Navigatie overslaan

US Producer Price Index - Industry

labor statistics ppi industry

De Producer Price Index (PPI) is een meting van de gemiddelde wijziging gedurende een bepaalde periode in de verkoopprijzen die nationale producenten ontvangen voor hun uitvoer. De prijzen die in de PPI zijn opgenomen, zijn afkomstig van de eerste commerciële transactie voor de betreffende producten en services.

De Producer Price Index Revision-Current Series-indexen geven de prijsbewegingen weer voor de netto-uitvoer van producenten die zijn geordend volgens het NAICS (North American Industry Classification System). De PC-gegevensset is compatibel met een breed scala aan economische tijdreeksen die op NAICS zijn gebaseerd, zoals: productiviteit, productie, werkgelegenheid, lonen en inkomsten.

Het PPI-universum bestaat uit de uitvoer van alle bedrijfstakken in de sectoren die goederen produceren in de economie van de V.S.: mijnbouw, productie, landbouw, visserij en bosbouw, evenals aardgas, elektriciteit, bouwnijverheid, en goederen die concurrerend zijn met goederen die worden gemaakt in de producerende sectoren, zoals afval en schroot. Daarnaast bestrijkt het PPI-programma sinds januari 2011 meer dan driekwart van de uitvoer van de dienstverlenende sector en publiceert het gegevens voor geselecteerde bedrijfstakken in de volgende bedrijfssectoren: groot- en kleinhandel, transport en opslag, informatie, financiën en verzekeringen, makelaardij, verhuur en leasing, professionele, wetenschappelijke en technische dienstverlening, dienstverlening met betrekking tot administratie, ondersteuning en afvalbeheer, gezondheidszorg en sociale dienstverlening, en huisvesting.

LEESMIJ met bestand voor gedetailleerde informatie over deze gegevensset is beschikbaar op de oorspronkelijke locatie van de gegevensset. Aanvullende informatie is beschikbaar in de Veelgestelde vragen.

Deze gegevensset wordt geleverd uit de Producer Price Indexes-gegevens gepubliceerd door US Bureau of Labor Statistics (BLS). Lees Informatie over koppelingen en auteursrechten en Belangrijke websitemededelingen voor de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze gegevensset.

Opslaglocatie

Deze gegevensset wordt opgeslagen in de Azure-regio US - oost. Het wordt aanbevolen om rekenresources in US - oost toe te wijzen voor affiniteit.

Verwante gegevenssets

Mededelingen

AZURE OPEN GEGEVENSSETS WORDEN DOOR MICROSOFT ONGEWIJZIGD GELEVERD. MICROSOFT GEEFT GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, ZEKERHEDEN OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE GEGEVENSSETS. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT, WIJST MICROSOFT ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR SCHADE OF VERLIEZEN, WAARONDER GEVOLGSCHADE OF DIRECTE, SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF PUNITIEVE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE GEGEVENSSETS.

Deze gegevensset wordt geleverd onder de oorspronkelijke voorwaarden dat Microsoft de brongegevens heeft ontvangen. De gegevensset kan gegevens bevatten die afkomstig zijn van Microsoft.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Azure Databricks

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Azure Synapse

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Preview

product_code industry_code series_id year period value footnote_codes seasonal series_title industry_name product_name
2123240 212324 PCU2123242123240 1998 M01 117 nan U PPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjusted Kaolin and ball clay mining Kaolin and ball clay
2123240 212324 PCU2123242123240 1998 M02 116.9 nan U PPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjusted Kaolin and ball clay mining Kaolin and ball clay
2123240 212324 PCU2123242123240 1998 M03 116.3 nan U PPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjusted Kaolin and ball clay mining Kaolin and ball clay
2123240 212324 PCU2123242123240 1998 M04 116 nan U PPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjusted Kaolin and ball clay mining Kaolin and ball clay
2123240 212324 PCU2123242123240 1998 M05 116.2 nan U PPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjusted Kaolin and ball clay mining Kaolin and ball clay
2123240 212324 PCU2123242123240 1998 M06 116.3 nan U PPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjusted Kaolin and ball clay mining Kaolin and ball clay
2123240 212324 PCU2123242123240 1998 M07 116.6 nan U PPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjusted Kaolin and ball clay mining Kaolin and ball clay
2123240 212324 PCU2123242123240 1998 M08 116.3 nan U PPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjusted Kaolin and ball clay mining Kaolin and ball clay
2123240 212324 PCU2123242123240 1998 M09 116.2 nan U PPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjusted Kaolin and ball clay mining Kaolin and ball clay
2123240 212324 PCU2123242123240 1998 M10 115.9 nan U PPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjusted Kaolin and ball clay mining Kaolin and ball clay
Name Data type Unique Values (sample) Description
footnote_codes string 3 nan
P

Geeft de voetnoten voor de gegevensreeks aan. De meeste waarden zijn null. Zie https://download.bls.gov/pub/time.series/pc/pc.footnote.

industry_code string 1,064 221122
325412

NAICS-code voor de bedrijfstak. Zie https://download.bls.gov/pub/time.series/pc/pc.industry voor codes en namen.

industry_name string 842 Electric power distribution
Pharmaceutical preparation manufacturing

Naam die overeenkomt met de code voor de bedrijfstak. Zie https://download.bls.gov/pub/time.series/pc/pc.industry voor codes en namen.

period string 13 M06
M07

Geeft de periode aan waarvoor de gegevens worden geobserveerd. Zie https://download.bls.gov/pub/time.series/pc/pc.period voor de volledige lijst.

product_code string 4,822 335129
311514P

Code die het product aangeeft waarnaar de gegevensobservatie verwijst. Zie https://download.bls.gov/pub/time.series/pc/pc.product voor het toewijzen van industriecodes, productcodes en productnamen.

product_name string 3,313 Primary products
Secondary products

Naam van het product waarnaar de gegevensobservatie verwijst. Zie https://download.bls.gov/pub/time.series/pc/pc.product voor het toewijzen van industriecodes, productcodes en productnamen.

seasonal string 1 U

Code die aangeeft of de gegevens zijn aangepast aan het seizoen. S=Seasonally Adjusted (aangepast aan het seizoen) U=Unadjusted (niet aangepast)

series_id string 4,822 PCU22121022121012
PCU221122221122439

Code die de specifieke reeks aangeeft. Een tijdreeks verwijst naar een verzameling gegevens die zijn geobserveerd gedurende een langere periode met consistente tijdsintervallen. Zie https://download.bls.gov/pub/time.series/pc/pc.series voor details van reeksen zoals code, naam, begin- en eindjaar, enz.

series_title string 4,588 PPI industry data for Electric power distribution-East North Central, not seasonally adjusted
PPI industry data for Electric power distribution-Pacific, not seasonally adjusted
value float 7,658 100.0
100.4000015258789

Prijsindex voor artikel.

year int 22 2015
2017

Geeft het jaar van de observatie aan.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Databricks

Azure Synapse

Azure Notebooks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborPPIIndustry

labor = UsLaborPPIIndustry()
labor_df = labor.to_pandas_dataframe()
ActivityStarted, to_pandas_dataframe
ActivityStarted, to_pandas_dataframe_in_worker
Looking for parquet files...
Reading them into Pandas dataframe...
Reading ppi_industry/part-00000-tid-1761562550540733469-da319923-1af6-4884-a5f4-16397508d15f-4596-1-c000.snappy.parquet under container laborstatisticscontainer
Done.
ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=7978.44 [ms]
ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe, HowEnded=Success, Duration=8014.64 [ms]
In [2]:
labor_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 948634 entries, 0 to 948633
Data columns (total 11 columns):
product_code   948634 non-null object
industry_code   948634 non-null object
series_id     948634 non-null object
year       948634 non-null int32
period      948634 non-null object
value       948634 non-null float32
footnote_codes  948634 non-null object
seasonal     948634 non-null object
series_title   948634 non-null object
industry_name   948634 non-null object
product_name   948634 non-null object
dtypes: float32(1), int32(1), object(9)
memory usage: 72.4+ MB
In [1]:
# Pip install packages
import os, sys

!{sys.executable} -m pip install azure-storage-blob
!{sys.executable} -m pip install pyarrow
!{sys.executable} -m pip install pandas
In [2]:
# Azure storage access info
azure_storage_account_name = "azureopendatastorage"
azure_storage_sas_token = r""
container_name = "laborstatisticscontainer"
folder_name = "ppi_industry/"
In [3]:
from azure.storage.blob import BlockBlobServicefrom azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient

if azure_storage_account_name is None or azure_storage_sas_token is None:
  raise Exception(
    "Provide your specific name and key for your Azure Storage account--see the Prerequisites section earlier.")

print('Looking for the first parquet under the folder ' +
   folder_name + ' in container "' + container_name + '"...')
container_url = f"https://{azure_storage_account_name}.blob.core.windows.net/"
blob_service_client = BlobServiceClient(
  container_url, azure_storage_sas_token if azure_storage_sas_token else None)

container_client = blob_service_client.get_container_client(container_name)
blobs = container_client.list_blobs(folder_name)
sorted_blobs = sorted(list(blobs), key=lambda e: e.name, reverse=True)
targetBlobName = ''
for blob in sorted_blobs:
  if blob.name.startswith(folder_name) and blob.name.endswith('.parquet'):
    targetBlobName = blob.name
    break

print('Target blob to download: ' + targetBlobName)
_, filename = os.path.split(targetBlobName)
blob_client = container_client.get_blob_client(targetBlobName)
with open(filename, 'wb') as local_file:
  blob_client.download_blob().download_to_stream(local_file)
In [4]:
# Read the parquet file into Pandas data frame
import pandas as pd

print('Reading the parquet file into Pandas data frame')
df = pd.read_parquet(filename)
In [5]:
# you can add your filter at below
print('Loaded as a Pandas data frame: ')
df
In [6]:
 

Azure Databricks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborPPIIndustry

labor = UsLaborPPIIndustry()
labor_df = labor.to_spark_dataframe()
ActivityStarted, to_spark_dataframe ActivityStarted, to_spark_dataframe_in_worker ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=2665.84 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe, HowEnded=Success, Duration=2668.22 [ms]
In [2]:
display(labor_df.limit(5))
product_codeindustry_codeseries_idyearperiodvaluefootnote_codesseasonalseries_titleindustry_nameproduct_name
2123240212324PCU2123242123240 1998M01117.0nanUPPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjustedKaolin and ball clay miningKaolin and ball clay
2123240212324PCU2123242123240 1998M02116.9nanUPPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjustedKaolin and ball clay miningKaolin and ball clay
2123240212324PCU2123242123240 1998M03116.3nanUPPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjustedKaolin and ball clay miningKaolin and ball clay
2123240212324PCU2123242123240 1998M04116.0nanUPPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjustedKaolin and ball clay miningKaolin and ball clay
2123240212324PCU2123242123240 1998M05116.2nanUPPI industry data for Kaolin and ball clay mining-Kaolin and ball clay, not seasonally adjustedKaolin and ball clay miningKaolin and ball clay
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "laborstatisticscontainer"
blob_relative_path = "ppi_industry/"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

Azure Synapse

Package: Language: Python
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "laborstatisticscontainer"
blob_relative_path = "ppi_industry/"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))