Nie muszą już konfigurować skomplikowanej orkiestracji na potrzeby procesów wdrażania klastra, aktualizowania i skalowania.

Dostępność podstawowego wzorca BC/DR na potrzeby łączenia wielu systemów Azure Stack Hub

Microsoft Azure Stack Hub to rozszerzenie umożliwiające klientom dostarczanie usług platformy Azure z własnych centrów danych lub korzystanie z nich bezpośrednio od dostawcy usług. Aby pomóc klientom lepiej chronić aplikacje bazujące na maszynach wirtualnych IaaS, firma Microsoft zapowiada udostępnienie podstawowego wzorca BC/DR dla rozszerzenia Azure Stack Hub w pierwszej połowie 2020 roku.

Azure Data Services — wersja zapoznawcza: Uruchamiaj usługi danych platformy Azure w dowolnym miejscu

Rozwiązanie Azure Arc umożliwia działanie usług danych platformy Azure w dowolnym miejscu, dzięki czemu klienci mogą uruchamiać oprogramowanie, takie jak Azure SQL Database i Azure Database for PostgreSQL Hyperscale, w dowolnej infrastrukturze. Przekształcając sposób zarządzania danymi, usługa Azure Data Services zmienia złożony proces we wdrożenie, które zajmuje kilka sekund. Klienci uzyskują więcej szczegółowych informacji w czasie rzeczywistym, dzięki czemu mogą korzystać ze sztucznej inteligencji w centrum danych, na brzegu sieci, a nawet w chmurze.

Visual Studio Online: Dostęp z dowolnego miejsca na potrzeby zwiększenia wydajności pracy deweloperskiej

Usługa Visual Studio Online zapewnia dostęp z dowolnego miejsca do programu Visual Studio, środowisk deweloperskich hostowanych w chmurze i internetowego edytora, aby pomóc deweloperom osiągnąć niespotykaną wcześniej wydajność.   Hostowane w chmurze środowiska usługi Visual Studio Online, obsługa rozszerzeń edytora Visual Studio Code i internetowy interfejs użytkownika są teraz dostępne w wersji zapoznawczej.

Rozszerzona ochrona przed zagrożeniami dla zasobów w chmurze w usłudze Azure Security Center

Funkcja ochrony przed zagrożeniami w usłudze Azure Security Center umożliwia wykrywanie zagrożeń w różnych usługach działających na platformie Azure — od warstwy IaaS do zasobów PaaS, takich jak usługi IoT i App Service, a także na lokalnych maszynach wirtualnych. Wykryte w usłudze Azure Security Center zagrożenia mogą być teraz bezproblemowo przesyłane do rozwiązania SIEM w chmurze firmy Microsoft — usługi Azure Sentinel — w celu przeprowadzania badań oraz wyszukiwania zagrożeń i korelacji z sygnałami z innych rozwiązań zabezpieczeń.

System Windows Server na platformie Azure: Przedstawienie rozwiązania Windows Admin Center w wersji 1910 GA

Dzięki ciągłym innowacjom wprowadzanym przez firmę Microsoft klienci mogą korzystać z najlepszego środowiska Windows Server dostępnego na platformie Azure i lokalnie. Na konferencji Microsoft Ignite ogłaszamy ogólną dostępność rozwiązania Windows Admin Center w wersji 1910. Najważniejsze funkcje obejmują integrację z usługą Azure Security Center, łatwiejsze rozszerzanie lokalnych środowisk serwera na platformę Azure oraz nową wersję zapoznawczą funkcji monitorowania wydajności umożliwiających śledzenie wydajności serwera i maszyny wirtualnej, a także rozwiązywanie ewentualnych problemów.

Projekt Azure FarmBeats zwiększa wydajność w gałęziach rolnictwa bazujących na danych

Oczekuje się, że do 2050 roku na świecie będzie mieszkało prawie 10 miliardów ludzi. Rolnicy i inni producenci żywności muszą znaleźć sposoby na zrównoważoną produkcję i dostarczanie coraz większych ilości pełnowartościowej żywności. Technologia cyfrowa może być tu pomocna, ale jej zastosowanie jest ograniczone. Aby zwiększyć wydajność w gałęziach rolnictwa bazujących na danych, firma Microsoft zainwestowała wyniki prowadzonych przez siebie w tej branży przez kilka lat badań w bazujący na platformie Azure projekt o nazwie FarmBeats.

Wersja zapoznawcza usługi Windows Virtual Desktop w usłudze Azure Stack Hub rozszerza możliwości hybrydowe

Działające obecnie firmy wymagają niezależności i grawitacji danych. Dzięki wykorzystaniu możliwości hybrydowych usługi Windows Virtual Desktop, firma Microsoft zapowiada na konferencji Microsoft Ignite wprowadzenie wersji zapoznawczej usługi WVD w usłudze Azure Stack Hub. W tym scenariuszu z połączeniem płaszczyzna zarządzania pozostaje na platformie Azure, a pule hostów, w których działają obciążenia, pozostają w usłudze Azure Stack Hub.

Usługa Advanced Data Security dla programu SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure

Wysoki poziom zabezpieczeń to podstawowy atrybut usług firmy Microsoft działających w chmurze. Na konferencji Microsoft Ignite zapowiadamy wprowadzenie wersji zapoznawczych dwóch istotnych ulepszeń zabezpieczeń baz danych SQL działających na maszynach wirtualnych IaaS: obsługi platformy Azure Security Center na potrzeby oceny lik w zabezpieczeniach i zaawansowaną ochronę przez zagrożeniami.

Usługa Azure Security Center rozszerza funkcje zarządzania stanem zabezpieczeń chmury

Błędy konfiguracji to najważniejsze czynniki ryzyka dla obciążeń w chmurze. Usługa Azure Security Center udostępnia klientom całościowy widok środowiska Azure, dzięki czemu mogą oni prowadzić ciągłe monitorowanie i ulepszanie stanu zabezpieczeń. Firma Microsoft zapowiada wprowadzenie ulepszeń w zarządzaniu zabezpieczeniami, w tym uproszczenie wskaźnika bezpieczeństwa, obsługę niestandardowych zasad (w wersji zapoznawczej), dodatkowe standardy zgodności z przepisami (w wersji zapoznawczej) oraz ogólną dostępność szybkich poprawek dla zasobów zbiorczych.

Ochrona przed zagrożeniami dla usługi Azure Kubernetes Service

Aby pomóc klientom w lepszym wykorzystaniu szczegółowych informacji o zabezpieczeniach i najlepszych rozwiązań, firma Microsoft ogłasza, że platforma Azure Security Center rozszerza obsługę ochrony przed zagrożeniami na usługę Azure Kubernetes Service. Nowe możliwości, będące teraz w wersji zapoznawczej, obejmują: ciągłe odnajdywanie zarządzanych wystąpień usługi AKS w ramach subskrypcji zarejestrowanych w usłudze Security Center, elementy umożliwiające podejmowanie działań mające na celu pomoc klientom w wybieraniu najlepszych rozwiązań dotyczących zabezpieczeń oraz analizę zagrożeń na podstawie hosta i klastra.

Szybsza implementacja zabezpieczeń w usłudze Azure Security Center

Na konferencji Microsoft Ignite zapowiadamy wprowadzenie ulepszeń na platformie Azure Security Center, które pomogą klientom w wykorzystaniu środków zabezpieczeń w skali całego przedsiębiorstwa. Nowe możliwości obejmują automatyzację przepływu pracy w usłudze Azure Logic Apps, zaawansowane integracje obsługujące eksport ciągły oraz ulepszone raportowanie na potrzeby obsługi alertów i rekomendacji.

Bardziej elastyczne opcje zakupu usługi Azure Cloud Database umożliwiają zmaksymalizowanie całkowitego kosztu posiadania

Ogłaszamy wprowadzenie bardziej elastycznych opcji zakupu naszych relacyjnych i nierelacyjnych baz danych. Umożliwiają one osiągnięcie najlepszej wartości z obciążeń w chmurze niezależnie od wybranej bazy danych. Bezserwerowa usługa Azure SQL Database jest teraz ogólnie dostępna. Oferowana jako nowa warstwa obliczeniowa, bezserwerowa usługa Azure SQL DB upraszcza zarządzanie wydajnością baz danych, których użycie jest sporadyczne i niemożliwe do przewidzenia.

