Navigatie overslaan

Amendement voor directe Azure-betalingen

Voor de geldigheid moet de Klant dit Amendement hebben geaccepteerd zoals het wordt beschreven in de Azure-portal.

Dit Amendement voor directe Azure-betalingen ('Amendement') wordt aangegaan tussen de klantentiteit ('Klant') en de Microsoft-entiteit ('Microsoft') die partij zijn in een Open Program License Agreement ('Overeenkomst') volgens welke de Klant Microsoft Azure-services heeft gekocht. De partijen komen overeen dat het Amendement de Overeenkomst aanvult en alleen van toepassing is op het overeenkomstig dit document gekochte Abonnement (zoals hieronder gedefinieerd).

 1. Gedefinieerde perioden.

  Termen die met een hoofdletter beginnen maar die niet in dit Amendement zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die in de Overeenkomst is beschreven. De volgende definities worden in dit Amendement gebruikt:

  'Microsoft Azure-services' betekent een of meer van de Microsoft Azure-services en -functies die door Microsoft in licentie zijn gegeven en die worden vermeld op onze pagina met services, behalve Microsoft Azure Marketplace (dat afzonderlijk wordt verkocht).

  'Portal' betekent de onlineportal waarop de Klant het Abonnement aanschaft op onze pagina met prijzen of een andere site die door Microsoft wordt aangegeven.

  'Abonnement' betekent een abonnement met een vastgestelde waarde die kan worden ingewisseld voor een hoeveelheid Microsoft Azure-services gedurende een gedefinieerde Periode.

  'Periode' betekent de periode die begint op de datum dat het Abonnement dat overeenkomstig dit document is gekocht, wordt ingewisseld, en die eindigt op (1) de datum waarop de waarde van het Abonnement is verbruikt of (2) na twaalf maanden (de gebeurtenis die zich het eerst voordoet).

 2. Details van aanbod.

  Door een Abonnement te kopen zegt de Klant toe een specifiek volume Microsoft Azure-services voor gebruik tijdens een Periode te kopen en om vooraf het gebruik te betalen. Voor aanvullende of ander gebruik door de Klant (bijvoorbeeld gebruik boven het toegezegde volume van het Abonnement) is de aanschaf van een nieuw Abonnement onder een apart Amendement nodig voorafgaand aan dergelijk aanvullend of ander gebruik om interferentie met de levering van de Microsoft Azure-services aan de Klant te vermijden. Het gebruik van de Microsoft Azure-services door de Klant is onderhevig aan de voorwaarden van de Overeenkomst, die - ter vermijding van twijfel - de Productgebruiksrechten bevatten.

 3. Verbruiksprijzen en autorisatie om van creditcard af te schrijven.
  1. Verbruiksprijzen. Verbruikstarieven voor Microsoft Azure-services kunnen na kennisgeving op elk gewenst moment worden gewijzigd.
  2. Autorisatie om van creditcard af te schrijven. Door dit Amendement te accepteren stemt de Klant hierbij in voor het abonnement te betalen en wordt Microsoft geautoriseerd de Abonnementsprijs van de creditcard van de Klant af te schrijven die in de portal wordt vermeld op het moment dat dit Amendement wordt geaccepteerd.
 4. Belasting.

  Prijzen zijn exclusief belasting. De Klant betaalt alle toepasselijke toegevoegde waarde, goederen en services, btw of soortgelijke belasting die verschuldigd zijn voor de order(s) die onder deze overeenkomst worden geplaatst en die Microsoft van de Klant mag innen volgens de geldende wetten. De Klant is verantwoordelijk voor alle toepasselijke leges en voor alle andere belastingen die de Klant wettelijk verplicht is te betalen, inclusief belastingen die voortkomen uit de levering van Microsoft Azure-services aan Partners van Klanten. Microsoft is verantwoordelijk voor alle belastingen op basis van haar netto-inkomsten of eigendommen. Als er belastingen moeten worden ingehouden op betalingen van de Klant aan Microsoft, kan de Klant dergelijke belastingen aftrekken van het bedrag dat aan Microsoft verschuldigd is om het betreffende bedrag aan de juiste belastingautoriteit te betalen, mits de Klant direct een officieel ontvangstbewijs voor die inhoudingen en andere documenten overlegt als Microsoft in alle redelijkheid een verzoek doet om een bedrag vanwege buitenlandse heffing of restitutie te claimen. De Klant zorgt ervoor dat de ingehouden belastingen tot een minimum worden beperkt, voor zover dat mogelijk is onder de geldende wetten.

 5. Diverse.
  1. Duur en beëindiging. Dit Amendement wordt automatisch beëindigd als de Periode is verlopen. Voor het Abonnement dat onder dit Amendement is gekocht, blijven de voorwaarden van de Overeenkomst en de toepasselijke Productgebruiksrechten gelden, ook al is de Overeenkomst beëindigd of verlopen.
  2. Prioriteit. Als er een inconsistentie bestaat tussen een bepaling in dit Amendement en een bepaling in de Overeenkomst, geldt dit Amendement.
  3. Gehele Overeenkomst. Dit Amendement vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen aangaande de inhoud van dit Amendement en vervangt alle andere overeenkomsten, mondeling en schriftelijk, met betrekking tot de inhoud van dit Amendement. Behalve indien dit uitdrukkelijk wordt vermeld in dit Amendement, blijft de Overeenkomst ongewijzigd en volledig van kracht.
  4. Bevoegdheid om een contract af te sluiten. Als u een individu bent die deze voorwaarden namens een entiteit accepteert, bent u juridisch bevoegd om namens die entiteit met dit Amendement in te stemmen.
  5. Australische Partners. In weerwil van zaken die tegenstrijdig zijn met dit Amendement of deze Overeenkomst: als u zich in Nieuw-Zeeland bevindt of in een van de landen van Oceanië, dient u geen orders te plaatsen onder dit Amendement of onder deze Overeenkomst bij enige Partner die is gevestigd in Australië, en dient u geen enkele Partner die is gevestigd in Australië, administratieve rechten te geven voor het beheren van uw Abonnement, als u ervoor kiest toegang te hebben tot of gebruik te maken van Online Services die worden geleverd via onze datacenters in Australië. Een Partner die in Australië is gevestigd en die toegang wil hebben tot en gebruik wil maken van Online Services die worden geleverd via onze datacenters in Australië, dienen een eigen Abonnement af te sluiten onder een aparte Overeenkomst voor Open Programmalicentie.