Biuletyn systemu Azure: luty 2017

Możesz na bieżąco uzyskiwać informacje o najnowszych funkcjach platformy Azure oraz związanych z nią wydarzeniach i działaniach społecznościowych. Przejrzyj wcześniejsze biuletyny lub rozpocznij subskrypcję, aby najnowsze wiadomości dotyczące platformy Azure były dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej.

Szukasz biuletynu z innego miesiąca?
Przeszukaj nasze archiwum:

Polecane

Wyróżniona historia przesłana przez klienta: BARBRI

„Testowaliśmy platformę Azure przez rok i postanowiliśmy zacząć migrowanie naszych serwerów produkcyjnych na platformę Azure, co doprowadzi do zamknięcia w przyszłości dwóch centrów danych obejmujących wiele lokalizacji. Wstępne szacunki pokazują, że zaoszczędzimy rocznie ponad 1,2 mln USD, ponieważ działamy sezonowo, a platforma Azure umożliwi nam zmniejszenie rozmiaru w mniej pracowitych okresach. Oczekujemy, że proces migracji zakończy się w przyszłym roku”.

— Mark Kaplan, kierownik działu IT, Barbri

Barbri

Opracowywanie zawartości w chmurze z najlepszą w branży ochroną własności intelektualnej

Dokładamy wszelkich starań, aby rozwijać społeczność i środowisko biznesowe zapewniające ochronę inwestycji w chmurze. Dlatego wprowadzamy program Microsoft Azure IP Advantage. Program Azure IP Advantage zapewnia najszerszą w branży ochronę własności intelektualnej dzięki nieograniczonemu pakietowi asekuracyjnemu oraz oferuje dostęp do tysięcy patentów firmy Microsoft. Dzięki programowi Azure IP Advantage deweloperzy mogą skoncentrować się na pisaniu kodu bez obawiania się o kwestie prawne. Obejrzyj ten klip wideo, aby dowiedzieć się więcej od Brada Smitha, prezesa i dyrektora ds. prawnych w firmie Microsoft, lub odwiedź naszą witrynę sieci Web.

Nadchodzące wydarzenia

Znajdź wydarzenia związane z platformą Azure

Bezpłatny raport: Open Source Powers Enterprise Digital Transformation

Ten zasób pomoże Ci zachęcić Twoją organizację do korzystania z technologii typu „open source”. W raporcie Open Source Powers Enterprise Digital Transformation firmy Forrester pokazano, jak przedsiębiorstwa wdrażają technologie typu „open source” w ramach szerszej strategii biznesowej. Raport zawiera informacje o korzyściach wynikających ze stosowania rozwiązań typu „open source” w zakresie współpracy, wydajności, innowacji i zatrzymywania pracowników.

Przedstawiamy nową witrynę Azure Marketplace

W nowej witrynie Azure Marketplace można znaleźć i wdrożyć produkt jednym kliknięciem, odnajdywać produkty za pomocą wyszukiwania predykcyjnego, filtrów kategorii i najlepszych zaleceń, uzyskiwać szczegółowe informacje o produktach w dokumentacji technicznej, informacjach o cenach i zaleceniach wydawców oraz wypróbować produkt w wersji testowej. Więcej informacji można znaleźć w blogu dotyczącym platformy Azure.

Dostęp do informacji

Wprowadzenie do mapy usługi, umożliwiającej monitorowanie, rozwiązywanie problemów i migrację obciążenia z uwzględnieniem zależności

Mapa usługi to nowe rozwiązanie w usłudze Insight & Analytics pakietu Microsoft Operations Management Suite, które umożliwia odnajdywanie oraz mapowanie zależności serwerów i procesów w czasie rzeczywistym, aby ułatwić wyeliminowanie wątpliwości podczas określania przyczyn problemów, wykrywanie połączeń i uszkodzonych połączeń w środowisku oraz migrowanie na platformę Azure bez konieczności rezygnowania z kluczowych systemów. Mapa usługi w publicznej wersji zapoznawczej obsługuje wszystkie procesy połączone przy użyciu protokołu TCP w przypadku gości systemów Windows i Linux w dowolnej chmurze i w środowisku lokalnym. Obejrzyj teraz.

Azure DocumentDB: obsługa platformy Xamarin i filtrowanie adresów IP

Wprowadzono kilka aktualizacji usługi Azure DocumentDB i klienckiego zestawu SDK. Usługa DocumentDB obsługuje mechanizmy kontroli dostępu oparte na zasadach i adresach IP na potrzeby obsługi ruchu przychodzącego zapory. Najnowsza wersja zestawu SDK programu .NET Core dla usługi DocumentDB jest w pełni zgodna z platformą Xamarin i może być używana do tworzenia aplikacji dla systemów iOS, Android oraz Mono (Linux).

Podzielona na partycje kolekcja usługi Azure DocumentDB: obniżenie minimalnych poziomów przepływności o 75%

Teraz możesz tworzyć podzielone na partycje kolekcje usługi Azure DocumentDB przy przepływności na poziomie jedynie 2500 jednostek żądań (RU). Ta zmiana oznacza, że klienci chcący korzystać ze skali podzielonych na partycje kolekcji usługi DocumentDB mogą teraz obniżyć koszt o 75% względem wcześniejszej minimalnej aprowizowanej przepływności na poziomie 10 000 jednostek RU. Dowiedz się więcej.

Azure DocumentDB: sterownik ODBC jest ogólnie dostępny

Sterownik ODBC usługi Azure DocumentDB jest teraz ogólnie dostępny, dzięki czemu można ponownie normalizować dane w usłudze DocumentDB, analizować je oraz tworzyć raporty przy użyciu funkcji analizy biznesowej i rozwiązań analitycznych, takich jak usługa Microsoft Power BI i oprogramowanie Tableau.

Azure DocumentDB: poziomy wydajności S1, S2 i S3 zostaną wkrótce wycofane

1 sierpnia 2017 r. nastąpi wycofanie poziomów wydajności S1, S2 i S3 w usłudze Azure DocumentDB. Klienci mogą nadal korzystać z tych poziomów wydajności w witrynie Azure Portal i interfejsach API do 1 sierpnia 2017 r. Po tym dniu każda kolekcja korzystająca z poziomów wydajności S1, S2 i S3 zostanie przeniesiona do kolekcji z jedną partycją o równoważnej przepływności bez żadnych przestojów. Po przeprowadzeniu migracji klienci będą rozliczani zgodnie z cenami za kolekcje z jedną partycją.

Nowe funkcje zestawów skalowania maszyn wirtualnych Azure są ogólnie dostępne

Udostępniono ogólnie kilka nowych funkcji zestawów skalowania maszyn wirtualnych Azure, które dodają do platformy rozszerzoną skalę, lepszą obsługę aplikacji oraz łatwiejsze zarządzanie.

Funkcja Azure Functions Proxies jest dostępna w publicznej wersji zapoznawczej

Funkcja Azure Functions Proxies umożliwia deweloperom łatwe tworzenie serwerów proxy funkcji. Deweloperzy mogą teraz utworzyć jedną definicję interfejsu API dla wielu aplikacji funkcji i usług zaplecza. Ta funkcja pozwala deweloperom rozdzielić interfejs API aplikacji od usług zaplecza, aby chronić aplikacje przed zmianami kodu zaplecza. Dowiedz się więcej.

Interfejs wiersza polecenia platformy Azure 2.0 jest ogólnie dostępny

Polecenia dotyczące obliczeń, magazynu i sieci w interfejsie wiersza polecenia platformy Azure 2.0 są teraz ogólnie dostępne. Wkrótce będzie dostępnych więcej możliwości. Możesz go łatwo zainstalować na dowolnej platformie. Ponadto jest to rozwiązanie idiomatyczne z natywną obsługą środowiska Bash oraz obsługą wypełniania kart i danych wyjściowych z możliwością tworzenia potoków na potrzeby interakcji z popularnymi narzędziami wiersza polecenia systemu Linux, takimi jak grep, cut i jq. Sprawdź interfejs wiersza polecenia w usłudze GitHub, zapoznaj się z naszymi dokumentami oraz przykładami i przekaż swoją opinię.

Usługa Azure Network Watcher w publicznej wersji zapoznawczej

Usługa Azure Network Watcher umożliwia monitorowanie i diagnozowanie warunków na poziomie sieci przy użyciu dostępnych w niej narzędzi diagnostycznych oraz narzędzi do wizualizacji. Ponadto pozwala ona zdalnie przechwytywać ruch sieciowy na maszynie wirtualnej przy użyciu funkcji przechwytywania pakietów, uzyskiwać szczegółowe informacje o ruchu sieciowym za pomocą dzienników przepływu oraz diagnozować problemy z połączeniem sieci VPN. Można ją też zintegrować z istniejącymi usługami platformy Azure. Dowiedz się więcej o możliwościach usługi Network Watcher w blogu platformy Azure.

Usługa Azure Analysis Services w publicznej wersji zapoznawczej w dodatkowych regionach

Usługa Azure Analysis Services jest dostępna w publicznej wersji zapoznawczej w dwóch dodatkowych regionach: Północno-środkowe stany USA i Brazylia Południowa. Do tej pory usługa była dostępna w regionach Azja Południowo-Wschodnia, Europa Północna, Europa Zachodnia, Zachodnie stany USA, Południowo-środkowe stany USA, Wschodnie stany USA 2 i Zachodnio-środkowe stany USA. Usługa Analysis Services, korzystająca ze sprawdzonego aparatu analitycznego usług Microsoft SQL Server Analysis Services, umożliwia hostowanie semantycznych modeli danych w chmurze, dzięki czemu użytkownicy w organizacji mogą łączyć się z modelami danych za pomocą takich narzędzi jak Excel czy Power BI, aby tworzyć raporty i przeprowadzać analizy danych ad hoc. Dowiedz się więcej.

Programowanie i automatyzacja w usłudze Azure Analysis Services

Scott Hanselman z programu Azure Friday poznaje zaawansowane interfejsy API programowania i możliwości automatyzacji w usłudze Azure Analysis Services, która korzysta ze sprawdzonego aparatu analitycznego usług Microsoft SQL Server Analysis Services. Obejrzyj teraz.

Usługa Azure HDInsight jest dostępna w dodatkowych regionach

Usługa Azure HDInsight dla systemu Linux jest teraz dostępna w regionach Kanada Wschodnia, Kanada Środkowa, Zachodnio-środkowe stany USA, Niemcy Środkowe, Niemcy Północno-Wschodnie i Brazylia Południowa. Usługa HDInsight to w pełni zarządzana oferta platformy Hadoop w chmurze, która zapewnia klastry analityczne typu „open source” dla rozwiązań Spark, Hive, MapReduce, HBase, Storm, Kafka i R Server z umową dotyczącą poziomu usług (SLA) zapewniającą dostępność na poziomie 99,9%.

Microsoft Cognitive Services: usługa Custom Speech Service w publicznej wersji zapoznawczej

Wchodząca w skład usług Microsoft Cognitive Services usługa Custom Speech Service (wcześniej znana jako usługa CRIS) jest teraz dostępna jako usługa w publicznej wersji zapoznawczej za pośrednictwem witryny Azure Portal. Usługa Custom Speech Service pozwala pokonywać bariery rozpoznawania mowy, takie jak styl wypowiedzi, hałas w tle czy słownictwo.

Usługa Managed Disks dla usługi Azure Storage jest ogólnie dostępna

Usługa Managed Disks dla usługi Azure Storage jest ogólnie dostępna w większości regionów świadczenia usługi Azure. Wkrótce zostaną dodane kolejne regiony. W przypadku usługi Managed Disks klienci muszą tylko określić żądany typ dysku (dysk w warstwie Standardowa lub Premium) i rozmiar dysku. Platforma Azure automatycznie utworzy dysk i będzie nim zarządzać. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź blog platformy Azure i tę stronę z dokumentacją.

Większe blokowe obiekty blob są ogólnie dostępne w usłudze Azure Storage

Po ogólnym udostępnieniu większych blokowych obiektów blob zwiększono maksymalny rozmiar plików ze 195 GB do 4,77 TB. Możesz natychmiast zacząć korzystać z tego ulepszenia w dowolnym istniejącym magazynie Azure Blob Storage lub na koncie magazynu ogólnego zastosowania we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź blog platformy Azure.

Szyfrowanie usługi Storage dla usługi Azure File Storage w publicznej wersji zapoznawczej

Włączenie szyfrowania usługi Storage dla usługi Azure File Storage powoduje automatyczne włączenie ochrony danych. Dzięki temu organizacje IT, które chcą przejść z lokalnych udziałów plików do chmury przy użyciu usługi Pliki Azure, mogą chronić dane magazynowane przy użyciu standardowego 256-bitowego szyfrowania AES. Więcej informacji można znaleźć w blogu dotyczącym platformy Azure.

Usługa Azure Search jest dostępna w regionie Zjednoczone Królestwo (południe)

Usługa Azure Search została udostępniona w regionie Zjednoczone Królestwo (południe), a teraz jest dostępna we wszystkich regionach publicznych. Obecnie jest ona dostępna w następujących regionach: Australia Wschodnia, Brazylia Południowa, Kanada Środkowa, Indie Środkowe, Azja Wschodnia, Wschodnie stany USA, Japonia Zachodnia, Północno-środkowe stany USA, Europa Północna, Południowo-środkowe stany USA, Azja Południowo-Wschodnia, Zachodnio-środkowe stany USA, Europa Zachodnia i Zachodnie stany USA.

Prostsze biblioteki zarządzania platformy Azure dla platformy .NET i środowiska Java

Jest dostępna wersja beta 5 uproszczonych bibliotek zarządzania platformy Azure dla środowisk .NET i Java. Te biblioteki zwiększają możliwości środowiska deweloperskiego dzięki obiektowemu interfejsowi API wyższego poziomu. W przypadku platformy .NET jest używana tylko jedna instrukcja języka C# na potrzeby uwierzytelniania; W przypadku środowiska Java jest używana jedna instrukcja na potrzeby uwierzytelniania. W przypadku platformy .NET i środowiska Java jest używana jedna instrukcja do utworzenia maszyny wirtualnej lub zmodyfikowania istniejącej sieci wirtualnej i nie tylko. Zobacz wiele gotowych do uruchomienia przykładowych fragmentów kodu dla środowisk .NET i Java, które obejmują scenariusze zarządzania (ponad 50 kompleksowych scenariuszy). Wypróbuj je i wyślij nam opinię dotyczącą środowiska .NET lub Java.

Platforma Azure jest teraz dostępna w lokalnych centrach danych w Korei

Nowa platforma Azure w lokalnych centrach danych w Korei (Korea Środkowa [Seul] i Korea Południowa [Pusan]) to połączenie wszechstronnej chmury inteligentnej i lokalnej rezydencji danych zapewniające szybkość i wydajność. Ta zaufana chmura obejmuje replikację danych w wielu regionach w Korei, zapewniając klientom niezawodną ochronę danych umożliwiającą zachowanie ciągłości działania w chmurze i środowisku hybrydowym. Dzięki 38 globalnym regionom chmury organizacje w Korei mogą łatwo udostępniać swoje aplikacje klientom na całym świecie. Dowiedz się więcej.

Większe możliwości

Weź udział w bezpłatnej serii wirtualnych laboratoriów usługi Azure Marketplace

Interesujesz się rozwiązaniami partnerów, takimi jak Veeam, Mesosphere, Red Hat lub Barracuda, ale nie wiesz, jak zacząć z nich korzystać? Weź udział w naszym bezpłatnym wirtualnym laboratorium. Podczas serii wirtualnych laboratoriów usługi Azure Marketplace pokazano, jak wdrażać tego rodzaju aplikacje bezpośrednio na platformie Azure, w trakcie praktycznego, trwającego maksymalnie 45 minut pokazu. Zarejestruj się teraz.

Wyznaczanie ścieżki rozwoju zawodowego

Rozszerz swoją wiedzę na temat chmury podczas kursów szkoleniowych Pluralsight i Microsoft Virtual Academy w ramach programu Microsoft IT Pro Cloud Essentials. Udział w programie jest bezpłatny. W ramach programu informatycy zajmujący się wdrażaniem wykonują praktyczne ćwiczenia, które pomogą im lepiej wykonywać swoją pracę. Dołącz teraz.

Chmura wymaga rozwoju nowych umiejętności informatycznych

Przetwarzanie w chmurze wymaga nowych umiejętności informatycznych. Informatycy muszą uwzględnić wpływ trendów w branży IT i skoncentrować się na rozwoju umiejętności, które wkrótce będą miały kluczowe znaczenie. Dowiedz się więcej od firmy IDC w klipie wideo Market Spotlight. Obejrzyj teraz.

Rozwiń swoje umiejętności z zakresu chmury i infrastruktury podczas wydarzenia Microsoft Tech Summit

Weź udział w bezpłatnym, dwudniowym szkoleniu technicznym z najlepszymi inżynierami firmy Microsoft. Przekonaj się, jak rozwiązania firmy Microsoft klasy korporacyjnej mogą pomóc Ci w osiągnięciu lepszej efektywności i wydajności i zwiększyć wartość Twojej organizacji. Możesz skorzystać z ponad 70 sesji szkoleniowych i warsztatów oraz z dostępu do ekspertów. Znajdź wydarzenie w Twojej okolicy lub zapisz datę, aby obejrzeć transmisję strumieniową z prezentacji na żywo. Nie możesz tego przeoczyć!

Warsztaty dla deweloperów platformy Azure

Przejdź tutaj, aby uzyskać praktyczne wprowadzenie do platformy Azure dla deweloperów. Eksperci Susan Ibach z firmy Microsoft i Jeff Prosise z firmy Wintellect przedstawią szczegółowe informacje dotyczące usług Azure Storage, Stream Analytics, Machine Learning i Microsoft Cognitive Services, kontenerów, aparatu Docker i nie tylko.

Cloud Cover: Azure Analysis Services

W tym odcinku omówiono usługę Azure Analysis Services, która jest już dostępna jako w pełni zarządzana usługa platformy Azure. Ułatwia ona zarządzanie modelowaniem danych i tworzenie rozwiązań analizy biznesowej na podstawie danych tabelarycznych w chmurze lub środowisku lokalnym.

Analiza przypadku: analiza danych i budynki z inteligentnym zarządzaniem energią zwiększają komfort oraz sprawność energetyczną

Budynki firmy Microsoft z inteligentnym zarządzaniem energią osiągnęły większą o 15% sprawność energetyczną. Jednak nie jest to jedyna korzyść. Dzięki oprogramowaniu i narzędziom do obsługi budynków z inteligentnym zarządzaniem energią firma może proaktywnie monitorować warunki atmosferyczne, aby zapewnić komfort i produktywność pracowników, znajdować możliwości oszczędzania energii, określać priorytet zadań konserwacyjnych oraz obniżyć koszty operacyjne przy ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Dowiedz się więcej na stronie IT Showcase.

Transformacja cyfrowa i Internet rzeczy

W ramach tego seminarium internetowego na żądanie omówiono wartość biznesową technologii Internetu rzeczy (IoT) dla każdej wielkości firm w różnych branżach osiąganą dzięki połączeniu ludzi, zasobów, procesów i systemów. Podczas tego seminarium internetowego przedstawiono potencjalne korzyści wynikające ze stosowania rozwiązań IoT, rzeczywiste przypadki użycia w różnych branżach, najlepsze rozwiązania oraz informacje ułatwiające rozpoczęcie pracy i korzystanie z poszczególnych etapów rozwiązania w celu zmaksymalizowania wartości.

Analiza przypadku: zwiększanie poziomu bezpieczeństwa w firmie Microsoft przy użyciu urządzeń IoT i analizy danych

Firma Microsoft nie może pozwolić sobie na awarię „inteligentnych” urządzeń zabezpieczających, takich jak kamery monitorujące, alarmy, przyciski awaryjne i systemy kontroli dostępu. Program System Center to pierwsze rozwiązanie tego typu, dzięki któremu firma chroni swoich pracowników i swoje zasoby przez proaktywne zarządzanie 25 000 urządzeniami zabezpieczającymi w Internecie rzeczy (IoT) w ponad 800 budynkach. Dowiedz się więcej na stronie IT Showcase.

Elementy potrzebne organizacjom do pomyślnego przeprowadzenia transformacji

Jak organizacja powinna rozpocząć transformację cyfrową? Jak przyspieszyć ten proces i zwiększyć jego możliwości, gdy już się rozpoczął? Podczas tego seminarium internetowego Ray Wang, główny analityk, założyciel i prezes zarządu firmy Constellation Research oraz autor książki „Disrupting Digital Business”, wyjaśnia, dlaczego transformacja cyfrowa musi być priorytetem każdej organizacji. Ponadto przedstawimy kluczowe kwestie umożliwiające pomyślne przeprowadzenie transformacji, w tym rolę kultury w firmie, podejmowanie decyzji na podstawie danych i innowacyjną technologię. Zarejestruj się, aby obejrzeć materiały dostępne na żądanie.

Analiza przypadku: optymalizowanie wydajności zasobów na platformie Azure

Jeśli to rozwiązanie sprawdza się w firmie Microsoft, z pewnością będzie działać u jej klientów. Ponadto użycie platformy Azure pozwoliło zoptymalizować użycie chmury i zaoszczędzić pieniądze. Dowiedz się więcej na stronie IT Showcase.

Środowisko ASP.NET Core 1.0 na wielu platformach

Jeśli chcesz zacząć tworzyć i wdrażać aplikacje ASP.NET Core 1.0 na komputerze Mac lub w systemie Linux, obejrzyj ten kurs. Nasz zespół ekspertów pokaże Ci, jak to zrobić. Przedstawiono w nim podstawowe kwestie związane z platformą ASP.NET Core oraz narzędzia dostępne na komputerach Mac i w systemie Linux. Następnie omówiono bardziej zaawansowane tematy, w tym wdrażanie na serwerze z systemem Linux, rozpoczynanie pracy z kontenerami i aparatem Docker oraz wiele innych tematów. Obejrzyj kurs.

Maksymalizowanie budżetu na rozwiązania mobilne: planowanie długoterminowego zwrotu z inwestycji

Wiele firm ma problem z odpowiedzią na proste pytanie: ile powinny kosztować ich aplikacje mobilne. Bez jednoznacznej odpowiedzi zespoły deweloperskie często w ciemno podejmują decyzje dotyczące planowania i zastanawiają się, czy wydały za dużo pieniędzy lub czy zaskoczyły ich nieoczekiwane koszty. Dowiedz się, jak dokładnie przewidywać koszty związane z okresem istnienia aplikacji, korzystaj z najlepszych rozwiązań ułatwiających przewidywanie kosztów związanych z opracowywaniem i konserwacją rozwiązań mobilnych, przełóż cele biznesowe na decyzje dotyczące technologii oraz wybierz platformę deweloperską, która zapewni największy długoterminowy zwrot z inwestycji. Zarejestruj się, aby wziąć udział w tym seminarium internetowym.

Seminarium internetowe dotyczące strategii DevOps: dostarczanie najlepszych aplikacji dzięki mobilnej strategii DevOps

Zarejestruj się, aby wziąć udział w tym seminarium internetowym na żądanie, podczas którego dowiesz się, jak ulepszyć aplikacje za pomocą procesów mobilnej strategii DevOps i ciągłej integracji, jak zautomatyzować testowanie i debugowanie aplikacji na ponad 2000 rzeczywistych urządzeniach dla ponad 400 konfiguracji oraz jak umożliwić ciągłe rozpowszechnianie aplikacji, zbierać opinie i udostępniać aktualizacje oraz nowe funkcje.

ESG: Dlaczego chmura powinna być częścią strategii ochrony danych

Zapoznaj się z tym oficjalnym dokumentem firmy ESG, aby dowiedzieć się, jak liderzy branży IT i ich organizacje radzą sobie ze zmieniającymi się wymaganiami w zakresie ochrony danych, oraz uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wyboru rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych. Pobierz bezpłatny raport.

Nowe rozwiązanie zabezpieczające punkty końcowe stosowane po naruszeniu zabezpieczeń

W ramach tego seminarium internetowego na żądanie pokazano, jak usługa Windows Defender może pomóc w lepszym wykrywaniu i analizowaniu zagrożeń w sieci i poza nią oraz reagowaniu na te zagrożenia. Najlepszym sposobem na udaremnienie naruszenia zabezpieczeń jest założenie, że to naruszenie wystąpiło. Wymagane jest nowe rozwiązanie zabezpieczające po naruszeniu zabezpieczeń. Czy masz odpowiednią ochronę? Podczas tego seminarium internetowego pokazano, dlaczego należy stosować rozwiązania zabezpieczające po naruszeniu zabezpieczeń, jak zaawansowana ochrona przed zagrożeniami w usłudze Windows Defender zapewnia obsługę rozwiązań stosowanych po naruszeniu zabezpieczeń oraz jak zacząć korzystać z wersji próbnej zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami w usłudze Windows Defender w organizacji.

Rewolucjonizowanie działalności związanej z aplikacjami przy użyciu programu Microsoft SQL Server 2016

Dowiedz się, jak dostosować rozwiązania Microsoft SQL Server, aby tworzyć zróżnicowane aplikacje inteligentne, które zachwycą Twoich klientów. Uzyskaj informacje o najnowszych aktualizacjach programu SQL Server dla wersji SQL Server 2016 SP1 i SQL Server vNext, dowiedz się, jak program SQL Server 2016 może pomóc w dodaniu funkcji analizy do aplikacji w celu zwiększenia konkurencyjności oferty, oraz uzyskaj informacje o programie Accelerator dla programu SQL Server 2016, w ramach którego można uzyskać od naszych ekspertów technicznych porady dotyczące rzeczywistych warunków. Dowiedz się, jak uzyskać dostęp do zasobów technicznych i zasobów usług Go-to-market, aby uaktualnić lub migrować aplikacje do programu SQL Server 2016.

Program Microsoft SQL Server w systemie Linux: światowej klasy system zarządzania relacyjnymi bazami danych w środowisku przedsiębiorstw typu „open source”

Obecnie organizacje IT muszą zmagać się z wieloma typami danych i językami programowania, pracować jednocześnie w chmurze, środowisku lokalnym i środowisku hybrydowym oraz obniżać koszty operacyjne. Podczas tego seminarium internetowego pokazano, jak wybrać optymalną platformę dla określonych danych i aplikacji. Program Microsoft SQL Server wprowadza swój światowej klasy system zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMS) w ekosystemach przedsiębiorstw typu „open source” przez udostępnienie programu SQL Server w systemie Linux. Dowiedz się, co dalej z programem SQL Server w systemie Linux oraz jak określić odpowiednią wersję programu SQL Server do wdrożenia.

Sprawdź, dlaczego użytkownicy i informatycy lubią rozwiązanie Microsoft Enterprise Mobility + Security i mu ufają

Dołącz do nas, aby zapoznać się z omówieniem rozwiązania Microsoft Enterprise Mobility + Security. Transformacja cyfrowa zmienia sposób codziennej pracy w firmach, co może prowadzić do nowych problemów związanych z zabezpieczeniami. Rozwiązanie Enterprise Mobility + Security ułatwia zachowanie produktywności pracowników i umożliwia lepsze zabezpieczanie informacji firmy podczas mobilnego korzystania z chmury.

Rozrywka

*Komiks pochodzi ze strony www.cloudtweaks.com. Przedrukowano za zgodą.

Inspiracja

Fujitsu

Firma Fujitsu zdobywa zaufanie klientów przez przewidywanie zapotrzebowania dotyczącego chmury

Firma Fujitsu w Australii i Nowej Zelandii jest liderem wśród dostawców usług zarządzanych. Tysiące organizacji komercyjnych i rządowych zależą od niezawodności działania kluczowych aplikacji biznesowych w chmurze i zarządzania nimi. Firma Fujitsu używa pakietu Microsoft Operations Management Suite jako narzędzia analizy predykcyjnej do monitorowania i prognozowania zapotrzebowania na pojemność na platformie Azure dla każdego klienta, dzięki czemu kluczowe aplikacje mogą działać ekonomicznie i bez przerwy.

Dowiedz się więcej

Lobster Ink

Firma szkoleniowa zdobywa świat z poziomu chmury

Firma Lobster Ink oferuje atrakcyjne i spójne szkolenia online wysokiej jakości dla tysięcy hoteli na całym świecie. Obejmują one różne tematy — od nauki słania łóżka do nauki przyrządzania krwawej mary. Firma Lobster Ink zmieniła całą platformę edukacyjną pod kątem dostarczania zawartości w chmurze, używając usług platformy Azure. Obecnie platforma szkoleniowa Lobster Ink umożliwia skalowanie do milionów równoczesnych uczestników kursów z całego świata.

Dowiedz się więcej

Zwiększone możliwości

Partnerzy

riverbed

Zwiększanie elastyczności chmury przez automatyzowanie zabezpieczonych połączeń z platformą Azure za pomocą technologii SD-WAN

Rozwiązanie Riverbed SteelConnect automatyzuje zarządzanie zabezpieczonymi połączeniami przychodzącymi do sieci platformy Azure i między tymi sieciami. Zdefiniowana programowo kontrola przez zarządzanie oparte na zasadach pozwala zachować bezpieczeństwo i wydajność połączenia użytkownika mobilnego lub stacjonarnego z serwerem aplikacji niezależenie od kondycji sieci. Dzięki elastyczności, wydajności i zabezpieczeniom platformy Azure rozwiązanie SteelConnect jest naturalnym następnym krokiem zapewniającym elastyczność, efektywność, wydajność i bezpieczeństwo sieci.

Odwiedź stronę Marketplace

Azure Marketplace

Mesosphere

Polecane: firma Esri tworzy predykcyjne rozwiązanie do tworzenia map w czasie rzeczywistym przy użyciu platform Azure i Mesosphere DC/OS

Dowiedz się, jak firma Esri, lider w zakresie analizy geoprzestrzennej, opracowała rozwiązanie do tworzenia map na miarę XXI wieku przy znaczącym ograniczeniu kosztów operacyjnych, zmniejszeniu złożoności i skróceniu czasu wprowadzenia na rynek, jednocześnie zapewniając niespotykaną dotąd wydajność i skalowalność. Infrastruktura firmy Esri jest obsługiwana przez chmurę platformy Azure, usługę Azure Container Service i platformę Mesosphere DC/OS. Dowiedz się, jak firma Esri skróciła czas wdrażania danych w czasie rzeczywistym i danych big data z tygodni do minut.

Odwiedź stronę Marketplace

Citrix

Polecane: upraszczanie wdrażania systemu Windows 10 na platformie Azure za pomocą usługi Citrix XenDesktop Essentials

Narzędzia XenDesktop Essentials upraszczają migrację systemu Windows 10, skracają wdrażanie komputerów i usprawniają ciągłe zarządzanie w skali oraz oferują zaawansowane środowisko dostępu użytkownika z dowolnego urządzenia. W tej pierwszej usłudze w chmurze Citrix dostępnej wyłącznie w witrynie Azure Marketplace firmy Citrix i Microsoft oferują jeden interfejs do konfigurowania nowej usługi XenDesktop Essentials i skojarzonej infrastruktury platformy Azure oraz zarządzania tymi elementami w tym samym czasie. Sprawdź, jak narzędzia XenDesktop Essentials mogą uprościć migrację systemu Windows 10 na platformie Azure.

Odwiedź stronę Marketplace

Komentarz redakcji

Witajcie!

Zawsze dobrze jest słyszeć o różnych branżach, w których platforma Azure ułatwia lepsze podejmowanie decyzji. W styczniu przeczytałam wpis w blogu dotyczący firmy opracowującej aplikacje dla rolników, która korzysta z usługi Pakiet IoT Azure i platformy w chmurze Azure, aby ułatwić przewidywanie na podstawie danych. To dopiero początek. Przeczytaj więcej — być może zainspiruje Cię to do utworzenia aplikacji, która pomoże zwiększyć wydajność w Twojej branży.

Miwa