Navigatie overslaan

Dit is een verouderde versie van deze SLA. Klik hier om de actuele versie van deze SLA te bekijken.

SLA voor Azure Cosmos DB

Voor het laatst bijgewerkt: Mei 2017

Azure Cosmos DB is de wereldwijd gedistribueerde multimodel-database van Microsoft. Het biedt kant-en-klare wereldwijde distributie binnen een onbeperkt aantal Azure-regio’s door uw gegevens transparant te schalen en te repliceren, ongeacht waar uw gebruikers zich bevinden. De service biedt 99,99% garanties voor beschikbaarheid, doorvoer, latentie en consistentie.

Deze Service Level Overeenkomst voor Microsoft Online Diensten (deze “SLA”) maakt deel uit van uw Microsoft Volume Licensing Overeenkomst (de “Overeenkomst”). Alle termen die in deze SLA met een hoofdletter worden gebruikt, maar hierin niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan in de Overeenkomst is toegekend. Deze SLA is van toepassing op de Microsoft Online Services die hierin worden vermeld (een “Service” of de “Services”), maar geldt niet voor services die onder een andere merknaam beschikbaar worden gesteld in combinatie of in verband met de Services of op enige on-premises software die onderdeel is van een Service.

Als we de Dienstniveaus voor een Dienst, zoals beschreven in deze SLA, niet bereiken of vast weten te houden, komt u wellicht in aanmerking voor een korting op een deel van uw maandelijkse dienstkosten. We wijzigen de voorwaarden van uw SLA niet gedurende de initiële looptijd van uw abonnement. Indien u uw abonnement echter verlengt, geldt de versie van deze SLA die van kracht is op het moment van verlenging voor uw volledige verlengingstermijn. We kondigen eventuele wijzigingen in deze SLA die een wezenlijk nadelig effect hebben ten minste 90 dagen van tevoren aan.

Definities

Toepasselijke Maandelijkse Periode” betekent, voor een kalendermaand waarin een Diensttegoed verschuldigd is, het aantal dagen dat u op een Dienst bent geabonneerd.

Toepasselijke Maandelijkse Servicekosten” betekent het totale aantal kosten dat daadwerkelijk door u is betaald voor een Dienst dat is toegepast in de maand waarin een Diensttegoed verschuldigd is.

Downtime” is voor elke Dienst gedefinieerd in de onderstaande Dienstspecifieke Voorwaarden.

Foutcode” betekent een indicatie dat een bewerking is mislukt, zoals een HTTP-statuscode in het 5xx-bereik.

Externe Connectiviteit” is bi-directioneel netwerkverkeer via ondersteunde protocollen, zoals HTTP en HTTPS, dat kan worden verzonden en ontvangen op een openbaar IP-adres.

Incident” betekent (i) een enkele gebeurtenis of (ii) een reeks gebeurtenissen, waardoor Downtime ontstaat.

Beheerportal” betekent de webinterface, geleverd door Microsoft, door middel waarvan klanten de Dienst kunnen beheren.

Diensttegoed” is het percentage van de Toepasselijke Maandelijkse Servicekosten dat aan u wordt uitgekeerd in geval van een gegronde vordering van Microsoft.

Dienstniveau” betekent de prestatiecijfers die in deze SLA worden vermeld, waaraan Microsoft zal voldoen bij de verlening van de Diensten.

Dienstresource” betekent een afzonderlijke resource, beschikbaar voor gebruik binnen een Dienst.

Succescode” betekent een indicatie dat een bewerking is geslaagd, zoals een HTTP-statuscode in het 2xx-bereik.

Ondersteuningsvenster” betekent de tijdsperiode waarbinnen een voorziening van een Dienst of compatibiliteit met een gegeven product of dienst wordt ondersteund.

Voorwaarden

Vorderingen
Alvorens Microsoft een vordering in behandeling neemt, dient u de vordering in te dienen bij de klantenondersteuning van Microsoft Corporation met inbegrip van alle informatie die Microsoft nodig heeft voor het beoordelen van de geldigheid van de vordering, inclusief, doch niet beperkt tot: (i) een gedetailleerde beschrijving van het Incident; (ii) informatie betreffende het tijdstip en de duur van de Downtime; (iii) het aantal gebruikers dat de gevolgen ervan ondervond (indien van toepassing) en hun locatie; en (iv) beschrijvingen van wat u zelf hebt gedaan om te proberen het Incident op te lossen op het moment dat het zich voordeed.

In geval van een vordering die betrekking heeft op Microsoft Azure, dienen we de vordering te ontvangen binnen twee maanden na het einde van de factureringsmaand waarin het Incident waarop de vordering betrekking heeft, zich heeft voorgedaan. In geval van vorderingen die betrekking hebben op alle andere Services, dienen we de vordering uiterlijk te ontvangen aan het einde van de kalendermaand volgend op de maand waarin het Incident zich heeft voorgedaan. Indien het Incident zich bijvoorbeeld heeft voorgedaan op 15 februari, dienen we de vordering en alle vereiste informatie uiterlijk op 31 maart te ontvangen.

We zullen alle informatie die redelijkerwijs bij ons beschikbaar is evalueren en te goeder trouw vaststellen of een Diensttegoed verschuldigd is. We zullen commercieel redelijke inspanningen verrichten om vorderingen gedurende de daaropvolgende maand en binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst te verwerken. U dient de Overeenkomst na te leven om in aanmerking te komen voor een Servicetegoed. Indien we vaststellen dat een Diensttegoed aan u verschuldigd is, verrekenen we het Diensttegoed met uw Toepasselijke Maandelijkse Servicekosten.

Indien u meer dan één Dienst hebt aangeschaft (niet als suite), kunt u vorderingen indienen door middel van het proces dat hierboven wordt beschreven alsof elke Dienst wordt gedekt door een afzonderlijke SLA. Indien u bijvoorbeeld zowel Exchange Online als SharePoint Online hebt aangeschaft (niet als onderdeel van een suite) en zich tijdens de looptijd van het abonnement een Incident voordoet dat Downtime veroorzaakt voor beide Services, komt u in aanmerking voor twee afzonderlijke Servicetegoeden (een voor elke Service), door twee vorderingen in te dienen op grond van deze SLA. In het geval dat niet wordt voldaan aan meer dan één Dienstniveau voor een gegeven Dienst als gevolg van hetzelfde Incident, dient u één Dienstniveau te kiezen op grond waarvan u een vordering wilt indienen met betrekking tot het Incident. Tenzij anders bepaald in een specifieke SLA, is slechts één Diensttegoed per Dienst is toegestaan voor een Toepasselijke Maandelijkse Periode.

Diensttegoed
Diensttegoed is uw enige verhaalsmogelijkheid bij prestatie- en beschikbaarheidskwesties met betrekking tot een Dienst op grond van de Overeenkomst en deze SLA. U mag niet eenzijdig uw Toepasselijke Maandelijkse Servicekosten korten in verband met prestatie- of beschikbaarheidskwesties.

Diensttegoed kan alleen worden gebruik voor kosten die zijn betaald voor een gegeven Dienst, Dienstresource of Dienstlaag waarvoor niet werd voldaan aan het Dienstniveau. In gevallen waar Dienstniveaus van toepassing zijn op afzonderlijke Dienstresources of afzonderlijke Dienstlagen, is het Diensttegoed alleen van toepassing op de betreffende Dienstresource of Dienst laag, voor zover van toepassing. Het Diensttegoed dat wordt toegekend in een gegeven factureringsmaand voor een gegeven Dienst of Dienstresource zal in geen enkele omstandigheid hoger zijn dan uw maandelijkse servicekosten voor de betreffende Dienst of Dienstresource, naar gelang hetgeen van toepassing is, in de factureringsmaand.

Indien u Services hebt aangeschaft als onderdeel van een suite of andere gecombineerde aanbieding, worden de Toepasselijke Maandelijkse Servicekosten en het Servicetegoed voor elke Service naar verhouding berekend.

Indien u een Dienst hebt aangeschaft bij een reseller, ontvangt u een diensttegoed rechtstreeks van de reseller. De reseller ontvangt een Diensttegoed rechtstreeks van ons. Het Diensttegoed wordt gebaseerd op de adviesprijs voor de toepasselijke Dienst, zoals op redelijke gronden vastgesteld door ons.

Beperkingen
Deze SLA en eventueel toepasselijke Dienstniveaus zijn niet van toepassing op problemen met betrekking tot prestaties of beschikbaarheid:

 1. als gevolg van factoren waarop we redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen (bijvoorbeeld natuurrampen, oorlog, terroristische aanslagen, rellen, overheidsingrepen of netwerkstoringen of uitval van apparaten buiten onze datacenters, bijvoorbeeld op uw locatie of tussen uw locatie en ons datacenter);
 2. als gevolg van het gebruik van services, hardware of software die niet door ons zijn geleverd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, problemen als gevolg van onvoldoende bandbreedte of in verband met software of services van derden;
 3. als gevolg van een verbinding met een serverloze database die wordt of is onderbroken of wordt hervat.
 4. veroorzaakt door uw gebruik van een Service nadat we u hebben opgedragen uw gebruik van de Service aan te passen, indien u uw gebruik ervan niet in overeenstemming hiermee hebt aangepast;
 5. gedurende of in verband met preview-, pre-release-, bèta- of evaluatieversies van een Service, functie of software (zoals bepaald door ons) of aankopen die zijn gedaan met Microsoft-abonnementtegoed;
 6. als gevolg van ongeautoriseerde handelingen of verzuim in te grijpen wanneer dat is vereist door uzelf, of door uw medewerkers, agenten, opdrachtnemers, leveranciers of anderen die toegang hebben verkregen door middel van uw wachtwoorden of apparatuur, of anderszins als gevolg van het niet toepassen van passende beveiligingspraktijken door u;
 7. als gevolg van het feit dat u hebt nagelaten u te houden aan alle vereiste configuraties, gebruik te maken van ondersteunde platforms of u te houden aan beleid voor aanvaardbaar gebruik, of als gevolg van uw gebruik van de Service op een wijze die niet strookt met de voorzieningen en functionaliteit van de Service (bijvoorbeeld door te proberen bewerkingen uit te voeren die niet worden ondersteund) of die niet strookt met door ons gepubliceerde documentatie of aanwijzingen;
 8. als gevolg van foutieve input, instructies of argumenten (bijvoorbeeld, verzoeken voor toegang tot bestanden die niet bestaan);
 9. als gevolg van uw pogingen om bewerkingen uit te voeren die de voorgeschreven quota overschrijden of die het gevolg zijn van maatregelen door ons in verband met de verdenking van misbruik;
 10. als gevolgd van uw gebruik van functies van de Service die buiten de bijbehorende Ondersteuningsvensters vallen; of
 11. in verband met licenties die wel zijn gereserveerd, maar nog niet zijn betaald op het moment van het Incident.
 12. Door u geïnitieerde bewerkingen, zoals opnieuw opstarten, stoppen, starten, failover en schaalberekening die uitvaltijd veroorzaken, zijn uitgesloten van de uptimeberekening.
 13. Maandelijks onderhoudsvenster waarin downtime is inbegrepen voor het patchen van uw server en infrastructuur is uitgesloten van de uptimeberekening.

Diensten die zijn aangeschaft op grond van een Volume Licensing Overeenkomst van het type Open, Open Value, en Open Value Subscription, en Diensten die deel uitmaken van een Office 365 Small Business Premium-suite die zijn aangeschaft in de vorm van een productcode, komen niet in aanmerking voor Diensttegoed op basis van servicekosten. In het geval van deze Diensten, voor eventueel Diensttegoed waarvoor u in aanmerking komt uitgekeerd in de vorm van diensttijd (dat wil zeggen, dagen) in plaats van servicekosten, en verwijzingen naar “Toepasselijke Maandelijkse Servicekosten” komen te vervallen en worden vervangen door “Toepasselijke Maandperiode”.

Aanvullende definities

Verzameling” is een container voor JSON-documenten, en een eenheid van schaal voor transacties en query's.

Gebruikte RU's” is de som van de Aanvraageenheden die zijn gebruikt door alle aanvragen die binnen een gegeven seconde worden verwerkt door de Azure Cosmos DB-verzameling.

Database-account” is de resource van het hoogste niveau van het Azure Cosmos DB-resourcemodel. Een Azure Cosmos DB Database-account omvat een of meer databases.

Mislukte Aanvragen” zijn aanvragen binnen het Totaal Aantal Aanvragen die een Foutcode opleveren of die geen Succescode geven binnen de maximale bovengrenzen die in de onderstaande tabel zijn gedocumenteerd.

Werking Maximale bovengrens voor verwerkingslatentie
Alle configuratiebewerkingen voor Database-accounts 2 minuten
Nieuwe regio toevoegen 60 minuten
Handmatige failover 5 minuten
Bronbewerkingen 5 sec
Mediabewerkingen 60 sec

Ingerichte RU's” is het totale aantal ingerichte Aanvraageenheden voor een bepaalde Azure Cosmos DB-verzameling voor een gegeven seconde.

Ingeperkte Aanvragen” zijn aanvragen die worden ingeperkt door de Azure Cosmos DB-collectie wanneer de Gebruikte RU's de Ingerichte RU's in een bepaalde seconde hebben overschreden voor een partitie in de Collectie.

Aanvraageenheid (RU)” is een doorvoermaateenheid in Azure Cosmos DB.

Resource” is een reeks door middel van een URI adresseerbare entiteiten die zijn geassocieerd met een Database-account.

Geslaagde Aanvragen” is het Totaal Aantal Aanvragen minus de Mislukte Aanvragen.

Totaal Aantal Aanvragen” is het totaal van alle verzoeken, met inbegrip van Afgeremde Aanvragen en alle Mislukte Aanvragen, gericht aan Bronnen binnen een periode van een uur voor een gegeven Azure-abonnement gedurende een factureringsmaand.

SLA Beschikbaarheid

Foutratio” is het totale aantal Mislukte Aanvragen, gedeeld door het Totale Aantal Aanvragen voor alle Resources in een bepaald Azure-abonnement gedurende een gegeven tijdsinterval van een uur. Als het Totale Aantal Aanvragen gedurende een gegeven tijdsinterval van een uur nul is, bedraagt de Foutratio voor dat tijdsinterval 0%.

De “Gemiddelde Foutratio” voor een factureringsmaand is de som van de Foutratio's voor elk uur in de factureringsmaand, gedeeld door het aantal uren in de factureringsmaand.

Maandelijks Beschikbaarheidspercentage” voor de Azure Cosmos DB-service wordt berekend door de Gemiddelde Foutratio voor een gegeven Microsoft Azure-abonnement in een factureringsmaand af te trekken van 100%. Het Maandelijkse Beschikbaarheidspercentage wordt weergegeven met de volgende formule:

Maandelijks Uptimepercentage = 100% - Gemiddelde Foutratio

Diensttegoed:

Maandelijks Beschikbaarheidspercentage Diensttegoed
< 99,99% 10%
< 99% 25%

SLA Doorvoer

Doorvoer Mislukt Aanvragen” zijn aanvragen die worden ingeperkt door de Azure Cosmos DB-collectie, wat resulteert in een Foutcode, voordat de Gebruikte RU's de Ingerichte RU's hebben overschreden voor een partitie in de Collectie in een gegeven seconde.

Foutratio” is het totale aantal Doorvoer Mislukt Aanvragen, gedeeld door het Totale Aantal Aanvragen voor alle Resources in een bepaald Azure-abonnement gedurende een gegeven tijdsinterval van een uur. Als het Totale Aantal Aanvragen gedurende een gegeven tijdsinterval van een uur nul is, bedraagt de Foutratio voor dat tijdsinterval 0%.

De “Gemiddelde Foutratio” voor een factureringsmaand is de som van de Foutratio's voor elk uur in de factureringsmaand, gedeeld door het aantal uren in de factureringsmaand.

Maandelijks Doorvoerpercentage” voor de Azure Cosmos DB-service wordt berekend door de Gemiddelde Foutratio voor een gegeven Microsoft Azure-abonnement in een factureringsmaand af te trekken van 100%. Het Maandelijks Doorvoerpercentage wordt met de volgende formule berekend:

Maandelijkse Doorvoerpercentage = 100% - Gemiddelde Foutratio

Diensttegoed:

Maandelijks Doorvoerpercentage Diensttegoed
< 99,99% 10%
< 99% 25%

SLA Consistentie

K” is het aantal versies van een gegeven document waarbij het aantal leesbewerkingen achterloopt bij het aantal schrijfbewerkingen.

T” is een gegeven tijdsinterval.

Consistentieniveau” is de instelling voor een bepaalde leesaanvraag die consistentiegaranties ondersteunt. In de volgende tabel zijn de garanties vastgelegd die zijn geassocieerd met de Consistentieniveaus.

Consistentieniveau Consistentiegaranties
Sterk Sterk
Sessie Read Your Own Write
(binnen schrijfregio)
Monotonic Read
Consistent Prefix
Bounded Staleness Read Your Own Write
(binnen schrijfregio)
Monotonic Read
(binnen een regio)
Consistent Prefix
Staleness Bound < K,T
Consistent Prefix Consistent Prefix
Eventual Eventual

Consistentieschendingspercentage” is het aantal Succesvolle Aanvragen dat niet kon worden gerealiseerd tijdens het uitvoeren van de consistentiegaranties die zijn gespecificeerd voor het gekozen Consistentieniveau, gedeeld door het Totale Aantal Aanvragen, voor alle Bronnen binnen een gegeven Azure-abonnement, gedurende een gegeven interval van een uur. Als het Totale Aantal Aanvragen gedurende een gegeven tijdsinterval van een uur nul is, bedraagt de Consistentieschendingsratio voor dat tijdsinterval 0%.

Gemiddeld Consistentieschendingspercentage” voor een factureringsmaand is de som van de Consistentieschendingspercentages voor elk uur in de factureringsmaand, gedeeld door het aantal uren in de factureringsmaand.

Maandelijks Consistentierealisatiepercentage” voor de Azure Cosmos DB-service wordt berekend door de Gemiddelde Consistentieschendingsratio voor een gegeven Microsoft Azure-abonnement in een factureringsmaand af te trekken van 100%.

Maandelijkse Consistentiepercentage = 100% - Gemiddelde Consistentieschendingsratio

Diensttegoed:

Maandelijks Consistentierealisatiepercentage Diensttegoed
< 99,99% 10%
< 99% 25%

SLA Latentie

Toepassing” is een toepassing in Azure Cosmos DB die wordt geïmplementeerd binnen een plaatselijke Azure-regio aan de hand van de Azure Cosmos DB-client-SDK geconfigureerd met TCP directe verbinding voor een gegeven Microsoft Azure-abonnement in een factureringsmaand.

N” is het aantal Succesvolle Aanvragen voor een gegeven Toepassing waarbij documentlees- of -schrijfbewerkingen met een payload van ten hoogste 1 KB worden uitgevoerd in een gegeven uur.

S” is de op latentie in oplopende volgorde gesorteerde set responstijden van Succesvolle Aanvragen voor een gegeven Toepassing waarbij documentlees- of -schrijfbewerkingen met een payload van ten hoogste 1 KB worden uitgevoerd in een gegeven uur.

Ordinale Rang” is het 99e percentiel op basis van de dichtstbijzijnde rangmethode, gerepresenteerd door de volgende formule:

Ordinale Rangschikking = (99 / 100) * N

P99-latentie” is de waarde op de Ordinale Rang van S.

Excessieve Latentie-uren” is het totale aantal intervallen van een uur gedurende welke Succesvolle Aanvragen die zijn ingediend door een Toepassing resulteren in een P99-latentie groter dan of gelijk aan 10ms voor documentlees- of 15ms voor documentschrijfbewerkingen. Als het aantal Geslaagde Aanvragen gedurende een gegeven tijdsinterval van een uur nul is, bedragen de Overmatige Latentie-uren voor dat tijdsinterval 0.

Gemiddeld Excessief Latentiepercentage” voor een factureringsmaand is de som van de Excessieve Latentie-uren gedeeld door het aantal uren in de factureringsmaand.

Maandelijks P99-latentierealisatiepercentage” voor een gegeven Azure Cosmos DB-toepassing wordt berekend door het Gemiddeld Excessief Latentiepercentage voor een gegeven Microsoft Azure-abonnement in een factureringsmaand af te trekken van 100%. Het Maandelijks P99-latentierealisatiepercentage wordt met de volgende formule berekend:

Maandelijkse P99-latentiebereikingspercentage = 100% - Gemiddelde Overmatige Latentieratio

Diensttegoed:

Maandelijks P99-latentierealisatiepercentage Diensttegoed
< 99,99% 10%
< 99% 25%

Versiegeschiedenis

1.4 Voor het laatst bijgewerkt: Mei 2021
Releaseopmerkingen: GA start van serverloos.

1.3 Voor het laatst bijgewerkt: december 2020
Releaseopmerkingen: Verbeterde schrijf-SLA tot 10ms voor alle accounts.

1.2 Voor het laatst bijgewerkt: september 2018
Releaseopmerkingen: Verbeterde SLA schrijfbewerkingen wanneer meerdere Azure-regio’s zijn geconfigureerd als schrijfbare eindpunten. Toevoeging van 10ms vertraging in de schrijfbewerking voor Netwerk-geoptimaliseerde Toepassingen.

1.1 Voor het laatst bijgewerkt: november 2017
Releaseopmerkingen: Azure Cosmos DB ondersteunt nu een nieuwe configuratie: database-accounts die meerdere regio's omspannen met Sterke Consistentie, deze configuratie beschikt over een SLA voor consistentie, doorvoer en leesbeschikbaarheid. De SLA voor bestaande configuraties (Cosmos DB Database-accounts met bereik ingesteld op één regio geconfigureerd met een van de vijf Consistentieniveaus of Database-accounts die meerdere regio's omspannen, geconfigureerd met een van de vier minder precieze Consistentieniveaus) blijft dezelfde. Verduidelijkte Consistentiegarantietabel met branchematig gestandaardiseerde voorwaarde.

1.0 Voor het laatst bijgewerkt: Mei 2017
Releaseopmerkingen: Naam van service gewijzigd in Azure Cosmos DB.