Azure CycleCloud

Tworzenie, używanie oraz optymalizowanie klastrów HPC i dużych klastrów obliczeniowych w dowolnej skali oraz zarządzanie nimi

Azure CycleCloud to najprostsze rozwiązanie do zarządzania obciążeniami HPC przy użyciu dowolnego harmonogramu (takiego jak Slurm, Grid Engine, HPC Pack, HTCondor, LSF, PBS Pro lub Symphony) na platformie Azure:

  • Wdrażanie pełnych klastrów i innych zasobów, w tym harmonogramu, obliczeniowych maszyn wirtualnych, magazynu, sieci i pamięci podręcznej.
  • Organizowanie przepływów pracy zadań, danych i chmury.
  • Zapewnianie administratorom pełnej kontroli nad tym, którzy użytkownicy mogą uruchamiać zadania oraz gdzie i jakim kosztem mogą to robić.
  • Dostosowywanie i optymalizowanie klastrów za pomocą zaawansowanych zasad i funkcji zarządzania, w tym kontroli kosztów, integracji z usługą Active Directory, monitorowania i raportowania.
  • Używanie bieżących aplikacji i harmonogramu zadań w niezmienionej formie.
  • Korzystanie z wbudowanego autoskalowania oraz sprawdzonych architektur referencyjnych dla wielu różnych branż i obciążeń HPC.

Łatwe tworzenie klastrów HPC i zarządzanie nimi

Uprość konfigurację klastra HPC i łatwo wdrażaj zweryfikowane architektury referencyjne gotowe do użycia w przedsiębiorstwie na potrzeby zarządzania typowymi obciążeniami w wielu branżach. Wystarczy kilka kliknięć, aby wdrażać całe klastry, łącznie z funkcjami sieci, magazynu i obliczeń oraz całym stosem oprogramowania.

Używanie dowolnego harmonogramu zadań lub stosu oprogramowania

Usługa CycleCloud obsługuje każdy harmonogram zadań i stos oprogramowania — od własnych rozwiązań wewnętrznych do rozwiązań typu open source, rozwiązań innych firm i aplikacji komercyjnych.

Automatyczne skalowanie klastra HPC do dowolnego rozmiaru

Wymagania dotyczące zasobów zmieniają się w czasie — tak samo powinien zmieniać się klaster. Autoskalowanie z uwzględnieniem harmonogramu pozwala dopasować zasoby do obciążenia.

Kontrolowanie i monitorowanie klastrów

Usługa CycleCloud jest zintegrowana z usługą Active Directory lub serwerem LDAP i zapewnia kontrolę dostępu opartą na rolach, co pomaga chronić ważne obciążenia HPC. Alerty dotyczące kosztów, kontrola kosztów i funkcje monitorowanie wydajności ułatwiają pełne wykorzystanie możliwości środowisk.

Dostosowywanie klastrów

Aprowizuj zasoby platformy Azure (łącznie z maszyną wirtualną i dyskami) dla danej specyfikacji. Korzystaj z systemu operacyjnego Linux lub Windows z zainstalowanym i skonfigurowanym stosem aplikacji. Definiuj klastry za pomocą szablonów, aby móc łatwo tworzyć nowe kopie klastrów. Możesz łatwo przypisać dedykowany klaster do użytkownika lub aplikacji.

Obsługa hybrydowych środowisk HPC

Dzięki obsłudze rozwiązania Avere, pakietu Microsoft HPC Pack i wbudowanych narzędzi transferu danych usługa CycleCloud może być stosowana w środowiskach o dużym ruchu i hybrydowych środowiskach HPC. Wystarczy uruchomić zadania w odpowiednim środowisku.

Powiązane produkty i usługi

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Konta magazynu

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Batch

Planowanie zadań i zarządzanie wystąpieniami obliczeniowymi w skali chmury

Wprowadzenie do usługi CycleCloud