Navigatie overslaan

SLA voor Media Services

Voor het laatst bijgewerkt: september 2018

 • Voor Media Services Encoding garanderen we een beschikbaarheid van 99,9% van REST API-transacties.
 • Voor Streaming garanderen we bij aanschaf van ten minste één Streamingunit een succesvolle verwerking van verzoeken met een beschikbaarheidsgarantie van 99,9% voor bestaande media-inhoud.
 • Voor Livekanalen garanderen we ten minste 99,9% van de tijd externe connectiviteit voor actieve Kanalen.
 • Voor Inhoudbescherming garanderen we dat we ten minste 99,9% van de tijd aan essentiële verzoeken voldoen.
 • Voor de Video Indexering garanderen we een beschikbaarheid van 99,9% van REST API-transacties.
 • Voor Media-Indexer zullen we met succes de spraakinhoud halen uit verzoeken voor Indexeertaken die zijn verwerkt met een Gereserveerde Eenheid Media 99,9% van de tijd.

Deze Service Level Overeenkomst voor Microsoft Online Diensten (deze “SLA”) maakt deel uit van uw Microsoft Volume Licensing Overeenkomst (de “Overeenkomst”). Alle termen die in deze SLA met een hoofdletter worden gebruikt, maar hierin niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan in de Overeenkomst is toegekend. Deze SLA is van toepassing op de Microsoft Online Services die hierin worden vermeld (een “Service” of de “Services”), maar geldt niet voor services die onder een andere merknaam beschikbaar worden gesteld in combinatie of in verband met de Services of op enige on-premises software die onderdeel is van een Service.

Als we de Dienstniveaus voor een Dienst, zoals beschreven in deze SLA, niet bereiken of vast weten te houden, komt u wellicht in aanmerking voor een korting op een deel van uw maandelijkse dienstkosten. We wijzigen de voorwaarden van uw SLA niet gedurende de initiële looptijd van uw abonnement. Indien u uw abonnement echter verlengt, geldt de versie van deze SLA die van kracht is op het moment van verlenging voor uw volledige verlengingstermijn. We kondigen eventuele wijzigingen in deze SLA die een wezenlijk nadelig effect hebben ten minste 90 dagen van tevoren aan.

Definities

Toepasselijke Maandelijkse Periode” betekent, voor een kalendermaand waarin een Diensttegoed verschuldigd is, het aantal dagen dat u op een Dienst bent geabonneerd.

Toepasselijke Maandelijkse Servicekosten” betekent het totale aantal kosten dat daadwerkelijk door u is betaald voor een Dienst dat is toegepast in de maand waarin een Diensttegoed verschuldigd is.

Downtime” is voor elke Dienst gedefinieerd in de onderstaande Dienstspecifieke Voorwaarden.

Foutcode” betekent een indicatie dat een bewerking is mislukt, zoals een HTTP-statuscode in het 5xx-bereik.

Externe Connectiviteit” is bi-directioneel netwerkverkeer via ondersteunde protocollen, zoals HTTP en HTTPS, dat kan worden verzonden en ontvangen op een openbaar IP-adres.

Incident” betekent (i) een enkele gebeurtenis of (ii) een reeks gebeurtenissen, waardoor Downtime ontstaat.

Beheerportal” betekent de webinterface, geleverd door Microsoft, door middel waarvan klanten de Dienst kunnen beheren.

Diensttegoed” is het percentage van de Toepasselijke Maandelijkse Servicekosten dat aan u wordt uitgekeerd in geval van een gegronde vordering van Microsoft.

Dienstniveau” betekent de prestatiecijfers die in deze SLA worden vermeld, waaraan Microsoft zal voldoen bij de verlening van de Diensten.

Dienstresource” betekent een afzonderlijke resource, beschikbaar voor gebruik binnen een Dienst.

Succescode” betekent een indicatie dat een bewerking is geslaagd, zoals een HTTP-statuscode in het 2xx-bereik.

Ondersteuningsvenster” betekent de tijdsperiode waarbinnen een voorziening van een Dienst of compatibiliteit met een gegeven product of dienst wordt ondersteund.

Voorwaarden

Vorderingen
Alvorens Microsoft een vordering in behandeling neemt, dient u de vordering in te dienen bij de klantenondersteuning van Microsoft Corporation met inbegrip van alle informatie die Microsoft nodig heeft voor het beoordelen van de geldigheid van de vordering, inclusief, doch niet beperkt tot: (i) een gedetailleerde beschrijving van het Incident; (ii) informatie betreffende het tijdstip en de duur van de Downtime; (iii) het aantal gebruikers dat de gevolgen ervan ondervond (indien van toepassing) en hun locatie; en (iv) beschrijvingen van wat u zelf hebt gedaan om te proberen het Incident op te lossen op het moment dat het zich voordeed.

In geval van een vordering die betrekking heeft op Microsoft Azure, dienen we de vordering te ontvangen binnen twee maanden na het einde van de factureringsmaand waarin het Incident waarop de vordering betrekking heeft, zich heeft voorgedaan. In geval van vorderingen die betrekking hebben op alle andere Services, dienen we de vordering uiterlijk te ontvangen aan het einde van de kalendermaand volgend op de maand waarin het Incident zich heeft voorgedaan. Indien het Incident zich bijvoorbeeld heeft voorgedaan op 15 februari, dienen we de vordering en alle vereiste informatie uiterlijk op 31 maart te ontvangen.

We zullen alle informatie die redelijkerwijs bij ons beschikbaar is evalueren en te goeder trouw vaststellen of een Diensttegoed verschuldigd is. We zullen commercieel redelijke inspanningen verrichten om vorderingen gedurende de daaropvolgende maand en binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst te verwerken. U dient de Overeenkomst na te leven om in aanmerking te komen voor een Servicetegoed. Indien we vaststellen dat een Diensttegoed aan u verschuldigd is, verrekenen we het Diensttegoed met uw Toepasselijke Maandelijkse Servicekosten.

Indien u meer dan één Dienst hebt aangeschaft (niet als suite), kunt u vorderingen indienen door middel van het proces dat hierboven wordt beschreven alsof elke Dienst wordt gedekt door een afzonderlijke SLA. Indien u bijvoorbeeld zowel Exchange Online als SharePoint Online hebt aangeschaft (niet als onderdeel van een suite) en zich tijdens de looptijd van het abonnement een Incident voordoet dat Downtime veroorzaakt voor beide Services, komt u in aanmerking voor twee afzonderlijke Servicetegoeden (een voor elke Service), door twee vorderingen in te dienen op grond van deze SLA. In het geval dat niet wordt voldaan aan meer dan één Dienstniveau voor een gegeven Dienst als gevolg van hetzelfde Incident, dient u één Dienstniveau te kiezen op grond waarvan u een vordering wilt indienen met betrekking tot het Incident. Tenzij anders bepaald in een specifieke SLA, is slechts één Diensttegoed per Dienst is toegestaan voor een Toepasselijke Maandelijkse Periode.

Diensttegoed
Diensttegoed is uw enige verhaalsmogelijkheid bij prestatie- en beschikbaarheidskwesties met betrekking tot een Dienst op grond van de Overeenkomst en deze SLA. U mag niet eenzijdig uw Toepasselijke Maandelijkse Servicekosten korten in verband met prestatie- of beschikbaarheidskwesties.

Diensttegoed kan alleen worden gebruik voor kosten die zijn betaald voor een gegeven Dienst, Dienstresource of Dienstlaag waarvoor niet werd voldaan aan het Dienstniveau. In gevallen waar Dienstniveaus van toepassing zijn op afzonderlijke Dienstresources of afzonderlijke Dienstlagen, is het Diensttegoed alleen van toepassing op de betreffende Dienstresource of Dienst laag, voor zover van toepassing. Het Diensttegoed dat wordt toegekend in een gegeven factureringsmaand voor een gegeven Dienst of Dienstresource zal in geen enkele omstandigheid hoger zijn dan uw maandelijkse servicekosten voor de betreffende Dienst of Dienstresource, naar gelang hetgeen van toepassing is, in de factureringsmaand.

Indien u Services hebt aangeschaft als onderdeel van een suite of andere gecombineerde aanbieding, worden de Toepasselijke Maandelijkse Servicekosten en het Servicetegoed voor elke Service naar verhouding berekend.

Indien u een Dienst hebt aangeschaft bij een reseller, ontvangt u een diensttegoed rechtstreeks van de reseller. De reseller ontvangt een Diensttegoed rechtstreeks van ons. Het Diensttegoed wordt gebaseerd op de adviesprijs voor de toepasselijke Dienst, zoals op redelijke gronden vastgesteld door ons.

Beperkingen
Deze SLA en eventueel toepasselijke Dienstniveaus zijn niet van toepassing op problemen met betrekking tot prestaties of beschikbaarheid:

 1. als gevolg van factoren waarop we redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen (bijvoorbeeld natuurrampen, oorlog, terroristische aanslagen, rellen, overheidsingrepen of netwerkstoringen of uitval van apparaten buiten onze datacenters, bijvoorbeeld op uw locatie of tussen uw locatie en ons datacenter);
 2. als gevolg van het gebruik van services, hardware of software die niet door ons zijn geleverd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, problemen als gevolg van onvoldoende bandbreedte of in verband met software of services van derden;
 3. veroorzaakt door uw gebruik van een Service nadat we u hebben opgedragen uw gebruik van de Service aan te passen, indien u uw gebruik ervan niet in overeenstemming hiermee hebt aangepast;
 4. gedurende of in verband met preview-, pre-release-, bèta- of evaluatieversies van een Service, functie of software (zoals bepaald door ons) of aankopen die zijn gedaan met Microsoft-abonnementtegoed;
 5. als gevolg van ongeautoriseerde handelingen of verzuim in te grijpen wanneer dat is vereist door uzelf, of door uw medewerkers, agenten, opdrachtnemers, leveranciers of anderen die toegang hebben verkregen door middel van uw wachtwoorden of apparatuur, of anderszins als gevolg van het niet toepassen van passende beveiligingspraktijken door u;
 6. als gevolg van het feit dat u hebt nagelaten u te houden aan alle vereiste configuraties, gebruik te maken van ondersteunde platforms of u te houden aan beleid voor aanvaardbaar gebruik, of als gevolg van uw gebruik van de Service op een wijze die niet strookt met de voorzieningen en functionaliteit van de Service (bijvoorbeeld door te proberen bewerkingen uit te voeren die niet worden ondersteund) of die niet strookt met door ons gepubliceerde documentatie of aanwijzingen;
 7. als gevolg van foutieve input, instructies of argumenten (bijvoorbeeld, verzoeken voor toegang tot bestanden die niet bestaan);
 8. als gevolg van uw pogingen om bewerkingen uit te voeren die de voorgeschreven quota overschrijden of die het gevolg zijn van maatregelen door ons in verband met de verdenking van misbruik;
 9. als gevolgd van uw gebruik van functies van de Service die buiten de bijbehorende Ondersteuningsvensters vallen; of
 10. in verband met licenties die wel zijn gereserveerd, maar nog niet zijn betaald op het moment van het Incident.

Diensten die zijn aangeschaft op grond van een Volume Licensing Overeenkomst van het type Open, Open Value, en Open Value Subscription, en Diensten die deel uitmaken van een Office 365 Small Business Premium-suite die zijn aangeschaft in de vorm van een productcode, komen niet in aanmerking voor Diensttegoed op basis van servicekosten. In het geval van deze Diensten, voor eventueel Diensttegoed waarvoor u in aanmerking komt uitgekeerd in de vorm van diensttijd (dat wil zeggen, dagen) in plaats van servicekosten, en verwijzingen naar “Toepasselijke Maandelijkse Servicekosten” komen te vervallen en worden vervangen door “Toepasselijke Maandperiode”.

Aanvullende definities

Toegewezen Uitgangsbandbreedte” is de hoeveelheid bandbreedte die door de Klant is geconfigureerd in de Beheerportal voor een Mediaservice. De Toegewezen Uitgangsbandbreedte kan in het Beheerportal zijn aangeduid met “Streamingunits” of een vergelijkbare naam.

Kanaal” betekent een eindpunt binnen een Mediadienst dat is geconfigureerd voor de ontvangst van mediagegevens.

Codering” betekent de verwerking van mediabestanden op abonnementsbasis, zoals geconfigureerd in de Media Services-taken.

Gereserveerde Eenheid Media” betekent voor coderen gereserveerde eenheden die door de klant zijn aangeschaft in een Azure Media Services-account.

Indexeertaak” betekent een Media Services-taak die is geconfigureerd om spraakinhoud uit een MP3-invoerbestand te halen met een minimale duur van vijf minuten.

Mediaservice” betekent een Azure Media Services-account, dat is gemaakt in de Beheerportal en dat is gekoppeld aan het Microsoft Azure-abonnement van de Klant. Aan elk Microsoft Azure-abonnement kunnen meerdere Mediadiensten worden gekoppeld.

Mediaserviceverzoek” betekent een verzoek gericht aan de Mediaservice van de Klant.

Media Services-taak” betekent een afzonderlijke uitvoering van een mediaverwerkingstaak, zoals geconfigureerd door de Klant. Mediaverwerkingstaken betreffen het coderen, converteren of indexeren van mediabestanden.

Streamingunit” betekent een eenheid van gereserveerde uitgangscapaciteit, door de Klant aangeschaft voor een Mediaservice.

Geldige Codeverzoeken” zijn alle verzoeken die aan de Content Protection Service worden gericht voor bestaande inhoudscodes in een Mediadienst van een Klant.

Geldige Mediaserviceverzoeken” zijn alle kwalificerende Mediaserviceverzoeken voor bestaande media-inhoud in de Azure-opslagaccount van de Klant die zijn gekoppeld aan de Mediaservice waarbij ten minste één Streamingunit is aangeschaft en toegewezen aan de betreffende Mediaservice. Mediadienstverzoeken waarbij de totale doorvoer hoger is dan 80% van de Toegewezen Bandbreedte worden niet meegeteld als Geldige Mediadienstverzoeken.

Berekening van Maandelijkse Uptime en Dienstniveaus voor de Encoding Dienst

Totaal Aantal Transactiepogingen” is het totale aantal geverifieerde REST API-verzoeken met betrekking tot een Mediaservice uitgevoerd door een Klant gedurende een factureringsmaand voor een abonnement. REST API-verzoeken die een Foutcode geven die doorlopend wordt herhaald binnen een tijdsperiode van vijf minuten na ontvangst van de eerste Foutcode worden niet meegeteld in het Totaal Aantal Transactiepogingen.

Mislukte Transacties” zijn alle verzoeken binnen het Totaal Aantal Transactiepogingen die geen Succescode retourneren binnen 30 seconden na ontvangst van het verzoek door Microsoft.

Maandelijks Uptimepercentage” voor de Coderingsservice van Azure Media Services wordt berekend door het aantal Mislukte Transacties af te trekken van het Totale Aantal Transactiepogingen en de uitkomst te delen door het Totale Aantal Transactiepogingen in een factureringsmaand voor een bepaald Microsoft Azure-abonnement. Het Maandelijks Uptimepercentage wordt met de volgende formule berekend:

Maandelijks Uptimepercentage = (Totaal Aantal Transactiepogingen - Mislukte Transacties) / Totaal Aantal Transactiepogingen

De volgende Dienstniveaus en Diensttegoeden zijn van toepassing op het gebruik van de Encoding Dienst van Azure Media Services door de Klant:

Maandelijks Uptimepercentage Diensttegoed
< 99,9% 10%
< 99% 25%

Berekening van Maandelijkse Uptime en Dienstniveaus voor de Media-Indexer

Totaal Aantal Transactiepogingen” is het totale aantal Indexeertaken dat door een Klant is geprobeerd uit te voeren met behulp van een beschikbare Gereserveerde Eenheid Media gedurende een factureringsmaand voor een abonnement.

Mislukte Transacties” is de verzameling van alle Indexeertaken binnen het Totaal Aantal Transactiepogingen die

 1. niet zijn afgerond binnen een tijdsduur die een drievoud is van de duur van het invoerbestand.
 2. niet beginnen met verwerken binnen 5 minuten na het moment waarop een Gereserveerde Eenheid Media beschikbaar komt voor gebruik door de Indexeertaak.

Maandelijks Uptimepercentage” voor de Media-Indexer wordt berekend door het aantal Mislukte Transacties af te trekken van het Totale Aantal Transactiepogingen en de uitkomst te delen door het Totale Aantal Transactiepogingen in een factureringsmaand voor een bepaald Microsoft Azure-abonnement. Het Maandelijks Uptimepercentage wordt met de volgende formule berekend:

Maandelijks Uptimepercentage = (Totaal Aantal Transactiepogingen - Mislukte Transacties) / Totaal Aantal Transactiepogingen

De volgende Dienstniveaus en Diensttegoeden zijn van toepassing op het gebruik van de Media-Indexer door de Klant:

Maandelijks Uptimepercentage Diensttegoed
< 99,9% 10%
< 99% 25%

Berekening van Maandelijkse Uptime en Dienstniveaus voor de Streaming Dienst

Implementatieminuten” is het totale aantal minuten dat een bepaalde Streamingunit is aangeschaft en toegewezen aan een Mediaservice gedurende een factureringsmaand.

Maximum Beschikbare Minuten” is de som van alle Implementatieminuten voor alle Streamingunits die zijn aangeschaft en toegewezen aan een Mediaservice gedurende een factureringsmaand.

Downtime” is het totale aantal Implementatieminuten gedurende welke de Streamingservice onbeschikbaar is. Een gegeven Streamingunit wordt beschouwd een minuut niet beschikbaar te zijn geweest indien doorlopend alle Geldige Mediadienstverzoeken gericht aan de Streamingunit binnen de betreffende minuut resulteren in een Foutcode.

Maandelijks Uptimepercentage” voor de Streamingservice van Azure Media Services wordt berekend door de Downtime af te trekken van de Maximum Beschikbare Minuten en de uitkomst daarvan te delen door de Maximum Beschikbare Minuten in een factureringsmaand voor een bepaald Microsoft Azure-abonnement. Het Maandelijks Uptimepercentage wordt met de volgende formule berekend:

Maandelijks Uptimepercentage = (Maximum Beschikbare Minuten - Downtime) / Maximum Beschikbare Minuten

De volgende Dienstniveaus en Diensttegoeden zijn van toepassing op het gebruik van de On-Demand Streaming Dienst van Azure Media Services door de Klant:

Maandelijks Uptimepercentage Diensttegoed
< 99,9% 10%
< 99% 25%

Berekening van maandelijkse uptime en Dienstniveaus voor de Video Indexeringsdienst

"Totaal Aantal Transactiepogingen" is het totale aantal geverifieerde Video-Indexering API-verzoeken uitgevoerd door een Klant gedurende een factureringsmaand voor een abonnement. Bij Totale transactiepogingen zijn niet de Video-Indexering API-aanvragen inbegrepen die een Foutcode retourneren die voortdurend wordt herhaald binnen een tijdvak van vijf minuten nadat de eerste Foutcode is ontvangen, of geüploade POST-verzoeken die het bestand verzenden als inhoud van de byte van de matrix.

"Mislukte Transacties" zijn alle verzoeken binnen het Totaal Aantal Transactiepogingen die een Foutcode retourneren, of geen antwoord retourneren binnen 360 seconden vanaf het moment dat de klant zijn verzoek voltooid.

"Maandelijks Uptimepercentage" voor de Video Indexeringsdienst wordt berekend door het aantal Mislukte Transacties af te trekken van het Totale Aantal Transactiepogingen en de uitkomst te delen door het Totale Aantal Transactiepogingen in een factureringsmaand voor een bepaald Microsoft Azure-abonnement. Het Maandelijks Uptimepercentage wordt met de volgende formule berekend:

Maandelijks Uptimepercentage = (Totaal Aantal Transactiepogingen - Mislukte Transacties) / Totaal Aantal Transactiepogingen

De volgende Dienstniveaus en Diensttegoeden zijn van toepassing op het gebruik van de Video Indexeringsdienst van Azure door de Klant:

Maandelijks Uptimepercentage Diensttegoed
< 99,9% 10%
< 99% 25%

Berekening van Maandelijkse Uptime en Dienstniveaus voor Live Kanalen

Implementatieminuten” is het totale aantal minuten dat een bepaalde Kanaal is aangeschaft en toegewezen aan een Mediadienst en zich in actieve toestand bevindt gedurende een factureringsmaand.

Maximum Beschikbare Minuten” is de som van alle Implementatieminuten voor alle Kanalen aangeschaft en toegewezen aan een Mediadienst gedurende een factureringsmaand.

Downtime” is het totale aantal Implementatieminuten gedurende welke de Livekanalenservice onbeschikbaar is. Een gegeven Kanaal wordt beschouwd een minuut niet beschikbaar te zijn geweest indien het Kanaal gedurende de minuut geen Externe Connectiviteit heeft gehad.

Maandelijks Uptimepercentage” voor de Livekanalenservice wordt berekend door de Downtime af te trekken van de Maximum Beschikbare Minuten en de uitkomst daarvan te delen door de Maximum Beschikbare Minuten in een factureringsmaand voor een bepaald Azure-abonnement. Het Maandelijks Uptimepercentage wordt met de volgende formule berekend:

Maandelijks Uptimepercentage = (Maximum Beschikbare Minuten - Downtime) / Maximum Beschikbare Minuten

De volgende Dienstniveaus en Diensttegoeden zijn van toepassing op het gebruik van de Live Kanalen Dienst van Azure Media Services door de Klant:

Maandelijks Uptimepercentage Diensttegoed
< 99,9% 10%
< 99% 25%

Berekening van Maandelijkse Uptime en Dienstniveaus voor de Content Protection Service

Totaal Aantal Transactiepogingen” zijn alle Geldige Codeverzoeken uitgevoerd door een Klant gedurende een factureringsmaand voor een bepaald Azure-abonnement.

Mislukte Transacties” zijn alle Geldige Codeverzoeken binnen het Totaal Aantal Transactiepogingen die resulteren in een Foutcode of anderszins geen Succescode geven binnen 30 seconden na ontvangst van het verzoek door de Content Protection Service.

Maandelijks Uptimepercentage” voor Azure Media Services wordt berekend door het aantal Mislukte Transacties af te trekken van het Totale Aantal Transactiepogingen en de uitkomst te delen door het Totale Aantal Transactiepogingen in een factureringsmaand voor een bepaald Microsoft Azure-abonnement. Het Maandelijks Uptimepercentage wordt met de volgende formule berekend:

Maandelijks Uptimepercentage = (Totaal Aantal Transactiepogingen - Mislukte Transacties) / Totaal Aantal Transactiepogingen

De volgende Dienstniveaus en Diensttegoeden zijn van toepassing op het gebruik van de Content Protection Service van Azure Media Services door de Klant:

Maandelijks Uptimepercentage Diensttegoed
< 99,9% 10%
< 99% 25%

Versiegeschiedenis

1.2 Voor het laatst bijgewerkt: september 2018
Releaseopmerkingen: Aanvulling bij de SLA van de Video Indexeringsdienst

1.1 Voor het laatst bijgewerkt: Juli 2018
Releaseopmerkingen: ‘Gereserveerde Eenheid Codering’ bijgewerkt naar ‘Gereserveerde Eenheid Media’ en verduidelijkingen aangebracht aan de Indexeertaakdefinitie.

1.0 Voor het laatst bijgewerkt: Mei 2015