Pomiń nawigację

Zestaw Azure SDK 2.4 dla deweloperów platformy .NET

Nie masz jeszcze konta? Wypróbuj już teraz!

Wszyscy użytkownicy uzyskują bezpłatny hosting 10 witryn sieci Web platformy ASP.NET i zachowują je nawet po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego.

Utwórz bezpłatne konto

Subskrybenci programu Visual Studio otrzymują co miesiąc środki o wartości do $150, które mogą wydać na zasoby platformy Azure.

Aktywuj korzyści MSDN

Używasz systemu Azure po raz pierwszy? Zacznij już teraz

Stwórz swoją pierwszą aplikację dla systemu Azure

Warte tysiąca słów

Seria filmów Azure Friday

Co nowego w zestawie Azure SDK dla platformy .NET 2.4

Publikowanie w zadaniach WebJob za pomocą programu Visual Studio

Począwszy od wersji Visual Studio Update 3, można publikować zadania WebJob z poziomu programu Visual Studio. W oknie projektu konsoli możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Publikuj jako zadanie WebJob systemu Azure, aby otworzyć kreatora zadań WebJob i wdrożyć zadanie jako część istniejącej lub nowej witryny sieci Web. Możesz także dodać zadanie WebJob do istniejącego projektu sieci Web.

Ulepszona obsługa konfiguracji maszyn wirtualnych systemu Azure w programie Visual Studio

Nowa opcja menu kontekstowego Konfiguruj umożliwia wyświetlanie i edytowanie właściwości maszyny wirtualnej, w tym konfigurację punktów końcowych, rozszerzeń i dysków. Można także wykonywać operacje, takie jak uruchamianie, zamykanie, łączenie i przechwytywanie z okna konfiguracji maszyny wirtualnej. Okno konfiguracji maszyny wirtualnej umożliwia też jednoczesne otwarcie wielu maszyn wirtualnych w celu łatwiejszego porównania konfiguracji.

Migawki maszyny wirtualnej

Kliknięcie przycisku Przechwyć obraz w oknie konfiguracji maszyny wirtualnej powoduje utworzenie obrazu maszyny wirtualnej, na podstawie którego można tworzyć nowe maszyny wirtualne.

Zdalne debugowanie 32-bitowych maszyn wirtualnych

Debugowanie 32-bitowych maszyn wirtualnych można teraz przeprowadzać zdalnie z poziomu programu Visual Studio. Możesz włączyć opcję debugowania wybranego wystąpienia maszyny wirtualnej z menu kontekstowego Eksploratora serwera.

Wyświetlanie dzienników aktywności usługi Azure Storage w Eksploratorze serwera

Jeśli włączono opcję rejestrowania kontenerów obiektów Blob, tabel lub kolejek magazynu, można teraz wyświetlać w programie Visual Studio kontenery obiektów Blob dzienników ($logs) i tabele metryk ($metrics) bezpośrednio w Eksploratorze serwera.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat nowych funkcji i aktualizacji, zapoznaj się z następującymi zasobami:

Jeszcze lepsza platforma Azure dzięki programowi Visual Studio 2013 Update 3

Zainstaluj program Visual Studio 2013 Update 3, aby uzyskać dostęp do następujących dodatkowych funkcji platformy Azure:

Inicjowanie obsługi usług Mobile Services podczas tworzenia projektu

W trakcie tworzenia projektu składnika Web API można także utworzyć towarzyszącą usługę mobilną, która umożliwi szybkie opublikowanie projektu podczas jego tworzenia i testowania. Aby zainicjować obsługę nowej usługi mobilnej, zaznacz pole wyboru Hostuj w chmurze w oknie dialogowym nowego projektu ASP.NET.

Kreator powiadomień wypychanych dla usług Mobile Services platformy .NET

Kreator powiadomień wypychanych ułatwia rejestrowanie klienta Sklepu Windows lub systemu Windows Phone na potrzeby obsługi powiadomień wypychanych i udostępnia przykładową strukturę logiczną zaplecza umożliwiającą wysyłanie powiadomień wypychanych. Aby wywołać kreatora z poziomu aplikacji Mobile Services, wybierz projekt w Eksploratorze rozwiązań, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz kolejno polecenia Dodaj > Powiadomienie wypychane.

Nowe narzędzia usługi Notification Hubs

Centra powiadomień mają wbudowaną obsługę wysyłania do urządzeń powiadomień dotyczących testów. Program Visual Studio Update 3 zawiera dodatkowe narzędzia umożliwiające rejestrowanie urządzeń, edytowanie tagów i usuwanie rejestracji. Aby uzyskać dostęp do narzędzi Centrów powiadomień, wyszukaj węzeł Centra powiadomień w Eksploratorze serwera, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Diagnozuj.

Dodatkowe narzędzia i biblioteki dla deweloperów .NET

Polecenia cmdlet programu PowerShell systemu Azure

Automatyzacja zarządzania usługami i używania usług za pośrednictwem skryptów programu PowerShell. Najnowsze wersje udostępniają nieinterakcyjne logowanie do kont organizacji firmy Microsoft oraz nowe polecenia cmdlet dla usługi plików systemu Azure, usługi Azure Resource Manager i usługi HDInsight.

Dowiedz się więcej

Zestaw SDK zarządzania usługami systemu Azure dla platformy .NET

Zarządzaj tworzeniem, wdrażaniem i niszczeniem zasobów systemu Azure przy użyciu nowego interfejsu API platformy .NET.

Dowiedz się więcej

Pakiety .NET NuGet systemu Azure

Pobierz biblioteki .NET dla usług Service Bus, Storage, Caching, Media Services i innych.

Dowiedz się więcej

Interfejs wiersza polecenia systemu Azure (X-Plat CLI)

Zarządzanie usługami i wykonywanie typowych zadań przy użyciu prostego, działającego na wielu platformach narzędzia wiersza polecenia. Najnowsze wersje obsługują uwierzytelnianie usługi Active Directory systemu Azure dla wszystkich poleceń, nowe tagi usługi Azure Resource Manager i bezpieczne przechowywanie tokenów w systemach Windows i Mac.

Dowiedz się więcej

Narzędzia programu PowerShell dla programu Visual Studio

Narzędzia programu PowerShell dla programu Visual Studio zapewniają macierzystą obsługę języka programu PowerShell bezpośrednio w zestawie narzędzi IDE. Oprócz podstawowych funkcji edycji, takich jak wyróżnianie składni czy funkcja IntelliSense, udostępniają one także funkcje zaawansowane, jak debugowanie, obsługa projektów, konsola wiersza polecenia czy adapter testu jednostkowego.

Dowiedz się więcej