The Azure Quickstart templates are currently available in English

Web App with VNet Injection and Private Endpoint.

Laatst bijgewerkt: 11-5-2021

This template allows you to create a secure end to end solution with two web apps, front end and back end, front end will consume securely the back through VNet injection and Private Endpoint

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
virtualNetwork_name Name of the VNet
serverFarm_name Name of the Web Farm
site1_name Web App 1 name must be unique DNS name worldwide
site2_name Web App 2 name must be unique DNS name worldwide
virtualNetwork_CIDR CIDR of your VNet
subnet1_name Name of the subnet
subnet2_name Name of the subnet
subnet1_CIDR CIDR of your subnet
subnet2_CIDR CIDR of your subnet
location Location for all resources.
SKU_name SKU name, must be minimum P1v2
SKU_size SKU size, must be minimum P1v2
SKU_family SKU family, must be minimum P1v2
privateEndpoint_name Name of your Private Endpoint
privateLinkConnection_name Link name between your Private Endpoint and your Web App

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-privateendpoint-vnet-injection/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-privateendpoint-vnet-injection/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren

Meer sjablonen door Eric Grenon