Azure Stack Edge: Nowe kształty i funkcje rozszerzają korzyści płynące z przetwarzania na brzegu sieci

Azure Stack Edge to brzegowe urządzenie do przetwarzania danych z włączoną sztuczną inteligencją i funkcjami transferu danych sieciowych. To zarządzane za pomocą chmury urządzenie, nazywane także sprzętem jako usługą, ma wbudowany układ FPGA, który umożliwia przyspieszone wnioskowanie oparte na sztucznej inteligencji, i oferuje wszystkie możliwości bramy magazynu. Firma Microsoft wprowadza wersje zapoznawcze kilku nowych funkcji i kształtów, które udostępniają korzyści płynące z przetwarzania na brzegu sieci zarówno dla nowych aplikacji sieciowych, jak i starszych aplikacji bazujących na maszynach wirtualnych.

Azure Cloud Databases: Inwestycja w nieograniczoną wydajność i skalę

Możliwość przeprowadzania transformacji cyfrowych coraz bardziej zależy od naszej zdolności do zarządzania ogromną ilością danych i możliwości wykorzystania ich potencjału. Z przyjemnością informujemy o rozszerzeniu obsługi nieograniczonych zasobów danych na ogólnie dostępną usługę Azure Database for PostgreSQL Hyperscale. Hiperskala (obsługiwana przez technologię Citus Data) zapewnia skalowanie o wysokiej wydajności dla obciążeń bazy danych PostgreSQL. Jest to osiągane przez skalowanie w poziomie pojedynczej bazy danych w setkach węzłów w celu zapewnienia niezrównanej wydajności na dużą skalę.

Integracja

Usługa API Management z obsługą usługi Azure Arc pomaga organizacjom w zarządzaniu interfejsami API w dowolnym środowisku

Firma Microsoft wprowadza usługę API Management z obsługą usługi Azure Arc. Ta funkcja jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. Pomaga ona organizacjom w zarządzaniu interfejsami API w dowolnym środowisku, w tym w środowisku hybrydowym i w wielu chmurach. Ta usługa składa się z konteneryzowanej bramy interfejsów API, którą można wdrażać w dowolnym środowisku, umożliwiając jednocześnie użytkownikom zarządzanie wszystkimi interfejsami API z płaszczyzny zarządzania usługi Azure API Management.

Internet of Things

Raz opracowaną aplikację można wdrażać wszędzie za pomocą usługi Azure SQL Database Edge

Usługa Azure SQL Database Edge jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. Prostota włączania danych przesyłanych strumieniowo, analiza szeregów czasowych i magazynowanie z możliwościami sztucznej inteligencji w kontenerze o niewielkich wymaganiach przyczynia się do znacznego zmniejszenia złożoności architektury i implementacji rozwiązań brzegowych. Użytkownicy mogą opracować swoją aplikację raz i wdrażać ją w dowolnych miejscach na brzegu sieci, w centrum danych i na platformie Azure. Pobieranie jest dostępne w witrynie Azure Portal dla klientów w regionach, w których jest dostępna usługa Azure IoT Edge.

Usługa API Management z obsługą usługi Azure Arc pomaga organizacjom w zarządzaniu interfejsami API w dowolnym środowisku

Firma Microsoft wprowadza usługę API Management z obsługą usługi Azure Arc. Ta funkcja jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. Pomaga ona organizacjom w zarządzaniu interfejsami API w dowolnym środowisku, w tym w środowisku hybrydowym i w wielu chmurach. Ta usługa składa się z konteneryzowanej bramy interfejsów API, którą można wdrażać w dowolnym środowisku, umożliwiając jednocześnie użytkownikom zarządzanie wszystkimi interfejsami API z płaszczyzny zarządzania usługi Azure API Management.

