SLA voor Opslagaccounts

Voor het laatst bijgewerkt: juni 2019

 • We garanderen dat we ten minste 99,99% (99,9% voor Cool Access-laag) van de tijd aanvragen voor het lezen van gegevens vanaf Read Access-Geo Redundant Storage (RA-GRS) Accounts met succes zullen verwerken, met dien verstande dat mislukte pogingen tot lezen vanuit de primaire regio worden herhaald op de secundaire regio.
 • We garanderen dat we ten minste 99,9% (99% voor Cool Access-laag) van de tijd aanvragen voor het lezen van gegevens vanaf Locally Redundant Storage (LRS), Zone Redundant Storage (ZRS) en Geo Redundant Storage (GRS) Accounts met succes zullen verwerken.
 • We garanderen dat we ten minste 99,9% (99% voor Cool Access-laag) van de tijd aanvragen voor het schrijven van gegevens naar Locally Redundant Storage (LRS), Zone Redundant Storage (ZRS) en Geo Redundant Storage (GRS) Accounts en Read Access-Geo Redundant Storage (RA-GRS) Accounts met succes zullen verwerken.

Deze Service Level Overeenkomst voor Microsoft Online Diensten (deze “SLA”) maakt deel uit van uw Microsoft Volume Licensing Overeenkomst (de “Overeenkomst”). Alle termen die in deze SLA met een hoofdletter worden gebruikt, maar hierin niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan in de Overeenkomst is toegekend. Deze SLA is van toepassing op de Microsoft Online Services die hierin worden vermeld (een “Service” of de “Services”), maar geldt niet voor services die onder een andere merknaam beschikbaar worden gesteld in combinatie of in verband met de Services of op enige on-premises software die onderdeel is van een Service.

Als we de Dienstniveaus voor een Dienst, zoals beschreven in deze SLA, niet bereiken of vast weten te houden, komt u wellicht in aanmerking voor een korting op een deel van uw maandelijkse dienstkosten. We wijzigen de voorwaarden van uw SLA niet gedurende de initiële looptijd van uw abonnement. Indien u uw abonnement echter verlengt, geldt de versie van deze SLA die van kracht is op het moment van verlenging voor uw volledige verlengingstermijn. We kondigen eventuele wijzigingen in deze SLA die een wezenlijk nadelig effect hebben ten minste 90 dagen van tevoren aan.

Definities

Toepasselijke Maandelijkse Periode” betekent, voor een kalendermaand waarin een Diensttegoed verschuldigd is, het aantal dagen dat u op een Dienst bent geabonneerd.

Toepasselijke Maandelijkse Servicekosten” betekent het totale aantal kosten dat daadwerkelijk door u is betaald voor een Dienst dat is toegepast in de maand waarin een Diensttegoed verschuldigd is.

Downtime” is voor elke Dienst gedefinieerd in de onderstaande Dienstspecifieke Voorwaarden.

Foutcode” betekent een indicatie dat een bewerking is mislukt, zoals een HTTP-statuscode in het 5xx-bereik.

Externe Connectiviteit” is bi-directioneel netwerkverkeer via ondersteunde protocollen, zoals HTTP en HTTPS, dat kan worden verzonden en ontvangen op een openbaar IP-adres.

Incident” betekent (i) een enkele gebeurtenis of (ii) een reeks gebeurtenissen, waardoor Downtime ontstaat.

Beheerportal” betekent de webinterface, geleverd door Microsoft, door middel waarvan klanten de Dienst kunnen beheren.

Diensttegoed” is het percentage van de Toepasselijke Maandelijkse Servicekosten dat aan u wordt uitgekeerd in geval van een gegronde vordering van Microsoft.

Dienstniveau” betekent de prestatiecijfers die in deze SLA worden vermeld, waaraan Microsoft zal voldoen bij de verlening van de Diensten.

Dienstresource” betekent een afzonderlijke resource, beschikbaar voor gebruik binnen een Dienst.

Succescode” betekent een indicatie dat een bewerking is geslaagd, zoals een HTTP-statuscode in het 2xx-bereik.

Ondersteuningsvenster” betekent de tijdsperiode waarbinnen een voorziening van een Dienst of compatibiliteit met een gegeven product of dienst wordt ondersteund.

Voorwaarden

Vorderingen
Alvorens Microsoft een vordering in behandeling neemt, dient u de vordering in te dienen bij de klantenondersteuning van Microsoft Corporation met inbegrip van alle informatie die Microsoft nodig heeft voor het beoordelen van de geldigheid van de vordering, inclusief, doch niet beperkt tot: (i) een gedetailleerde beschrijving van het Incident; (ii) informatie betreffende het tijdstip en de duur van de Downtime; (iii) het aantal gebruikers dat de gevolgen ervan ondervond (indien van toepassing) en hun locatie; en (iv) beschrijvingen van wat u zelf hebt gedaan om te proberen het Incident op te lossen op het moment dat het zich voordeed.

In geval van een vordering die betrekking heeft op Microsoft Azure, dienen we de vordering te ontvangen binnen twee maanden na het einde van de factureringsmaand waarin het Incident waarop de vordering betrekking heeft, zich heeft voorgedaan. In geval van vorderingen die betrekking hebben op alle andere Services, dienen we de vordering uiterlijk te ontvangen aan het einde van de kalendermaand volgend op de maand waarin het Incident zich heeft voorgedaan. Indien het Incident zich bijvoorbeeld heeft voorgedaan op 15 februari, dienen we de vordering en alle vereiste informatie uiterlijk op 31 maart te ontvangen.

We zullen alle informatie die redelijkerwijs bij ons beschikbaar is evalueren en te goeder trouw vaststellen of een Diensttegoed verschuldigd is. We zullen commercieel redelijke inspanningen verrichten om vorderingen gedurende de daaropvolgende maand en binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst te verwerken. U dient de Overeenkomst na te leven om in aanmerking te komen voor een Servicetegoed. Indien we vaststellen dat een Diensttegoed aan u verschuldigd is, verrekenen we het Diensttegoed met uw Toepasselijke Maandelijkse Servicekosten.

Indien u meer dan één Dienst hebt aangeschaft (niet als suite), kunt u vorderingen indienen door middel van het proces dat hierboven wordt beschreven alsof elke Dienst wordt gedekt door een afzonderlijke SLA. Indien u bijvoorbeeld zowel Exchange Online als SharePoint Online hebt aangeschaft (niet als onderdeel van een suite) en zich tijdens de looptijd van het abonnement een Incident voordoet dat Downtime veroorzaakt voor beide Services, komt u in aanmerking voor twee afzonderlijke Servicetegoeden (een voor elke Service), door twee vorderingen in te dienen op grond van deze SLA. In het geval dat niet wordt voldaan aan meer dan één Dienstniveau voor een gegeven Dienst als gevolg van hetzelfde Incident, dient u één Dienstniveau te kiezen op grond waarvan u een vordering wilt indienen met betrekking tot het Incident. Tenzij anders bepaald in een specifieke SLA, is slechts één Diensttegoed per Dienst is toegestaan voor een Toepasselijke Maandelijkse Periode.

Diensttegoed
Diensttegoed is uw enige verhaalsmogelijkheid bij prestatie- en beschikbaarheidskwesties met betrekking tot een Dienst op grond van de Overeenkomst en deze SLA. U mag niet eenzijdig uw Toepasselijke Maandelijkse Servicekosten korten in verband met prestatie- of beschikbaarheidskwesties.

Diensttegoed kan alleen worden gebruik voor kosten die zijn betaald voor een gegeven Dienst, Dienstresource of Dienstlaag waarvoor niet werd voldaan aan het Dienstniveau. In gevallen waar Dienstniveaus van toepassing zijn op afzonderlijke Dienstresources of afzonderlijke Dienstlagen, is het Diensttegoed alleen van toepassing op de betreffende Dienstresource of Dienst laag, voor zover van toepassing. Het Diensttegoed dat wordt toegekend in een gegeven factureringsmaand voor een gegeven Dienst of Dienstresource zal in geen enkele omstandigheid hoger zijn dan uw maandelijkse servicekosten voor de betreffende Dienst of Dienstresource, naar gelang hetgeen van toepassing is, in de factureringsmaand.

Indien u Services hebt aangeschaft als onderdeel van een suite of andere gecombineerde aanbieding, worden de Toepasselijke Maandelijkse Servicekosten en het Servicetegoed voor elke Service naar verhouding berekend.

Indien u een Dienst hebt aangeschaft bij een reseller, ontvangt u een diensttegoed rechtstreeks van de reseller. De reseller ontvangt een Diensttegoed rechtstreeks van ons. Het Diensttegoed wordt gebaseerd op de adviesprijs voor de toepasselijke Dienst, zoals op redelijke gronden vastgesteld door ons.

Beperkingen
Deze SLA en eventueel toepasselijke Dienstniveaus zijn niet van toepassing op problemen met betrekking tot prestaties of beschikbaarheid:

 1. als gevolg van factoren waarop we redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen (bijvoorbeeld natuurrampen, oorlog, terroristische aanslagen, rellen, overheidsingrepen of netwerkstoringen of uitval van apparaten buiten onze datacenters, bijvoorbeeld op uw locatie of tussen uw locatie en ons datacenter);
 2. als gevolg van het gebruik van services, hardware of software die niet door ons zijn geleverd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, problemen als gevolg van onvoldoende bandbreedte of in verband met software of services van derden;
 3. veroorzaakt door uw gebruik van een Service nadat we u hebben opgedragen uw gebruik van de Service aan te passen, indien u uw gebruik ervan niet in overeenstemming hiermee hebt aangepast;
 4. gedurende of in verband met preview-, pre-release-, bèta- of evaluatieversies van een Service, functie of software (zoals bepaald door ons) of aankopen die zijn gedaan met Microsoft-abonnementtegoed;
 5. als gevolg van ongeautoriseerde handelingen of verzuim in te grijpen wanneer dat is vereist door uzelf, of door uw medewerkers, agenten, opdrachtnemers, leveranciers of anderen die toegang hebben verkregen door middel van uw wachtwoorden of apparatuur, of anderszins als gevolg van het niet toepassen van passende beveiligingspraktijken door u;
 6. als gevolg van het feit dat u hebt nagelaten u te houden aan alle vereiste configuraties, gebruik te maken van ondersteunde platforms of u te houden aan beleid voor aanvaardbaar gebruik, of als gevolg van uw gebruik van de Service op een wijze die niet strookt met de voorzieningen en functionaliteit van de Service (bijvoorbeeld door te proberen bewerkingen uit te voeren die niet worden ondersteund) of die niet strookt met door ons gepubliceerde documentatie of aanwijzingen;
 7. als gevolg van foutieve input, instructies of argumenten (bijvoorbeeld, verzoeken voor toegang tot bestanden die niet bestaan);
 8. als gevolg van uw pogingen om bewerkingen uit te voeren die de voorgeschreven quota overschrijden of die het gevolg zijn van maatregelen door ons in verband met de verdenking van misbruik;
 9. als gevolgd van uw gebruik van functies van de Service die buiten de bijbehorende Ondersteuningsvensters vallen; of
 10. in verband met licenties die wel zijn gereserveerd, maar nog niet zijn betaald op het moment van het Incident.

Diensten die zijn aangeschaft op grond van een Volume Licensing Overeenkomst van het type Open, Open Value, en Open Value Subscription, en Diensten die deel uitmaken van een Office 365 Small Business Premium-suite die zijn aangeschaft in de vorm van een productcode, komen niet in aanmerking voor Diensttegoed op basis van servicekosten. In het geval van deze Diensten, voor eventueel Diensttegoed waarvoor u in aanmerking komt uitgekeerd in de vorm van diensttijd (dat wil zeggen, dagen) in plaats van servicekosten, en verwijzingen naar “Toepasselijke Maandelijkse Servicekosten” komen te vervallen en worden vervangen door “Toepasselijke Maandperiode”.

Aanvullende definities

De “Gemiddelde Foutratio” voor een factureringsmaand is de som van de Foutratio's voor elk uur in de factureringsmaand, gedeeld door het aantal uren in de factureringsmaand.

Blob Storage Account” is een opslagaccount gespecialiseerd voor het opslaan van gegevens in de vorm van blobs en biedt de mogelijkheid een toegangslaag in te stellen om aan te geven hoe vaak de gegevens in dat account worden geraadpleegd.

"Blok-Blob Storage Account" is een opslagaccount gespecialiseerd in het opslaan van gegevens als blok of append blobs op solid-state drives.

"Cool Access-laag" is een kenmerk van een blob of account dat aangeeft dat de gegevens in het account minder vaak worden geraadpleegd en dat een lager dienstniveau wat betreft toegang van toepassing is dan bij blobs in een Hot Access-laag.

"Hot Access-laag" is een kenmerk van een blob of account dat aangeeft dat de gegevens vaak worden geraadpleegd.

Uitgesloten Transacties” zijn opslagtransacties die niet worden meegerekend bij het Totale Aantal Opslagtransacties of Mislukte Opslagtransacties. Tot de Uitgesloten Transacties behoren transacties waarbij voor of tijdens de verificatie fouten optreden; pogingen tot transacties voor een opslagaccount die de voorgeschreven quota te boven gaan; het maken of verwijderen van containers, bestandsshares, tabellen of query's; het wissen van wachtrijen; en het kopiëren van blobs of bestanden tussen opslagaccounts.

Foutratio” is het totale aantal Mislukte Opslagtransacties, gedeeld door het Totale Aantal Opslagtransacties gedurende een gegeven tijdsinterval (momenteel ingesteld op een uur). Als het Totale Aantal Opslagtransacties gedurende een gegeven tijdsinterval van een uur nul is, bedraagt de foutratio voor het interval 0%.

Mislukte Opslagtransacties” is de verzameling van alle opslagtransacties uit het Totale Aantal opslagtransacties die niet zijn voltooid binnen de Maximale Verwerkingstijd die is gekoppeld aan het respectieve transactietype, zoals aangegeven in de onderstaande tabel. De Maximale Verwerkingstijd omvat alleen de tijd die besteed is aan het verwerken van een transactieverzoek binnen de Storage Dienst. De benodigde tijd voor de overdracht van het verzoek naar of van de Storage Dienst wordt niet meegerekend.

Transactietypen Maximale Verwerkingstijd
PutBlob en GetBlob (inclusief blokken en pagina's)
Get Valid Page Blob-bereiken
Twee (2) seconden vermenigvuldigd met het aantal tijdens de verwerking van het verzoek overgedragen MB's.
PutFile en GetFile Twee (2) seconden vermenigvuldigd met het aantal tijdens de verwerking van het verzoek overgedragen MB's.
Copy Blob Negentig (90) seconden (waarbij de bron- en bestemmings-blobs zich binnen hetzelfde opslagaccount bevinden).
Copy File Negentig (90) seconden (waarbij de bron- en bestemmingsbestanden zich binnen hetzelfde opslagaccount bevinden).
PutBlockList
GetBlockList
Zestig (60) seconden.
Tabelquery
Lijstbewerkingen
Tien (10) seconden (voor voltooiing van de verwerking of voortzettingsmelding)
Batchtabelbewerkingen Dertig (30) seconden
Alle tabelbewerkingen met enkele entiteit
Alle overige blob-, bestands- en berichtbewerkingen
Twee (2) seconden

Deze cijfers geven de maximale verwerkingstijd aan. De werkelijke en gemiddelde tijd zullen naar verwachting veel lager zijn.

Bij Mislukte Opslagtransactie wordt geen rekening gehouden met:

 1. Transactieverzoeken die worden afgeremd door de Storage Dienst wegens niet-nakoming van de toepasselijke weerhoudingsbeginselen.
 2. Transactieverzoeken waarvoor een time-out is ingesteld die lager is dat de hierboven aangegeven Maximale Verwerkingstijden.
 3. Leestransactieverzoeken aan RA-GRS-accounts waarbij u geen poging hebt gedaan het verzoek te richten aan de Secundaire Regio die is geassocieerd met het opslagaccount als het verzoek aan de Primaire Regio niet succesvol was.
 4. Leestransactieverzoeken aan RA-GRS-accounts die mislukken als gevolg van Georeplicatievertraging.

Georeplicatievertraging” voor GRS- en RA-GRS-accounts is de hoeveelheid tijd die nodig is voor het repliceren van gegevens uit de Primaire Regio van het opslagaccount naar de Secundaire Regio van het opslagaccount. Omdat GRS- en RA-GRS-accounts asynchroon worden gerepliceerd naar de Secundaire Regio, zijn gegevens die worden opgeslagen in de Primaire Regio niet onmiddellijk beschikbaar in de Secundaire Regio. U kunt de Georeplicatievertraging voor een opslagaccount opvragen, maar Microsoft geeft geen garanties met betrekking tot de duur van de Georeplicatievertraging op grond van deze SLA.

Geographically Redundant Storage (GRS) Account” is een opslagaccount waarvoor gegevens synchroon worden gerepliceerd met een Primaire Regio en vervolgens asynchroon worden gesynchroniseerd met een Secundaire Regio. U kunt gegevens niet rechtstreeks lezen uit of schrijven naar de Secundaire Regio die is geassocieerd met GRS-accounts.

Locally Redundant Storage (LRS) Account” is een opslagaccount waarvoor gegevens uitsluitend synchroon worden gerepliceerd met een Primaire Regio.

Primaire Regio” is a geografische regio waarbinnen gegevens in een opslagaccount zich bevinden, zoals door u geselecteerd tijdens het instellen van het opslagaccount. U kunt schrijfverzoeken uitsluitend uitvoeren voor gegevens die zijn opgeslagen binnen de Primaire Regio die is geassocieerd met opslagaccounts.

Read Access Geographically Redundant Storage (RA-GRS) Account” is een opslagaccount waarvoor gegevens synchroon worden gerepliceerd met een Primaire Regio en vervolgens asynchroon worden gesynchroniseerd met een Secundaire Regio. U kunt gegevens rechtstreeks lezen uit of maar niet schrijven naar de Secundaire Regio die is geassocieerd met RA-GRS-accounts.

Secundaire Regio” is een geografische regio waarbinnen gegevens van een GRS- of RA-GRS-account worden gerepliceerd en opgeslagen, zoals toegewezen door Microsoft Azure op basis van de Primaire Regio die is gekoppeld aan het opslagaccount. U kunt de Secundaire Regio die is geassocieerd met opslagaccounts niet zelf instellen.

Totaal Aantal Opslagtransacties” is het totaal van alle opslagtransacties, anders dan Uitgesloten Transacties, waartoe een poging is gedaan binnen een periode van een uur voor alle opslagaccounts van de Storage Dienst voor een gegeven abonnement.

Zone Redundant Storage (ZRS) Account” is een opslagaccount waarvoor gegevens worden gerepliceerd naar meerdere faciliteiten. Deze faciliteiten kunnen zich bevinden binnen dezelfde geografische regio of verspreid over twee geografische regio's.

Maandelijks Uptimepercentage: het Maandelijks Uptimepercentage wordt berekend door middel van de volgende formule:

100% - Gemiddelde Foutratio

Diensttegoed – Hot Blobs in LRS, ZRS, GRS en RA-GRS (schrijfaanvragen) Accounts, blobs in blok-blob opslagaccounts en bestanden in opslagaccounts:

Maandelijks Uptimepercentage Diensttegoed
< 99.9% 10%
< 99% 25%

Diensttegoed – Hot Blobs in RA-GRS (leesaanvragen) Accounts:

Maandelijks Uptimepercentage Diensttegoed
< 99.99% 10%
< 99% 25%

Diensttegoed – Cool Blobs in LRS, ZRS, GRS en RA-GRS (schrijfaanvragen) Accounts:

Maandelijks Uptimepercentage Diensttegoed
< 99% 10%
< 98% 25%

Diensttegoed – Cool Blobs in RA-GRS (leesaanvragen) Accounts:

Maandelijks Uptimepercentage Diensttegoed
< 99.9% 10%
< 98% 25%

Versiegeschiedenis

1.5 Voor het laatst bijgewerkt: juni 2019
Releaseopmerkingen: Toevoeging van bestanden in opslagaccounts aan de lijst van functies die onder de uptime garantie vallen.

1.4 Voor het laatst bijgewerkt: Maart 2019
Releaseopmerkingen: Bijgewerkte SLA voor de onlangs geïntroduceerde Blok-Blob Storage Accounts.

1.3 Voor het laatst bijgewerkt: december 2017
Releaseopmerkingen: Definitie van “Cool Access-laag” bijgewerkt en van “Hot Access-laag” toegevoegd.

1.2 Voor het laatst bijgewerkt: April 2017
Releaseopmerkingen: SLA bijgewerkt met informatie over garanties voor Azure File Storage.

1.1 Voor het laatst bijgewerkt: April 2016
Releaseopmerkingen: Bijgewerkte SLA voor de onlangs geïntroduceerde Blob Storage Accounts met de Cool Access-laag.

1.0 Voor het laatst bijgewerkt: Mei 2015