Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Web App with diagnostics logging to Blob Container

Laatst bijgewerkt: 4-5-2021

Deploy a Web App with diagnostics logging to Storage Account Blob Container enabled.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
storageAccountName The name of Storage Account.
blobContainerName The name of Blob Container to store diagnostics logs from Web App.
storageAccountSkuName The name of the App Service Plan.
storageAccountKind The name of the Storage Account Type.
appServicePlanName The name of the App Service Plan.
appServicePlanSkuName The SKU name of the App Serivce Plan.
webAppName The name of the Web App.
diagnosticsLogsLevel The degree of severity for diagnostics logs.
diagnosticsLogsRetentionInDays Number of days for which the diagnostics logs will be retained.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-diagnostics-logs-blob-container/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-diagnostics-logs-blob-container/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren