Navigatie overslaan

US Consumer Price Index

labor statistics cpi

De Consumer Price Index (CPI) is een meting van de gemiddelde wijziging gedurende een bepaalde periode in de prijzen die worden betaald door stedelijke consumenten voor een pakket van consumptiegoederen en services.

LEESMIJ met bestand voor gedetailleerde informatie over deze gegevensset is beschikbaar op de oorspronkelijke locatie van de gegevensset

Deze gegevensset is geproduceerd door de Producer Price Indexes-gegevens gepubliceerd door US Bureau of Labor Statistics (BLS). Lees Informatie over koppelingen en auteursrechten en Belangrijke websitemededelingen voor de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze gegevensset.

Opslaglocatie

Deze gegevensset wordt opgeslagen in de Azure-regio US - oost. Het wordt aanbevolen om rekenresources in US - oost toe te wijzen voor affiniteit.

Gerelateerde gegevenssets

Mededelingen

AZURE OPEN GEGEVENSSETS WORDEN DOOR MICROSOFT ONGEWIJZIGD GELEVERD. MICROSOFT GEEFT GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, ZEKERHEDEN OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE GEGEVENSSETS. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT, WIJST MICROSOFT ALLE AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR SCHADE OF VERLIEZEN, WAARONDER GEVOLGSCHADE OF DIRECTE, SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF PUNITIEVE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE GEGEVENSSETS.

Deze gegevensset wordt geleverd onder de oorspronkelijke voorwaarden dat Microsoft de brongegevens heeft ontvangen. De gegevensset kan gegevens bevatten die afkomstig zijn van Microsoft.

Access

Available inWhen to use
Azure Notebooks

Quickly explore the dataset with Jupyter notebooks hosted on Azure or your local machine.

Azure Databricks

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Azure Synapse

Use this when you need the scale of an Azure managed Spark cluster to process the dataset.

Preview

area_code item_code series_id year period value footnote_codes seasonal periodicity_code series_title item_name area_name
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2017 M12 279.974 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2018 M01 284.456 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2018 M01 284.456 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2018 M01 284.456 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
S49E SEHF01 CUURS49ESEHF01 2018 M01 284.456 nan U R Electricity in San Diego-Carlsbad, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted Electricity San Diego-Carlsbad, CA
Name Data type Unique Values (sample) Description
area_code string 70 0000
0300

De unieke code die wordt gebruikt om een specifiek geografisch gebied aan te duiden. Volledige gebiedscodes vindt u hier: http://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.area

area_name string 69 U.S. city average
South

De naam van het specifieke geografische gebied. Zie https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.area voor alle regionamen en -codes.

footnote_codes string 3 nan
U

Geeft de voetnoot voor de gegevensreeks aan. De meeste waarden zijn null.

item_code string 515 SA0E
SAF11

Geeft het item aan waarop de gegevensobservaties betrekking hebben. Zie https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.item voor alle itemnamen en -codes.

item_name string 515 Energy
Food at home

De volledige namen van de items. Zie https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.txt voor itemnamen en -codes.

period string 16 S01
S02

Geeft de periode aan waarin de gegevens worden geobserveerd. Indeling: M01-M13 of S01-S03 (M = maandelijks, M13 = jaarlijks gemiddelde, S = halfjaarlijks). Bijvoorbeeld: M06 = juni. Zie https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.period voor periodenamen en codes.

periodicity_code string 3 R
S

De frequentie waarmee gegevens worden geobserveerd. S = halfjaarlijks; R = regelmatig.

seasonal string 1,043 U
S

Code die aangeeft of de gegevens zijn aangepast aan het seizoen. S = aangepast aan het seizoen; U = niet aangepast.

series_id string 16,683 CWURS400SA0E
CWUR0100SA0E

Code die de specifieke reeks aangeeft. Een tijdreeks verwijst naar een verzameling gegevens die zijn geobserveerd gedurende een langere periode met consistente tijdsintervallen (bijvoorbeeld per maand, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks). Gegevens over de BLS-tijdreeks worden doorgaans geproduceerd op maandelijkse intervallen en vertegenwoordigen gegevens die reiken van een specifiek consumentenitem in een specifiek geografisch gebiedt waarvan de prijs maandelijks wordt verzameld, tot een categorie van werkrollen in een specifieke industrie waarvan het werkgelegenheidscijfer maandelijks wordt vastgelegd, enzovoort. Zie https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.txt voor meer informatie.

series_title string 8,336 Alcoholic beverages in U.S. city average, all urban consumers, not seasonally adjusted
Transportation in Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA, all urban consumers, not seasonally adjusted

De naam van de serie met de overeenkomende series_id. Zie https://download.bls.gov/pub/time.series/cu/cu.series voor id’s en namen van series.

value float 310,603 100.0
101.0999984741211

Prijsindex voor artikel.

year int 25 2018
2017

Geeft het jaar van de observatie aan.

