Biuletyn systemu Azure

Możesz na bieżąco uzyskiwać informacje o najnowszych funkcjach platformy Azure oraz związanych z nią wydarzeniach i działaniach społecznościowych. Przejrzyj wcześniejsze biuletyny lub rozpocznij subskrypcję, aby najnowsze wiadomości dotyczące platformy Azure były dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej.

Subskrybuj

Dostęp do informacji

Zapisywanie się na kartach historii dzięki chmurze firmy Microsoft

Niedawno zespół North American Eagle (NAE) ponownie wdrożył witrynę landspeed.com przy użyciu usług Azure Cloud Services i usługi Microsoft Power BI w celu skrócenia czasu uzyskiwania szczegółowych danych. Ponadto zaimplementował on usługę Microsoft Office 365, aby usprawnić współpracę zespołu i komunikację ze sponsorami. Następnym krokiem w historycznej podróży zespołu NAE będzie próba Jessi Combs zostania najszybszą kobietą na świecie. Obejrzyj wideo.

Usługa Power BI jest ogólnie dostępna

Wraz z ogólnym udostępnieniem usługi Power BI wprowadzono wiele nowych funkcji. Należą do nich najważniejsze aktualizacje do narzędzia Power BI Desktop (obecnie dostępnego pod nazwą Projektant usługi Power BI), elementy wizualne typu „open source”, aplikacja Power BI dla systemu Android i ulepszenia funkcji tworzenia zawartości. Aby dowiedzieć się, jakie inne funkcje są dostępne, zapoznaj się z blogiem dotyczącym usługi Power BI, a następnie utwórz bezpłatne konto. Umożliwi to uzyskiwanie odpowiedzi na pytania w społeczności usługi Power BI.

Pakiet Cortana Analytics zostanie udostępniony w późniejszej części tego roku

Pakiet Cortana Analytics udostępnia funkcje obsługi danych big data i zaawansowane funkcje analiz ułatwiające przedsiębiorstwom podejmowanie przemyślanych działań na podstawie danych. Obsługuje on podstawowe scenariusze analiz, takie jak zalecenia w czasie rzeczywistym, prognozowanie zmienności klientów, wykrywanie oszustw, konserwacja zapobiegawcza i nie tylko. Pakiet Cortana Analytics zostanie udostępniony w późniejszej części tego roku, ale można wypróbować wiele z jego usług, które są już dostępne, w tym Azure Machine Learning, Azure HDInsight i Azure Stream Analytics. Więcej informacji można znaleźć w blogu dotyczącym platformy Azure.

Platforma Apache Spark dla usługi Azure HDInsight w publicznej wersji zapoznawczej

Platforma Apache Spark dla usługi Azure HDInsight umożliwia szybkie i łatwe przeprowadzanie interakcyjnej analizy dużych zestawów danych. Jest to projekt typu „open source” należący do ekosystemu Apache, który umożliwia uruchamianie aplikacji do analizy danych na dużą skalę w pamięci. Dzięki temu platforma Spark zapewnia do 100 razy szybsze wykonywanie zapytań niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań do obsługi danych big data oraz wspólny model wykonywania dla różnych zadań, takich jak procesy ETL (extract-transform-load), zapytania wsadowe, zapytania interakcyjne, przesyłanie strumieniowe w czasie rzeczywistym, uczenie maszynowe i przetwarzanie wykresów danych przechowywanych w usłudze Azure Storage. Platforma Azure ułatwia szybkie i ekonomiczne wdrażanie platformy Spark bez konieczności zakupu sprzętu i konfiguracji oprogramowania. Ponadto platforma Spark jest zintegrowana z popularnymi narzędziami do analizy biznesowej innych firm, takimi jak usługa Microsoft Power BI, oraz notesami typu „open source”.

Usługa Azure Data Catalog w publicznej wersji zapoznawczej

Azure Data Catalog to w pełni zarządzana usługa platformy Azure i wykaz metadanych dla całego przedsiębiorstwa do samodzielnego odnajdowania źródeł danych. Usługa Wykaz danych umożliwia indeksowanie i przechowywanie zarejestrowanych źródeł danych oraz ułatwia uzyskiwanie do nich dostępu, co ułatwia odnajdowanie źródeł danych. Służy ona do zniwelowania dystansu między osobami szukającymi informacji i osobami, które te informacje tworzą. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę z dokumentacją usługi Azure Data Catalog.

Usługa Azure Key Vault jest ogólnie dostępna

Usługa Azure Key Vault, która jest dostępna we wszystkich regionach (oprócz Australii), oferuje deweloperom zawartości w chmurze łatwe i niedrogie rozwiązanie do ochrony kluczy oraz innych informacji tajnych przy użyciu sprzętowych modułów zabezpieczeń. Usługa Key Vault umożliwia centralne zarządzanie kluczami i kluczami tajnymi przez przeniesienie ich poza zagrożone lokalizacje, takie jak kod źródłowy i pliki tekstowe. Dzięki temu możesz udzielać aplikacjom dostępu podlegającego inspekcji do tych kluczy i kluczy tajnych na określonych przez Ciebie warunkach. Usługa Key Vault umożliwia zarządzanie pełnym cyklem życia kluczy i kluczy tajnych w celu zapewnienia i utrzymania zgodności z przepisami.

Program Azure Active Directory Connect jest ogólnie dostępny

Program Azure Active Directory Connect to proste i szybkie narzędzie do łączenia usług Active Directory i Azure Active Directory za pomocą kilku kliknięć. Ułatwia on synchronizowanie najważniejszych danych ze środowisk z jednym lasem lub wieloma lasami oraz umożliwia logowanie jednokrotne w usłudze Office 365 i tysiącach innych aplikacji SaaS za pośrednictwem synchronizacji lub federacji haseł z Usługami federacyjnymi Active Directory. Organizacje, które korzystają już z narzędzia Azure Active Directory Sync lub DirSync, mogą korzystać z zalet programu Azure Active Directory Connect po przeprowadzeniu uaktualnienia obsługiwanych konfiguracji w formie migracji lub uaktualnienia w miejscu.

Usługa Azure Application Gateway jest ogólnie dostępna

Usługa Azure Application Gateway ułatwia tworzenie aplikacji o wysokiej skalowalności i dostępności przy użyciu równoważenia obciążenia i kontroli dostarczania na poziomie aplikacji (HTTP/HTTPS). Ponadto oferuje ona funkcje odciążania protokołu SSL i umożliwia projektowanie niestandardowych rozwiązań na podstawie koligacji plików cookie.

Usługa Azure Batch jest ogólnie dostępna

Usługa Azure Batch ułatwia uruchamianie równoległych obciążeń w dużej skali i obciążeń obliczeniowych o wysokiej wydajności na platformie Azure. W ramach tej wersji funkcje planowania usługi Batch będą dostępne w warstwie Bezpłatna. Użytkownicy płacą tylko za użycie maszyn wirtualnych. Nie są naliczane dodatkowe opłaty za korzystanie z usługi Batch. Usługa Batch umożliwia deweloperom skalowanie obciążeń równoległych, zarządzanie wykonywaniem zadań w kolejce oraz zapewnienie obsługi dla aplikacji w celu odciążenia zadań obliczeniowych w chmurze. Dzięki usłudze Batch użytkownicy mogą uruchamiać te aplikacje na żądanie w skali bez konieczności konfigurowania klastra, maszyn wirtualnych i harmonogramu zadań ani zarządzania nimi. Usługa Batch zarządza wdrażaniem maszyn wirtualnych, skalowaniem automatycznym i odzyskiwaniem po awarii. Można jej też użyć w ramach przepływu pracy oraz do udostępniania aplikacji samoobsługowych jako usługi.

Azure SQL Data Warehouse w ograniczonej publicznej wersji zapoznawczej

Azure SQL Data Warehouse to w pełni zarządzana i elastyczna usługa magazynu danych kolumnowych mogąca pomieścić petabajty danych, która jest w pełni zgodna i zintegrowana z ekosystemem programu Microsoft SQL Server. Jest to pierwsza usługa magazynu danych w chmurze, która pozwala klientom w ciągu sekund skalować wydajność obliczeniową w górę i w dół. Usługa SQL Data Warehouse umożliwia niezależne skalowanie magazynu i mocy obliczeniowej, dzięki czemu klienci płacą tylko za potrzebne im zapytania. Usługa SQL Data Warehouse, utworzona na podstawie środowiska SQL Server, umożliwia dostęp do dużego ekosystemu narzędzi magazynu danych, które obsługują scenariusze ładowania, przekształcania i wizualizowania danych oraz scenariusze analityczne — obejmuje to m.in. usługi Microsoft Power BI, Azure HDInsight, Azure Machine Learning i Azure Data Factory.

Zmieniono nazwę poziomu wydajności Premium P3 dla usługi Azure SQL Database

Coraz więcej klientów tworzy zaawansowane aplikacje na platformie Azure przy użyciu usługi Azure SQL Database. Generuje to duże zapotrzebowanie na dodatkowe funkcje umożliwiające skalowanie wydajności i rozmiaru bazy danych. W nadchodzących miesiącach ogłosimy nowe poziomy wydajności, które będą obsługiwać większe rozmiary baz danych i większą szczegółowość. Ponadto w celu przygotowania się do tych zmian i zapewnienia większej elastyczności 24 lipca 2015 zmieniliśmy nazwę poziomu wydajności P3 na P6. Nie ma to wpływu na koszt baz danych i usługi. Jeśli tworzysz lub przypisujesz poziomy wydajności w kodzie albo skryptach, odwiedź stronę z dokumentacją dotyczącą tworzenia bazy danych.

Aktualizacja usługi Azure SQL Database jest ogólnie dostępna w Australii

Od 1 lipca 2015 najnowsze aktualizacje serwera usługi Azure SQL Database są ogólnie dostępne w Australii. Aktualizacja usługi SQL Database zapewnia niemal pełną zgodność z aparatem środowiska SQL Server. Najnowsze ulepszenia usprawniają migrację aplikacji środowiska SQL Server do usługi SQL Database i umożliwiają niezawodne przetwarzanie dużych obciążeń baz danych. Wszystkie subskrypcje i bazy danych utworzone w Australii w okresie publicznej wersji zapoznawczej będą oferowane w cenie wersji ogólnie dostępnej od 1 sierpnia 2015.

Usługa Encoding w wersji Premium dla usługi Azure Media Services jest ogólnie dostępna

Kodowanie (Encoding) w wersji Premium dla usługi Azure Media Services umożliwia klientom korzystanie ze zautomatyzowanej logiki podejmowania decyzji, która dostosowuje się do różnych danych wejściowych. Ponadto kodowanie w wersji Premium obsługuje formaty plików wyjściowych współtworzenia zawartości, takie jak MXF, dodatkowe kodery-dekodery wejściowe i wyjściowe, w tym Avid DNxHD, wyższą rozdzielczość wyjściową (do 4K w formacie AVC) oraz podpisy i nie tylko. Więcej informacji o dodatkowych możliwościach można znaleźć we wpisie w blogu Wprowadzenie kodowania (Encoding) w wersji Premium w usłudze Azure Media Services.

Nowe regiony usługi Azure Search są ogólnie dostępne

Ogłosiliśmy ogólne udostępnienie 3 nowych regionów usługi Azure Search: Brazylia Południowa, Australia Wschodnia i Japonia Zachodnia. Dzięki temu usługa Azure Search jest dostępna w 11 regionach. Azure Search to rozwiązanie do wyszukiwania oferowane jako usługa, która służy do opracowywania aplikacji sieci Web i aplikacji mobilnych oraz ułatwia skonfigurowanie własnego indeksu wyszukiwania i zarządzanie nim. Funkcja wyszukiwania jest używana w wielu aplikacjach jako główny wzorzec interakcji do zastosowania przez użytkowników. Ci użytkownicy oczekują dużej szybkości. Nowe aplikacje uruchamiane w nowych regionach mogą zapewniać jeszcze mniejsze opóźnienie.

Obsługa zdalnego bezpośredniego dostępu do pamięci systemu Linux na platformie Azure

Technologia zdalnego bezpośredniego dostępu do pamięci (RDMA) systemu Linux jest już obsługiwana, dzięki czemu naukowcy i inżynierowie mogą rozwiązywać złożone problemy przy użyciu symulacji na platformie Azure. Technologia RDMA umożliwia maszynom wirtualnym A8 i A9 z systemem Linux bezpośrednią komunikację przez sieć InfiniBand. Pozwala to na szybszą komunikację między maszynami wirtualnymi przy małym opóźnieniu w przypadku obciążeń równoległych i aplikacji korzystających ze stosu interfejsu MPI (Message Passing Interface). Ta wersja obsługuje interfejs Intel MPI. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę z dokumentacją dotyczącą konfigurowania klastra RDMA systemu Linux w celu uruchamiania aplikacji MPI.

Obsługa pakietu HPC Pack w systemie Linux

Jest już dostępna aktualizacja Update 2 dla pakietu HPC Pack 2012 R2. Ta aktualizacja zapewnia obsługę pakietu HPC Pack na maszynach wirtualnych systemu Linux uruchamianych na platformie Azure. Klienci korzystający z klastrów obliczeniowych o wysokiej wydajności w systemie Linux mogą teraz używać funkcji zarządzania, wdrażania i planowania pakietu HPC Pack. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej aktualizacji, odwiedź stronę Microsoft HPC Pack (Windows HPC Server).

Dodatkowe funkcje w witrynie Azure Marketplace

Podczas konferencji Microsoft Worldwide Partner Conference 2015, która odbyła się w tym miesiącu, w witrynie Azure Marketplace wprowadzono usługi dla deweloperów, aplikacje kontenerów z usługi Docker Hub oraz większe możliwości wdrażania ofert z wieloma maszynami wirtualnymi. Usługi dla deweloperów i aplikacje kontenerów to dwie nowe kategorie w witrynie Marketplace, które obejmują dodatkowe narzędzia i funkcje poza platformą Azure. Usprawniają one opracowywanie aplikacji i ułatwiają deweloperom zwiększenie wydajności podczas korzystania z platformy Azure. Ponadto dodaliśmy większe możliwości wdrażania klastrowanych maszyn wirtualnych w witrynie Marketplace. Teraz klienci mogą łatwiej niż kiedykolwiek wdrażać oferty o wysokiej dostępności za pomocą kilku kliknięć. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź witrynę Marketplace.

Większe możliwości

Strumieniowe przesyłanie dzienników funkcji Azure Web Apps

Scott Hanselman, prowadzący program Azure Friday, omawia funkcję Web Apps w usłudze App Service. Wyjaśnia m.in., jak monitorować aplikacje sieci Web uruchamiane na platformie Azure za pomocą strumieniowego przesyłania dzienników. Obejrzyj teraz.

Cloud Cover: Logic Apps

Funkcja Logic Apps w usłudze App Service udostępnia wspólną platformę do tworzenia różnego rodzaju aplikacji. W tym odcinku przedstawiono, jak połączyć różne interfejsy API i aplikacje interfejsów API w ramach przepływów logicznych.

 

Warto również obejrzeć odcinek dotyczący usługi Azure API Management, w którym omówiono nowe funkcje Premium, w tym możliwość wdrażania serwerów proxy w wielu regionach, obsługę sieci VPN i integrację z usługą Azure Active Directory.

Zapoznawanie się z mikrousługami w aparacie Docker i na platformie Azure

Obejrzyj ten kurs dostępny na żądanie, aby poznać przyszłość architektury aplikacji. Dowiesz się też, dlaczego mikrousługi są niezwykle ważne dla infrastruktury DevOps i ciągłego dostarczania. Z tego szczegółowego omówienia całkowicie nowej metody projektowania dowiesz się, jak zaktualizować witrynę w ciągu milisekund. Ponadto uzyskasz praktyczne wskazówki i poznasz rzeczywiste przykłady, które będą przydatne zarówno podczas tworzenia witryny od podstaw, jak i dostosowywania istniejącej witryny.

Debunking Azure Myths: obalanie mitu, że platforma Azure nie umożliwia skalowania dużych i złożonych obciążeń

Może się wydawać, że wdrażanie dużych i złożonych obciążeń na platformie Azure może być powolne i uciążliwe. Rick Claus, starszy propagator techniczny, i Mahesh Thiagarajan, starszy kierownik projektu usługi Azure IaaS, zaprzeczają temu w ramach omówienia najnowszej aktualizacji usługi Azure Resource Manager i nowego modelu szablonu oraz wpływu tych elementów na wdrażanie złożonych obciążeń. Obejrzyj teraz.

Windows Azure Pack: szybkie rozpoczynanie korzystania z usługi IaaS

Informatycymogą dowiedzieć się, jak pakiet Windows Azure Pack oferuje możliwości chmury w centrum danych. Obejrzyj to szkolenie umożliwiające szybkie rozpoczęcie pracy, aby poznać samoobsługowe i zautomatyzowane korzystanie z ról maszyn wirtualnych, sieci wirtualnych, chmur i serwera SQL w połączeniu z integracją programów System Center i rozwiązań innych firm.

Blog programu Chef: modernizowanie systemu informatycznego przy użyciu programu Chef i platformy Azure

kCure to innowacyjny deweloper internetowych aplikacji e-discovery, który przeprowadza gruntowną modernizację systemu informatycznego przez przejście do platformy Azure oraz zautomatyzowanie migracji i infrastruktury chmury przy użyciu programu Chef. Dowiedz się więcej na temat tego, jak znaleziono najsłabsze punkty i rozwiązania umożliwiające zwiększenie szybkości działania. 

Data Exposed: dane czasowe w programie SQL Server 2016

Borko Novakovic przybył do Redmond z Belgradu, aby omówić nową technologię danych czasowych, którą wprowadzono w programie SQL Server 2016. Dane czasowe w programie SQL Server upraszczają obsługę danych w różnym czasie przez umożliwienie przeglądania trendów danych, typów zmian danych i ogólnej ewolucji danych w bazie danych. Obejrzyj teraz.

Obejrzyj też te odcinki programu Data Exposed:

SQL Server 2016 AlwaysOn: uzyskaj informacje na temat ciekawych ulepszeń tej funkcji.

SQL Server Stretch Database:uzyskaj informacje na temat możliwości rozszerzenia tabeli na platformę Azure.

Replikacja transakcyjna bazy danych SQL:sprawdź tę nową funkcję programu SQL Server 2016.

Weź udział w następnym bezpłatnym seminarium internetowym poświęconym mobilności w przedsiębiorstwie

Zarządzanie mobilnością w przedsiębiorstwie to gorący temat wśród informatyków. Częstym problemem jest zapewnienie użytkownikom mobilnego dostępu i zabezpieczenie systemów informatycznych. W ramach następnego seminarium internetowego pokażemy niektóre nowe rozwiązania zabezpieczeń firmy Microsoft, dzięki którym systemy informatyczne mogą oferować większy wybór urządzeń, chronić dane firmowe oraz zapewniać bezpieczny dostęp z dowolnego miejsca. Przedstawiono na nim również funkcje zabezpieczeń usług Azure RemoteApp, Multi-Factor Authentication i Azure Rights Management. Sprawdź to i inne seminaria.

Rozrywka

*Źródło: http://cloudtweaks.com/. Przedrukowano za zgodą.

Inspiracja

Firma Sphere 3D udostępnia funkcje pulpitu wirtualnego ponad milionowi uczniów

Firma Sphere 3D ukryła złożoność wirtualizacji w bardzo prostym interfejsie użytkownika, dzięki czemu można uzyskiwać dostęp do informacji w dowolnym miejscu i czasie. Niedawno firma Sphere 3D udostępniła w regionie obejmującym ponad milion uczniów funkcję sprawdzania wiedzy dostępną na żądanie w chmurze. Rozwiązanie oparte na platformie Azure udostępnia uczniom funkcje pulpitu wirtualnego, które zwiększają możliwości dostarczania i wydajność w chmurze w ramach modelu użycia. Dzięki temu uczniowie mają dostęp do technologii potrzebnej im do nauki.

Dowiedz się więcej

Firma Rediker Software pomaga uczniom w odnoszeniu sukcesów i zwiększeniu efektywności

Firma Rediker Software oferuje kompletne rozwiązanie do obsługi informacji o uczniach oparte całkowicie na platformie Azure. Pozwala ono zwiększyć efektywność dzięki funkcjom zarządzania danymi uczniów i narzędziom pomocniczym do zarządzania księgowością, informacjami o zdrowiu i danymi stołówki. Skalując rozwiązanie na platformie Azure, firma Rediker Software mogła szybko spełnić wymagania ponad miliona uczniów i rodziców.

Dowiedz się więcej

Zwiększ swoje możliwości

Odwiedź witrynę Marketplace

Partnerzy

Proste i wydajne odzyskiwanie po awarii przy użyciu usługi Azure Site Recovery oraz rozwiązania NetApp Private Storage (NPS) dla platformy Azure

Używając chmury hybrydowej na potrzeby odzyskiwania po awarii, można obniżyć koszty i płacić za zasoby obliczeniowe w lokalizacjach zdalnych tylko wtedy, gdy są potrzebne. Zgodnie z ogłoszeniami podczas konferencji Microsoft Ignite klienci firm NetApp i Microsoft mogą zwiększyć możliwości odzyskiwania sprawności po awarii przy użyciu usługi Azure Site Recovery dzięki replikacji sieci SAN i rozwiązaniu NPS dla platformy Azure. Przywracanie maszyn wirtualnych i wznawianie ich działania można przeprowadzić w ciągu kilku minut przez przeniesienie danych i maszyn wirtualnych między serwerami funkcji Hyper-V w jednej witrynie oraz między wieloma dodatkowymi witrynami i rozwiązaniami, w tym w chmurze hybrydowej, przy użyciu rozwiązania NPS dla platformy Azure. Usługa Site Recovery i rozwiązanie NPS dla platformy Azure umożliwiają klientom zautomatyzowanie odzyskiwania po awarii przy użyciu programu System Center, usługi Site Recovery i rozwiązania NetApp, skrócenie czasu replikacji między witrynami przy użyciu usługi Site Recovery i replikacji za pomocą technologii NetApp SnapMirror oraz zmniejszenie użycia sieci i obniżenie kosztów magazynowania. Możesz obniżyć cele odzyskiwania i spełniać cele punktów odzyskiwania zgodnie z umową SLA. 

Dowiedz się więcej | Obejrzyj wideo

Azure Marketplace

Polecane: szybsza migracja do usługi Office 365 dzięki nowemu trybowi Azure Turbo w pakiecie Dell Migration Suite dla programu SharePoint

Firma Dell Software ogłosiła wprowadzenie pełnej obsługi nowego interfejsu API migracji usługi SharePoint Online z nową funkcją Azure Turbo w pakiecie Dell Migration Suite dla programu SharePoint. Klienci platformy Azure mogą teraz korzystać z szybkości interfejsu API migracji usługi SharePoint Online, aby skrócić czas importowania dużej zawartości do usług Office 365 i OneDrive dla Firm oraz uniknąć opóźnienia działania usług dla użytkowników końcowych. Pobierz pakiet Migration Suite dla programu SharePoint z witryny Marketplace i wypróbuj go już dzisiaj.

Odwiedź stronę Marketplace

Nowość: platformy CloudBees Jenkins i Azure pomagają w szybszym dostarczaniu aplikacji

Platforma CloudBees Jenkins dla platformy Azure, oparta na rozwiązaniu Jenkins, ułatwia zespołom DevOps dostosowywanie integracji ciągłej i ciągłego dostarczania aplikacji platformy Azure, co pozwala na szybsze dostarczanie oprogramowania. Uzyskując dostęp do platformy CloudBees Jenkins w witrynie Marketplace, zespoły DevOps mogą łatwiej inicjować obsługę infrastruktury integracji ciągłej i ciągłego dostarczania dzięki elastyczności platformy Azure. CloudBees Jenkins to oparta na rozwiązaniu Jenkins sprawdzona i kompletna platforma dla przedsiębiorstw umożliwiająca implementowanie integracji ciągłej i ciągłego dostarczania. Stanowi ona rozszerzenie rozwiązania Jenkins typu „open source” o kluczowe funkcje dla przedsiębiorstw opracowane przez firmę CloudBees wymagane w najważniejszych środowiskach informatycznych. Rozszerzają one możliwości rozwiązania Jenkins typu „open source” przez zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, dostępności, odporności, analiz, wydajności oraz możliwości tworzenia, wykonywania i wizualnego monitorowania rzeczywistych potoków ciągłego dostarczania.

Odwiedź stronę Marketplace

Przekaż nam swoją opinię na temat tego biuletynu, wypełniając krótką ankietę.