Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Sonarqube Docker Web App on Linux with Azure SQL

Laatst bijgewerkt: 29-4-2021

This template deploys Sonarqube in an Azure App Service web app Linux container using the official Sonarqube image and backed by an Azure SQL Server.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
siteName Name of Azure Web App
sonarqubeImageVersion The version of the Sonarqube container image to use. Only versions of Sonarqube known to be compatible with Azure App Service Web App for Containers are available.
servicePlanPricingTier App Service Plan Pricing Tier
servicePlanCapacity App Service Capacity
sqlServerAdministratorUsername Azure SQL Server Administrator Username
sqlServerAdministratorPassword Azure SQL Server Administrator Password
sqlDatabaseSkuName Azure SQL Database SKU Name
sqlDatabaseSkuSizeGB Azure SQL Database Storage Max Size in GB
location Location for all the resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-linux-sonarqube-azuresql/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/webapp-linux-sonarqube-azuresql/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren