Navigatie overslaan

Microsoft Azure Dienstvoorwaarden

Voor het laatst bijgewerkt: September 2014

Gebruiksregels

Noch u noch degenen die via u toegang verkrijgen tot de Diensten, mogen de Diensten gebruiken:

  • op een wijze die verboden is op grond van wet- en regelgeving of overheidsvoorschriften of -besluiten;
  • om de rechten van anderen te schenden;
  • om op wat voor manier dan ook onbevoegd toegang te verkrijgen tot diensten, gegevens, accounts of netwerken, of deze te verstoren;
  • om een protocol of e-mailheadergegevens te vervalsen (bijvoorbeeld door middel van ‘spoofing’); of  
  • om spam of malware te verspreiden;
  • op een manier waardoor de Diensten beschadigd kunnen raken of waardoor het gebruik ervan door anderen in het gedrang kan komen; of
  • voor gebruik met hoge risico's (waarbij een storing van de Diensten kan leiden tot de dood of ernstig persoonlijk letsel bij een persoon, of tot ernstige materiële of milieuschade).

Virtuele machines

Met de virtuele-machinefunctie kunt een virtuele server uitvoeren met een besturingssysteem naar keuze.  U mag uw eigen virtuele-machine-installatiekopie uploaden of kiezen uit vooraf geconfigureerde virtuele-machine-installatiekopieën die beschikbaar zijn bij Microsoft of derden. 

U gaat ermee akkoord dat u de nodige rechten verwerft om alle software (waaronder het besturingssysteem) binnen uw virtuele machine uit te voeren.  U bent verantwoordelijk voor het bijwerken, configureren en onderhouden van het besturingssysteem en andere software binnen uw virtuele machine.  U mag factureringsmechanismen waarmee uw gebruik per uur van de virtuele machine en de software daarin wordt gevolgd, niet uitschakelen, saboteren of anderszins proberen te omzeilen.

Microsoft Azure kan u de optie bieden om Windows Server en andere Microsoft-software in een virtuele machine uit te voeren.  U mag zulke software uitsluitend binnen de online dienst Microsoft Azure en uitsluitend in verband met uw toegestane gebruik van een toepasselijke Microsoft Azure-rol gebruiken.  U beschikt in het kader van deze licentievoorwaarden niet over rechten voor het uitvoeren van de software (u mag bijvoorbeeld geen exemplaren uitvoeren op uw servers op locatie, tenzij u daarvoor afzonderlijk een licentie hebt verworven).

Windows Server

Op gebruik van virtuele machines die een versie van Windows Server bevatten, zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing:

Beperkingen op het gebruik.  Het is niet toegestaan de volgende functionaliteit binnen de software te gebruiken:

  • Rights Management Services

Remote Desktop Services. Subscriber Access Licenses (SAL’s) voor Remote Desktop Services (RDS) die zijn aangeschaft op grond van de Microsoft Service Provider Licensing Agreement (SPLA) mogen worden gebruikt voor het bieden van de functionaliteit van een grafische gebruikersinterface op virtuele machines met Microsoft Azure. Client Access Licenses (CAL’s) voor RDS die zijn aangeschaft op grond van een ander Microsoft Volume Licensing-programma, met inbegrip van de Enterprise Overeenkomst, mogen niet worden gebruikt op virtuele machines met Microsoft Azure. Functionaliteit voor Virtual Desktop Infrastructure (VDI) mag niet worden gebruikt op virtuele machines met Microsoft Azure.

Hosten.  Als u de software gebruikt om een oplossing te hosten voor toegang of gebruik door derden, dan moet die oplossing bestaan uit een toepassing of dienst die in bezit is van of gelicentieerd is aan u of een derde.

Gegevensopslagtechnologie.  De serversoftware bevat technologie voor gegevensopslag met de naam Windows Internal Database of Microsoft SQL Server Desktop Engine voor Windows.  Componenten van de serversoftware gebruiken deze technologieën om gegevens op te slaan.  U mag deze technologieën op grond van deze licentievoorwaarden niet op een andere wijze gebruiken of raadplegen.

Pictogrammen, afbeeldingen, geluiden.  Bij het gebruik van de software mag u gebruikmaken van de bijbehorende pictogrammen, geluiden en media, maar deze niet delen met anderen. De voorbeeldafbeeldingen, -geluiden en -media die bij de software worden geleverd, zijn uitsluitend voor niet-commercieel gebruik door u.

