Navigatie overslaan

Amendement Azure Direct Payment

Om geldig te zijn, moet de Klant dit Amendement zoals uiteengezet in het Azure portaal hebben aanvaard.

Deze Azure Direct Payment Amendment (“Amendement”) wordt aangegaan tussen de klantentiteit (“Klant”) en de Microsoft-entiteit (“Microsoft”) die partij zijn bij een Open Program-Licentieovereenkomst (de “Overeenkomst”) waaronder Klant Microsoft Azure Services heeft aangeschaft. De partijen komen overeen dat het Amendement een aanvulling vormt op de Overeenkomst en alleen van toepassing is op het hieronder aangeschafte Abonnement (zoals hieronder gedefinieerd).

 1. Gedefinieerde termen.

  Termen die in dit Amendement met een hoofdletter worden geschreven maar hierin niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de Overeenkomst. In dit Amendement zijn de volgende definities van toepassing:

  “Microsoft Azure Services” betekent een of meer van de Microsoft Azure Services en functies waarvoor Microsoft een licentie heeft verleend en die op onze dienstenpagina worden geïdentificeerd, met uitzondering van Microsoft Azure Marketplace (dat afzonderlijk wordt verkocht).

  “Portal” betekent het online portaal via welke de Klant het Abonnement koopt op onze prijspagina of op een andere locatie die Microsoft identificeert.

  “Abonnement” betekent een abonnement met een vastgestelde waarde die kan worden verzilverd voor een hoeveelheid Microsoft Azure Services voor een bepaalde Looptijd.

  “Looptijd” betekent de periode die aanvangt op de datum waarop het hieronder gekochte Abonnement wordt verzilverd en die verloopt op de vroegste van de volgende twee tijdstippen: (1) de datum waarop de waarde van het Abonnement is verbruikt of (2) twaalf maanden.

 2. Details aanbieding.

  Door de aankoop van een Abonnement verbindt de Klant zich ertoe een bepaalde hoeveelheid Microsoft Azure Services te kopen voor gebruik gedurende een Looptijd en om vooraf te betalen voor gebruik. Aanvullend of ander gebruik door de Klant (bijvoorbeeld gebruik boven de door het Abonnement vertegenwoordigde hoeveelheid verplichtingen) vereist de aankoop van een nieuw Abonnement onder een afzonderlijk Amendement voorafgaand aan dat aanvullende of andere gebruik om een onderbreking te voorkomen in de levering van de Microsoft Azure Services aan de Klant. Het gebruik van de Microsoft Azure Services door de Klant is onderworpen aan de voorwaarden van de Overeenkomst, die, ter voorkoming van twijfel, de Gebruiksrechten voor Producten omvat.

 3. Verbruiksprijsstelling en Autorisatie om creditcard te debiteren.
  1. Verbruiksprijsstelling. Consumptietarieven voor Microsoft Azure Services kunnen te allen tijde na kennisgeving worden gewijzigd.
  2. Autorisatie om creditcard te debiteren. Door dit Amendement te aanvaarden, stemt de Klant er hierbij mee in het Abonnement te betalen en machtigt hij/zij Microsoft om de creditcard van de Klant te debiteren tegen de Abonnementsprijs die op het moment van aanvaarding van dit Amendement op het Portal is vermeld.
 4. Belastingen.

  Prijzen zijn exclusief eventuele belastingen. De Klant dient alle toepasselijke btw, belastingen voor goederen en diensten, verkoopbelastingen, of vergelijkbare belastingen die verschuldigd zijn in verband met bestellingen die in het kader van deze overeenkomst worden geplaatst te betalen en die Microsoft op grond van het toepasselijk recht mag innen van de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor eventuele leges en alle andere belastingen die de Klant wettelijk verschuldigd is, met inbegrip van belastingen die voortkomen uit de levering van Microsoft Azure Services aan Gelieerde Ondernemingen van de Klant. Microsoft is verantwoordelijk voor belastingen die worden geheven over de nettowinst en het vermogen van Microsoft. Indien belastingen moeten worden ingehouden op betalingen die de Klant aan Microsoft doet, dan mag de Klant deze belastingen aftrekken van het verschuldigde bedrag en deze betalen aan de aangewezen belastingdienst, evenwel op voorwaarde dat de Klant onmiddellijk een officieel ontvangstbewijs voor deze inhoudingen bemachtigt en bij Microsoft indient, alsmede andere documenten die redelijkerwijs door Microsoft worden gevraagd om een belastingkorting te vorderen of aanspraak te maken op een terugbetaling uit het buitenland. De Klant dient erop toe te zien dat eventuele ingehouden belastingen zo laag mogelijk worden gehouden, voor zover toegestaan onder toepasselijk recht.

 5. Overige bepalingen.
  1. Looptijd en beëindiging. Dit Amendement wordt automatisch beëindigd bij het verlopen van de Looptijd. Op het krachtens dit Amendement aangeschafte Abonnement blijven de bepalingen van de Overeenkomst en de toepasselijke Gebruiksrechten van het Product van toepassing, ongeacht de beëindiging of het verlopen van de Overeenkomst.
  2. Volgorde van voorrang. In het geval van strijdigheid tussen een bepaling in dit Amendement en een bepaling in de Overeenkomst, zal dit Amendement prevaleren.
  3. Gehele overeenkomst. Dit Amendement vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van dit Amendement en komt in de plaats van alle andere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp van dit Amendement. Tenzij indien expliciet vermeld in dit Amendement, blijft de Overeenkomst ongewijzigd en onverminderd van kracht.
  4. Bevoegdheid om een contract aan te gaan. Als u iemand bent die deze voorwaarden aanvaardt in naam van een entiteit, dan verklaart u dat u de wettelijke bevoegdheid hebt om dit Amendement af te sluiten in naam van de entiteit.
  5. Australische geaffilieerden. Niettegenstaande tegengestelde bepalingen in dit Amendement of in de Overeenkomst, als u zich in Nieuw-Zeeland of Oceanië bevindt, mag u geen bestellingen plaatsen onder dit Amendement of de Overeenkomst voor een Geaffilieerde in Australië, noch mag u een Geaffilieerde in Australië beheerderrechten verlenen voor het beheer van uw Abonnement, als u ervoor kiest Online Diensten te raadplegen en te gebruiken die worden aangeboden vanuit onze datacenters in Australië. Een Geaffilieerde in Australië die ervoor kiest om Online Diensten te raadplegen en te gebruiken die worden aangeboden vanuit onze datacenters in Australië moet een eigen Abonnement afsluiten onder een aparte Open Program-Licentieovereenkomst.