Predictive Maintenance

Zwiększanie niezawodności sprzętu za pomocą konserwacji predykcyjnej

W ramach poniższego pokazu przedstawiono, w jaki sposób firma Rockwell Automation zbudowała zintegrowaną platformę portalu w celu transformacji swojej działalności.

Wiele zasobów tej firmy znajdowało się wcześniej w lokalizacjach zdalnych, więc monitorowanie i określanie ich wydajności było bardzo trudne i czasochłonne. Dzięki połączeniu tych zasobów z platformą Microsoft Azure firma Rockwell Automation może teraz w czasie rzeczywistym wyświetlać informacje o kondycji i wydajności zasobów, monitorować okna obsługi oraz przeprowadzać konserwację prewencyjną względem sprzętu i jego części przed wystąpieniem awarii. Wcześniej niewykorzystywane bogactwo danych umożliwia firmie Rockwell Automation analizowanie określonych części w celu określania, do kiedy będą one działały, lub w celu dostosowywania ich optymalnej wydajności, co pozwala przeprowadzić transformację działalności własnej i swoich klientów.

Te usługi w chmurze pozwalają skorzystać z nowych możliwości biznesowych. Na przykład sprzęt wykorzystywany podczas wydobywania, transportu, oczyszczania i sprzedaży ropy naftowej jest drogi oraz wytrzymały i jest dostarczany przez setki producentów. Dzięki wykorzystaniu Internetu rzeczy firma Rockwell Automation może rozszerzyć swoje systemy monitorujące te wartościowe i kluczowe zasoby oraz użyć tych danych na potrzeby konserwacji predykcyjnej, a nawet prewencyjnej. Rozwiązania usługi Azure IoT pozwalają dokonać transformacji łańcucha zaopatrzenia związanego z ropą naftową i zapewnić zyski w produkcji globalnej, które w ostatecznym rozrachunku znacznie zrekompensują poniesione koszty.

Pulpit nawigacyjny

Podsumowanie kluczowych wskaźników wydajności

Alerty i ostrzeżenia

Szczegóły zasobu

Rozwiązywanie alertów

Krok 1 z 3

Zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym

Operatorzy mogą wyświetlać lokalizację i stan kondycji całej infrastruktury w czasie rzeczywistym na pulpicie nawigacyjnym.

Krok 2 z 3

Wyświetlanie lokalizacji i stanu zasobu

Posiadanie informacji o kondycji zasobów ma krytyczne znaczenie, ponieważ wszystkie zdarzenia powodujące utratę czasu mogą mieć bardzo duży wpływ na wielkość produkcji i realizację umów dotyczących dostaw.

Krok 3 z 3

Obserwowanie lokalizacji zdalnych

Lokalizacje, w których wcześniej rutynowa konserwacja mogła być przeprowadzana raz na pół roku, mogą być teraz śledzone w czasie rzeczywistym.

Krok 1 z 2

Śledzenie metryk biznesowych w czasie rzeczywistym

Krytyczne dane dotyczące lokalizacji i produkcji umożliwiają tworzenie zestawień podsumowujących istotne biznesowe kluczowe wskaźniki wydajności i śledzenie ich pod kątem spełnienia celów i progów w ciągu dnia lub okresu produkcji.

Uzyskiwanie wyników w czasie rzeczywistym z zasobów, które wcześniej nie byłyby monitorowane przez wiele dni, tygodni, a nawet miesięcy

Krok 2 z 2

Integracja z istniejącymi systemami

Dane czujników w czasie rzeczywistym mogą zostać połączone z informacjami z innych zewnętrznych źródeł lub nawet innych systemów korporacyjnych, takich jak usługi CRM bądź ERP.

Krok 1 z 3

Alerty i ostrzeżenia w czasie rzeczywistym

Alerty są eskalowane w czasie rzeczywistym w celu podjęcia działań przez operatora. Możliwe jest szybkie reagowanie: na awarie z poziomu portalu niestandardowego, a na wyłączenie maszyn za pośrednictwem poleceń wysyłanych z pulpitu nawigacyjnego.

Krok 2 z 3

Przewidywanie awarii zanim wystąpią

Istotne jest, że niektóre alerty można przewidzieć. Konserwację można przeprowadzić przed wystąpieniem awarii, jeśli dane wskazują na sytuację lub trend rozpoznawany przez model predykcyjny jako problematyczny.

Krok 3 z 3

Rozwiązywanie problemów przed ich eskalacją

Operator może wybrać błąd krytyczny o najwyższym priorytecie, który nie został jeszcze rozwiązany ani nie był monitorowany.

Krok 1 z 3

Analizowanie strumieniowych źródeł danych w czasie rzeczywistym

Pulpit nawigacyjny pozyskuje dane w czasie rzeczywistym. Na tym poziomie możliwe jest monitorowanie rzeczywistych wartości wydajności produkcji i stanu kondycji poszczególnych zasobów.

Krok 2 z 3

Umożliwianie osobom decyzyjnym podejmowanie działań

Umożliwia to planowanie przez osoby podejmujące decyzje pracy zgodnie z harmonogramem (lub bez niego), organizowanie okien obsługi i przewidywanie wyników produkcji na podstawie zasobów, które mogą znajdować się w lokalizacjach zdalnych.

Krok 3 z 3

Przeprowadzanie konserwacji przed awarią zasobu

W tym przykładzie dla wiatraka istnieje krytyczne ostrzeżenie predykcyjne. Ulegnie on awarii w ciągu kilku dni i spowoduje wyłączenie zasobu. Będzie miało to miejsce w trakcie jego standardowego okresu życia. Operator może wybrać określony alert, aby podjąć działanie.

Krok 1 z 5

Podejmowanie działań i rozwiązywanie problemów

Szczegóły alertu na pulpicie nawigacyjnym zapewniają operatorowi konkretne informacje na temat części i rozpoznanego problemu. Obejmują one numer seryjny, numer części, a nawet informacje o inwentarzu i lokalizacji elementów zastępczych.

Krok 2 z 5

Analizowanie wpływu na działalność

Informacje dotyczące przewidzianej awarii stanowią, że wiatrak filtru powietrza ulegnie awarii przed przeprowadzeniem jego rutynowej konserwacji. Spowoduje to wyłączenie zasobu i utratę czasu.

Krok 3 z 5

Analizowanie danych w czasie rzeczywistym

Dane w czasie rzeczywistym są pozyskiwane z urządzeń w terenie i wyświetlane w portalu. Operator może monitorować aktualne strumieniowe źródła danych w czasie rzeczywistym w celu weryfikacji, czy podane alerty i informacje są poprawne. Wyświetlany jest również próg dla alertu, dzięki czemu użytkownik może w łatwy sposób widzieć informacje o śledzeniu względem normalnego działania.

Krok 4 z 5

Tworzenie zgłoszeń pomocy technicznej

Operator może utworzyć zgłoszenie pomocy technicznej w celu wymiany części przez personel obsługi technicznej, co zapewni działania zasobu. Operatorzy posiadają również informacje oraz dane umożliwiające przeprowadzanie analizy biznesowej i wprowadzania dowolnych zmian w ramach operacji na podstawie danych wyjściowych.

Krok 5 z 5

Tworzenie zgłoszeń pomocy technicznej

Operator może utworzyć zgłoszenie pomocy technicznej w celu wymiany części przez personel obsługi technicznej, co zapewni działania zasobu. Operatorzy posiadają również informacje oraz dane umożliwiające przeprowadzanie analizy biznesowej i wprowadzania dowolnych zmian w ramach operacji na podstawie danych wyjściowych.