Kennisgevingen van gegevensoverdracht.  De kennisgevingen die van toepassing zijn op Windows Server, zoals beschreven in het document met kennisgevingen van gegevensoverdracht op https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=1&Category=2, zijn van toepassing op het gebruik van Windows Server-software op grond van uw Microsoft Azure-licenties.

Validatie

Van tijd tot tijd wordt het validatieonderdeel van de software bijgewerkt en is het nodig dat er gegevens worden gedownload. Tijdens het validatieproces wordt gecontroleerd of de software is geactiveerd en een juiste licentie heeft.  Tevens krijgt u hierdoor toestemming bepaalde onderdelen van de software te gebruiken of aanvullende voorzieningen aan te schaffen.

Gedurende het validatieproces worden gegevens over de software en het apparaat naar Microsoft verzonden.  Deze gegevens bevatten onder andere de versie en de productsleutel van de software en het IP-adres van het apparaat.  Microsoft gebruikt deze gegevens niet om vast te stellen wie u bent of om contact met u op te nemen.  Door de software te gebruiken, gaat u akkoord met het verzenden van deze gegevens.

Als de software niet van een juiste licentie is voorzien, kan dit de functionaliteit van de software beïnvloeden. Mogelijk dient u bijvoorbeeld de software opnieuw te activeren, wordt u eraan herinnerd dat u een exemplaar van de software met de juiste licentie moet aanschaffen, of kunt u bepaalde updates of upgrades van Microsoft niet verkrijgen.

U mag alleen updates of upgrades ophalen bij Microsoft of overige bevoegde bronnen.

Store

Met Microsoft Azure kunt u in het kader van een uniform raamwerk voor levering en facturering, via functies als Microsoft Azure Store en de Virtual Machine Gallery (“Store-dienst”) toegang verkrijgen tot niet-Microsoft-producten of deze aanschaffen bij derden, onderworpen aan de Voorwaarden voor de Microsoft Azure Store.

Klantenondersteuning

Definities

“Klantenondersteuning” betekent alle ondersteuning of advies die aan u is gegeven in het kader van uw Microsoft Azure Overeenkomst.

“Fixes” betekent verbeteringen, aanpassingen en uitbreidingen voor het Product of afgeleiden daarvan die door Microsoft in algemene omloop zijn gebracht (zoals servicepacks) of die door Microsoft aan u zijn verstrekt tijdens het uitvoeren van Klantenondersteuning om een specifiek probleem aan te pakken.

Fixes.  Indien we tijdens de uitvoering van Klantenondersteuning Fixes aan u verstrekken, worden deze Fixes in licentie gegeven onder de licentievoorwaarden die gelden voor het Product waarop de Fixes betrekking hebben, tenzij bij de Fixes afzonderlijke voorwaarden worden verstrekt, in welk geval die voorwaarden gelden.  Indien de Fixes niet zijn bestemd voor de Microsoft Azure-diensten, zijn eventuele andere gebruiksvoorwaarden die Microsoft bij de Fixes verstrekt van toepassing. Indien geen gebruiksvoorwaarden zijn meegeleverd, heeft u een niet-exclusieve, eeuwigdurende, volledig betaalde licentie voor het gebruiken en reproduceren van de Fixes, uitsluitend ten behoeve van uw interne gebruik.  Het is u niet toegestaan Fixes aan te passen, de bestandsnaam ervan te wijzigen of Fixes te gebruiken in combinatie met computercode die niet van Microsoft afkomstig is.

Reeds bestaand werk.  Alle rechten met betrekking tot computercode of andere geschreven materialen die niet uit programmacode bestaan die los van uw Microsoft Azure Overeenkomst zijn ontwikkeld of op andere wijze verkregen door of voor de partijen of hun Gelieerde Ondernemingen (“Reeds Bestaand Werk”), blijven de exclusieve eigendom van de partij die het Reeds Bestaand Werk heeft verstrekt.  Tijdens de uitvoering van de Klantenondersteuning verlenen de beide partijen elkaar (en onze opdrachtnemers, waar nodig) een tijdelijke, niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren en aanpassen van het Reeds Bestaande Werk dat aan de andere partij is verstrekt, uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de verplichtingen in verband met de Klantenondersteuning.  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door de betrokken partijen overeengekomen verlenen wij u na volledige betaling een niet-exclusieve, eeuwigdurende, volledig betaalde licentie voor het gebruiken, reproduceren en aanpassen (indien van toepassing) van het Reeds Bestaand Werk van Microsoft dat is geleverd als onderdeel van een resultaat van Klantenondersteuning, uitsluitend in de vorm waarin dit aan u is geleverd en uitsluitend ten gunste van uw interne bedrijfsdoelstellingen. De licentie voor Reeds Bestaand Werk van Microsoft wordt aan u verleend op voorwaarde dat deze de voorwaarden van uw Windows Azure Overeenkomst naleeft. Indien u zich in bevindt in de Tsjechische Republiek, verklaart u dat de auteur de benodigde toestemmingen heeft gegeven om uw reeds bestaand werk te wijzigen.  Enige overtreding van de voorwaarden van uw Microsoft Azure Overeenkomst of andere verklaringen met betrekking tot klantenondersteuning in het kader van die overeenkomst door u is een opschortende voorwaarde voor het verkrijgen van de eeuwigdurende licentie voor het Reeds Bestaand Werk van Microsoft die Microsoft aan u verstrekt aan het eind van de uitvoering van Klantenondersteuning.

Materialen.  Alle rechten met betrekking tot materialen die door ons zijn ontwikkeld (anders dan softwarecode) en materialen die aan u zijn geleverd in verband met Klantenondersteuning (“Materialen”), zijn ons eigendom tenzij deze Materialen uw Reeds Bestaande Werk zijn.  Wij verlenen u een niet-exclusieve, eeuwigdurende, volledig betaalde licentie voor het gebruiken, reproduceren en aanpassen van de materialen, uitsluitend ten behoeve van uw interne bedrijfsactiviteiten en zonder verplichting tot het bijhouden van een administratie of het betalen van royalty's.

Voorbeeldcode.  Wij verlenen u een niet-exclusief, eeuwigdurend en royaltyvrij recht om door ons ter illustratie geleverde softwarecode (“Voorbeeldcode”) te gebruiken en aan te passen en de objectcode van de Voorbeeldcode te reproduceren en te distribueren, mits u ermee instemt: (i) niet onze naam, ons logo of onze handelsmerken te gebruiken voor de marketing van uw softwareproduct waarin de Voorbeeldcode is verwerkt; (ii) een deugdelijke auteursrechtaanduiding op te nemen in uw softwareproduct waarin de Voorbeeldcode is verwerkt; en (iii) ons en onze leveranciers schadeloos te stellen, te vrijwaren en te verdedigen in geval van vorderingen of rechtszaken, inclusief kosten voor rechtsbijstand, die voortkomen uit het gebruik of de distributie van de Voorbeeldcode.

Rechten van Gelieerde Ondernemingen.  U mag de rechten in dit artikel in sublicentie geven aan uw Gelieerde Ondernemingen, maar uw Gelieerde Ondernemingen mogen deze rechten niet in sublicentie geven en het gebruik door uw Gelieerde Ondernemingen moet in overeenstemming zijn met de licentiebepalingen die zijn opgenomen in uw Microsoft Azure Overeenkomst.

Garanties en vrijwaringen

Garantie voor Klantondersteuning.  Wij garanderen dat alle Klantenondersteuning met vakkundige zorg en bekwaamheid wordt verleend.

GEEN ANDERE GARANTIES.  VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT WIJZEN WIJ ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, ONGEACHT OF DEZE EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK ZIJN, ANDERS DAN DIE UITDRUKKELIJK IN UW MICROSOFT AZURE OVEREENKOMST ZIJN OPGENOMEN.  DEZE VRIJWARING GELDT ONDER ANDERE VOOR ALLE GARANTIES OF VOORWAARDEN VOOR EIGENDOM, HET NIET INBREUK MAKEN, TEVREDENSTELLENDE KWALITEIT OF RESULTATEN, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT ALLE ADVIEZEN, AANBEVELINGEN, FIXES, RESULTATEN VAN KLANTENONDERSTEUNING, EN GERELATEERDE MATERIALEN GELEVERD DOOR ONZE LEVERANCIERS EN OPDRACHTNEMERS BIJ HET UITVOEREN VAN DE KLANTENONDERSTEUNING. 

Bijlage 1: Kennisgevingen

Kennisgeving van gegevensoverdracht

Het product bevat een of meer softwarefuncties die verbinding maken met Microsoft of met computersystemen van serviceproviders via internet.    Deze functies zijn opgenomen in het document met kennisgevingen van gegevensoverdracht op https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=1&Category=2. Microsoft levert via deze functies diensten bij producten.  U ontvangt niet altijd een afzonderlijke kennisgeving wanneer er met een functie verbinding wordt gemaakt.  In sommige gevallen kunt u een functie uitschakelen of niet gebruiken.

Computergegevens

Voor de functies worden internetprotocollen gebruikt, die gegevens over de computer naar de juiste systemen verzenden, zoals uw IP-adres, besturingssysteem, browser en naam en versie van de software die u gebruikt, en de taalcode van het apparaat waarop u de software hebt geïnstalleerd. 

Gebruik van gegevens

Microsoft gebruikt deze gegevens niet om vast te stellen wie u bent of om contact met u op te nemen. Microsoft gebruikt deze gegevens alleen om diensten aan u beschikbaar te maken wanneer u de software gebruikt. Microsoft kan de computergegevens, acceleratorgegevens, zoeksuggestiegegevens, foutenrapporten, malwarerapporten en URL-filterrapporten gebruiken om onze software en diensten te verbeteren.  Wij kunnen deze gegevens ook delen met anderen, zoals leveranciers van hardware en software.  Deze kunnen de gegevens gebruiken om de manier te verbeteren waarop hun producten worden uitgevoerd met Microsoft-software.

Instemming met gegevensoverdracht

Door deze softwarefuncties te gebruiken stemt u ermee in dat computergegevens worden verzonden, zoals uw IP-adres, het type besturingssysteem, de browser en de naam en versie van de software die u gebruikt, en de taalcode van het apparaat waarop u de software uitvoert.

Kennisgeving met betrekking tot de visuele norm H.264/AVC en de videonorm VC-1, de visuele norm MPEG-4 en de videonorm MPEG-2.

Deze software kan de visuele compressietechnologie H.264/AVC, VC-1, MPEG-4 Part 2 en MPEG-2 bevatten. Voor MPEG LA, L.L.C. is deze kennisgeving vereist:

DIT PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN UIT HOOFDE VAN DE AVC, DE VC-1, DE MPEG-4 PART 2 VISUAL, EN MPEG-2 VIDEO-OCTROOI PORTFOLIO LICENSES VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM (i) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG HET BOVENSTAANDE (“VIDEONORMEN”) EN/OF (ii) AVC-, VC-1-, MPEG-4- PART 2 OF MPEG 2-VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN CONSUMENT VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK IS GECODEERD EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN AANBIEDER VAN VIDEO DIE BEVOEGD IS OM DERGELIJKE VIDEO AAN TE BIEDEN.  VOOR ENIG ANDER GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND, NOCH GEÏMPLICEERD. GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ANDERS DAN PERSOONLIJK GEBRUIK, DAT VOLDOET AAN DE MPEG-2-NORM VOOR HET CODEREN VAN VIDEOGEGEVENS VOOR VERPAKTE MEDIA, IS VERBODEN ZONDER LICENTIE VAN MPEG LA. AANVULLENDE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN BIJ MPEG LA, L.L.C. RAADPLEEG http://www.mpegla.com/main/default.aspx.

Ter verduidelijking: deze kennisgeving beperkt of verbiedt niet het gebruik van de software voor normale bedrijfsdoeleinden die persoonlijk zijn voor dat bedrijf, waaronder niet zijn inbegrepen (i) herdistributie van de software aan derden of (ii) het maken van inhoud met technologieën in overeenstemming met de VIDEONORMEN voor distributie aan derden.

Mogelijk ongewenste software (Kennisgeving I)

Als u uw computer aanzet, zoekt Windows Defender automatisch naar ‘spyware’, ‘adware’ en overige ongewenste software.  Als er mogelijk ongewenste software wordt aangetroffen, wordt u gevraagd of u deze wilt negeren, uitschakelen (in quarantaine plaatsen) of verwijderen.  Alle mogelijk ongewenste software met de classificatie 'high' of 'severe' wordt automatisch na de scan verwijderd, tenzij u zelf de standaardinstellingen wijzigt.  Het verwijderen of uitschakelen van mogelijk ongewenste software kan ertoe leiden dat overige software op uw computer niet meer juist functioneert, of dat u inbreuk maakt op een licentie voor het gebruik van overige software op uw computer.

Bij het gebruik van deze software is het mogelijk dat u ook software verwijdert die geen mogelijk ongewenste software is.