Navigatie overslaan

Ondersteuning voor Azure

Technische ondersteuning en ondersteuning bij facturering

Overeenkomt pilot-programma voor Microsoft Azure Basic Support

Deze overeenkomst voor het pilot-programma voor Microsoft Azure Basic Support (“deze Overeenkomst”) is een overeenkomst tussen u, of de entiteit die u vertegenwoordigt indien de klant die deelneemt aan dit pilot-programma een entiteit is, (“u”, “uw”, of “klant”) en Microsoft Corporation (“wij”, “ons”, “onze”, of “Microsoft”).

Microsoft voert het pilot-programma voor Microsoft Azure Basic Support uit voor onderzoeksdoeleinden (“Pilot-programma”). Het Pilot-programma biedt deelnemende klanten de mogelijkheid een voorproefje te ervaren van bepaalde technische ondersteuningsdiensten die door Microsoft worden aangeboden en biedt een kanaal om ons te voorzien van feedback met betrekking tot de wijze waarop u onze ondersteuning beleeft. De ondersteuningsdiensten worden aan u ter beschikking gesteld op voorwaarde dat u instemt met deze overeenkomst voor het pilot-programma voor Microsoft Azure Basic Support, die een aanvulling vormt op uw overeenkomst die van toepassing is op het gebruik van Microsoft Azure (“Azure”). U dient deze Overeenkomst te aanvaarden om te kunnen deelnemen aan het Pilot-programma en Azure Basic Support te kunnen activeren.

 1. DEFINITIES. In deze Overeenkomst gelden de volgende definities:

  “Fixes” betekent verbeteringen, aanpassingen en uitbreidingen voor het Product of afgeleiden daarvan die door Microsoft in algemene omloop zijn gebracht (zoals servicepacks) of die door Microsoft aan de klant zijn verstrekt tijdens het uitvoeren van Ondersteuningsdiensten om een specifiek probleem aan te pakken.

  “Voorval” is één ondersteuningsvraagstuk en de redelijke inspanning die vereist is om dit op te lossen. Met één ondersteuningsvraagstuk wordt een probleem bedoeld dat niet in deelproblemen kan worden onderverdeeld. Indien een probleem bestaat uit deelproblemen, wordt elk deelprobleem beschouwd als een afzonderlijk voorval.

  “Reeds Bestaand Werk” betekent alle computercode of andere geschreven materialen die niet uit programmacode bestaan die los van deze Overeenkomst en de volumelicentieovereenkomst van de klant zijn ontwikkeld of op andere wijze zijn verkregen door of voor de partijen of hun Gelieerde Ondernemingen.

  “Voorbeeldcode” betekent alle softwarecode die door Microsoft is verstrekt voor illustratiedoeleinden.

  “Ondersteuningsdiensten” betekent alle ondersteuning, consultancy en diensten of advies, inclusief daaruit voortvloeiende resultaten die aan de klant ter beschikking zijn gesteld in het kader van deze Overeenkomst.

 2. LOOPTIJD. Deze Overeenkomt gaat in op de dag waarop u de voorwaarden van deze Overeenkomst accepteert op het Azure Preview Portal (de “Ingangsdatum”) en loopt af op 31 december 2017 (de “Datum van Afloop”). De klant erkent dat Microsoft het Pilot-programma op elk moment kan wijzigen of de deelname van de klant kan beëindigen, met of zonder opgaaf van reden, na schriftelijke kennisgeving overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst. Ondersteuningsdiensten voor Voorvallen die worden ingediend gedurende de Looptijd worden uitgevoerd overeenkomstig deze Overeenkomst. Indien de klant behoefte heeft aan ondersteuning die niet is inbegrepen in het Pilot-programma, of nadat de deelname aan het Pilot-programma is geëindigd, kan de klant een algemeen verkrijgbaar Microsoft Azure-ondersteuningsabonnement aanschaffen.
 3. BESCHRIJVING VAN ONDERSTEUNINGSDIENSTEN. De Ondersteuningsdiensten die beschikbaar zijn in het kader van dit Pilot-programma bestaan uit technische ondersteuningsdiensten voor bepaalde typen voorvallen. In de Ondersteuningsdiensten is alleen ondersteuning inbegrepen voor voorvallen die tijdens het Pilot-programma zijn ingediend in het kader van uw Azure Basic Support-abonnement via het Azure Preview Portal. De Ondersteuningsdiensten omvatten mogelijk probleemoplossing, advies, aanbevelingen, informatie en technische of platformbegeleiding met betrekking tot het gebruik van Azure door de klant. Microsoft stemt ermee in de Ondersteuningsdiensten die in deze Overeenkomst worden beschreven aan de klant te leveren om te helpen bij het oplossen van problemen die de klant zou kunnen ervaren met betrekking tot het gebruik of de functionaliteit van Azure, maar Microsoft garandeert niet dat de problemen daadwerkelijk worden opgelost. In de Ondersteuningsdiensten is geen on-site ondersteuning inbegrepen, en telefonisch ingediende ondersteuningsaanvragen zijn uitgesloten van dit Pilot-programma.
 4. VOORWAARDEN EN AANNAMEN. De uitvoering van de Ondersteuningsdiensten door Ons op grond van deze Overeenkomst is gebaseerd op de volgende Voorwaarden en Aannamen:
  1. Alle Ondersteuningsdiensten worden op afstand geleverd aan Uw locaties binnen Noord-Amerika.
  2. Alle Ondersteuningsdiensten worden geleverd in het Engels.
  3. U dient toegang te hebben tot internet om gebruik te kunnen maken van op internet gebaseerde diensten.
  4. Problemen die voortkomen uit het gebruik van toepassingen van derden of oplossingen van klanten, vallen buiten de reikwijdte van de Ondersteuningsdiensten.
  5. Organisatie in de publieke sector die in aanmerking komen voor deelname aan de Microsoft volumelicentieprogramma’s die speciaal zijn opgezet voor de overheid, komen niet in aanmerking voor deelname aan dit Pilot-programma.
 5. EIGENDOM EN LICENTIE.
  1. Tenzij anders bepaald in een dit artikel 5, zijn de Voorwaarden voor Online Diensten bepalend voor het eigendom en de gebruiksrechten van computercode of andere materialen die in het kader van de Ondersteuningsdiensten op grond van deze Overeenkomst worden verstrekt (“Resultaten van DIensten”). De verplichtingen en rechten van de partijen met betrekking tot de Resultaten van Diensten (met inbegrip van Reeds Bestaand Werk, Materialen en Voorbeeldcode) en Fixes die door Microsoft worden geleverd in het kader van de Ondersteuningsdiensten op grond van deze Overeenkomst, worden beschreven in het artikel Klantenondersteuning in Bijlage 1 van de Voorwaarden voor Online Diensten.
  2. Beperkingen op het gebruik. Het is de klant niet toegestaan producten, Fixes of Resultaten van Diensten te reverse-engineeren, te decompileren of te disassembleren, of een poging daartoe te doen. Uitgezonderd hetgeen uitdrukkelijk is toegestaan in deze overeenkomst, mag de Klant geen producten, Fixes of Resultaat van Diensten distribueren, sublicentiëren, verhuren, in lease geven, uitlenen of hosten. U stemt ermee in alle toepasselijke internationale en nationale wetten die van toepassing zijn op de producten, Fixes en Resultaten van Diensten na te leven, met inbegrip van de voorschriften van de U.S. Export Administration en de beperking betreffende eindgebruikers, eindgebruik en bestemming die zijn opgelegd door de regering van de VS en die van andere landen. Zie https://www.microsoft.com/en-us/exportingwww.microsoft.com/exporting
  3. voor meer informatie over het exporteren van Microsoft-producten.
  4. Software en technologie die niet afkomstig is van Microsoft. De Klant is als enige verantwoordelijk voor software of technologie die niet afkomstig is van Microsoft en die hij installeert of gebruikt met Azure, de Fixes of Resultaten van Diensten. De Klant mag niet-Microsoft-software of -technologie niet installeren of gebruiken op een wijze die het intellectueel eigendom of technologie van Microsoft zou onderwerpen aan verplichtingen die verder gaan dan de verplichtingen die zijn opgenomen in deze overeenkomst.
  5. Voorbehoud van rechten. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in dit Artikel 5 zijn verleend, worden voorbehouden.
 6. VERTROUWELIJKHEID. “Vertrouwelijke Informatie” is niet-openbare informatie die wordt aangeduid als “vertrouwelijk”, of waarvan een redelijk persoon begrijpt dat deze vertrouwelijk is, met inbegrip van Klantgegevens en de voorwaarden van Microsoft-overeenkomsten en de voorwaarden van het Pilot-programma. De Voorwaarden voor Online Diensten bevatten mogelijk aanvullende verplichtingen voor, en beperkingen met betrekking tot de bekendmaking en het gebruik van Gegevens van de Klant. Het volgende wordt niet tot Vertrouwelijke Informatie gerekend: informatie die (a) openbaar toegankelijk wordt zonder schending van deze overeenkomst, (b) op rechtmatige wijze bekend was bij of werd ontvangen door de ontvangende partijen de verplichting deze vertrouwelijk te behandelen, (c) onafhankelijk is ontwikkeld, of (d) een opmerking of suggestie is over de bedrijfsactiviteiten, producten of diensten van de andere partij die op vrijwillige basis wordt gegeven.

  De partijen nemen redelijke stappen om de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij te beschermen en gebruiken de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij uitsluitend voor doeleinden in het kader van de zakelijke relatie tussen de partijen op grond van deze Overeenkomst. Geen van de partijen maakt deze informatie bekend aan derden, uitgezonderd eigen werknemers, Gelieerde Ondernemingen, opdrachtnemers, adviseurs en consultants (samen “Vertegenwoordigers”), en dan nog uitsluitend voor zover dit strikt noodzakelijk is en onder een geheimhoudingsplicht die ten minste even veel bescherming biedt als deze Overeenkomst. Elke partij blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Vertrouwelijke Informatie door haar Vertegenwoordigers en dient de andere partij onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van ontdekking van ongeautoriseerd gebruik of ongeautoriseerde bekendmaking.

  Een partij mag de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij bekendmaken indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat, doch uitsluitend nadat deze de andere partij op het hoogte heeft gesteld (indien rechtens toegestaan) om de andere partij in staat te stellen te trachten een gerechtelijk bevel ter bescherming te verkrijgen.

  Geen van beide partijen is verplicht beperkingen te hanteren voor werktoewijzingen van Vertegenwoordigers die toegang hebben gehad tot de Vertrouwelijke Informatie. Beide partijen stemmen ermee in dat het gebruik van de informatie die zich zonder gebruikmaking van hulpmiddelen in het geheugen van Vertegenwoordigers bevindt bij de ontwikkeling en implementatie van de respectieve producten en diensten van de partijen geen aansprakelijkheid tot gevolg heeft in het kader van deze overeenkomst of het recht betreffende handelsgeheimen, en beide partijen komen in overeenstemming hiermee overeen grenzen te stellen aan hetgeen aan de andere partij wordt onthuld.

  Iedere Partij mag aan de andere Partij suggesties doen, commentaar leveren op of andere feedback geven met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij. Het geven van feedback is vrijwillig en de ontvangende partij is niet verplicht om deze vertrouwelijk te houden. De ontvangende partij maakt de specifieke bron van de feedback niet bekend zonder toestemming van de andere partij. Feedback mag voor elk doeleinde worden gebruikt, zonder verplichtingen van welke aard dan ook. Wij mogen alle technische informatie gebruiken die wij verkrijgen uit het verschaffen van de Ondersteuningsdiensten die gerelateerd zijn aan Onze producten voor het oplossen van problemen, troubleshooting, het verbeteren van de productfunctionaliteit en fixes, of voor onze kennisbank. Wij verklaren uw identiteit of enige Vertrouwelijke Informatie van u in geen enkel artikel van de kennisbank openbaar te maken.

  Deze verplichtingen zijn van toepassing op Klantgegevens totdat deze worden verwijderd van de Online Diensten, en op alle overige Vertrouwelijke Informatie, voor een periode van vijf jaar vanaf het moment waarop de Vertrouwelijke Informatie wordt ontvangen.

