Navigatie overslaan

Microsoft Azure Certified

Programmaovereenkomst

Deze Programmaovereenkomst (“Overeenkomst”) wordt afgesloten tussen Microsoft Corporation (“Microsoft”, “wij” of “ons”) en u of, indien u een aanbod indient (“Aanbod”) voor certificering namens een bedrijf, het bedrijf dat u vertegenwoordigt (“Bedrijf”, “u” of “uw”). In deze Overeenkomst worden de voorwaarden uiteengezet die van toepassing zijn op uw deelname aan het Microsoft Azure Certified-programma (het “Programma”). Door gebruik te maken van de ”Microsoft Azure Certified”-aanduiding of op andere wijze gebruik te maken van de voordelen die in het Programma worden aangeboden, verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid hebt om deze Overeenkomst namens het Bedrijf te aanvaarden en dat u ermee instemt gebonden te zijn aan de voorwaarden ervan.

Programmavoorzieningen

Als deelnemer aan het Programma kunt u uw Aanbod op de markt brengen en promoten met de aanduiding “Microsoft Azure Certified”, met inbegrip van het gebruik van alle certificeringsbadges die wij van tijd tot tijd beschikbaar stellen (met inbegrip van de “Microsoft Azure Certified”-badge) als onderdeel van het Programma (gezamenlijk, de “Certificeringsmerken”). Daarnaast kunnen we informatie over uw Aanbod weergeven in onze “Microsoft Azure Certified”-galerij en u een citaat geven dat u (ongewijzigd) kunt gebruiken in marketingmateriaal wanneer u uw deelname aan het Programma beschrijft (gezamenlijk, de “Programmavoordelen”). We kunnen u op de hoogte stellen van aanvullende Programmavoordelen zodra deze beschikbaar zijn.

Verplichtingen Bedrijf

Uw recht om deel te nemen aan de Programmavoordelen voor een Aanbod is afhankelijk van (a) het feit of uw Aanbod voldoet aan de eerste certificeringsvereisten en eventuele daaropvolgende test- en compatibiliteitsverplichtingen van Microsoft, (b) het feit dat u voldoet aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, en (c) het feit dat u voldoet aan de Microsoft Azure Certified richtlijnen die wij u ter beschikking stellen (“Richtlijnen”). Houd er rekening mee dat de Richtlijnen van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt en dat u alle updates van de Richtlijnen moet naleven. Als u deze Overeenkomst of de Richtlijnen niet naleeft, kan dit leiden tot beëindiging van uw recht om deel te nemen aan het Programma.

Compatibiliteit van het Aanbod

U dient uw Aanbod indien nodig bij te werken om er zeker van te zijn dat het compatibel is met de huidige versie van enige Azure diensten waarvan het afhankelijk is of waarmee het anderszins interageert. Microsoft heeft de discretionaire bevoegdheid om certificeringstesten vast te stellen om de compatibiliteit met de Microsoft Azure-services te controleren en om tests zo nodig aan te passen. Als we u ervan op de hoogte brengen dat uw Aanbod niet compatibel is met de meest recente versie van een test, dan hebt u twee (2) weken de tijd om uw Aanbod bij te werken om te voldoen aan de compatibiliteitsvereisten van de test. Als uw Aanbod niet compatibel wordt gemaakt binnen deze periode van twee weken, dan zal uw Aanbod uit het Programma worden verwijderd en mag u niet langer gebruik maken van enige Certificeringsmerken in verband met dit Aanbod en evenmin impliceren dat het Aanbod op een andere manier aan het Programma deelneemt. U moet elk Aanbod opnieuw certificeren dat uit het Programma is verwijderd.

Licentie op Certificeringsmerken

Als we de publicatie van uw Aanbod binnen de Azure Marketplace goedkeuren, dan verlenen we u, voor Aanbodcategorieën die deel uitmaken van het Microsoft Azure Certified-programma, met ingang van de dag van onze goedkeuring en zolang uw Aanbod beschikbaar blijft op de Marketplace, een wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare royaltyvrije licentie om de Certificeringsmerken te gebruiken in verband met uw marketing en promotie van uw Aanbod, op voorwaarde dat dit gebruik in overeenstemming is met de Microsoft Azure Certified Guidelines die we u verstrekken, en die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt. Wij behouden ons alle rechten voor die hier niet uitdrukkelijk zijn verleend. U mag niet: (i) de Certificeringsmerken zodanig gebruiken dat verwarring kan ontstaan over de eigendom van de Certificeringsmerken of over de vraag of uw Aanbod een Microsoft-product is; (ii) iets doen of zeggen dat verband houdt met Microsoft of sponsoring, ondersteuning of goedkeuring van Microsoft inhoudt, anders dan zoals bedoeld in deze Overeenkomst; (iii) de Certificeringsmerken zodanig gebruiken dat wordt geïmpliceerd dat andere producten of diensten die u aanbiedt door Microsoft voor Azure zijn goedgekeurd of gecertificeerd; (iv) een naam, handelsmerk, domeinnaam of andere benaming registreren, goedkeuren of gebruiken die onze rechten op een van de Certificeringsmerken of een handelsmerk van Microsoft in de Certificeringsmerken omvat of schendt; (v) de Certificeringsmerken gebruiken op een manier die onze reputatie of goodwill op het gebied van de Certificeringsmerken schaadt; of (vi) een Certificeringsmerk wijzigen, animeren of vervormen of het combineren met andere symbolen, woorden, afbeeldingen of ontwerpen.

Bescherming van Certificeringsmerken

Als u een voetnoot van het handelsmerk in uw materiaal opneemt om uw eigen handelsmerken of andere handelsmerken van derden bekend te maken, dient u de volgende tekst aan de voetnoot van het handelsmerk toe te voegen: “Alle andere merkrechten zijn de eigendom van hun respectieve eigenaren.” Microsoft is de enige eigenaar van de Certificeringsmerken en de bijbehorende goodwill, en is de enige begunstigde van de goodwill die verband houdt met uw gebruik van de Certificeringsmerken. U verwerft geen enkel recht, titel of belang in de Certificeringsmerken door uw gebruik van deze Certificeringsmerken. U draagt hierbij alle huidige en toekomstige rechten op de Certificeringsmerken over die u verkrijgt als gevolg van uw gebruik van de Certificeringsmerken onder deze Overeenkomst, samen met de bijbehorende goodwill. U zult ons redelijkerwijze bijstaan, op onze kosten, bij het beschermen van de Certificeringsmerken. We zullen naar eigen goeddunken bepalen of we juridische stappen zullen ondernemen om onze rechten op de Certificeringsmerken af te dwingen of te verdedigen en we zullen alle juridische stappen met betrekking tot de Certificeringsmerken beheersen.

Toestemming om Bedrijfsnaam en -logo te gebruiken

U verleent Microsoft hierbij toestemming om uw naam en logo weer te geven, evenals alle afbeeldingen voor alle gecertificeerde Aanbiedingen, zoals door u verstrekt tijdens het certificeringsproces (gezamenlijk “Handelsmerken van het Bedrijf”), wereldwijd en vrij van royalty's, in verband met de marketing en promotie van uw Aanbod en in verband met de marketing en promotie van het Programma. U verklaart dat u de eigenaar en/of geautoriseerde licentiegever bent van de Handelsmerken van het Bedrijf. Tussen de partijen zal alle goodwill in verband met de Handelsmerken van het Bedrijf strekken tot uw voordeel. We kunnen het formaat en de afmetingen van de Handelsmerken zo nodig wijzigen zonder het uiterlijk van de Handelsmerken in het algemeen te wijzigen. U kunt ons te allen tijde op de hoogte stellen als u van mening bent dat wij misbruik maken van de Handelsmerken van het Bedrijf en wij zullen dit gebruik binnen een redelijke termijn corrigeren.

AFWIJZING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

HET PROGRAMMA WORDT AANGEBODEN IN DE “HUIDIGE STAAT”, MET “ALLE AANWEZIGE FOUTEN”, EN “ZOALS HET BESCHIKBAAR IS”. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT, SLUITEN WIJ ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN UIT MET BETREKKING TOT HET PROGRAMMA EN DE MICROSOFT AZURE DIENSTEN. VOOR ZOVER MAXIMAAL WETTELIJK IS TOEGESTAAN, ZIJN DE BETROKKEN PARTIJEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, DOOR HET GERECHT OPGELEGDE SCHADEVERGOEDINGEN, BIJZONDERE OF KARAKTERISTIEKE SCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE VOOR VERLIES VAN GEGEVENS, INKOMSTEN EN/OF WINST), VOORTKOMEND UIT OF IN ENIG OPZICHT VERBAND HOUDEND MET DEZE OVEREENKOMST OF DE UITVOERING ERVAN. DEZE UITSLUITING GELDT ONAFHANKELIJK VAN DE JURIDISCHE GRONDSLAG WAAROP EEN VORDERING VAN DIE SCHADE IS GEBASEERD, HETZIJ DE PARTIJEN OP DE HOOGTE WAREN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, HETZIJ DERGELIJKE SCHADE REDELIJKERWIJS HAD KUNNEN WORDEN VOORZIEN OF ALS TOEPASSING VAN DE UITSLUITING ERTOE LEIDT DAT DE VOORZIENING NIET AAN HET ESSENTIËLE DOEL BEANTWOORDT. DEZE UITSLUITING GELDT NIET VOOR SCHENDING VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN DE ANDERE PARTIJ OF VOOR DIRECT OF INDIRECT VERLIES VAN WINST, GEGEVENS, ZAKEN OF VERWACHTE BESPARINGEN ALS GEVOLG VAN FRAUDE OF GROVE NALATIGHEID.

Looptijd

Deze Overeenkomst is van kracht na uw aanvaarding. Elke partij kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen met betrekking tot een afzonderlijk Aanbod of al uw Aanbiedingen, om welke reden dan ook of zonder enige reden. Artikels 6 (Aansprakelijkheidsbeperkingen) en 8 (Overige) blijven ook na beëindiging van kracht.

Overige

(a) Contactgegevens. Alle kennisgevingen aan Microsoft met betrekking tot deze Overeenkomst moeten worden verzonden naar de Azure Certification Program Desk Azurecertred@microsoft.com.

(b) Bekendmaking van informatie. Microsoft behoudt zich het recht voor uw contactgegevens bekend te maken voor zover dit nodig is voor de uitvoering van deze Overeenkomst door gelieerde ondernemingen van Microsoft en andere partijen die Microsoft helpen bij de uitvoering van deze Overeenkomst.

(c) Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht. Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetgeving van de staat Washington van de Verenigde Staten van Amerika met uitzondering van conflicten van wettelijke bepalingen. Alle vorderingen die in verband met deze overeenkomst worden ingesteld, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de federale rechtbanken in King County, Washington, tenzij er geen federale jurisdictie over het onderwerp bestaat, in welk geval de partijen akkoord gaan met exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de staat Washington in King County, Washington. De partijen gaan akkoord dat de conventie van de Verenigde Naties aangaande contracten voor de internationale verkoop van goederen niet van toepassing is.

(d) Kosten. Elke partij is als enige verantwoordelijk voor alle kosten en uitgaven die zij maakt in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst.

(e) Verklaring van afstand en Scheidbaarheid. Vertraging of het nalaten door een van de partijen om rechten of rechtsmiddelen uit te oefenen, leidt niet tot een verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel of een ander recht of rechtsmiddel. Indien een bevoegde rechtbank bepaalt dat enige bepaling van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

(f) Overdracht. Bedrijf mag deze Overeenkomst (of enige daaruit voortkomende rechten of plichten) niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft.

(g) Relatie van de partijen. Noch deze Overeenkomst, noch enige bepalingen en voorwaarden hierin, creëren een partnerschap, joint venture, arbeidsverhouding, of verlenen enige franchiserechten.

(h) Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst (inclusief de Richtlijnen) dient als volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan, en prevaleert over alle voorgaande en gelijktijdige correspondentie.