Projekt Azure FarmBeats zwiększa wydajność w gałęziach rolnictwa bazujących na danych

Oczekuje się, że do 2050 roku na świecie będzie mieszkało prawie 10 miliardów ludzi. Rolnicy i inni producenci żywności muszą znaleźć sposoby na zrównoważoną produkcję i dostarczanie coraz większych ilości pełnowartościowej żywności. Technologia cyfrowa może być tu pomocna, ale jej zastosowanie jest ograniczone. Aby zwiększyć wydajność w gałęziach rolnictwa bazujących na danych, firma Microsoft zainwestowała wyniki prowadzonych przez siebie w tej branży przez kilka lat badań w bazujący na platformie Azure projekt o nazwie FarmBeats.

Rozszerzenie wersji zapoznawczej systemów autonomicznych i nowe partnerstwa

Rozszerzamy ograniczoną wersję zapoznawczą naszej platformy systemów autonomicznych i zapraszamy deweloperów oraz inżynierów do jej testowania. Zapraszamy też klientów korporacyjnych i partnerów zainteresowanych tworzeniem inteligentnych systemów z ograniczoną autonomią operujących w rzeczywistym świecie. Dzięki uczeniu maszyn nawet inżynierowie z niewielkim doświadczeniem lub nawet bez doświadczenia w nauce o danych mogą określać na tej platformie oczekiwane efekty i zachowania.

Dzięki strukturze ML.NET 1.4 typu „open source” uczenie maszynowe jest bardziej dostępne dla deweloperów platformy .NET

ML.NET to działająca na wielu platformach struktura typu „open source” udostępniająca uczenie maszynowe dla deweloperów platformy .NET. W najnowszej wersji dodano trenowanie klasyfikacji obrazów za pomocą interfejsu API struktury ML.NET, a także interfejs API modułu ładującego relacyjnej bazy danych, dzięki któremu można odczytywać dane używane do trenowania modeli przy użyciu struktury ML.NET. Nowa wersja zapoznawcza rozszerzenia Model Builder programu Visual Studio obsługuje trenowanie klasyfikacji obrazów za pomocą graficznego interfejsu użytkownika.

Skracanie cyklu życia uczenia maszynowego

Poznaj wersje zapoznawcze nowych możliwości usługi Azure Machine Learning, które pozwalają uprościć tworzenie, trenowanie i wdrażanie modeli uczenia maszynowego.  Nowe możliwości to m.in. projektant uczenia maszynowego, zautomatyzowane usprawnienia uczenia maszynowego i wbudowane notesy ułatwiające klientom na wszystkich poziomach umiejętności tworzenie i wdrażanie modeli przy użyciu języka Python, a teraz również R. Nowe możliwości metodyki MLOPs pomagają klientom kompleksowo skrócić cykl życia uczenia maszynowego.

Zarządzanie i nadzór

Integracja cennika dla użycia na żądanie z usługą Azure Monitor Log Analytics dla platformy Azure Red Hat OpenShift 

Dzięki nowym naliczanym godzinowo cenom za platformę Azure Red Hat OpenShift klienci mogą teraz uruchamiać i zatrzymywać klastry bez konieczności płacenia z góry za cały rok za wystąpienia zarezerwowane. Dodatkowo w wersji zapoznawczej klastry platformy Azure Red Hat OpenShift są teraz zintegrowane z usługą Azure Monitor Log Analytics, dzięki czemu klienci mogą wyświetlać dzienniki aplikacji i klastrów w jednej, zintegrowanej platformie. 

Azure Monitor: Szczegółowe informacje dotyczące sieci i szybsze przetwarzanie dzięki funkcji Analiza ruchu

Usługa Azure Monitor umożliwia klientom diagnozowanie problemów, wyświetlanie metryk i włączanie lub wyłączanie dzienników zasobów w sieci wirtualnej platformy Azure. Na konferencji Microsoft Ignite firma Microsoft zapowiada wprowadzenie dwóch ulepszeń. Szczegółowe informacje dotyczące sieci (w wersji zapoznawczej) to pojedyncza konsola udostępniająca informacje o kondycji i inne dane między zasobami sieciowymi klienta w chmurze. Istniejące rozwiązanie — Analiza ruchu — teraz szybciej dostarcza szczegółowych informacji, przetwarzając dane w 10-minutowych interwałach.

Azure Arc: Rozszerzone zarządzanie na platformie Azure i bezpieczeństwo każdej infrastruktury

Firmy zmagają się z coraz bardziej złożonymi środowiskami, na które składają się między innymi tysiące aplikacji, zróżnicowany sprzęt i infrastruktura oraz wiele chmur. Klienci muszą się wykazać innowacyjnością i sprawnością deweloperską, operować w różnych środowiskach w dużej skali i zapewnić zintegrowane zabezpieczenia. Rozwiązanie Azure Arc umożliwia korzystanie z usług platformy Azure w dowolnym miejscu i rozszerza zarządzanie platformą Azure na dowolną infrastrukturę. Dzięki temu zapewnione jest ujednolicone zarządzanie, ład i kontrola miedzy chmurami, centrami danych oraz brzegiem sieci.

Nowe zaawansowane możliwości ułatwiają utrzymanie ładu na platformie Azure

Firma Microsoft pracuje nad dostarczaniem zaawansowanych możliwości zapewniania ładu na platformie Azure i stale ulepsza te możliwości, bazując na opinii klientów. Na konferencji Microsoft Ignite firma Microsoft wprowadza nowe możliwości ułatwiające zapewnienie ładu na platformie Azure, takie jak publiczna wersja zapoznawcza aparatu usługi Azure Kubernetes Service (AKS) i zasad usługi Key Vault, obsługa niestandardowej kontroli dostępu opartej na rolach dla grup zarządzania, tagowanie subskrypcji i rozwiązanie Azure Cost Management dla partnerów z umową klienta firmy Microsoft.

Usługa Azure Monitor dla kontenerów: Wersja zapoznawcza monitorowania hybrydowego oraz obsługa rozwiązania Prometheus są teraz ogólnie dostępne

Monitorowanie kontenerów ma krytyczne znaczenie, szczególnie w przypadku korzystania z klastra produkcyjnego o dużej skali i z wieloma aplikacjami. Usługa Azure Monitor dla kontenerów służy do monitorowania wydajności obciążeń kontenerów, które są wdrażane w usłudze Azure Container Instances lub zarządzanych klastrach Kubernetes hostowanych w usłudze AKS. Na konferencji Microsoft Ignite firma Microsoft zapowiada wprowadzenie dwóch nowych funkcji usługi Azure Monitor dla kontenerów — monitorowania hybrydowego i obsługi rozwiązania Prometheus.

Aplikacje mobilne

Visual Studio 2019 16.4 (wersja zapoznawcza 3) 

Jest już dostępna najnowsza wersja zapoznawcza programu Visual Studio 2019 16.4, która zawiera ulepszenia opracowywania aplikacji z użyciem kontenerów, wskazówki dotyczące projektów CMake i analizę kodu z użyciem języka C++, a także układ pionowy kart dokumentów. Poza innymi ogólnymi usprawnieniami wydajności i poprawkami błędów ta wersja zapoznawcza zapewnia deweloperom wczesny dostęp do najnowszych funkcji i usprawnień niedostępnych jeszcze w głównym kanale udostępniania.

Visual Studio Online: Dostęp z dowolnego miejsca na potrzeby zwiększenia wydajności pracy deweloperskiej

Usługa Visual Studio Online zapewnia dostęp z dowolnego miejsca do programu Visual Studio, środowisk deweloperskich hostowanych w chmurze i internetowego edytora, aby pomóc deweloperom osiągnąć niespotykaną wcześniej wydajność.   Hostowane w chmurze środowiska usługi Visual Studio Online, obsługa rozszerzeń edytora Visual Studio Code i internetowy interfejs użytkownika są teraz dostępne w wersji zapoznawczej.