 7. GARANTIE VOOR KLANTENONDERSTEUNING. Microsoft garandeert dat alle Ondersteuningsdiensten op grond van deze Overeenkomst met vakkundige zorg en bekwaamheid zullen worden uitgevoerd.
 8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, UITSLUITINGEN. Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht is onze totale aansprakelijkheid (en die van onze opdrachtnemers) beperkt tot het bedrag dat de u in het kader van deze Overeenkomst hebt betaald voor de Ondersteuningsdiensten die aanleiding hebben gegeven tot de vordering. VOOR ZOVER MAXIMAAL WORDT TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT EN NIETTEGENSTAANDE ENIGE TEGENGESTELDE BEPALING IN DEZE OVEREENKOMST, ZIJN PARTIJEN EN OPDRACHTNEMERS VAN DIE PARTIJEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE OF SCHADE BESTAANDE UIT GEDERFDE WINST OF OMZET, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING OF VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS VOORTKOMEND UIT DEZE OVEREENKOMST, EEN DIENSTENSPECIFICATIE, DIENSTEN, RESULTATEN VAN DIENSTEN, FIXES, PRODUCTEN OF OVERIG MATERIAAL OF GEGEVENS, ZELFS INDIEN ZIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK SCHADE OF INDIEN DEZE MOGELIJKHEID REDELIJKERWIJS HAD KUNNEN WORDEN VOORZIEN. Deze voorgaande beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing, ongeacht of de aansprakelijkheid is gebaseerd op niet-nakoming van de overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid, niet-nakoming van garantiebepalingen of enige andere rechtsgrond. De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid voor schade in dit artikel 8 zijn niet van toepassing op (i) de niet-nakoming door een Partij van artikel 6 (Vertrouwelijkheid), (ii) de schending door een Partij van de intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij, (iii) aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van een van de partijen, of van werknemers of vertegenwoordigers van deze partij, en in een definitieve uitspraak toegekend door een rechtbank (met dien verstande dat, in gevallen waarin het recht van enig rechtsgebied waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen “grove nalatigheid” en “nalatigheid”) van toepassing is op deze bepaling, “grove nalatigheid” zoals gebruikt in dit artikel de betekenis zal dragen van “roekeloosheid”), of (iv) aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of dood veroorzaakt door de nalatigheid van een van de partijen of haar werknemers of vertegenwoordigers, of een bedrieglijke voorstelling van zaken.
 9. Toepasselijkheid van plaatselijke wetgeving. Indien het toepasselijk recht u, ondanks de uitzonderingen en beperkingen in deze Overeenkomst, bepaalde geïmpliceerde voorwaarden geeft, dan zijn uw verhaalsmogelijkheden, voor zover is toegestaan onder toepasselijk recht, in het geval van Ondersteuningsdiensten beperkt tot ofwel (i) het opnieuw gebruik kunnen maken van de Ondersteuningsdiensten of (ii) de kosten voor het opnieuw gebruik kunnen maken van de Ondersteuningsdiensten (indien van toepassing). De volgorde waarin deze beperkte verhaalsmogelijkheden worden gegeven wordt door ons bepaald.
 10. BEËINDIGING. Microsoft mag deze Overeenkomst 15 dagen na schriftelijke kennisgeving aan u beëindigen. Indien u uw Azure-abonnement(en) tijdens het Pilot-programma beëindigt, kan Microsoft deze Overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. Beide partijen mogen deze Overeenkomst beëindigen in het geval van een ernstige tekortkoming of verzuim in de nakoming van enige verplichting door de andere partij die niet binnen 15 kalenderdagen na schriftelijke kennisgeving van de tekortkoming wordt hersteld. Voorzover dit noodzakelijk is om de bepalingen van deze Overeenkomst inzake beëindiging ten uitvoer te brengen, doen beide partijen afstand van enig recht dat zij hebben, of verplichting die de andere partij nu of later krachtens enig toepasselijk recht of enige toepasselijke regelgeving zal hebben, om voor het beëindigen van deze Overeenkomst de goedkeuring, het bevel, het besluit of het vonnis van een rechtbank te verzoeken of te verkrijgen.
 11. OVERIGE BEPALINGEN.
  1. Kennisgevingen. Microsoft kan de klant via elektronische weg informatie en mededelingen geven over Azure of dit Pilotprogramma, zowel via e-mail als via het Azure-portaal of het Azure Preview Portal, of via een door Microsoft aangewezen website. Kennisgevingen aan de klant gelden als te zijn gegeven op de datum waarop deze beschikbaar zijn gemaakt door Microsoft. Kennisgevingen aan Microsoft dienen te worden verzonden in overeenstemming met uw overeenkomst die van toepassing is op het gebruik van Azure.
  2. Bevoegdheid om een contract aan te gaan. Als u een persoon bent die deze voorwaarden aanvaardt in naam van een entiteit, verklaart u dat u de wettelijke bevoegdheid hebt om een Overeenkomst aan te gaan in naam van de entiteit.
  3. Overdracht. U mag deze overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen.
  4. Scheidbaarheid. Indien een bepaling in deze Overeenkomst als niet afdwingbaar wordt geoordeeld, blijft de rest van de overeenkomst volledig van kracht.
  5. Afstand van recht. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet wordt afgedwongen, vormt dit geen verklaring van afstand wat betreft deze bepaling. Een verklaring van afstand dient schriftelijk te zijn en te zijn ondertekend door de afstand nemende partij.
  6. Bepalingen na beëindiging. Bepalingen met betrekking tot eigendom en licentierechten, gebruiksrechten, gebruiksbeperkingen, overdracht van licenties, garanties, aansprakelijkheidbeperking, vertrouwelijkheid, verplichtingen na beëindiging of het aflopen, en andere bepalingen in dit artikel “Overige bepalingen” blijven ook van kracht na het beëindigen of aflopen van deze Overeenkomst.
  7. Toepasselijk recht. Op de bepalingen van deze Overeenkomst is het recht van de Staat Washington (VS) en de federale wetgeving van de Verenigde Staten van Amerika van toepassing. Op deze Overeenkomst zijn het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken 1980 (“Weens Koopverdrag”) en verwante bepalingen niet van toepassing
  8. Gebruik van opdrachtnemers. Microsoft kan opdrachtnemers gebruiken voor het uitvoeren van Ondersteuningsdiensten, maar zal zelf de verantwoordelijkheid dragen voor prestaties van de opdrachtnemer in het kader van de voorwaarden van deze Overeenkomst.
  9. Geen overdracht van eigendom. Microsoft draagt geen eigendomsrechten over ten aanzien van enig Product. De Producten worden beschermd door wetgeving en internationale verdragen op het gebied van auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.