Navigatie overslaan

Create Azure Web app with Blob Storage connection string

Laatst bijgewerkt: 18-3-2016

Creates an Azure Web app with Blob Storage connection string, Template originally authored by Jeff Bowles of Microsoft

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
WebAppSvcPlanName Name of AppSvc Plan.
WebAppSvcPlanSKU App Svc Plan SKU.
WebAppSvcPlanWorkerSize Size of AppSvc Worker.
WebAppName Name of web site.
StorageAccountName Storage Account to access blob storage.
StorageAccountKey Storage Account Key to access blob storage.
DeployPackageURI WebDeploy package location.
SasToken Sas token to be appended to DeployPackageURI.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name <deployment-name> -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/webapp-blob-connection/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

azure config mode arm
azure group deployment create <my-resource-group> <my-deployment-name> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/webapp-blob-connection/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren