Biuletyn systemu Azure: październik 2016

Możesz na bieżąco uzyskiwać informacje o najnowszych funkcjach platformy Azure oraz związanych z nią wydarzeniach i działaniach społecznościowych. Przejrzyj wcześniejsze biuletyny lub rozpocznij subskrypcję, aby najnowsze wiadomości dotyczące platformy Azure były dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej.

Szukasz biuletynu z innego miesiąca?
Przeszukaj nasze archiwum:

Dostęp do informacji

Wyróżniona historia przesłana przez klienta: VoodooShield

VoodooShield to opatentowany gadżet chroniący pulpit i blokada komputera, która automatycznie włącza się, gdy komputer jest zagrożony, i wyłącza, gdy nie jest. Program VoodooShield korzysta z usługi Azure Machine Learning do znajdowania nowego i nieznanego złośliwego oprogramowania (zero day), którego nie wykrywają tradycyjne rozwiązania antywirusowe. Aparat VoodooAi składa się z trzech algorytmów i modeli usługi Machine Learning analizujących około 40 funkcji w celu określenia, czy plik jest złośliwy. Dokładność tych modeli to od 98,6% do 99,4%, precyzja: od 98,8% do 99,4%, a kompletność: od 99,5% do 99,8%.

Strona główna VoodooShield

Bezpłatna książka elektroniczna Microsoft Azure Essentials: Fundamentals of Azure, Second Edition (Główne informacje o platformie Microsoft Azure: Podstawy platformy Azure, wydanie drugie)

Ta bezpłatna książka elektroniczna Microsoft Press zawiera opis podstaw platformy Azure umożliwiających natychmiastowe rozpoczęcie opracowywania rozwiązań. Odkryj funkcje platformy Azure, które najbardziej Ci się przydadzą. Pobierz książkę elektroniczną.

Strona pobierania bezpłatnej książki elektronicznej

Partnerstwo firm Adobe i Microsoft w chmurze Azure, aby pomóc firmom w transformacji angażowania klientów

Na konferencji Microsoft Ignite firmy Adobe i Microsoft ogłosiły plany nawiązania strategicznej współpracy mającej na celu pomoc firmom w dokonaniu cyfrowej transformacji i zapewnianiu angażujących, spersonalizowanych środowisk na każdym etapie relacji z klientem. W ramach tego partnerstwa platforma Azure stanie się preferowaną platformą w chmurze dla firmy Adobe na potrzeby rozwiązań Adobe Marketing Cloud, Adobe Creative Cloud i Adobe Document Cloud. Platforma Azure zapewnia firmie Adobe zaufaną, globalną chmurę oraz rozbudowaną platformę danych na potrzeby inteligentnych usług, w tym kompleksowe możliwości poznawcze i uczenia maszynowego w ramach pakietu Microsoft Cortana Intelligence i programu SQL Server. Obejrzyj wywiad na kanale CNNMoney, którego bohaterami są dyrektorzy generalni firm Microsoft i Adobe, Satya Nadella i Shantanu Narayen.

Wiele sesji dotyczących platformy Azure z konferencji Microsoft Ignite jest teraz dostępnych na żądanie

Poznaj zaawansowane możliwości z zespołem Azure i obejrzyj na żądanie sesje z konferencji Microsoft Ignite dotyczące platformy Azure. Możesz wybierać spośród wielu sesji na żądanie, począwszy od sesji Review Microsoft Azure Stack with Jeffrey Snover and Mark Russinovich (Omówienie usługi Microsoft Azure Stack z Jeffreyem Snoverem i Markiem Russinovichem) po sesję Marka Russinovicha i Marka Minasiego dotyczącą chmury obliczeniowej. Obejrzyj teraz.

Ulepszenia usługi Azure Security Center

Usługa Azure Security Center pomaga klientom kontrolować zasady zabezpieczeń w chmurze, monitorować bieżące zabezpieczenia zasobów platformy Azure oraz wykrywać aktywne ataki i reagować na nie. Aktualizacje usługi Azure Security Center obejmują zintegrowaną ocenę luk w zabezpieczeniach, rozszerzone możliwości zapory aplikacji sieci Web, ocenę zabezpieczeń usługi Azure Storage (wkrótce), a także nowe raporty dotyczące wykrywania, zdarzeń zabezpieczeń i inteligentnej analizy zagrożeń.

Azure Active Directory i PingAccess: bezpieczny dostęp do jeszcze większej liczby lokalnych aplikacji sieci Web

Usługa Azure Active Directory (Azure AD) zapewnia bezpieczne logowanie jednokrotne tysiącom aplikacji SaaS. Korzystając z serwera proxy aplikacji, usługa Azure AD może zapewnić bezpieczny dostęp zdalny do lokalnych aplikacji sieci Web spełniających określone standardy. Firmy Microsoft i Ping Identity zaoferują wersję usługi PingAccess dla usługi Azure AD, dzięki której serwer proxy aplikacji będzie mógł zapewnić bezpieczny dostęp zdalny do większej liczby lokalnych aplikacji sieci Web. Wersja zapoznawcza usługi zostanie udostępniona na początku 2017 roku. Obejrzyj film wideo opisujący partnerstwo.

Certyfikaty usługi Azure Key Vault upraszczają i automatyzują zadania związane z certyfikatami SSL/TLS

W usłudze Azure Key Vault wprowadzono certyfikaty magazynu kluczy, aby uprościć zadania związane z certyfikatami SSL/TLS z obsługiwanych urzędów certyfikacji innych firm. To ulepszenie pomaga klientom rejestrować się w celu korzystania z certyfikatów i automatycznie odnawiać certyfikaty, a jednocześnie zapewnia dzienniki inspekcji w tym samym środowisku.

Udostępniono cztery zintegrowane usługi pakietu Microsoft Operations Management Suite

Pakiet Microsoft Operations Management Suite oferuje teraz cztery nowe zintegrowane usługi, tworząc pełne rozwiązanie do zarządzania oparte na platformie Azure: Insights & Analytics, Automation & Control, Security & Compliance oraz Protection & Recovery.

Zarządzanie aktualizacjami w pakiecie Microsoft Operations Management Suite

Dzięki zarządzaniu aktualizacjami pakiet Microsoft Operations Management Suite pomaga klientom w bieżącym aktualizowaniu systemów IT bez nieplanowanych przestojów aplikacji. Klienci mogą otrzymać szacunkowe dane na temat czasu i zoptymalizowane sekwencje aktualizacji dla systemów Windows Server i Linux, aby poprawić dostępność aplikacji i ich umowę dotyczącą poziomu usług (SLA, service-level agreement). Mogą oni także integrować program System Center Configuration Manager, usługi Windows Server Update Services i systemy innych firm, aby tworzyć zorganizowane uruchomienia aktualizacji z chmury.

Usługa Azure DNS jest ogólnie dostępna

Usługa Azure DNS, której można teraz używać we wszystkich publicznych regionach platformy Azure, umożliwia klientom hostowanie ich domen DNS (Domain Name System) na platformie Azure i zarządzanie rekordami DNS przy użyciu tych samych poświadczeń, interfejsów API, narzędzi i rozliczeń oraz tej samej pomocy technicznej co w przypadku innych usług Azure. Dodaje ona również funkcje zabezpieczeń na poziomie korporacyjnym do usługi Azure Resource Manager, dzięki którym można korzystać z uwierzytelniania dwuskładnikowego, kontroli dostępu opartej na rolach i szczegółowych dzienników inspekcji. Usługa Azure DNS korzysta z globalnej sieci serwerów nazw zapewniającej niezwykle wysoką wydajność i dostępność, która jest teraz objęta umową dotyczącą poziomu usług (SLA, service-level agreement) gwarantującą dostępność na poziomie 99,99%.

Wirtualne sieci równorzędne dla usługi Azure Virtual Network są ogólnie dostępne

Wirtualne sieci równorzędne dla usługi Azure Virtual Network umożliwiają klientom bezpośrednie łączenie maszyn wirtualnych z dwóch sieci wirtualnych w tym samym regionie przy użyciu prywatnych adresów IP w taki sposób, jakby były częścią tej samej sieci. Wirtualne sieci równorzędne kierują pakiety przez wewnętrzną sieć szkieletową platformy Azure, przy czym na trasie nie ma żadnej bramy. Umożliwia to nawiązanie połączenia o niskich opóźnieniach i wysokiej przepustowości między maszynami wirtualnymi w różnych sieciach wirtualnych.

Zapora aplikacji sieci Web usługi Azure Application Gateway w publicznej wersji zapoznawczej

Zapora aplikacji sieci Web w usłudze Azure Application Gateway chroni aplikacje sieci Web przed typowymi atakami opartymi na sieci Web, takimi jak wstrzykiwanie kodu SQL, działanie skryptów między witrynami i przechwytywanie sesji. Jej wstępna konfiguracja zapewnia ochronę przed zagrożeniami zidentyfikowanymi przez organizację Open Web Application Security Project (OWASP) jako 10 najbardziej powszechnych luk w zabezpieczeniach. Wdrożenie zapory jest proste i zapewnia ona rejestrowanie w celu ciągłego monitorowania aplikacji sieci Web pod kątem luk, które mogą zostać wykorzystane. Klienci mogą korzystać z zapory aplikacji sieci Web w trybie ochrony lub jedynie wykrywania. Ta funkcja publicznej wersji zapoznawczej jest oferowana w ramach warstwy zapory aplikacji sieci Web.

Obsługa protokołu HTTP/2 dla usługi Azure Content Delivery Network od Akamai w warstwie Standardowa

Protokół HTTP/2 ulepsza środowisko użytkownika, skracając czas ładowania stron sieci Web i zwiększając wydajność. Ta funkcja jest teraz włączona domyślnie bez żadnych dodatkowych kosztów dla wszystkich klientów korzystających z usługi Azure Content Delivery Network od Akamai. Implementacja serwera granicznego HTTP/2 jest w pełni zgodna ze standardem RFC 7540 protokołu HTTP/2. (Obsługiwane są wszystkie funkcje protokołu HTTP/2 z wyjątkiem wypychania przez serwer). Główne funkcje protokołu HTTP/2 to między innymi multipleksowanie, kompresja nagłówków i priorytetyzacja strumienia.

Warstwa bramy Najwyższa wydajność usługi Azure ExpressRoute w publicznej wersji zapoznawczej

Warstwa Największa wydajność łączy sieć wirtualną z obwodem Azure ExpressRoute. Ta warstwa zapewnia pięciokrotnie wyższą przepływność sieci niż brama Wysoka wydajność. Klienci mogą teraz wdrażać w swoich sieciach wirtualnych obciążenia, które intensywniej korzystają z sieci.

Przyspieszona sieć w usłudze Azure Virtual Machines w publicznej wersji zapoznawczej

Obecnie klienci oczekują, że wydajność ich maszyn wirtualnych będzie równa wydajności fizycznego komputera, który mogą kupić samodzielnie. Przyspieszona sieć dla maszyn wirtualnych z systemem Windows oferuje prędkości sieci do 25 Gb/s. Klienci mogą osiągnąć niemal natywną wydajność maszyn wirtualnych z systemem Windows w chmurze i prawdopodobnie przekroczyć typową wydajność środowiska lokalnego w zakresie prędkości i spójności, której wymagają ich aplikacje. Przyspieszona sieć jest dostępna w publicznej wersji zapoznawczej dla wybranych regionów i typów maszyn wirtualnych bez dodatkowych opłat.

Wystąpienia serii H usługi Azure Virtual Machines są teraz dostępne w regionie Południowo-środkowe stany USA

W momencie wprowadzenia na rynek maszyny wirtualne serii H usługi Azure Virtual Machines będą jednymi z najszybszych w chmurze publicznej w kategorii wydajności na rdzeń (test porównawczy ACU). W zależności od oferty scenariuszy i aplikacji uzyskują one nawet od 30% do 50% większą wydajność w porównaniu z innymi maszynami wirtualnymi. Aby zapoznać się z innymi testami porównawczymi serii H, odwiedź strony sieci Web „Rozmiary maszyn wirtualnych na platformie Azure” dla systemów Windows i Linux. Aby uzyskać wyniki testów CoreMark i SPECint, odwiedź strony sieci Web Compute benchmark scores for Windows VMs (Wyniki obliczeniowych testów porównawczych maszyn wirtualnych z systemem Windows) i Compute benchmark scores for Linux VMs (Wyniki obliczeniowych testów porównawczych maszyn wirtualnych z systemem Linux).

Maksymalizowanie zasięgu usług opartych na maszynach wirtualnych dzięki nowemu protokołowi IPv6 dla usługi Azure Virtual Machines

Czas pomyśleć o następcy protokołu IPv4. Wiele nowych sieci komórkowych i nowych technologii, takich jak Internet rzeczy (IoT, Internet of Things), zależy od praktycznie nieograniczonych możliwości korzystania z adresów, które oferuje protokół IPv6. Teraz usługi hostowane na platformie Azure oferują łączność z Internetem zrównoważoną pod względem obciążenia protokołu IPv6 i obsługującą podwójny stos (IPv4+IPv6) dla usługi Azure Virtual Machines. Natywna łączność z maszyną wirtualną za pośrednictwem protokołu IPv6 (TCP, UDP, HTTP i HTTPS) umożliwia korzystanie z szerokiego zakresu architektur usług. Protokół IPv6 dla usługi Virtual Machines jest teraz dostępny w większości regionów platformy Azure. Dowiedz się więcej z bloga dotyczącego platformy Azure.

Usługa Azure Disk Encryption dla maszyn wirtualnych IaaS z systemem Windows i Linux w warstwach Standardowa i Premium jest ogólnie dostępna

Usługa Azure Disk Encryption dla maszyn wirtualnych IaaS z systemem Linux i obsługa maszyn wirtualnych z magazynem Premium Storage jest teraz ogólnie dostępna we wszystkich publicznych regionach platformy Azure. Wraz z tym ogłoszeniem usługa Azure Disk Encryption staje się ogólnie dostępna dla maszyn wirtualnych IaaS z systemem Windows i Linux w warstwie Standardowa. Klienci mogą ją włączyć, aby zabezpieczyć dysk systemu operacyjnego i dyski danych magazynowanych przy użyciu standardowych w branży technologii szyfrowania. Jest ona zintegrowana z usługą Azure Key Vault, aby pomóc klientom w zarządzaniu wpisami tajnymi i kluczami szyfrowania dysków w ramach ich subskrypcji usługi Key Vault.

Usługa Azure Service Fabric dla systemu Windows Server jest ogólnie dostępna

Usługa Azure Service Fabric dla systemu Windows Server to autonomiczne środowisko uruchomieniowe, które umożliwia klientom utworzenie własnego klastra Service Fabric na dowolnym zestawie hostów systemu Windows Server 2012 R2 lub 2016 niezależnie od tego, czy znajdują się w środowisku lokalnym, czy w chmurze. Ten bezpłatny zasób do pobrania jest teraz ogólnie dostępny. Opcjonalna pomoc techniczna jest udzielana po zakupie planu pomocy technicznej platformy Azure.

Obsługa systemu Linux w usłudze Azure Service Fabric w publicznej wersji zapoznawczej

W usłudze Azure Service Fabric dodano system Linux jako opcję systemu operacyjnego hosta dla hostów klastrów Service Fabric. Hosty z systemem Linux umożliwiają uruchamianie w usłudze Service Fabric zarówno aplikacji Java, jak i .NET. Ta możliwość jest dostępna w publicznej wersji zapoznawczej obok ogólnie dostępnej opcji systemu Windows Server. Dowiedz się więcej z bloga dotyczącego platformy Azure.

Tabele danych czasowych usługi Azure SQL Database są ogólnie dostępne

Tabele danych czasowych umożliwiają klientom śledzenie pełnej historii zmian danych w usłudze Azure SQL Database bez konieczności pisania kodu niestandardowego. Klienci mogą ograniczyć analizę danych do konkretnego momentu i korzystać z deklaratywnych zasad oczyszczania, aby sterować przechowywaniem danych historycznych. Zaprojektowane pod kątem poprawiania produktywności podczas tworzenia aplikacji przez klientów tabele danych czasowych mogą być pomocne przy obsłudze inspekcji danych w aplikacjach, analizowaniu trendów lub wykrywaniu anomalii w dłuższym okresie, implementowaniu wolno zmieniających się wzorców wymiarów i wykonywaniu dokładnych napraw wierszy w razie wprowadzenia przypadkowych błędów danych przez ludzi lub aplikacje.

Ulepszone automatyczne dostrajanie poprawia wydajność usługi Azure SQL Database

Ważna aktualizacja usługi Azure SQL Database Advisor znacznie skraca czas generowania i implementowania zaleceń dotyczących dostrajania indeksu. Teraz wystarczy, że klienci będą przetwarzać obciążenia produkcyjne w usłudze SQL Database przez jeden dzień, a usługa Advisor zaoferuje (i zastosuje, jeśli klient włączył automatyczne dostrajanie) odpowiednie zalecenia dostrajania, które poprawią wydajność.

Szyfrowanie usługi Azure Storage jest ogólnie dostępne

W ramach usługi Azure Storage wprowadzono ogólnie dostępne szyfrowanie dla usługi Azure Blob Storage (blokowe i stronicowe obiekty blob) dla wszystkich nowych kont magazynu utworzonych za pomocą usługi Azure Resource Manager. Konta z włączoną tą funkcją szyfrują dane za pomocą kluczy zarządzanych przez firmę Microsoft przy użyciu wiodącego w branży 256-bitowego algorytmu Advanced Encryption Standard (AES-256). Firma Microsoft zajmuje się rotacją kluczy i zarządzaniem nimi oraz zapewnia zgodność z odpowiednimi standardami.

Usługa Azure Premium Storage ogólnie dostępna w dodatkowym regionie

Azure Premium Storage to magazyn oparty na dyskach SSD, zaprojektowany z myślą o obsłudze dużych obciążeń wejścia/wyjścia. Usługa Premium Storage umożliwia dodanie nawet 64 TB pamięci trwałej na każdej maszynie wirtualnej. Obsługuje ponad 80 000 operacji wejścia/wyjścia na sekundę na maszynę wirtualną przy bardzo małych opóźnieniach odczytu. Usługa Premium Storage jest oferowana z umową dotyczącą poziomu usług (SLA, service-level agreement) z gwarancją dostępności na poziomie 99,9% i jest już dostępna w regionie Północno-środkowe stany USA, a także w innych regionach, jak ogłaszaliśmy wcześniej.

Ulepszone środowisko dla deweloperów Node.js i PHP w usłudze Azure App Service dzięki obsłudze systemu Linux

W marcu 2015 roku usługa Azure App Service stała się ogólnie dostępna. Jej celem było ułatwienie deweloperom sieci Web tworzenie ciekawych rozwiązań w chmurze. Oprócz świetnego środowiska dla deweloperów .NET zapewnia ona również obsługę stosów PHP, Node.js, Java i Python, a także kilku produktów dla sieci Web typu open source. W nowej publicznej wersji zapoznawczej wprowadzono natywną obsługę systemu Linux dla stosów Node.js i PHP.

Usługa Azure Logic Apps w programie Visual Studio jest ogólnie dostępna

Klienci będą teraz mogli wdrażać aplikacje Azure Logic Apps z poziomu programu Visual Studio w ramach swojego środowiska produkcyjnego. Dzięki tej funkcji będą mogli korzystać z widoków zarówno projektanta, jak i kodu bezpośrednio w programie Visual Studio. Klienci będą również mogli zarządzać kontrolą źródła i nie będą musieli korzystać z narzędzi produkcyjnych w celu kompilowania aplikacji Logic Apps. Narzędzia integracji usługi Logic Apps dla przedsiębiorstw na potrzeby programu Visual Studio 2015 udostępniają także edytor schematów, generator schematów plików prostych i maper XSLT umożliwiające łatwe tworzenie artefaktów konta integracji z poziomu programu Visual Studio.

Archiwum usługi Azure Event Hubs w publicznej wersji zapoznawczej

Klienci mogą teraz automatycznie dostarczać dane strumieniowe w centrach zdarzeń na konto usługi Azure Blob Storage i mają możliwość określenia interwału czasu lub rozmiaru. Konfigurowanie archiwum jest szybkie. Nie generuje ono żadnych dodatkowych kosztów administracyjnych i skaluje się automatycznie wraz z jednostkami przepływności usługi Azure Event Hubs. Archiwum usługi Event Hubs pozwala klientom skupić się na przetwarzaniu danych zamiast na ich przechwytywaniu. Mogą oni ładować dane do usług Azure Data Lake, Azure Data Factory i Azure HDInsight w celu wykonywania przetwarzania wsadowego i innych analiz.

Udostępniono nową witrynę sieci Web z historiami klientów

Hostowana na platformie Azure witryna sieci Web z historiami klientów zbiera wszystkie interesujące historie klientów z firmy Microsoft i całego świata w jednej atrakcyjnej wizualnie witrynie sieci Web. Jej funkcje to m.in. nowy wygląd i działanie, ulepszone tagowanie z najnowszymi możliwościami wyszukiwania oraz wysoka wydajność witryny, która umożliwia szybkie wyszukiwanie i błyskawiczny dostęp do historii. Te historie regularnie pojawiają się w sekcji Inspiracja naszego biuletynu, więc zapoznaj się z historią prezentowaną w tym miesiącu.

Większe możliwości

Opcje administracyjne usługi Azure Redis Cache

Seth Juarez w programie Azure Friday poznaje nowe opcje administracyjne usługi Azure Redis Cache, które umożliwiają testowanie aplikacji pod kątem odporności połączenia w razie awarii oraz planowanie aktualizacji usługi Azure Redis Cache. Obejrzyj teraz.

Strona filmu wideo dotyczącego usługi Azure Redis Cache

Obejrzyj teraz: Prezentacja otwierająca konferencję Microsoft Machine Learning and Data Science Summit

Obejrzyj prezentację Josepha Sirosha na konferencji Microsoft Machine Learning and Data Science Summit na żądanie. Joseph to wiceprezes działu Data Group odpowiedzialny za produkty firmy Microsoft z zakresu baz danych, danych big data i uczenia maszynowego. W swojej prezentacji przedstawia pięć rozwiązań dostarczanych przez inteligentną chmurę.

Dołącz do nas podczas jednej z 17 konferencji Microsoft Tech Summit odbywających się na całym świecie

Niezależnie od tego, czy jesteś ekspertem od chmury, czy dopiero zaczynasz, nauczysz się nowych technik i najlepszych rozwiązań bezpośrednio od czołowych inżynierów firmy Microsoft, którzy tworzą usługi w chmurze dla platformy Azure, usługi Office 365 i systemu Windows 10 oraz korzystają z nich. Wybieraj spośród ponad 70 sesji technicznych z zakresu platformy Azure i platformy hybrydowej dotyczących m.in. zabezpieczeń, sieci, danych, magazynu, tożsamości, środowiska mobilnego, infrastruktury chmury, zarządzania, podejścia DevOps i platformy aplikacji. Już dziś zarezerwuj miejsce w jednym z dziesięciu pierwszych miast.

Studio gier Gears of War przechodzi kompletną modernizację z pomocą działu IT firmy Microsoft

Niewielki zespół profesjonalistów IT firmy Microsoft zrobił dla gry Gears of War 4 to, co drużyna Delta zrobiła dla ludzkości. Nie, nie odparli ataku hord żyjących pod ziemią człowiekowatych gadów, ale na swój cichy, geekowaty sposób uratowali sytuację. Dowiedz się więcej na stronie IT Showcase.

Strona IT Showcase dotycząca Gears of War

Projektowanie rozwiązań platformy Microsoft Azure

Obejrzyj kurs edX na żądanie i rozszerz już posiadaną wiedzę na temat implementowania rozwiązań na platformie Azure, aby nauczyć się projektowania rozwiązań. Zespół ekspertów nauczy Cię identyfikowania kompromisów i podejmowania decyzji podczas projektowania publicznych i hybrydowych rozwiązań w chmurze. Ten kurs pomaga również przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego firmy Microsoft nr 70-534: Projektowanie rozwiązań platformy Microsoft Azure.

Cloud Cover: Service Fabric

W części 1 poznasz różne typy usług, modele programowania, narzędzia i usługi udostępniane przez usługę Azure Service Fabric, aby pomóc deweloperom w tworzeniu aplikacji w skali chmury. Uzyskasz odpowiedzi na pytania dotyczące planu pojemności, migrowania usługi w chmurze, zarządzania stanem i ogólnego zarządzania cyklem życia aplikacji. W częściach 2 i 3 szczegółowo zajmiemy się dwoma interesującymi tematami: integracją kontenerów i obsługą systemu Linux.

Strona filmu wideo Cloud Cover: Service Fabric

Może Cię zainteresować również odcinek dotyczący najlepszych rozwiązań w usłudze Azure App Service dla aplikacji w dużej skali.

Przygotowania do egzaminu 70-398: Planning for and Managing Devices in the Enterprise (Planowanie pod kątem urządzeń w przedsiębiorstwie i zarządzanie nimi)

Przygotowujesz się do egzaminu certyfikacyjnego 70-398? Obejrzyj ten kurs, aby przyspieszyć przygotowania do egzaminu dzięki informacjom przedstawianym przez starszych konsultantów firmy Microsoft ds. mobilności, którzy codziennie pracują z technologią Enterprise Mobility + Security. Wykonuj kolejne moduły egzaminu, pracuj z przykładowymi pytaniami i naucz się projektowania pod kątem tożsamości w chmurze/hybrydowej, ochrony i dostępu do urządzeń, dostępu zdalnego itp.

Rozrywka

Strona główna Cloudtweaks

*Komiks pochodzi ze strony www.cloudtweaks.com. Przedrukowano za zgodą.

Inspiracja

Państwowy urząd portowy w Australii modernizuje infrastrukturę IT w celu korzystania z usług w chmurze firmy Microsoft

Port Authority of New South Wales to australijska firma państwowa odpowiedzialna za komercyjne operacje morskie w wielu portach na wschodnim wybrzeżu kraju. Po częściowej prywatyzacji i późniejszych fuzjach portów firma Port Authority zdecydowała się migrować środowiska projektowe i odzyskiwania po awarii na platformę Azure w celu skorzystania z możliwości pakietu Microsoft Operations Management Suite w zakresie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania lokacji.

Dowiedz się więcej

Zwiększone możliwości

Partnerzy

Zaawansowana ochrona platformy Azure przed zagrożeniami

Migrowanie do chmury Azure nie powinno się wiązać z wyzwaniami w zakresie zabezpieczeń. Funkcje zabezpieczeń chmury i ujednoliconego zarządzania produktu Check Point vSEC zapewniają kompleksową zaporę i wiodącą w branży ochronę przed zagrożeniami w chmurze Azure. Produkt vSEC chroni wszystkie elementy zawartości w chmurze Azure przed zagrożeniami cybernetycznymi, wykorzystaniem luk typu zero day i złośliwym oprogramowaniem. Wypróbuj go bezpłatnie przez 30 dni.

Odwiedź stronę Marketplace

Azure Marketplace

Polecane: Firma TIBCO umożliwia klientom rozszerzenie swoich lokalnych obciążeń DataSynapse GridServer na platformę Azure

Szybko zbliża się wejście w życie nowych regulacji dotyczących dużych międzynarodowych banków, w tym m.in. Basel III, RWA, FRTB i Dodd-Frank. Klienci platformy TIBCO DataSynapse GridServer mogą dynamicznie przydzielać zasoby na platformie Azure w zależności od tego, jak pilne jest dane zadanie obliczeniowe, umożliwiając tej platformie zarządzanie przeciążeniami sieci, umowami dotyczącymi poziomu usług (SLA, service-level agreement) i wieloma innymi czynnikami.

Odwiedź stronę Marketplace

Nowość: Zarządzanie zabezpieczeniami firmy ESET w chmurze

Maszyna wirtualna ESET Remote Administrator 6 dla platformy Azure umożliwia zarządzanie rozwiązaniami zabezpieczającymi firmy ESET w chmurze za pomocą pojedynczej konsoli. ESET Remote Administrator to pojedyncza konsola zaprojektowana do zarządzania szerokim portfolio rozwiązań zabezpieczających firmy ESET dla komputerów stacjonarnych, serwerów i urządzeń przenośnych. Dzięki interakcyjnemu pulpitowi nawigacyjnemu udostępnia zoptymalizowane środowiska użytkowników organizacjom różnych wielkości.

Odwiedź stronę Marketplace

Nowość: Ogłaszamy przełomowe odzyskiwanie po awarii dla platformy Azure

Szukasz rozwiązania klasy korporacyjnej zapewniającego ciągłość działania i odzyskiwanie po awarii dla platformy Azure? Zerto, pionierska firma w branży odporności systemów IT, udostępnia nagradzane oprogramowanie służące do zapewniania ciągłości działania i odzyskiwania po awarii. Klienci firmy Zerto osiągają cele punktu odzyskiwania w wysokości kilku sekund i cele czasu odzyskiwania w wysokości kilku minut, a dodatkowo korzystają z możliwości organizowania klasy korporacyjnej, bardzo wysokiej wydajności i solidnego raportowania dotyczącego zgodności. Obejrzyj seminarium internetowe.

Odwiedź stronę Marketplace

Komentarz redakcji

Witamy.

Jedną z rzeczy, które najbardziej lubię w firmie Microsoft, jest ogrom doświadczeń i różnorodność nowych projektów. (Przy tak wielu wydaniach i ogłoszeniach ciężko jest skrócić comiesięczny biuletyn). Czy wiesz, że firma Microsoft zatrudnia osoby z doświadczeniem w dziedzinach biologii i badań medycznych? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak używamy technologii, w tym platformy Azure, do badań nad rozwiązaniem problemu raka.

Dawniej pracowałam w firmie Adobe i cieszę się, że na konferencji Ignite zostanie ogłoszone nasze nowe partnerstwo.

Miwa