Navigatie overslaan

The Azure Quickstart templates are currently available in English

Virtual Network with diagnostic logs

Laatst bijgewerkt: 2-10-2021

This template creates a Virtual Network with diagnostic logs and allows optional features to be added to each subnet

Deze ARM-sjabloon (Azure Resource Manager) is gemaakt door een lid van de community, niet door Microsoft. Elke ARM-sjabloon wordt aan u in licentie gegeven onder een licentieovereenkomst van de eigenaar, niet van Microsoft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor ARM-sjablonen die door communityleden worden verstrekt en in licentie worden gegeven, en test deze sjablonen ook niet op veiligheid, compatibiliteit of prestaties. ARM-sjablonen van de community worden onder geen enkel programma of geen enkele service van Microsoft ondersteund, en worden 'AS IS' beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie.

Parameters

Parameternaam Beschrijving
vnetName Virtual network name
location Virtual network location
vnetAddressSpace Array containing virtual network address space(s)
dnsServers Array containing DNS Servers
subnets Array containing subnets to create within the Virtual Network. For properties format refer to https://docs.microsoft.com/en-us/azure/templates/microsoft.network/virtualnetworks/subnets?tabs=bicep#subnetpropertiesformat
enableDeleteLock Enable delete lock
enableDiagnostics Enable diagnostic logs
diagnosticStorageAccountId Storage account resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true.
logAnalyticsWorkspaceId Log analytics workspace resource id. Only required if enableDiagnostics is set to true.

De sjabloon gebruiken

PowerShell

New-AzResourceGroup -Name <resource-group-name> -Location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
New-AzResourceGroupDeployment -ResourceGroupName <resource-group-name> -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/vnet-create-with-diagnostic-logs/azuredeploy.json
Azure PowerShell installeren en configureren

Opdrachtregel

az group create --name <resource-group-name> --location <resource-group-location> #use this command when you need to create a new resource group for your deployment
az group deployment create --resource-group <my-resource-group> --template-uri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/quickstarts/microsoft.network/vnet-create-with-diagnostic-logs/azuredeploy.json
De platformoverschrijdende Azure-opdrachregelinterface installeren en configureren