Select your preferred service:

Azure Notebooks

Azure Databricks

Azure Synapse

Azure Notebooks

Package: Language: Python Python
In [2]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborCPI

usLaborCPI = UsLaborCPI()
usLaborCPI_df = usLaborCPI.to_pandas_dataframe()
ActivityStarted, to_pandas_dataframe
ActivityStarted, to_pandas_dataframe_in_worker
Looking for parquet files...
Reading them into Pandas dataframe...
Reading cpi/part-00000-tid-8289857611821412231-4ef1bca9-6386-4e12-8c7a-31d3ff5d4bc7-3154-1-c000.snappy.parquet under container laborstatisticscontainer
Done.
ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=29342.59 [ms]
ActivityCompleted: Activity=to_pandas_dataframe, HowEnded=Success, Duration=29374.5 [ms]
In [3]:
usLaborCPI_df.info()
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 11624937 entries, 0 to 11624936
Data columns (total 12 columns):
area_code      object
item_code      object
series_id      object
year        int32
period       object
value        float32
footnote_codes   object
seasonal      object
periodicity_code  object
series_title    object
item_name      object
area_name      object
dtypes: float32(1), int32(1), object(10)
memory usage: 975.6+ MB
In [1]:
# Pip install packages
import os, sys

!{sys.executable} -m pip install azure-storage-blob
!{sys.executable} -m pip install pyarrow
!{sys.executable} -m pip install pandas
In [2]:
# Azure storage access info
azure_storage_account_name = "azureopendatastorage"
azure_storage_sas_token = r""
container_name = "laborstatisticscontainer"
folder_name = "cpi/"
In [3]:
from azure.storage.blob import BlockBlobServicefrom azure.storage.blob import BlobServiceClient, BlobClient, ContainerClient

if azure_storage_account_name is None or azure_storage_sas_token is None:
  raise Exception(
    "Provide your specific name and key for your Azure Storage account--see the Prerequisites section earlier.")

print('Looking for the first parquet under the folder ' +
   folder_name + ' in container "' + container_name + '"...')
container_url = f"https://{azure_storage_account_name}.blob.core.windows.net/"
blob_service_client = BlobServiceClient(
  container_url, azure_storage_sas_token if azure_storage_sas_token else None)

container_client = blob_service_client.get_container_client(container_name)
blobs = container_client.list_blobs(folder_name)
sorted_blobs = sorted(list(blobs), key=lambda e: e.name, reverse=True)
targetBlobName = ''
for blob in sorted_blobs:
  if blob.name.startswith(folder_name) and blob.name.endswith('.parquet'):
    targetBlobName = blob.name
    break

print('Target blob to download: ' + targetBlobName)
_, filename = os.path.split(targetBlobName)
blob_client = container_client.get_blob_client(targetBlobName)
with open(filename, 'wb') as local_file:
  blob_client.download_blob().download_to_stream(local_file)
In [4]:
# Read the parquet file into Pandas data frame
import pandas as pd

print('Reading the parquet file into Pandas data frame')
df = pd.read_parquet(filename)
In [5]:
# you can add your filter at below
print('Loaded as a Pandas data frame: ')
df
In [6]:
 

Azure Databricks

Package: Language: Python Python
In [1]:
# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborCPI

usLaborCPI = UsLaborCPI()
usLaborCPI_df = usLaborCPI.to_spark_dataframe()
ActivityStarted, to_spark_dataframe ActivityStarted, to_spark_dataframe_in_worker ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe_in_worker, HowEnded=Success, Duration=3007.07 [ms] ActivityCompleted: Activity=to_spark_dataframe, HowEnded=Success, Duration=3011.43 [ms]
In [2]:
display(usLaborCPI_df.limit(5))
area_codeitem_codeseries_idyearperiodvaluefootnote_codesseasonalperiodicity_codeseries_titleitem_namearea_name
S49ESEHF01CWURS49ESEHF01 2017M12279.976nanURElectricity in San Diego-Carlsbad, CA, urban wage earners and clerical workers, not seasonally adjustedElectricitySan Diego-Carlsbad, CA
S49ESEHF01CWURS49ESEHF01 2017M12279.976nanURElectricity in San Diego-Carlsbad, CA, urban wage earners and clerical workers, not seasonally adjustedElectricitySan Diego-Carlsbad, CA
S49ESEHF01CWURS49ESEHF01 2017M12279.976nanURElectricity in San Diego-Carlsbad, CA, urban wage earners and clerical workers, not seasonally adjustedElectricitySan Diego-Carlsbad, CA
S49ESEHF01CWURS49ESEHF01 2017M12279.976nanURElectricity in San Diego-Carlsbad, CA, urban wage earners and clerical workers, not seasonally adjustedElectricitySan Diego-Carlsbad, CA
S49ESEHF01CWURS49ESEHF01 2017M12279.976nanURElectricity in San Diego-Carlsbad, CA, urban wage earners and clerical workers, not seasonally adjustedElectricitySan Diego-Carlsbad, CA
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "laborstatisticscontainer"
blob_relative_path = "cpi/"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))

Azure Synapse

Package: Language: Python
In [1]:
# Azure storage access info
blob_account_name = "azureopendatastorage"
blob_container_name = "laborstatisticscontainer"
blob_relative_path = "cpi/"
blob_sas_token = r""
In [2]:
# Allow SPARK to read from Blob remotely
wasbs_path = 'wasbs://%s@%s.blob.core.windows.net/%s' % (blob_container_name, blob_account_name, blob_relative_path)
spark.conf.set(
 'fs.azure.sas.%s.%s.blob.core.windows.net' % (blob_container_name, blob_account_name),
 blob_sas_token)
print('Remote blob path: ' + wasbs_path)
In [3]:
# SPARK read parquet, note that it won't load any data yet by now
df = spark.read.parquet(wasbs_path)
print('Register the DataFrame as a SQL temporary view: source')
df.createOrReplaceTempView('source')
In [4]:
# Display top 10 rows
print('Displaying top 10 rows: ')
display(spark.sql('SELECT * FROM source LIMIT 10'))