The Azure Quickstart templates are currently available in English

Load test rig in a specific VNet for testing private apps

door dpksinghal
Laatst bijgewerkt: 27-5-2021

Using this template, you can create your own load test rig on Azure IaaS virtual machines in order to test applications that do not have a public end-point. The load generating agent machines will be created in the specified VNet. This VNet should have line of sight to the application you want to test. The test rig will be configured for your Azure DevOps Services account and can be used to run cloud-based load tests using Visual Studio.

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
azureDevOpsServicesAccount Please enter the Azure DevOps Services account name. If you access your Azure DevOps Services account using 'https://dev.azure.com/yourAccountName' or 'https://yourAccountName.visualstudio.com', enter yourAccountName.
personalAccessToken Personal Access Token (PAT) for the Azure DevOps Services account. You should select the scope as 'Load test (read and write)'. Please refer 'https://www.visualstudio.com/en-us/get-started/setup/use-personal-access-tokens-to-authenticate' for more details.
agentCount Number of load generating agent machines to provision
publicIPAddressType Type of public IP allocation method
adminUsername Username for the virtual machine.
adminPassword Password for the virtual machine.
existingVNetResourceGroupName Name of the existing VNET resource group
existingVNetName Name of the existing VNet
subnetName Name of the subnet in the virtual network you want to use
location Location for all resources.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/visualstudio/vsts-cloudloadtest-rig-existing-vnet/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/application-workloads/visualstudio/vsts-cloudloadtest-rig-existing-vnet/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren