Navigatie overslaan

De Azure Quickstart-sjablonen zijn momenteel beschikbaar in het Engels

Create an AppServicePlan and App in an ASEv3

Laatst bijgewerkt: 10-8-2021

Create an AppServicePlan and App in an ASEv3

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
useExistingVnetandSubnet Required. Use existing virtual network and subnet.
vNetResourceGroupName Required. Resource Group name of virtual network if using existing vnet and subnet.
virtualNetworkName Required. The Virtual Network (vNet) Name.
location Required. Location for all resources.
vNetAddressPrefixes Required. An Array of 1 or more IP Address Prefixes for the Virtual Network.
subnetAddressPrefix Required. The subnet Name of ASEv3.
subnetName Required. The subnet Name of ASEv3.
subnets Required. The subnet properties.
aseName Required. Name of ASEv3.
dedicatedHostCount Required. Dedicated host count of ASEv3.
zoneRedundant Required. Zone redundant of ASEv3.
createPrivateDNS Optional. Create a private DNS zone for ASEv3.
internalLoadBalancingMode Required. Load balancer mode: 0-external load balancer, 3-internal load balancer for ASEv3.
networkSecurityGroupName Required. Name of the Network Security Group.
networkSecurityGroupSecurityRules Required. Array of Security Rules to deploy to the Network Security Group.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-asp-app-on-asev3-create/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.web/web-app-asp-app-on-asev3-create/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren