Navigatie overslaan

Voorwaarden Microsoft Azure Marketplace

Laatst bijgewerkt: april 2020

Voorwaarden Microsoft Commercial Marketplace

Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Microsoft Azure Marketplace, AppSource en elke andere Microsoft-functie waarmee u toegang krijgt tot producten en diensten die zijn geoptimaliseerd voor gebruik met Azure of andere Microsoft Services ('Marketplace'). De Marketplace kan door Microsoft en diverse derde uitgevers (elke uitgevende partij, een “Uitgever”) uitgegeven producten of diensten (“Marketplace-producten” of “Producten”) bevatten.

 1. Aanschaf en facturering.
  1. Directe klanten. Indien u een Microsoft Services hebt aangeschaft bij Microsoft, zijn de Microsoft Kant Overeenkomst "Prijzen en Betalings"-voorwaarden van toepassing op uw aankoop van Marketplace-producten via die diensten.
  2. Indirecte klanten. Indien u Microsoft Services hebt aangeschaft bij een reseller, zijn de facturerings- en betalingsvoorwaarden die zijn opgenomen in uw overeenkomst met de reseller, van toepassing op uw aankoop van Marketplace-producten.
  3. Algemeen. De volgende voorwaarden zijn van toepassing, ongeacht de entiteit waarbij u Marketplace hebt aangeschaft.
   1. Azure-vooruitbetaling. Tenzij anders aangegeven voor een specifiek Marketplace-product, kunnen noch Microsoft-abonnementtegoeden (zoals een gratis proefabonnement, MSDN of Microsoft voor Startups) noch Azure-vooruitbetalingen worden gebruikt om Marketplace-producten aan te schaffen. Dergelijke aankopen worden afzonderlijk gefactureerd.
   2. Reserveringen. “Reserveringen” betekent een vooruitbetaalde aankoop van in aanmerking komende Marketplace-producten voor een bepaalde termijn en regio (bijv. Gereserveerde Software Instances, enz.). Reserveringen worden gekocht voor gespecificeerde termijnen van maximaal drie jaar. Reserveringen verlopen aan het einde van de gespecificeerde termijn. U krijgt geen terugbetaling voor ongebruikte Reserveringen. Tenzij anders aangegeven voor een specifiek Marketplace-product, zijn omwisseling en annulering niet beschikbaar. De reserveringsprijzen zijn gebaseerd op de beschikbare prijzen op het moment van aankoop. Gereserveerde Software Instances omvatten niet de kosten van de berekening.
   3. Automatische verlenging. Indien het Marketplace-product dat u hebt aangeschaft, een abonnement betreft met een automatische optie voor verlenging, kunnen wij of uw reseller, al naargelang, na kennisgeving automatisch uw abonnement verlengen en u het voor deze verlengingstermijn verschuldigde bedrag in rekening brengen, tenzij u annuleert voorafgaand aan de datum van verlenging.
   4. Gratis proefabonnementen. Indien u gebruik maakt van een gratis proefabonnement op een Marketplace-product, zult u een bericht ontvangen vóór dat de proefperiode omgezet wordt in het betaalde product. Als u meerdere gratis proefabonnementen op producten aanmaakt, gaat de voor al deze abonnementen geldende proefperiode in op de datum dat u uw eerste abonnement aanmaakt en na kennisgeving, worden alle abonnementen daarna omgezet in betaalde producten.
   5. Annulering. Wij mogen uw toegang tot de Marketplace-producten opschorten of beëindigen als wij niet tijdig volledige betaling van u ontvangen. Opschorting of beëindiging van toegang wegens niet betalen kan resulteren in het verlies van uw gegevens.
 2. Gebruiksrechten.
  1. Gebruiksvoorwaarden Uitgever. Uw recht op het gebruik van Marketplace-producten is onderworpen aan afzonderlijke gebruiksvoorwaarden die door de Uitgever van het Marketplace-product worden aangeboden (“Gebruiksvoorwaarden”). Behalve voor Marketplace-producten die wij zelf publiceren, zijn wij geen partij bij en zijn wij niet gehouden door de Gebruiksvoorwaarden van de betrokken Uitgever.
  2. BYOL-producten. Uitgevers mogen bepaalde Marketplace-producten beschikbaar maken op voorwaarde dat u buiten de Marketplace de benodigde rechten hebt verworven om dergelijke Producten te gebruiken (“Bring-Your-Own-License Producten” of “BYOL-producten”). Als u gebruikmaakt van BYOL-producten, is het uw eigen verantwoordelijkheid te zorgen dat u over voldoende rechten beschikt om het Product te gebruiken.
  3. Microsoft-softwareproducten. Indien een derde Uitgever een product op basis van een virtuele machine op de Marketplace uitgeeft, dat een Microsoft-softwareproduct bevat dat staat vermeld op Microsoft Software Product:
   1. is Microsoft, en niet de derde, de licentiegever van het Microsoft-softwareproduct;
   2. is uw gebruik van het Microsoft-softwareproduct onderworpen aan de vergoeding voor het Microsoft-softwareproduct dat geldt voor uw Microsoft Azure-abonnement, of aan de vergoeding die is bepaald door de reseller, indien van toepassing, in aanvulling op overige vergoedingen in verband met het product van de derde;
   3. is uw gebruik van het in de aanbieding opgenomen Microsoft-softwareproduct onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van Microsoft, en niet aan die van de derde, met inbegrip van uw recht, indien aanwezig, om het Microsoft-softwareproduct buiten Microsoft Azure te gebruiken.
  4. API's. Wij maken API's (Application Programming Interfaces) (“Marketplace-API's”) beschikbaar voor gebruik met de Marketplace. Als u Marketplace-API's gebruikt voor de aankoop van of de toegang tot Marketplace-producten, bent u verantwoordelijk voor het controleren van en voldoen aan de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden in de gebruikersinterface van de Marketplace, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Als u Marketplace-API's gebruikt voor aankoop van Marketplace-producten, gaat u er tevens mee akkoord dat u alle geldende vergoedingen betaalt overeenkomstig de op het moment van de aankoop in de gebruikersinterface van de Marketplace opgenomen betalingsvoorwaarden.
 3. Privacy en gegevensbescherming.
  1. Informatie bekendgemaakt aan Uitgevers. Wanneer u een Marketplace-product aanschaft of gebruikt, kunnen wij uw contactgegevens en transactiedetails en het gebruik delen met de Uitgever van dat product. Zonder uw toestemming zullen wij uw Klantgegevens (zoals gedefinieerd onder Sectie 3) met geen enkele Uitgever delen.
  2. Privacybeleid Uitgevers. Het is de verantwoordelijkheid van de Uitgevers om privacyverklaringen te leveren waarin hun privacypraktijk wordt beschreven met betrekking tot de door hun Producten verzamelde Klantgegevens of overige klantgegevens die zij van Microsoft ontvangen. Tenzij anders aangegeven in verband met een door Microsoft uitgegeven Marketplace-product, zijn het privacy-, het veiligheids- en het gegevenslocatie- en gegevensbewaringsbeleid van Microsoft niet van toepassing op enig Marketplace-product of op het gebruik door Uitgevers van enige Klantgegevens of overige klantinformatie.
  3. Verwerking van persoonsgegevens. Voor zover Microsoft optreedt als verwerker of subverwerker van persoonsgegevens in verband met de levering van aanbiedingen, heeft Microsoft haar verplichtingen jegens haar klanten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie, van kracht vanaf 25 mei 2018, vastgelegd in de Voorwaarden voor Online Diensten op http://go.microsoft.com/?linkid=9840733.
  4. Uw gebruik van Gegevens van de Klant
   1. Uw verantwoordelijkheid voor Gegevens van de Klant. Binnen de context van deze Overeenkomst betekent “Gegevens van de Klant” alle gegevens, met inbegrip van alle tekst-, geluids-, video- en afbeeldingbestanden en software die aan de Uitgevers (inclusief Microsoft) zijn verstrekt door of namens u door middel van het gebruik van een Aanbieding. U draagt de volle verantwoordelijkheid voor de inhoud van alle Gegevens van de Klant. U dient alle rechten in Gegevens van de Klant vast te leggen en te behouden die voor ons noodzakelijk zijn om de Aanbiedingen aan u te kunnen verstrekken zonder het beleid van uw Organisatie of de rechten van derden te schenden, of Uitgever anderszins verplichtingen te geven jegens u of een derde. Uitgever heeft en aanvaardt geen verplichtingen met betrekking tot Gegevens van de Klant of uw recht op het gebruik van een Aanbieding, anders dan uitdrukkelijk bepaald in deze Overeenkomst of voorgeschreven door het toepasselijk recht. Als u een organisatiegebruiker bent, is uw gebruik van klantgegevens onderworpen aan het beleid van uw organisatie.
   2. Openbare functies. Indien u Gegevens van de Klant deelt in openbare gedeelten van de Aanbiedingen door middel van functies die het openbaar delen van Gegevens van de Klant mogelijk maken, of in gedeelde gedeelten die toegankelijk zijn voor anderen, stemt u ermee in dat iedereen waarmee u Gegevens van de Klant hebt gedeeld de Gegevens van de Klant vrijelijk mag gebruiken, opslaan, reproduceren, distribueren, weergeven, en verzenden. Indien u niet wilt dat anderen deze mogelijkheid hebben, moet u de Aanbiedingen niet gebruiken voor het delen van uw Gegevens van de Klant.
 4. Overige bepalingen.
  1. Financiële gegevens. Bepaalde Marketplace-producten kunnen financiële gegevens bevatten. Microsoft is geen broker/dealer of geregistreerde beleggingsadviseur onder het Amerikaanse federale aandelenrecht of het aandelenrecht in andere rechtsgebieden, en geeft geen adviezen aan personen betreffende de raadzaamheid van belegging in, of aankoop of verkoop van aandelen of andere financiële producten of diensten. Niets in de Marketplace is een aanbod of verzoek tot het kopen of verkopen van waardepapieren. Noch Microsoft, noch haar licentiegevers voor aandelenkoersen of indexgegevens beveelt of bevelen specifieke financiële producten of diensten aan. Niets in de Marketplace, inclusief gegevenssets of financiële applicaties, is bedoeld als professioneel advies, waaronder zonder beperking begrepen advies over beleggingen of belastingen.
  2. Aanvraagbeperking. Om het systeem te beschermen of redelijke limieten af te dwingen voor uw gebruik van de Marketplace, kunnen wij het aantal aanvragen beperken dat door u kan worden ingediend bij de Marketplace. Daarnaast kunnen uitgevers beperkingen instellen voor het aantal aanvragen dat door u kan worden ingediend voor hun diensten, welke door Microsoft worden afgedwongen (“Specifieke aanvraagbeperking”). Limieten voor Specifieke aanvraagbeperking kunnen worden weergegeven op de pagina met inhoudsdetails van de Uitgever waarvoor deze van toepassing zijn. De limieten voor Specifieke aanvraagbeperking kunnen op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  3. GARANTIES.
   1. GEEN GARANTIES. MICROSOFT EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS, RESELLERS, DISTRIBUTEURS EN LEVERANCIERS GEVEN GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. U BEGRIJPT DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN GESCHIEDT OP EIGEN RISICO EN DAT WE DE DIENSTEN AANBIEDEN “IN DE HUIDIGE STAAT”, “MET ALLE TEKORTKOMINGEN” EN “ZOALS BESCHIKBAAR”. MICROSOFT BIEDT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS OP DE DIENSTEN. VOOR ZOVER OP GROND VAN HET PLAATSELIJK RECHT IS TOEGESTAAN, WIJZEN WE ELKE IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN GARANTIE TERZAKE VERKOOPBAARHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, PROFESSIONELE INSPANNING EN NIET-INBREUKMAKEN VAN DE HAND. HET IS MOGELIJK DAT U BESCHIKT OVER BEPAALDE RECHTEN OP GROND VAN UW PLAATSELIJKE WETGEVING.

    NIETS IN DEZE OVEREENKOMST IS BEDOELD TER AANTASTING VAN DEZE RECHTEN, INDIEN DEZE VAN TOEPASSING ZIJN. VOOR AUSTRALIË: U BESCHIKT OVER WETTELIJKE GARANTIES IN HET KADER VAN DE AUSTRALIAN CONSUMER LAW EN NIETS IN DEZE VOORWAARDEN HEEFT DE BEDOELING AFBREUK TE DOEN AAN DEZE RECHTEN. U ERKENT DAT COMPUTER- EN TELECOMMUNICATIESYSTEMEN NIET VRIJ VAN FOUTEN ZIJN EN DAT ZICH ZO NU EN DAN PERIODEN VAN DOWNTIME KUNNEN VOORDOEN. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, ACTUEEL, NAUWKEURIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZIJN, OF DAT GEEN VERLIES VAN GEGEVENS VAN DE KLANT ZAL PLAATSVINDEN.

   2. Aansprakelijkheidsbeperking. Indien Microsoft deze Overeenkomst schendt, of indien u grond heeft voor het verhalen van schade ondanks de beperkingen in deze Overeenkomst, gaat u ermee akkoord dat uw enige verhaalsmogelijkheid eruit bestaat directe schade te verhalen op Microsoft of haar gelieerde ondernemingen, leveranciers, resellers, distributeurs en externe opdrachtnemers tot een maximum van $5.000. VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, ONGEACHT DE JURIDISCHE BASIS VOOR DE VORDERING, KUNT U GEEN ANDERE SCHADE OF VERLIEZEN VERHALEN, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING, OF BIJZONDERE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF PUNITIEVE SCHADE. Deze beperkingen en uitsluitingen zijn zelfs van toepassing indien dit rechtsmiddel uw verliezen niet volledig compenseert of faalt in zijn wezenlijke doel, of we op de hoogte waren of hadden moeten zijn van de mogelijkheid van de schade. Voor zover wettelijk maximaal is toegestaan, zijn deze beperkingen en uitsluitingen van toepassing op alles wat betrekking heeft op deze Overeenkomst, zoals: (i) verlies van Gegevens van de Klant; (ii) belemmering van uw gebruik van de Dienst door een virus; (iii) vertragingen of storingen tijdens het starten of voltooien van zendingen of transacties; (iv) vorderingen op grond van wanprestatie, garantie of voorwaarde; (v) risicoaansprakelijkheid, nalatigheid, valse voorstelling van zaken, verzwijging, overtreding of andere onrechtmatige daad; (vi) schending van wetten of voorschriften; of (vii) onrechtmatige verrijking. Enkele van of al deze beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing als in uw staat, provincie of land het uitsluiten of beperken van incidentele schade, gevolgschade of overige schade niet is toegestaan.