Gebruiksvoorwaarden Microsoft Azure-website

Voor het laatst bijgewerkt: maart 2016

Instemming met de gebruiksvoorwaarden

Voor de Website-diensten (zoals gedefinieerd in het volgende artikel) die Microsoft aan u levert op deze Azure-website (“Website”) gelden de volgende Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”). Microsoft behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. U vindt de nieuwste versie van deze Gebruiksvoorwaarden door te klikken op de gelijknamige koppeling op de pagina´s van de Azure-website.

Beschrijving van de website-diensten.

Op deze Website verschaft Microsoft u toegang tot diverse informatiebronnen, mogelijk met inbegrip van upload- en downloadgebieden, communicatiefora en informatie, en beperkte Azure-diensten zoals hieronder wordt beschreven (tezamen de “Website-diensten”). Op de Website-diensten, met inbegrip van eventuele updates, uitbreidingen, nieuwe functionaliteit, en/of de toevoeging van nieuwe webmogelijkheden zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden niet voor het gebruik van het Azure-clouddienstenplatform of de functies daarvan (met inbegrip van het Microsoft Azure classic portal), waarvoor de overeenkomst van toepassing is op grond waarvan u de diensten hebt aangeschaft. Als beperkte uitzondering op het voorgaande geldt dat deze Gebruiksvoorwaarden wel van toepassing zijn op de beperkte Azure-diensten die u zonder abonnement kunt gebruiken, indien u niet in het bezit bent van een Azure-abonnement.

Privacy en de bescherming van persoonlijke gegevens

Zie de informatie in de Privacyverklaring voor Microsoft.com met betrekking tot de verzameling en het gebruik van uw gegevens.

Software beschikbaar op deze website

Software die via download verkrijgbaar wordt gesteld via de Website-diensten (“Software”) is het auteursrechtelijke eigendom van Microsoft en/of haar leveranciers. Het gebruik van de Software is onderworpen aan de licentievoorwaarden, indien van toepassing, die bij de Software zijn verstrekt of in de Software zijn opgenomen (“Gebruiksrechtovereenkomst”). De eindgebruiker is niet gerechtigd Software die wordt vergezeld van een Gebruiksrechtovereenkomst of waarin een Gebruiksrechtovereenkomst is opgenomen te installeren, tenzij deze eerst instemt met de bepalingen van de Gebruiksrechtovereenkomst. De Software mag uitsluitend worden gedownload voor gebruik door eindgebruikers in overeenstemming met de bepalingen van de Gebruiksrechtovereenkomst. Reproductie en herdistributie van de Software niet in overeenstemming met de Gebruiksrechtovereenkomst is uitdrukkelijk verboden.

Op deze website gepubliceerd materiaal

Alle materialen, met inbegrip van software, Help-onderwerpen, artikelen, datasheets, video´s en Veelgestelde Vragen (tezamen “Materialen”) die beschikbaar zijn gesteld in het kader van de Website-diensten, zijn het auteursrechtelijk beschermde werk van Microsoft of haar leveranciers. Uw gebruik van deze Materialen is onderworpen aan een van twee sets van licentievoorwaarden; indien u een licentie krijgt voorgelegd voor de Materialen, gelden de bepalingen van deze licentie; indien geen licentie wordt voorgelegd, gelden deze bepalingen. Alle overige rechten met betrekking tot de Materialen die niet uitdrukkelijk worden verleend in deze licentievoorwaarden worden voorbehouden door Microsoft. Bij het gebruik van de Materialen is het volgende niet toegestaan:

 • Auteursrechtaanduidingen verwijderen, wijzigen of saboteren;
 • De Materialen distribueren aan derden, inclusief door plaatsing van de Materialen op een netwerkcomputer voor toegang door andere computers binnen het netwerk, of de Materialen uitzenden via de media; of
 • Wijzigingen aanbrengen in de Materialen.

Onder de hierboven genoemde Materialen vallen niet het ontwerp of de lay-out van de Website of van andere websites die in het bezit zijn van Microsoft, die door Microsoft worden geëxploiteerd of beheerd of waarvoor Microsoft een licentie heeft. De onderdelen van Microsoft-websites zijn beschermd door wetgeving inzake trade dress, merkrecht, de wet op oneerlijke concurrentie en door andere wetten, en mogen niet volledig of gedeeltelijk worden verveelvoudigd of nagemaakt. Er mag geen logo, afbeelding of geluid van een Microsoft-website worden verveelvoudigd of opnieuw worden doorgegeven, tenzij Microsoft hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Microsoft is mogelijk in het bezit van octrooien, octrooiaanvragen, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van de Materialen. Door de Materialen aan u ter hand te stellen, verleent Microsoft u geen enkele licentie met betrekking van deze octrooien, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, tenzij Microsoft dat uitdrukkelijk schriftelijk doet.

Sommige Materialen die beschikbaar zijn in het kader van de Website-diensten worden door derden aan u in licentie gegeven. Microsoft verleent u geen aanvullende rechten (expliciet of impliciet) voor dergelijke Materialen van derden.

Microsoft maakt geen aanspraak op eigendomsrechten met betrekking tot materialen die u levert aan Microsoft (met inbegrip van feedback en opmerkingen) of die u publiceert, uploadt, invoert of instuurt op/naar Website-diensten die toegankelijk zijn voor het algemene publiek, of voor de leden van enige publieke groep of privé-groep (tezamen “Bijdragen”). Door uw Bijdragen in te sturen, te uploaden, in te voeren, aan te leveren of in te dienen verleent u Microsoft, haar gelieerde ondernemingen en benodigde sublicentienemers toestemming uw Bijdrage te gebruiken in verband met de uitvoering van hun internetactiviteiten (inclusief alle Microsoft-diensten), waaronder zonder beperking begrepen, het recht tot: uw Bijdrage te kopiëren, te distribueren, door te geven, publiekelijk weer te geven, publiekelijk uit te voeren, te reproduceren, te bewerken, te vertalen en opnieuw in te delen; uw naam te publiceren in verband met uw Bijdrage; evenals deze rechten in sublicentie te geven aan enige leverancier van de Website-diensten.

Afwijzing van aansprakelijkheid

MICROSOFT EN HAAR LEVERANCIERS DOEN GEEN TOEZEGGINGEN BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID VAN DE INFORMATIE IN DE MATERIALEN EN DE BIJBEHORENDE GRAFISCHE ELEMENTEN DIE WORDEN GEPUBLICEERD ALS ONDERDEEL VAN DE WEBSITE-DIENSTEN VOOR WELK DOELEINDE DAN OOK. ALLE DERGELIJKE MATERIALEN EN VERWANTE GRAFISCHE ELEMENTEN, ALSMEDE DE WEBSITE-DIENSTEN, WORDEN IN DE HUIDIGE STAAT AANGEBODEN, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. MICROSOFT EN HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT HET VOORGAANDE, MET INBEGRIP VAN ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN HET NIET INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE INFORMATIE, VAN DE HAND. HET IS MOGELIJK DAT DE VIA DE WEBSITE GEPUBLICEERDE MATERIALEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN TECHNISCHE ONVOLKOMENHEDEN OF DRUKFOUTEN BEVATTEN. ZO NU EN DAN WORDEN WIJZIGINGEN AANGEBRACHT IN DE INFORMATIE HIERIN. MICROSOFT EN HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN IN DE HIERIN BESCHREVEN WEBSITE-DIENSTEN EN/OF PROGRAMMA'S AANBRENGEN.

IN GEEN GEVAL ZIJN MICROSOFT OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERHINDERING TOT GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF GEDERFDE WINST, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE WEBSITE-DIENSTEN, LEVERING OF HET NIET LEVEREN VAN WEBSITE-DIENSTEN, OF VIA DE WEBSITE-DIENSTEN BESCHIKBARE INFORMATIE. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN MICROSOFT OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST BEPERKT ZICH TOT EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL USD 5,00.

Beleid ten aanzien van ongevraagd ingezonden ideeën

Microsoft, noch haar werknemers nemen ongevraagde suggesties aan of nemen deze in overweging. Onder deze bepaling valt elke suggestie voor nieuwe advertentiecampagnes, aanbiedingen, producten of technologieën, procedures, materialen, marketingplannen of productnamen. Stuur geen artwork, proefstukken, demo´s of andere ongevraagd ideeën naar Microsoft of iemand bij Microsoft. De enige doelstelling van dit beleid is het voorkomen van mogelijke misverstanden of geschillen wanneer producten of marketingstrategieën van Microsoft mogelijk lijken op suggesties die bij Microsoft werden ingediend. Als u Microsoft, ondanks ons verzoek dit niet te doen, toch ideeën of materiaal stuurt, dient u te begrijpen dat Microsoft niet garandeert dat uw ideeën of materiaal als vertrouwelijk of uw eigendom worden behandeld.

Ledenaccount, wachtwoord en beveiliging

Wanneer voor een van de Website-diensten een account moet worden geopend, moet u het registratieproces volledig doorlopen en ons de actuele, volledige en nauwkeurige gegevens verstrekken die op het toepasselijke registratieformulier worden gevraagd. U moet ook een wachtwoord en een gebruikersnaam kiezen. U bent geheel verantwoordelijk voor het in stand houden van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en alle overige niet-openbare accountgegevens. Verder bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die op uw account plaatsvinden. U stemt ermee in dat u Microsoft onmiddellijk op de hoogte stelt over enig gebruik van uw account door onbevoegden of enige andere beveiligingsinbreuk. Microsoft is niet aansprakelijk voor enig geleden verlies ten gevolge van gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of account door derden, ongeacht of dat met of zonder uw medeweten gebeurde. U kunt echter wel aansprakelijk worden gesteld voor verlies dat door Microsoft of een derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of account. U mag nooit het account van iemand anders gebruiken zonder toestemming van de eigenaar van het account.

Geen onrechtmatig of verboden gebruik

Als voorwaarde voor het gebruik van de Website-diensten, geldt dat u de Website-diensten voor geen enkel onrechtmatig doel gebruikt, noch voor enig doel dat in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden. U mag de Website-diensten op geen enkele wijze zodanig gebruiken dat enige Microsoft-server of enig met een Microsoft-server verbonden netwerk zou kunnen worden beschadigd, uitgeschakeld, overbelast of aangetast, of het ongestoord gebruik van de Website-diensten door andere partijen zou kunnen worden gehinderd, schade ondervindt of op welke wijze dan ook negatief wordt beïnvloed. U mag op geen enkele wijze proberen onbevoegd toegang te krijgen tot de Website-diensten, andere accounts, computersystemen of netwerken die in verbinding staan met enige Microsoft-server of met een van de Website-diensten, door middel van hacking, 'password mining' of op enige andere wijze. U mag op geen enkele wijze materiaal of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen dat niet speciaal voor de Website-diensten is bestemd.

Gebruik van communicatiediensten

De Website-diensten kunnen bericht- of communicatievoorzieningen bevatten waardoor u met anderen kunt communiceren of materialen of oplossingen kunt uitwisselen (elk apart een “Communicatiedienst”, tezamen de “Communicatiediensten”). U stemt ermee in deze Communicatiediensten uitsluitend te gebruiken voor het openbaar maken, verzenden en ontvangen van relevante berichten en materialen die, voor zover dit van toepassing is, verband houden met de desbetreffende Communicatiediensten. Indien u ervoor kiest met behulp van een Communicatiedienst materialen of oplossingen met anderen uit te wisselen, stemt u ermee in dat u een licentie geeft aan alle gebruikers van de Communicatiedienst, met inbegrip van het recht om deze materialen of oplossingen te gebruiken, te wijzigen en opnieuw in te zenden, en staat u Microsoft toe deze beschikbaar te stellen aan dergelijke gebruikers op een wijze en plaats naar eigen keuze. U mag de Communicatiediensten niet gebruiken voor:

 • Het gebruik van de Communicatiediensten in verband met enquêtes of prijsvragen (tenzij en voor zover deze worden aangeboden door Microsoft, onze partners of onze klanten via deze Website), piramideconstructies, ongewenste e-mail, spamming of dubbele of ongevraagde berichten (commercieel of overigens);
 • Het belasteren, misbruiken, lastigvallen, achtervolgen, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten van anderen (zoals het recht op privacy en met betrekking tot publiciteit).
 • Het publiceren, openbaar maken, uploaden, distribueren of verspreiden van ongepaste, (gods-)lasterlijke, obscene, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie.
 • Het uploaden of op andere wijze beschikbaar stellen van bestanden die afbeeldingen, foto's, software of ander materiaal bevatten die worden beschermd door wetten inzake intellectueel eigendom, inclusief, maar niet beperkt tot bijvoorbeeld wetten op het gebied van auteursrecht of merkrecht (of het recht op privacy of met betrekking tot publiciteit) tenzij u de rechten hierop in bezit of beheer hebt of alle benodigde toestemmingen hebt verkregen.
 • Het zodanig gebruik van materiaal of informatie, inclusief afbeeldingen of foto's, dat door deze Website-diensten beschikbaar wordt gesteld, dat inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, merkrechten, octrooien, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een partij.
 • Het uploaden van bestanden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, time bombs, cancelbots, beschadigde bestanden of enig ander gelijksoortige software of programma's bevatten die de werking van computers of eigendommen van anderen kunnen beschadigen.
 • Het adverteren, te koop aanbieden of het kopen van goederen of diensten voor enig zakelijk doel, tenzij de Communicatiedienst dergelijke berichten uitdrukkelijk toestaat.
 • Het downloaden van bestanden die door een andere gebruiker van de Communicatiedienst openbaar zijn gemaakt en waarvan u weet, of redelijkerwijs had moeten weten, dat deze niet wettig op dergelijke wijze mogen worden weergegeven, uitgevoerd, vermenigvuldigd en/of gedistribueerd.
 • Het vervalsen of verwijderen van enige auteursrechtaanduiding, wettelijke of andere eigendomskennisgevingen of -aanduidingen, of labels van de oorsprong of bron van software of van andere materialen die in een geüpload bestand zijn opgenomen.
 • Het beperken of hinderen van andere gebruikers in hun gebruik van de Communicatiediensten.
 • Het schenden van enige gedragscode of andere richtlijnen die mogelijkerwijs van toepassing zijn op een bepaalde Communicatiedienst.
 • Het vergaren of anderszins verzamelen van informatie over anderen, waaronder e-mailadressen.
 • Het schenden van toepasselijke wetten of regelgevingen.
 • Het aannemen van een valse identiteit met als doel anderen te misleiden.
 • Het gebruiken, downloaden of anderszins kopiëren of verstrekken (al dan niet tegen vergoeding) aan een persoon of entiteit van adressenbestanden van de Website-diensten of overige (gedeeltelijke) informatie betreffende gebruikers of het gebruik.

Microsoft is niet verplicht de Communicatiediensten te controleren. Microsoft behoudt zich echter het recht voor materiaal dat naar de Communicatiediensten worden ingezonden te bekijken en materiaal naar eigen goeddunken te verwijderen. Microsoft behoudt zich te allen tijde het recht voor om uw toegang tot de Communicatiedienst om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

Microsoft behoudt zich te allen tijde naar eigen goeddunken het recht voor alle informatie te verstrekken die krachtens enig toepasselijk recht, voorschrift, juridisch proces of verzoek van de overheid vereist is, of informatie of materialen geheel of gedeeltelijk te bewerken, niet openbaar te maken of te verwijderen.

Neem altijd de nodige voorzichtigheid in acht wanneer u bij het gebruik van een Communicatiedienst informatie verstrekt die persoonlijke gegevens bevat over uzelf of uw kinderen. Microsoft heeft geen zeggenschap over de inhoud, berichten of informatie in Communicatiediensten en onderschrijft deze evenmin; derhalve wijst Microsoft alle aansprakelijkheid met betrekking tot de Communicatiediensten en eventuele rechtsvorderingen die uit uw deelname aan een Communicatiedienst voortvloeien, uitdrukkelijk van de hand. Managers en hosts zijn geen geautoriseerde woordvoerders van Microsoft en hun visie komt niet noodzakelijkerwijs overeen met die van Microsoft.

Materialen die worden geüpload naar de Communicatiediensten kunnen zijn onderworpen aan gepubliceerde beperkingen met betrekking tot gebruik, reproductie of verspreiding. U bent zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van die beperkingen indien u die materialen downloadt.

Feedback

Indien u Microsoft feedback geeft, verleent u Microsoft een onherroepelijk, eeuwigdurend, sublicentieerbaar recht tot het gebruiken, delen en commercialiseren van uw feedback voor welk doeleinde dan ook, zonder kosten. Tevens verleent u derden eventuele octrooirechten in uw feedback die nodig zijn om hun producten, technologieën en diensten te laten werken met specifieke onderdelen van Microsoft-software of -diensten, zonder kosten. U geeft geen feedback die onderhevig is aan een licentie of andere verplichting op grond waarvan Microsoft verplicht is rechten te verlenen of door te geven, of bekendmakingen of betalingen te verrichten aan derden. Deze rechten blijven van kracht wanneer deze voorwaarden niet meer van kracht zijn.

Voor het gebruik van uw Bijdragen, zoals hierin bepaald, ontvangt u geen vergoeding. Microsoft is niet verplicht om uw Bijdrage openbaar te maken of te gebruiken en Microsoft mag te allen tijde naar eigen goeddunken een Bijdrage verwijderen.

Door een Bijdrage in te zenden garandeert en verklaart u dat u alle rechten met betrekking tot uw Bijdrage, zoals beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden, bezit of anderszins in beheer hebt, waaronder zonder beperking begrepen alle rechten die noodzakelijk zijn voor het aanleveren, posten, uploaden, invoeren of inzenden van de Bijdrage.

Ter aanvulling op bovenstaande garanties en verklaringen, geldt dat u door het inzenden van een Bijdrage die afbeeldingen, foto's of inhoud bevat die op andere wijze geheel of gedeeltelijk grafisch is (“Afbeeldingen”), garandeert en verklaart dat (a) u in het bezit bent van het auteursrecht van deze Afbeeldingen of dat de eigenaar van deze Afbeeldingen u toestemming heeft verleend de Afbeeldingen of inhoud en/of afbeeldingen die in de Abeeldingen voorkomen, te gebruiken overeenkomstig de wijze en het doel van uw gebruik en zoals voor het overige is toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden en de Website-diensten, (b) u in het bezit bent van de benodigde rechten om de in deze Gebruiksvoorwaarden beschreven licenties en sublicenties te verstrekken en (c) elke persoon die mogelijk op deze Afbeeldingen voorkomt, toestemming heeft verleend voor het gebruik van de Afbeeldingen zoals in deze Gebruiksvoorwaarden uiteengezet, inclusief onder meer maar niet beperkt tot, de distributie, het publiekelijk vertoon en de reproductie van dergelijke Afbeeldingen. Door het inzenden van Afbeeldingen verleent u (a) alle leden van uw privé-groep (voor elke Afbeelding die beschikbaar is voor de leden van een dergelijke privé-groep) en/of (b) het algemene publiek (voor elk van die Afbeeldingen die buiten een privé-groep, ergens op de Website-diensten beschikbaar zijn), toestemming om die Afbeelding te gebruiken, zoals is toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden, voor de Website-diensten, en verleent u tevens een niet-exclusieve, wereldwijde en royaltyvrije licentie om: de Afbeelding te kopiëren, te distribueren, door te geven, publiekelijk te vertonen, publiekelijk uit te voeren, te reproduceren, te bewerken, te vertalen en opnieuw in te delen, zonder bronvermelding, evenals het recht deze rechten in sublicentie te geven aan enige leverancier van de Website-diensten. De in het voorgaande verleende licenties voor een Afbeelding eindigen op het moment dat u deze Afbeelding volledig van de Website-diensten hebt verwijderd, mits deze beëindiging geen gevolgen heeft voor de licenties die in verband met de Afbeelding zijn afgegeven voorafgaande aan de volledige verwijdering ervan. Voor het gebruik van deze Afbeeldingen ontvangt u geen vergoeding.

Koppelingen naar sites van derden

De Website-diensten bevatten mogelijk koppelingen naar websites van derden die buiten de Website vallen. Deze websites vallen niet onder de zeggenschap van Microsoft. Microsoft doet geen inspanningen voor het beoordelen van de inhoud van deze website, met inbegrip van de geldigheid, legaliteit, naleving van het auteursrecht of gepastheid van de inhoud en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Indien Microsoft koppelingen naar websites van derden op de Website heeft opgenomen, worden deze koppelingen uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Microsoft doet geen aanbevelingen of verklaringen, en geeft geen garanties of waarborgen met betrekking tot dergelijke websites, diensten of producten van derden. Producten en diensten van derden die u verkrijgt, en uitwisseling van gegevens tussen u en een dergelijke derde partij als leverancier zijn een zaak geheel tussen u en de derde partij. Voor websites van een derde partij kunnen bepalingen, voorwaarden en privacyverklaringen van de derde partij gelden. Microsoft kan koppelingen naar websites van derden die u of een ander publiceert op de Website.

Intellectuele eigendomsrechten

Microsoft en haar leveranciers behouden alle rechten, eigendom en belang in en voor de Website en de Website-diensten, inclusief alle auteursrechten, octrooirechten, handelsgeheimen, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten die niet expliciet worden verleend worden door Microsoft voorbehouden. Deze Gebruiksvoorwaarden geven of impliceren geen enkel recht op enig(e) handelsmerk, handelsnaam of logo van Microsoft of haar leveranciers. Informatie over handelsmerken vindt u op https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/trademarks/en-us.aspx.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.

Voor vragen of problemen kunt u contact opnemen met een van onderstaande diensten:

Mededelingen en de procedure voor het indienen van vorderingen inzake auteursrechtelijke inbreuk

Overeenkomstig Hoofdstuk 17, wetboek van de Verenigde Staten, artikel 512(c)(2), moeten kennisgevingen over vermeende inbreuken op het auteursrecht worden gestuurd naar de contactpersoon van de serviceprovider. VRAGEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DE VOLGENDE PROCEDURE, WORDEN NIET BEANTWOORD.

Zie Kennisgevingen en procedures voor vorderingen wegens inbreuk op auteursrecht.

Auteursrechtaanduiding

© 2016 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.