Voorwaarden Microsoft Azure Marketplace

Voor het laatst bijgewerkt: oktober 2018

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Microsoft Azure Marketplace, de Virtual Machine Gallery en alle overige Microsoft Azure-functies waarmee u toegang kunt verkrijgen tot producten en diensten die geoptimaliseerd zijn voor gebruik met Azure (“Marketplace”) en waarmee u deze kunt aanschaffen. De Marketplace kan door Microsoft en diverse derde uitgevers (elke uitgevende partij, een “Uitgever”) uitgegeven producten of diensten (“Marketplace-producten” of “Producten”) bevatten.

 1. Aanschaf en facturering.
  1. Directe klanten. Indien u een Microsoft Azure-abonnement hebt aangeschaft bij Microsoft, zijn de volgende voorwaarden van toepassing op uw aankoop van Marketplace-producten via dat abonnement.
   1. Betaling. U stemt ermee in alle geldende vergoedingen te betalen met betrekking tot uw gebruik van de Marketplace-producten. Deze vergoedingen staan los van en gelden in aanvulling op de vergoedingen die gelden voor uw gebruik van ongeacht welke Microsoft Azure Services.
   2. Prijzen. De prijzen die voor de Marketplace-producten worden vermeld, zijn exclusief alle toepasselijke belastingen en valuta-aanpassingen, tenzij anders aangegeven. U bent geheel zelf verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke belastingen en andere kosten. De prijzen kunnen vermeld zijn in termen van terugkerende vergoedingen voor producten op abonnementsbasis of in termen van een maateenheid (zoals het aantal uren of het aantal verrichte transacties) voor producten op gebruiksbasis.
   3. Betalingsinstrument. Als u aan Microsoft een betaalwijze hebt opgegeven (zoals een creditcard of een andere online betaalwijze) in verband met uw Microsoft Azure-abonnement, geeft u, door die producten aan te schaffen, Microsoft toestemming om de kosten voor uw gebruik van de Marketplace-producten af te boeken via deze betaalwijze.
   4. Facturering. De facturerings- en betalingsvoorwaarden van uw Microsoft Azure-abonnement die van toepassing zijn op uw consumptie of betalingen op basis van Pay-As-You-Go ('betalen naar gebruik'), gelden ook voor uw Marketplace-aankopen. Indien u kosten oploopt die niet worden verwerkt gedurende de factureringsperiode van uw aankoop of gebruik, kunnen wij u die kosten alsnog factureren in een volgende factureringsperiode. We voorzien u via het portaal van uw Microsoft Azure-account van een lijst met wijzigingen. Hier kunt u uw wijzigingen bekijken en afdrukken. Dit is het enige factureringsoverzicht dat we u bieden. Overzichten van gebruik of bestedingen, anders dan in een definitief factureringsoverzicht, zijn slechts schattingen. Mogelijk zijn recente activiteiten niet inbegrepen en is het overzicht deels gebaseerd op schattingen op basis van gebruikspatronen uit het verleden.
   5. Prijsverhogingen. Indien een prijsverhoging wordt toegepast op een Marketplace-product waarvoor u een actief abonnement hebt, krijgt u 30 dagen voorafgaand aan de verhoging een kennisgeving daarvan. Zodra deze kennisgevingsperiode van 30 dagen is verstreken, geeft u met uw voortgezette gebruik van het Marketplace-product toestemming om de kosten tegen de nieuwe prijs in rekening te brengen.
   6. Terugbetalingen. Op geen enkele afboeking wordt terugbetaling verleend, tenzij dit anders is bepaald door de wet of wordt toegestaan door een Uitgever.
   7. Correcties op de factuur. Als u ontdekt dat we een fout hebben gemaakt op uw factuur, dient u ons op de hoogte stellen binnen 120 dagen nadat de fout voor het eerst voorkomt op uw factuur. Als u ons niet binnen die periode op de hoogte brengt, ontheft u ons van alle aansprakelijkheid en vorderingen voor verliezen als gevolg van de fout en zullen we niet verplicht zijn de fout te corrigeren of terugbetaling te verlenen. Indien wij een fout in de facturering ontdekken, zullen we de fout binnen 90 dagen corrigeren.
  2. Indirecte klanten. Indien u een Microsoft Azure-abonnement hebt aangeschaft bij een reseller, zijn de facturerings- en betalingsvoorwaarden die zijn opgenomen in uw overeenkomst met de reseller, van toepassing op uw aankoop van Marketplace-producten via dat abonnement.
  3. Algemeen. De volgende voorwaarden zijn van toepassing, ongeacht de entiteit waarbij u het Microsoft Azure-abonnement hebt aangeschaft.
   1. Monetaire verplichting. Tenzij anders aangegeven voor een specifiek Marketplace-product, kunnen Microsoft-abonnementtegoeden (zoals een gratis proefabonnement, MSDN of BizSpark) noch monetaire verplichtingen worden gebruikt om Marketplace-producten aan te schaffen. Dergelijke aankopen worden afzonderlijk gefactureerd.
   2. Reserveringen. “Reserveringen” betekent een vooruitbetaalde aankoop van in aanmerking komende Marketplace-producten voor een bepaalde termijn en regio (bijv. Gereserveerde Software Instances, enz.). Reserveringen worden gekocht voor gespecificeerde termijnen van maximaal drie jaar. Reserveringen verlopen aan het einde van de gespecificeerde termijn. U krijgt geen terugbetaling voor ongebruikte Reserveringen. Tenzij anders aangegeven voor een specifiek Marketplace-product, zijn omwisseling en annulering niet beschikbaar. De reserveringsprijzen zijn gebaseerd op de beschikbare prijzen op het moment van aankoop. Gereserveerde Software Instances omvatten niet de kosten van de berekening.
   3. Automatische verlenging. Indien het Marketplace-product dat u hebt aangeschaft, een abonnement betreft met een automatische optie voor verlenging, kunnen wij of uw reseller, al naargelang, na kennisgeving automatisch uw abonnement verlengen en u het voor deze verlengingstermijn verschuldigde bedrag in rekening brengen, tenzij u annuleert voorafgaand aan de datum van verlenging.
   4. Gratis proefabonnementen. Indien u gebruikmaakt van een gratis proefabonnement op een Marketplace-product, dient u het proefabonnement voor het einde van de proefperiode op te zeggen om te vermijden dat er kosten in rekening worden gebracht. Als u uw abonnement niet voor het einde van de gratis proefperiode opzegt, kunnen aan u kosten in rekening worden gebracht voor het Marketplace-product tegen de op het moment van de aankoop geldende prijzen. Als u meerdere gratis proefabonnementen op producten aanmaakt, gaat de voor al deze abonnementen geldende proefperiode in op de datum dat u uw eerste abonnement aanmaakt en worden alle abonnementen daarna omgezet in betaalde producten.
   5. Annulering. Wij mogen uw toegang tot de Marketplace-producten opschorten of beëindigen als wij niet tijdig volledige betaling van u ontvangen. Opschorting of beëindiging van toegang wegens niet betalen kan resulteren in het verlies van uw gegevens.
 2. Gebruiksrechten.
  1. Gebruiksvoorwaarden Uitgever. Uw recht op het gebruik van Marketplace-producten is onderworpen aan afzonderlijke gebruiksvoorwaarden die door de Uitgever van het Marketplace-product worden aangeboden (“Gebruiksvoorwaarden”). Behalve voor Marketplace-producten die wij zelf publiceren, zijn wij geen partij bij en zijn wij niet gehouden door de Gebruiksvoorwaarden van de betrokken Uitgever.
  2. BYOL-producten. Uitgevers mogen bepaalde Marketplace-producten beschikbaar maken op voorwaarde dat u buiten de Marketplace de benodigde rechten hebt verworven om dergelijke Producten te gebruiken (“Bring-Your-Own-License Producten” of “BYOL-producten”). Als u gebruikmaakt van BYOL-producten, is het uw eigen verantwoordelijkheid te zorgen dat u over voldoende rechten beschikt om het Product te gebruiken.
  3. Microsoft-softwareproducten. Indien een derde Uitgever een product op basis van een virtuele machine op de Marketplace uitgeeft, dat een Microsoft-softwareproduct bevat dat staat vermeld op http://azure.microsoft.com/pricing/details/virtual-machines/ (“Microsoft Software Product”):
   1. is Microsoft, en niet de derde, de licentiegever van het Microsoft-softwareproduct;
   2. is uw gebruik van het Microsoft-softwareproduct onderworpen aan de vergoeding voor het Microsoft-softwareproduct dat geldt voor uw Microsoft Azure-abonnement, of aan de vergoeding die is bepaald door de reseller, indien van toepassing, in aanvulling op overige vergoedingen in verband met het product van de derde; en
   3. is uw gebruik van het in de aanbieding opgenomen Microsoft-softwareproduct onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van Microsoft, en niet aan die van de derde, met inbegrip van uw recht, indien aanwezig, om het Microsoft-softwareproduct buiten Microsoft Azure te gebruiken.
  4. API's. Wij maken API's (Application Programming Interfaces) (“Marketplace-API's”) beschikbaar voor gebruik met de Marketplace. Als u Marketplace-API's gebruikt voor de aankoop van of de toegang tot Marketplace-producten, bent u verantwoordelijk voor het controleren van en voldoen aan de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden in de gebruikersinterface van de Marketplace, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Als u Marketplace-API's gebruikt voor aankoop van Marketplace-producten, gaat u er tevens mee akkoord dat u alle geldende vergoedingen betaalt overeenkomstig de op het moment van de aankoop in de gebruikersinterface van de Marketplace opgenomen betalingsvoorwaarden.
 3. Privacy en gegevensbescherming.
  1. Informatie bekendgemaakt aan Uitgevers. Wanneer u een Marketplace-product aanschaft of gebruikt, kunnen wij uw contactgegevens en transactiedetails delen met de Uitgever van dat product. Zonder uw toestemming zullen wij uw Klantgegevens met geen enkele Uitgever delen.
  2. Privacybeleid Uitgevers. Het is de verantwoordelijkheid van de Uitgevers om privacyverklaringen te leveren waarin hun privacypraktijk wordt beschreven met betrekking tot de door hun Producten verzamelde Klantgegevens of overige klantgegevens die zij van Microsoft ontvangen. Tenzij anders aangegeven in verband met een door Microsoft uitgegeven Marketplace-product, zijn het privacy-, het veiligheids- en het gegevenslocatie- en gegevensbewaringsbeleid van Microsoft niet van toepassing op enig Marketplace-product of op het gebruik door Uitgevers van enige Klantgegevens of overige klantinformatie.
  3. Verwerking van persoonsgegevens. Voor zover Microsoft optreedt als verwerker of subverwerker van persoonsgegevens in verband met de levering van aanbiedingen, heeft Microsoft haar verplichtingen jegens haar klanten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie, van kracht vanaf 25 mei 2018, vastgelegd in de Voorwaarden voor Online Diensten op http://go.microsoft.com/?linkid=9840733.
 4. Overige bepalingen.
  1. Financiële gegevens. Bepaalde Marketplace-producten kunnen financiële gegevens bevatten. Microsoft is geen broker/dealer of geregistreerde beleggingsadviseur onder het Amerikaanse federale aandelenrecht of het aandelenrecht in andere rechtsgebieden, en geeft geen adviezen aan personen betreffende de raadzaamheid van belegging in, of aankoop of verkoop van aandelen of andere financiële producten of diensten. Niets in de Marketplace is een aanbod of verzoek tot het kopen of verkopen van waardepapieren. Noch Microsoft, noch haar licentiegevers voor aandelenkoersen of indexgegevens beveelt of bevelen specifieke financiële producten of diensten aan. Niets in de Marketplace, inclusief gegevenssets of financiële applicaties, is bedoeld als professioneel advies, waaronder zonder beperking begrepen advies over beleggingen of belastingen.
  2. Aanvraagbeperking. Om het systeem te beschermen of redelijke limieten af te dwingen voor uw gebruik van de Marketplace, kunnen wij het aantal aanvragen beperken dat door u kan worden ingediend bij de Marketplace. Daarnaast kunnen uitgevers beperkingen instellen voor het aantal aanvragen dat door u kan worden ingediend voor hun diensten, welke door Microsoft worden afgedwongen (“Specifieke aanvraagbeperking”). Limieten voor Specifieke aanvraagbeperking kunnen worden weergegeven op de pagina met inhoudsdetails van de Uitgever waarvoor deze van toepassing zijn. De limieten voor Specifieke aanvraagbeperking kunnen op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.