Azure — wydarzenia

Sprawdź, co się dzieje w Twoim regionie

To wydarzenie zakończyło się

Visual Studio 2017 リリース -最新アプリケーション開発の今-

2017年3月17日に「Visual Studio 2017 リリース -最新アプリケーション開発の今-」を開催します。

3月7日(太平洋標準時)に開発プラットフォーム Visual Studio の最新バージョンである Visual Studio 2017 がリリースされます。Any Developer, Any App, and Any Platform としてあらゆる開発者のためのプラットフォームとして更に進化しました。インストールの高速化や、起動・実行が軽量高速化され、コーディングに集中できる各種新機能、クロス プラットフォーム開発機能 Xamarin も進化し、Visual Studio Team Services は DevOps の機能も更に強化されました。この Visual Studio 2017 について豊富なデモを交えて皆様に役にたつ今の最高の開発プラットフォームをご紹介します。

Gdzie: 東京都 港区, Japonia
Czas: Fri, 17 Mar 2017 04:30:00 GMT

Fri, 17 Mar 2017 04:30:00 GMT (UTC)

Bezpłatne konto

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej