Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Deploys a wordpress web site with MySQL replication backend

Laatst bijgewerkt: 2-6-2021

This template deploys a wordpress web site backed by a master/slave MySQL replication cluster

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
siteName wordpress site name
hostingPlanName website host plan
sku website sku
workerSize website worker size
dnsName Connect to your cluster using dnsName.location.cloudapp.azure.com
publicIPName public IP name for MySQL loadbalancer
vmUserName user name to ssh to the VMs
mysqlRootPassword mysql root user password
mysqlReplicationPassword mysql replication user password
mysqlProbePassword mysql probe password
vmSize size for the VMs
virtualNetworkName New or Existing Virtual network name for the cluster
vnetNewOrExisting Identifies whether to use new or existing Virtual Network
vnetExistingResourceGroupName If using existing VNet, specifies the resource group for the existing VNet
dbSubnetName subnet name for the MySQL nodes
vnetAddressPrefix IP address in CIDR for virtual network
dbSubnetAddressPrefix IP address in CIDR for db subnet
dbSubnetStartAddress Start IP address for the VMs in db subnet
imagePublisher publisher for the VM OS image
imageOffer VM OS name
imageSKU VM OS version
mysqlFrontEndPort0 MySQL public port
mysqlFrontEndPort1 MySQL public port
sshNatRuleFrontEndPort0 public ssh port for VM1
sshNatRuleFrontEndPort1 public ssh port for VM2
mysqlProbePort0 MySQL public port master
mysqlProbePort1 MySQL public port slave
authenticationType Type of authentication to use on the Virtual Machine. SSH key is recommended.
adminPasswordOrKey SSH Key or password for the Virtual Machine. SSH key is recommended.
_artifactsLocation The base URI where artifacts required by this template are located. When the template is deployed using the accompanying scripts, a private location in the subscription will be used and this value will be automatically generated.
_artifactsLocationSasToken The sasToken required to access _artifactsLocation. When the template is deployed using the accompanying scripts, a sasToken will be automatically generated.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/wordpress/wordpress-mysql-replication/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/wordpress/wordpress-mysql-replication/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren