Azure Ruby Compute

Maszyny wirtualne

Samouczek: Hostowanie aplikacji sieci Web architektury Ruby on Rails za pomocą maszyny wirtualnej z systemem Linux

Dowiedz się, jak hostować witrynę sieci Web opartą na architekturze Ruby on Rails w systemie Azure za pomocą maszyny wirtualnej z systemem Linux.

Wskazówki dotyczące programowania

Sposoby użycia: Konfigurowanie niestandardowej nazwy domeny dla usługi w chmurze lub konta magazynu platformy Azure

Domyślnie dostęp do aplikacji platformy Azure i kont magazynu można uzyskiwać za pośrednictwem przyjaznych poddomen, na przykład http://<myapp>.cloudapp.net i https://<mydata>.blob.core.windows.net. W tym artykule pokazano, jak udostępnić aplikację i dane w domenie niestandardowej, takiej jak http://<myapp>.com.

Wskazówka: Usługa Azure Service Bus do rozwiązań hybrydowych

Ten temat zawiera omówienie sposobu korzystania z usługi Azure Service Bus do komunikacji pomiędzy aplikacjami lokalnymi i działającymi w chmurze.

Narzędzia

Przewodnik po funkcjach: Tworzenie i wdrażanie przy użyciu programu PowerShell dla systemu Azure

Program Windows PowerShell dla systemu Azure udostępnia środowisko wiersza polecenia na potrzeby opracowywania i wdrażania aplikacji dla systemu Azure za pośrednictwem poleceń cmdlet programu Windows PowerShell. W tym podręczniku pokazano, jak tworzyć, testować i wdrażać usługi systemu Azure oraz zarządzać nimi za pomocą poleceń cmdlet programu Windows PowerShell.

Przewodnik po funkcjach: Tworzenie i wdrażanie przy użyciu narzędzi wiersza polecenia dla systemów Mac i Linux

Narzędzia wiersza polecenia systemu Azure dla systemów Mac i Linux to zestaw narzędzi pozwalających na wdrażanie usług Azure i zarządzanie nimi. Narzędzia wiersza polecenia umożliwiają tworzenie witryn sieci Web oraz maszyn wirtualnych w systemie Azure i zarządzanie nimi.