The Azure Quickstart templates are currently available in English

Ubuntu VM with OpenJDK 7/8, Maven and Team Services agent

Laatst bijgewerkt: 1-8-2018

This template allows you to create an Ubuntu VM software build machine with OpenJDK 7 and 8, Maven (and thus Ant) and Visual Studio Team Services Linux build agent. Once the VM is successfully provisioned, Team Services build agent installation can be verified by looking under your Team Services account settings under Agent pools

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vstsAccountURL Team Services Account URL (e.g. https://myaccount.visualstudio.com)
vstsPAT Team Services PAT for user with build permissions
vstsPoolName Team Services Agent Pool Name
vstsAgentName Team Services Agent Name
adminUsername Linux VM User Account Name
adminPassword Admin Password
dnsLabelPrefix DNS Label for the Public IP. Must be lowercase. It should match with the following regular expression: ^[a-z][a-z0-9-]{1,61}[a-z0-9]$ or it will raise an error.
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/vsts-minbuildjava-ubuntu-vm/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/vsts-minbuildjava-ubuntu-vm/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren