Azure Python App Services

Komunikaty i integracja

Przewodnik po funkcjach: Usługa kolejek

Usługa Kolejki systemu Azure umożliwia przechowywanie dużej liczby wiadomości, do których można uzyskiwać dostęp z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem uwierzytelnionych połączeń HTTP lub HTTPS. Usługa Queue Storage jest często używana w celu tworzenia zaległości zadań przetwarzanych asynchronicznie oraz przekazywania wiadomości z roli sieci Web do roli procesu roboczego systemu Azure.

Przewodnik po funkcjach: Kolejki usługi Service Bus

Funkcja kolejek usługi Service Bus oferuje prosty system gwarantowanego dostarczania komunikatów FIFO (pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu) i obsługuje szeroką gamę standardowych protokołów (REST, AMQP, WS*) oraz interfejsów API służących do umieszczania komunikatów w kolejce i pobierania ich z niej.

Przewodnik po funkcjach: Tematy i subskrypcje usługi Service Bus

Funkcja tematów usługi Service Bus udostępnia model komunikatów publikowania/subskrybowania na potrzeby obsługi komunikacji typu „jeden do wielu”. Opcjonalnie można zarejestrować reguły filtrów tematu dla określonych subskrypcji, co pozwala ograniczyć zakres komunikatów w temacie odbieranych przez określone subskrypcje tematów.

Sieć CDN i Pamięć podręczna

Przewodnik po funkcjach: CDN

Usługa Azure Content Delivery Network (CDN) to globalne rozwiązanie umożliwiające dostarczanie zawartości o wysokiej przepustowości przez zapisywanie obiektów blob i statycznej zawartości w pamięci podręcznej w węzłach fizycznych na całym świecie. W ramach tego często wykonywanego zadania opisano, jak włączyć sieć CDN oraz dodawać, usuwać zawartość oraz uzyskiwać do niej dostęp.

Poczta e-mail i usługi głosowe

Sposoby użycia: Usługa Twilio dla połączeń głosowych i wiadomości SMS

Aplikacje systemu Azure mogą oferować funkcje połączeń telefonicznych i wiadomości SMS za pośrednictwem usługi Twilio. Interfejsy API usługi Twilio umożliwiają nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych, wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS oraz obsługę połączeń głosowych przy użyciu istniejących połączeń internetowych, łącznie z połączeniami sieci komórkowych.

Przetwarzanie obrazów

Przewodnik po funkcjach: Usługa Blitline dla przetwarzania obrazów

Blitline to usługa w chmurze służąca do przetwarzania obrazów. W tym przewodniku pokazano, jak uzyskiwać dostęp do usług Blitline i przesyłać zadania do usługi Blitline.