Wystąpienia obliczeniowe

Witryny sieci Web

Samouczek: Konfigurowanie języka Python w usłudze Witryny sieci Web systemu Azure

Dowiedz się, jak tworzyć i konfigurować proste aplikacje w języku Python zgodne z interfejsem Web Server Gateway Interface (WSGI) w usłudze Witryny sieci Web systemu Azure. Zobaczysz, jak wybrać środowisko uruchomieniowe Python, określić wymagane biblioteki, utworzyć plik web.config, dostosować wdrożenie Git, rozwiązywać problemy z instalacją pakietów itp.

Samouczek: Struktura Django korzystająca z narzędzia Git na platformach Windows, Mac i Linux

Dowiedz się, jak utworzyć witrynę sieci Web w strukturze sieci Web Django dla języka Python i wdrożyć ją za pomocą narzędzia Git na platformie Windows/Mac/Linux.

Samouczek: Struktura Bottle korzystająca z narzędzia Git na platformach Windows, Mac i Linux

Dowiedz się, jak utworzyć witrynę sieci Web w strukturze sieci Web Bottle dla języka Python i wdrożyć ją za pomocą narzędzia Git na platformie Windows/Mac/Linux.

Samouczek: Struktura Flask korzystająca z narzędzia Git na platformach Windows, Mac i Linux

Dowiedz się, jak utworzyć witrynę sieci Web w strukturze sieci Web Flask dla języka Python i wdrożyć ją za pomocą narzędzia Git na platformie Windows/Mac/Linux.

Samouczek: Rozwiązania Django i MySQL w narzędziach PTVS 2.1

Dowiedz się, jak utworzyć za pomocą narzędzi Python Tools for Visual Studio aplikację Django, która przechowuje dane w wystąpieniu bazy danych MySQL i którą można wdrożyć w witrynie sieci Web.

Samouczek: Rozwiązanie Django i baza danych SQL w narzędziach PTVS 2.1

Dowiedz się, jak utworzyć za pomocą narzędzi Python Tools for Visual Studio aplikację Django, która przechowuje dane w wystąpieniu bazy danych SQL i którą można wdrożyć w witrynie sieci Web.

Samouczek: Rozwiązania Bottle i MongoDB w narzędziach PTVS 2.1

Dowiedz się, jak utworzyć za pomocą narzędzi Python Tools for Visual Studio aplikację Bottle, która przechowuje dane w wystąpieniu bazy danych MongoDB i którą można wdrożyć w witrynie sieci Web.

Samouczek: Rozwiązanie Bottle i magazyn tabel Azure w narzędziach PTVS 2.1

Dowiedz się, jak utworzyć za pomocą narzędzi Python Tools for Visual Studio aplikację Bottle, która przechowuje dane w magazynie tabel Azure i którą można wdrożyć w witrynie sieci Web.

Samouczek: Rozwiązania Flask i MongoDB w narzędziach PTVS 2.1

Dowiedz się, jak utworzyć za pomocą narzędzi Python Tools for Visual Studio aplikację Flask, która przechowuje dane w wystąpieniu bazy danych MongoDB i którą można wdrożyć w witrynie sieci Web.

Samouczek: Rozwiązanie Flask i magazyn tabel Azure w narzędziach PTVS 2.1

Dowiedz się, jak utworzyć za pomocą narzędzi Python Tools for Visual Studio aplikację Flask, która przechowuje dane w magazynie tabel platformy Azure i którą można wdrożyć w witrynie sieci Web.

Sposoby użycia: Konfigurowanie niestandardowej nazwy domeny dla witryny sieci Web w systemie Azure

Podczas tworzenia witryny sieci Web system Azure podaje przyjazną nazwę poddomeny w domenie azurewebsites.net, aby użytkownicy mogli uzyskiwać dostęp do witryny sieci Web za pomocą adresu URL typu http://<mysite>.azurewebsites.net. Jeśli jednak konfigurujesz witrynę sieci Web dla trybu standardowego, możesz zamapować ją na własną nazwę domeny, taką jak contoso.com.

Sposoby użycia: Konfigurowanie certyfikatu SSL dla witryny sieci Web systemu Azure

Szyfrowanie SSL (Secure Socket Layer) to najczęściej stosowana metoda zabezpieczania danych wysyłanych przez Internet. W ramach tego często wykonywanego zadania omówiono sposób określania punktu końcowego HTTPS dla witryny sieci Web oraz przekazywania certyfikatu SSL w celu zabezpieczenia aplikacji.

Sposoby użycia: Używaj zadań WebJob, aby uruchamiać zadania w tle w Witrynach sieci Web Azure

Dowiedz się, jak wdrażać zadania WebJob, używając klasycznego portalu Microsoft Azure.

Usługi w chmurze

Samouczek: Role sieci Web i procesu roboczego języka Python w narzędziach PTVS 2.1

Przegląd możliwości użycia narzędzi Python Tools for Visual Studio do tworzenia usług chmurowych platformy Azure, w tym ról sieci Web i procesu roboczego.

Sposoby użycia: Konfigurowanie niestandardowej nazwy domeny dla usługi w chmurze lub konta magazynu platformy Azure

Domyślnie dostęp do aplikacji platformy Azure i kont magazynu można uzyskiwać za pośrednictwem przyjaznych poddomen, na przykład http://<myapp>.cloudapp.net i https://<mydata>.blob.core.windows.net. W tym artykule pokazano, jak udostępnić aplikację i dane w domenie niestandardowej, takiej jak http://<myapp>.com.

Przewodnik po funkcjach: Zarządzanie usługami

W tym podręczniku przedstawiono sposób programowego wykonania typowych zadań związanych z zarządzaniem usługami z poziomu języka Python za pomocą klasy ServiceManagementService z zestawu Windows Azure SDK dla języka Python.

Maszyny wirtualne

Samouczek: Aplikacja sieci Web Django Hello World na maszynie wirtualnej z systemem Linux

Zaimplementuj prostą aplikację typu Hello World w strukturze sieci Web Django dla języka Python i wdróż ją w systemie Azure. Poznasz podstawy pracy z emulatorem obliczeń systemu Azure oraz wdrażania aplikacji w języku Python w systemie Azure.

Samouczek: Aplikacja sieci Web Django Hello World na maszynie wirtualnej z systemem Windows

Dowiedz się, jak hostować witrynę sieci Web opartą na Django w systemie Azure za pomocą maszyny wirtualnej z systemem Windows Server. Dowiesz się, jak skonfigurować maszynę wirtualną systemu Azure do hostowania Django i jak utworzyć nową aplikację Django z systemu Windows.

Samouczek: Program iPython Notebook w systemie Azure

Projekt IPython zawiera zestaw narzędzi do obliczeń naukowych, w tym interaktywne środowisko oparte na sieci Web o nazwie IPython Notebook. Ten samouczek pokazuje, jak wdrożyć IPython Notebook w systemie Azure za pomocą maszyny wirtualnej Linux lub Windows.

Narzędzia

Przewodnik po funkcjach: Tworzenie i wdrażanie przy użyciu narzędzi wiersza polecenia dla systemów Mac i Linux

Narzędzia wiersza polecenia systemu Azure dla systemów Mac i Linux to zestaw narzędzi pozwalających na wdrażanie usług Azure i zarządzanie nimi. Narzędzia wiersza polecenia umożliwiają tworzenie witryn sieci Web oraz maszyn wirtualnych w systemie Azure i zarządzanie nimi.

Przewodnik po funkcjach: Tworzenie i wdrażanie przy użyciu programu PowerShell dla systemu Azure

Program PowerShell dla systemu Azure udostępnia środowisko wiersza polecenia na potrzeby opracowywania i wdrażania aplikacji dla systemu Azure za pośrednictwem poleceń cmdlet programu Windows PowerShell. W tym podręczniku pokazano, jak tworzyć, testować i wdrażać usługi systemu Azure oraz zarządzać nimi za pomocą poleceń cmdlet programu Windows PowerShell.