Navigatie overslaan

Gebruiksvoorwaarden Azure Gereserveerde VM-instances

Voor het laatst bijgewerkt: november 2017

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een overeenkomst tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk van uw locatie, een van haar gelieerde ondernemingen) en u. De overeenkomst bestaat uit onderstaande voorwaarden, alsmede de Voorwaarden van het Aanbod voor uw abonnement op de Gereserveerde VM-instances. Gereserveerde VM-instances zijn een Marketplace-aanbod en worden afzonderlijk van uw Klantovereenkomst in licentie gegeven, waarbij echter de Voorwaarden voor Online Diensten die van toepassing zijn voor Microsoft Azure Services deel uitmaken van deze Gebruiksvoorwaarden en derhalve van toepassing zijn op de Gereserveerde VM-instances.

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Gereserveerde VM-instances evenals op alle software, updates, supplementen en ondersteunende diensten van Microsoft voor Gereserveerde VM-instances, tenzij bij deze onderdelen andere bepalingen worden meegeleverd.

 1. Definities.
  1. ”Klantovereenkomst“ betekent de overeenkomst waaronder u de Microsoft Azure Services hebt verkregen van Microsoft, en elke opvolger op die overeenkomst die u bent aangegaan gedurende de looptijd van uw Gereserveerde VM-instances.
  2. ”Aanbod“ betekent de prijs, looptijd en daarmee samenhangende gegevens die van toepassing zijn op een aanbieding voor Gereserveerde VM-instances.
  3. ”Gereserveerde VM-instance“ betekent een Gereserveerde VM-instance die is gepubliceerd door Microsoft en beschikbaar wordt gesteld in de Azure Marketplace.
 2. Gebruiksrechten.
  1. Gebruik binnen Microsoft Azure. Behoudens de algemene voorwaarden van deze overeenkomst verleent Microsoft u het toegangs- en gebruiksrecht voor Gereserveerde VM-instances en het recht enige door Microsoft geleverde software te installeren en te gebruiken met de Gereserveerde VM-instances, uitsluitend voor gebruik met de dienst. Microsoft behoudt zich alle andere rechten voor.
  2. Programma's van andere fabrikanten. Gereserveerde VM-instances kunnen een of meer programma's van andere fabrikanten bevatten. Als een programma van een andere fabrikant is opgenomen in een afzonderlijk “ThirdPartyNotices”-bestand dat door Microsoft is meegeleverd, zijn de voorwaarden van toepassing die in dat bestand uiteen worden gezet. In andere gevallen is uw gebruik van die programma's onderworpen aan de voorwaarden die zijn opgenomen in of meegeleverd met die programma's. In alle gevallen zijn tevens onderstaande afwijzingen en beperkingen op de uitsluiting van schadevergoeding van toepassing.
 3. Voorwaarden klantovereenkomst. De bepalingen in uw Klantovereenkomst ten aanzien van het navolgende maken deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden in dezelfde mate als zij van toepassing zijn op de Microsoft Azure Services: verweer tegen vorderingen van derden, overdracht, exportbeperkingen, toepasselijk recht en geschillenbeslechting.
 4. Garantie. Gereserveerde VM-instances worden geleverd in de staat waarin zij verkeren. Microsoft wijst alle expliciete garanties of voorwaarden van de hand. Het is mogelijk dat u aanvullende rechten of wettelijke garanties hebt op grond van plaatselijke wetgeving die niet gewijzigd kan worden door deze overeenkomst. Voor zover is toegestaan op grond van uw plaatselijke wetgeving wijst Microsoft alle impliciete garanties af, met inbegrip van garanties op verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmakend karakter.

  Voor Australië - In het kader van de Australische consumentenwetgeving beschikt u over bepaalde wettelijke garanties; niets in deze voorwaarden is bedoeld om aan deze rechten afbreuk te doen.

 5. Beperkingen op en Uitsluitingen van Verhaal en Schadevergoeding. Voor iedere vordering die verband houdt met deze overeenkomst, zijn de rechtsmiddelen en aansprakelijkheidsbeperking die van toepassing zijn op de Microsoft Azure Services in uw Klantovereenkomst (met inbegrip van alle uitsluitingen en uitzonderingen) ook van toepassing op de Gereserveerde VM-instances. U kunt op Microsoft geen andere schade verhalen, met inbegrip van gevolgschade, bijzondere, indirecte of incidentele schade of door het gerecht opgelegde schadevergoeding, of schade ten gevolge van verloren winst, inkomsten, gegevens of gebruik van gegevens voortvloeiend uit of betrekking hebbend op Gereserveerde VM-instances.