Navigatie overslaan

Vraagprognose voor vervoer en distributie

De Oplossing vraagprognose voor vervoer en distributie maakt gebruik van historische vraaggegevens om de vraag in toekomstige perioden te voorspellen voor verschillende klanten, producten en bestemmingen. Een verzend- of transportbedrijf wil bijvoorbeeld voorspellen wat de hoeveelheden zijn van de verschillende producten die zijn klanten in de toekomst bezorgd willen hebben op verschillende locaties. Een bedrijf kan deze prognoses gebruiken als invoer voor een toewijzingsprogramma dat de bedrijfsactiviteiten optimaliseert, zoals de routes van bestelwagens, of om de capaciteit op de langere termijn te plannen.

Demand Forecasting for Shipping and Distribution輸送および配送の需要予測ソリューションは、過去の需要データを使用して、将来の期間におけるさまざまな顧客、商品、配達先にまたがる需要を予測します。たとえば、輸送または配送会社は、顧客が将来複数の場所への配送を希望している、さまざまな商品の数量を予測したいと考えています。企業はこれらの予測を、配送車両の経路指示などのオペレーションを最適化する割り当てツールへの入力として、あるいはキャパシティの長期計画のために、使用できます。

Vrijwaring

© 2017 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze informatie wordt als zodanig geleverd en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft biedt geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de hier verstrekte informatie. Gegevens van derden zijn gebruikt om de oplossing te genereren. U bent verantwoordelijk voor het respecteren van de rechten van anderen, inclusief het aanschaffen en naleven van relevante licenties om vergelijkbare gegevenssets te maken.

Demand Forecasting for Shipping and Distribution輸送および配送の需要予測ソリューションは、過去の需要データを使用して、将来の期間におけるさまざまな顧客、商品、配達先にまたがる需要を予測します。たとえば、輸送または配送会社は、顧客が将来複数の場所への配送を希望している、さまざまな商品の数量を予測したいと考えています。企業はこれらの予測を、配送車両の経路指示などのオペレーションを最適化する割り当てツールへの入力として、あるいはキャパシティの長期計画のために、使用できます。

Gerelateerde architecturen voor oplossingen

Demand ForecastingAccurately forecasting spikes in demand for products and services can give a company a competitive advantage. This solution focuses on demand forecasting within the energy sector.

Vraagprognose

Het nauwkeurig voorspellen van pieken in de vraag naar producten en services kan een bedrijf een concurrentievoordeel geven. Deze oplossing is gericht op prognoses op aanvraag binnen de energiesector.

Demand Forecasting and Price OptimisationPricing is recognised as a pivotal determinant of success in many industries and can be one of the most challenging tasks. Companies often struggle with several aspects of the pricing process, including accurately forecasting the financial impact of potential tactics, taking reasonable consideration of core business constraints, and fairly validating the executed pricing decisions. Expanding product offerings adds further computational requirements to making real-time pricing decisions, thereby compounding the difficulty of this already overwhelming task.

Vraagprognose en prijsoptimalisatie

Prijsstelling wordt in veel bedrijfstakken gezien als een belangrijke factor voor succes en kan een van de meest uitdagende taken zijn. Bedrijven hebben vaak moeite met verschillende aspecten van het prijsstellingsproces, zoals het nauwkeurig voorspellen van de financiële gevolgen van mogelijke tactieken, het op redelijker wijze aandacht schenken aan belangrijke zakelijke beperkingen en het op een eerlijke manier valideren van de uitgevoerde prijsbeslissingen. Een groter wordend productaanbod brengt verdere verwerkingsvereisten met zich meer om realtimeprijsbeslissingen te nemen, wat deze toch al enorme taak nog moeilijker maakt.