Usługa API Management z obsługą usługi Azure Arc pomaga organizacjom w zarządzaniu interfejsami API w dowolnym środowisku

Firma Microsoft wprowadza usługę API Management z obsługą usługi Azure Arc. Ta funkcja jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. Pomaga ona organizacjom w zarządzaniu interfejsami API w dowolnym środowisku, w tym w środowisku hybrydowym i w wielu chmurach. Ta usługa składa się z konteneryzowanej bramy interfejsów API, którą można wdrażać w dowolnym środowisku, umożliwiając jednocześnie użytkownikom zarządzanie wszystkimi interfejsami API z płaszczyzny zarządzania usługi Azure API Management.

Dzięki strukturze ML.NET 1.4 typu „open source” uczenie maszynowe jest bardziej dostępne dla deweloperów platformy .NET

ML.NET to działająca na wielu platformach struktura typu „open source” udostępniająca uczenie maszynowe dla deweloperów platformy .NET. W najnowszej wersji dodano trenowanie klasyfikacji obrazów za pomocą interfejsu API struktury ML.NET, a także interfejs API modułu ładującego relacyjnej bazy danych, dzięki któremu można odczytywać dane używane do trenowania modeli przy użyciu struktury ML.NET. Nowa wersja zapoznawcza rozszerzenia Model Builder programu Visual Studio obsługuje trenowanie klasyfikacji obrazów za pomocą graficznego interfejsu użytkownika.

Sieć

Azure Bastion: W pełni zarządzana usługa PaaS udostępniająca bezpieczny dostęp do maszyn wirtualnych jest teraz ogólnie dostępna

Klienci nawiązujący połączenia z obciążeniami i maszynami wirtualnymi w sieciach prywatnych narażają się na podwyższone ryzyko złamania zabezpieczeń. Ujawnianie zasobów sieciowych w publicznym Internecie za pośrednictwem protokołów Remote Desktop Protocol i Secure Shell sprawia, że trudniej jest tymi zasobami zarządzać i je zabezpieczać. Firma Microsoft zapowiada ogólną dostępność usługi Azure Bastion — w pełni zarządzanej usługi PaaS, która zapewnia bezpieczniejszy dostęp za pośrednictwem protokołów RDP i SSH do maszyn wirtualnych bezpośrednio w witrynie Azure Portal.

Centralne konfigurowanie i utrzymanie ładu w ruchu sieciowym za pomocą usługi Azure Firewall Manager

Klienci mogą z jednego miejsca utrzymywać ład i rejestrować wszystkie przepływy ruchu zgodnie z metodyką DevOps. Firma Microsoft prezentuje nową usługę Azure Firewall Manager będącą teraz w wersji zapoznawczej, która udostępnia klientom korporacyjnym jeden ekran umożliwiający centralne konfigurowanie wielu wystąpień usługi Azure Firewall w architekturze typu piasty i szprych.

Azure Peering Service: Zoptymalizuj połączenia z usługami SaaS firmy Microsoft i zadbaj o ich przyszłość

Na konferencji Microsoft Ignite ogłoszono wprowadzenie wersji zapoznawczej usługi Azure Peering Service. Jest to doskonałe rozwiązanie dla klientów szukających strategii sieciowej opartej na Internecie podczas uzyskiwania dostępu do usług SaaS, takich jak Office 365 lub innych usług SaaS działających na platformie Azure. We współpracy z dostawcami usług klienci uzyskują najlepsze możliwe rozwiązanie do routingu ruchu internetowego zapewniające gotową na przyszłe zmiany optymalną łączność z firmą Microsoft.

Zabezpieczenia

Nowe zestawy Azure SDK wyraźnie wspierają ujednolicony zestaw standardów 

Udostępniono właśnie nowe zestawy SDK (Software Development Kit) dla usług Azure Storage i Azure Key Vault. Dzięki temu, że są one oparte na wspólnym jądrze, co ułatwia korzystanie z usług platformy Azure ze szczególnym uwzględnieniem spójności, znanego środowiska i języka, stanowią one dla firmy Microsoft pierwszy krok w stronę zastosowania nowego zestawu standardów we wszystkich zestawach Azure SDK.

Rozszerzona ochrona przed zagrożeniami dla zasobów w chmurze w usłudze Azure Security Center

Funkcja ochrony przed zagrożeniami w usłudze Azure Security Center umożliwia wykrywanie zagrożeń w różnych usługach działających na platformie Azure — od warstwy IaaS do zasobów PaaS, takich jak usługi IoT i App Service, a także na lokalnych maszynach wirtualnych. Wykryte w usłudze Azure Security Center zagrożenia mogą być teraz bezproblemowo przesyłane do rozwiązania SIEM w chmurze firmy Microsoft — usługi Azure Sentinel — w celu przeprowadzania badań oraz wyszukiwania zagrożeń i korelacji z sygnałami z innych rozwiązań zabezpieczeń.

System Windows Server na platformie Azure: Przedstawienie rozwiązania Windows Admin Center w wersji 1910 GA

Dzięki ciągłym innowacjom wprowadzanym przez firmę Microsoft klienci mogą korzystać z najlepszego środowiska Windows Server dostępnego na platformie Azure i lokalnie. Na konferencji Microsoft Ignite ogłaszamy ogólną dostępność rozwiązania Windows Admin Center w wersji 1910. Najważniejsze funkcje obejmują integrację z usługą Azure Security Center, łatwiejsze rozszerzanie lokalnych środowisk serwera na platformę Azure oraz nową wersję zapoznawczą funkcji monitorowania wydajności umożliwiających śledzenie wydajności serwera i maszyny wirtualnej, a także rozwiązywanie ewentualnych problemów.

Usługa Advanced Data Security dla programu SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure

Wysoki poziom zabezpieczeń to podstawowy atrybut usług firmy Microsoft działających w chmurze. Na konferencji Microsoft Ignite zapowiadamy wprowadzenie wersji zapoznawczych dwóch istotnych ulepszeń zabezpieczeń baz danych SQL działających na maszynach wirtualnych IaaS: obsługi platformy Azure Security Center na potrzeby oceny lik w zabezpieczeniach i zaawansowaną ochronę przez zagrożeniami.

Usługa Azure Security Center rozszerza funkcje zarządzania stanem zabezpieczeń chmury

Błędy konfiguracji to najważniejsze czynniki ryzyka dla obciążeń w chmurze. Usługa Azure Security Center udostępnia klientom całościowy widok środowiska Azure, dzięki czemu mogą oni prowadzić ciągłe monitorowanie i ulepszanie stanu zabezpieczeń. Firma Microsoft zapowiada wprowadzenie ulepszeń w zarządzaniu zabezpieczeniami, w tym uproszczenie wskaźnika bezpieczeństwa, obsługę niestandardowych zasad (w wersji zapoznawczej), dodatkowe standardy zgodności z przepisami (w wersji zapoznawczej) oraz ogólną dostępność szybkich poprawek dla zasobów zbiorczych.

Ochrona przed zagrożeniami dla usługi Azure Kubernetes Service

Aby pomóc klientom w lepszym wykorzystaniu szczegółowych informacji o zabezpieczeniach i najlepszych rozwiązań, firma Microsoft ogłasza, że platforma Azure Security Center rozszerza obsługę ochrony przed zagrożeniami na usługę Azure Kubernetes Service. Nowe możliwości, będące teraz w wersji zapoznawczej, obejmują: ciągłe odnajdywanie zarządzanych wystąpień usługi AKS w ramach subskrypcji zarejestrowanych w usłudze Security Center, elementy umożliwiające podejmowanie działań mające na celu pomoc klientom w wybieraniu najlepszych rozwiązań dotyczących zabezpieczeń oraz analizę zagrożeń na podstawie hosta i klastra.

Szybsza implementacja zabezpieczeń w usłudze Azure Security Center

Na konferencji Microsoft Ignite zapowiadamy wprowadzenie ulepszeń na platformie Azure Security Center, które pomogą klientom w wykorzystaniu środków zabezpieczeń w skali całego przedsiębiorstwa. Nowe możliwości obejmują automatyzację przepływu pracy w usłudze Azure Logic Apps, zaawansowane integracje obsługujące eksport ciągły oraz ulepszone raportowanie na potrzeby obsługi alertów i rekomendacji.

Magazyn

Azure HPC Cache: Zwiększenie możliwości organizacji w celu łatwiejszego uruchamiania obciążeń obliczeniowych o wysokiej wydajności

Przedsiębiorstwa mające duże obciążenia obliczeniowe o wysokiej wydajności potrzebują lepszego dostępu do obszernych zestawów danych przechowywanych w lokalnym magazynie dołączonym do sieci i na platformie Azure. Firma Microsoft zapowiada ogólną dostępność usługi Azure HPC Cache — nowej oferty zwiększającej możliwości organizacji i ułatwiającej im uruchamianie dużych, złożonych obciążeń obliczeniowych o wysokiej wydajności na platformie Azure.

Sieć Web

Wersja zapoznawcza usługi Azure Spring Cloud

Aby tworzyć aplikacje oparte na platformie Spring, deweloperzy języka Java zwykle używają środowiska Spring Boot, aby zacząć z minimalną wcześniejszą konfiguracją, i usługi Spring Cloud, aby zapewnić odporność, niezawodność i koordynację mikrousług. Na konferencji Microsoft Ignite ogłaszamy wersję zapoznawczą usługi Azure Spring Cloud — w pełni zarządzanej usługi Spring Cloud utworzonej i obsługiwanej wspólnie z usługą Pivotal.

Usługa API Management z obsługą usługi Azure Arc pomaga organizacjom w zarządzaniu interfejsami API w dowolnym środowisku

Firma Microsoft wprowadza usługę API Management z obsługą usługi Azure Arc. Ta funkcja jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. Pomaga ona organizacjom w zarządzaniu interfejsami API w dowolnym środowisku, w tym w środowisku hybrydowym i w wielu chmurach. Ta usługa składa się z konteneryzowanej bramy interfejsów API, którą można wdrażać w dowolnym środowisku, umożliwiając jednocześnie użytkownikom zarządzanie wszystkimi interfejsami API z płaszczyzny zarządzania usługi Azure API Management.

Windows Virtual Desktop

Wersja zapoznawcza usługi Windows Virtual Desktop w usłudze Azure Stack Hub rozszerza możliwości hybrydowe

Działające obecnie firmy wymagają niezależności i grawitacji danych. Dzięki wykorzystaniu możliwości hybrydowych usługi Windows Virtual Desktop, firma Microsoft zapowiada na konferencji Microsoft Ignite wprowadzenie wersji zapoznawczej usługi WVD w usłudze Azure Stack Hub. W tym scenariuszu z połączeniem płaszczyzna zarządzania pozostaje na platformie Azure, a pule hostów, w których działają obciążenia, pozostają w usłudze Azure Stack Hub.

Obejrzyj najpopularniejsze sesje z konferencji Microsoft Ignite

Zobacz, jak klienci wprowadzają innowacje dzięki platformie Azure

Spotify
Lufthansa
Unilever
OLA
Cemex
Bosch
Chipotle
The Atlantic
Asos
SAP

Rozwijanie umiejętności związanych z chmurą dzięki środowisku Microsoft Learn

Opanuj kluczowe pojęcia we własnym tempie i w odpowiednim dla Ciebie czasie. Niezależnie od tego, czy masz 15 minut, czy godzinę, możesz rozwinąć umiejętności praktyczne dzięki interaktywnemu szkoleniu, które przygotuje Cię także do zdobycia uznawanych w branży certyfikatów firmy Microsoft.

Utwórz bezpłatne konto platformy Azure już dzisiaj

  • 12 miesięcy bezpłatnych usług — dotyczy 12 usług Azure Cognitive Service takich jak przetwarzanie obrazów, Content Moderator, tłumaczenie tekstu w usłudze Translator, narzędzie do wykrywania anomalii, rozpoznawanie formularzy, rozpoznawanie twarzy i rozpoznawanie pisma odręcznego
  • Środki w wysokości $200 umożliwiające eksplorowanie dowolnej usługi platformy Azure przez 30 dni
  • Ponad 25 zawsze bezpłatnych usług — dotyczy usług bezserwerowe, kontenerów i sztucznej inteligencji